Matematyka

Podstawowe pojęcia geometryczne

6 lat temu

Zobacz slidy

Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 1
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 2
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 3
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 4
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 5
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 6
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 7
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 8
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 9
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 10
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 11
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 12
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 13
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 14
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 15
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 16
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 17
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 18
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 19
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 20
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 21
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 22
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 23
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 24
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 25
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 26
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 27
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 28
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 29
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 30
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 31
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 32
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 33
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 34
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 35
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 36
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 37
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 38
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 39
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 40
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 41
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 42
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 43
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 44
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 45
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 46
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 47
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 48
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 49
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 50
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 51
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 52
Podstawowe pojęcia geometryczne - Slide 53

Treść prezentacji

Slide 1

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ GEOMETRYCZNYC H

Slide 2

Zestawienie pojęć geometrycznych w nauczaniu początkowym

Slide 3

przedszkole

Slide 4

CELE wg programu zintegrowanej edukacji w klasach I-II Moja szkoła

Slide 5

KLASA 1 Określanie kierunków i położenia osób oraz przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie KLASA 2 Linie prostopadłe i równoległe Odcinki Łamane KLASA 3 proste i krzywe Odcinki i ich mierzenie Łamane, długość łamanej Prostopadłość i równoległość Dziecko: -Rozumie i posługuje się terminami: przed, za ,nad, pod, z przodu, z tyłu, z prawej , z lewej strony itp. -Rozpoznaje poznane figury w otoczeniu, na modelach i rysunkach -Rozpoznaje kształt odcinka w otoczeniu, na modelach figur geometrycznych i rysunkach; -Umie konstruować odcinki prostopadłe i równoległe na geoplanie i w sieci kwadratowej Linie -Umie wyróżnić odcinki prostopadłe i równoległe w otoczeniu i na rysunkach -Umie rysować odcinki i mierzyć je z podaną dokładnością;

Slide 6

UWAGA !!! Zagadnienia geometryczne są wplatane w treści arytmetyczne. Geometria nie ma w programie stałego miejsca. Nauczyciel decyduje, kiedy realizować ten dział.

Slide 7

uwagi: Kształtowanie pojęć geometrycznych powinno odbywać się na podstawie bezpośrednich obserwacji i w trakcie czynności na materiale konkretnym. Tak, więc nauczyciel organizuje sytuacje , poleca, zadaje pytania, naprowadza i kieruje obserwację, wprowadza nowe nazwy i określenia, pokazuje prawidłowe posługiwanie się przyrządami. Uczeń z kolei wszechstronnie działa: rozkłada i składa, wycina, kreśli, rysuje, wyznacza, modeluje, konstruuje, oblicza, przekształca, porównuje, a także wypowiada się i wnioskuje. Kształtowanie pojęć powinno odbywać się etapami od czynnościowego postrzegania przez pojęcia na coraz wyższym poziomie aż do abstrakcji i uogólnienia z wdrażaniem do praktyki.

Slide 8

Zalety nauczania geometrii Nauczanie geometrii w klasach początkowych ma duże wartości poznawcze, kształtujące i wychowawcze: rozwija wyobraźnię, uczy logicznego myślenia, poprawnego i ścisłego mówienia, przygotowuje uczniów do nauki geografii, fizyki, wychowania technicznego, przygotowuje do życia praktycznego, wyrabia staranność, dokładność, rozbudza zainteresowania i zamiłowania, wyrabia uwagę i pamięć.

Slide 9

PROSTA

Slide 11

W klasie II nie mówimy jeszcze o prostej. Takie pojecie byłoby zbyt trudne. Cała prosta jest nieograniczona, ma nieskończoną długość, możemy ją sobie wyobrazić, ale nie można jej narysować na kartce papieru. Trzeba mieć to na uwadze i unikać sformułowań, z których wynikałoby, że na rysunku mamy całą prostą. Lepiej mówić: linia prosta.

Slide 12

W klasie III nie określamy jeszcze, co to jest prosta, ale staramy się by uczniowie zrozumieli, że prosta jest zbiorem punków, do którego należy nieskończenie wiele elementów; WŁAŚCIWOŚCI: każdy punkt płaszczyzny należy do nieskończenie wielu prostych; P

Slide 13

Uświadamiamy także praktycznie uczniom właściwość, iż przez dwa różne punkty przechodzi zawsze tylko jedna prosta. P A B S Dwie różne proste albo nie mają w ogóle punków wspólnych, albo mają jeden punkt wspólny. Z właściwości tych wynika twierdzenie: R

Slide 14

a Linia czerwona to linia prosta Proste oznaczamy małymi literami: Prosta jest nieograniczona k, l, m, a , to znaczy nie ma początku ani końca. Z Ile punktów leży na prostej? A Ptaki wyznaczyły ślady na śniegu. D My zaznaczymy punkty na prostej p. A p N I E Wniosek: Do prostej p należy dużo punktów.

Slide 15

Z Ile prostych przechodzi przez 2 punkty? A Zaznaczamy 2 punkty A i B. D A Kreślimy prostą przechodzącą przez te punkty. N A I B E Wniosek: Przez 2 punkty przechodzi tylko jedna prosta. Z Ile prostych przechodzi przez 1 punkt? A D Przez punkt P przechodzi bardzo dużo prostych. A N I Wniosek: Przez jeden punkt przechodzi wiele prostych. E Z Czy można prostą podzielić 1 punktem? A D m A N I E Wniosek: A Punkt A dzieli prosta na dwie półproste i jest początkiem każdej z tych półprostych. P

Slide 16

LINIE RÓWNOLEGŁE

Slide 19

Pojęcie równoległości prostych jest również znane dzieciom intuicyjnie. UZASADNIENIE RÓWNLEGŁOŚCI warto oprzeć na: Stałej odległości punktów jednej prostej od drugiej prostej. Stała odległość Jżeli proste są równoległe to ich odległość jest stałą. Tzn. PROSTE SĄ RÓWNOLEGŁE wtedy i tylko wtedy, gdy odległość dowolnego punktu jednej z nich od drugiej prostej jest taka sama dla wszystkich punktów.

Slide 20

Sposoby mierzenia równoległości przez dzieci: 1. mierzenie palcami (jakby nóżkami cyrkla) rozstęp między odcinkami i przesuwając rękę stwierdzają, że rozchylenie palców nie zmienia się.

Slide 21

2.przesuwanie kwadratowej figur na sieci Jeżeli jeden odcinek powstaje z drugiego przez przesunięcie wszystkich punktów o stały wektor, to odcinki te (a także proste powstające przez ich przedłużenie) są równoległe.

Slide 22

3. mechaniczne przesuwanie ekierki wzdłuż linijki

Slide 23

sposoby rysowania równoległych ekierką i linijką: Sposób 1 Sposób 2

Slide 24

Odcinki są równoległe wtedy i daleko wtedy, gdy przedłużone dowolnie daleko nie przetną się. Tzn. dwie linie proste są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy nie mają żadnego punktu wspólnego. Często tę definicję uzupełnia się dodatkowym zdaniem, że każdą prostą uważamy za równoległą do niej samej.

Slide 25

WŁAŚCIWOŚĆ: relacja równoległości prostych jest przechodnia: K jest równoległa do prostej L i jeżeli prosta prosta L jest równoległa do prostej M, to prosta K musi być równoległa do prostej M. K ll L L ll M K ll L K L M

Slide 26

Wnioski: Pojecie równoległości w klasach początkowych powinno krystalizować się stopniowo przez kilka lat jako synteza wyżej wymienionych aspektów tzn.: równa odległość; przesunięcie; prostopadłość do wspólnej prostej; nie przecinanie się po dowolnym przedłużeniu;

Slide 27

LINIE PROSTOPADŁE

Slide 29

Uczniowie w klasie I przygotowali się już do wprowadzenia pojęcia prostopadłości przez porównywanie kształtów trójkąta, prostokąta i kwadratu. Spostrzegli też położenie boków w figurach o kątach prostych i ostrych. Uczniowie klasy II patrząc na dwa narysowane odcinki potrafią intuicyjnie określić czy są one prostopadłe czy nie. Celowe jest jednak zorganizowanie ćwiczeń manipulacyjnych przygotowujących dziecko do zrozumienia własności prostopadłości.

Slide 30

Jak nazywa się figura którą rysujemy na kartce z bloku rysunkowego w następujący sposób: Z A Zaznaczamy punkt O, z tego punktu rysujemy dwie półproste. Cieniujemy wyznaczoną w ten sposób część kartki. D A A O N I B E Kąt oznaczamy trzema literami np. Kąt AOB lub kąt BOA. Wyraz kąt zastępujemy znakiem np. AOB, BOA.

Slide 31

Bardzo ważnym pojęciem, które uczniowie powinni zrozumieć przed rozpatrywaniem prostopadłości pojęcie kąta prostego Uczniowie mogą posługiwać się wykonanymi przez siebie kątami w celu sprawdzenia kątów prostych w klasie. Porównanie to doprowadza do wniosku, że wszystkie kąty proste są równe i że wielkość kąta nie zależy od długości ramion.

Slide 32

W celu zrozumienia przez dzieci własności prostopadłości koncentrujemy się na różnych aspektach prostopadłości odcinków na płaszczyźnie: Odcinki prostopadłe powstają przy podziale kąta półpełnego na pól.

Slide 33

Odcinki prostopadłe powstają przy szukaniu najkrótszej drogi do danego punktu do danej prostej. P A B S C D Dzieci na ogół intuicyjnie czują, którędy biegnie najkrótsza droga i potrafią pokazać to palcem, a także wykorzystać przy rozwiązywaniu różnych zagadnień.

Slide 34

Z A D A N I E

Slide 35

sposoby rysowania prostopadłych ekierką i linijką: Sposób 1 Sposób 2

Slide 36

ODCINEK

Slide 38

Odcinkiem AB (lub BA) nazywamy figurę utworzoną z punktów A i B prostej oraz wszystkie punkty prostej leżące między punktami A i B. Odcinek AB Końce odcinka AB

Slide 39

Odległość punktu od prostej P A B S C D Istnieje wiele odcinków łączących punkt P z prostą m. Najkrótszy jest odcinek prostopadły do prostej m. Odległością punktu P od prostej m nazywamy długość najkrótszego odcinka łączącego punkt P i prostą m czyli PS

Slide 40

Z A Narysuj prostą a. Zaznacz dwa punkty C i D. Jak nazywa się część prostej ograniczonej dwoma punktami? D C A N I E Z A D Odp. Część prostej ograniczonej dwoma punktami nazywamy odcinkiem Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami: Wskaż odcinki wyznaczone przez punkty P, R, S, T, U. P R S N I E Odcinki: PR PS PT PU U T D A A, C, F, R, T RS RT RU ST SU TU

Slide 41

ŁAMANA

Slide 43

Łamaną nazywamy figurę geometryczną utworzoną z odcinków takich, że: koniec pierwszego odcinka jest początkiem drugiego, koniec drugiego odcinka jest początkiem trzeciego itd., koniec przedostatniego jest początkiem ostatniego odcinka, każde dwa odcinki mają co najwyżej jeden punkt wspólny Boki łamanej to odcinki które tworzą łamaną, wierzchołki łamanej to końce tych odcinków. !!! W praktyce mamy pewność, że figura jest łamaną jeśli można ją narysować nie odrywając ołówka od papieru i nie rysując dwukrotnie tych samych odcinków.

Slide 44

Rodzaje łamanych Łamana zwyczajna otwarta Łamana wiązana otwarta Łamana zwyczajna zamknięta Łamana wiązana zamknięta

Slide 45

Jak nazywa się linia ABCD? Z ilu odcinków składa się ta linia? Z B A C D D A A N I E Wniosek: To jest łamana ABCD. Linia składa się z 3 odcinków. Zauważamy, że koniec pierwszego odcinka jest początkiem drugiego, a koniec drugiego jest początkiem trzeciego odcinka.

Slide 46

KRZYWA

Slide 50

Linia, która nie jest prostą i nie składa się z części prostych, nazywa się krzywą. Przykładowe linie krzywe:

Slide 51

Porównanie linii: prosta krzywa łamana

Slide 52

Jakie linie wyznaczyły ślady ptaków? Z A D A N I E

Slide 53

BIBLIOGRAFIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Z. Semadeni Nauczanie początkowe matematyki Warszawa 1981 E. Stucki Nauczanie matematyki klasach niższych Bydgoszcz 1998 Wykłady z edukacji matematycznej z dr Anną Tyl A. Tyl, Matematyka 3. Poradnik metodyczny B. Lankiewicz, Z. Semadeni, Matematyka 2, W-a 1990; M. Frindt, J. Jednoralska, Myślę i liczę. Matematyka klasa 3. Podręcznik dla ucznia. Łódź 1996 internet

Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie