Komórki roślinne i zwierzęce

Liczba slajdów:
48
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
2.85 MB
Ilość pobrań:
55
Ilość wyświetleń:
6000
Kategoria:
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 47
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 0
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 1
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 2
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 3
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 4
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 5
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 6
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 7
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 8
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 9
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 10
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 11
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 12
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 13
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 14
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 15
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 16
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 17
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 18
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 19
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 20
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 21
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 22
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 23
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 24
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 25
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 26
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 27
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 28
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 29
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 30
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 31
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 32
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 33
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 34
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 35
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 36
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 37
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 38
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 39
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 40
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 41
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 42
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 43
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 44
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 45
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 46
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 47
Komórki roślinne i zwierzęce - Slajd 0

Treść prezentacji

1
KOMÓRKI ROŚLINNE I KOMÓRKI ZWIERZĘCE
2
SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Co to jest komórka? Rodzaje komórek Komórka Roślinna Podział komórek roślinnych Budowa komórki roślinnej Mitochondrium Aparat Golgiego Chloroplasty Komórka Zwierzęca Budowa komórki zwierzęcej Jądro komórkowe Cytoplazma Rybosomy
3
SPIS TREŚCI 9. 10. 11. Lizosomy Wodniczki Centrosomy Siateczka śródplazmatyczna Błona komórkowa Rodzaje transportu przez błonę komórkową Transport Bierny Transport Aktywny Podziały komórkowe Mitoza Mejoza Porównanie komórek
4
CO TO JEST KOMÓRKA? Komórka najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie). Jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju.
5
RODZAJE KOMÓREK Wyróżniamy: Komórki roślinne Komórki zwierzęce
6
KOMÓRKA ROŚLINNA
7
8
PODZIAŁ KOMÓREK ROŚLINNYCH Pod względem kształtu komórki roślinne można podzielić na: równowymiarowe - o kształcie kuli (parentymatyczne) silnie wydłużone w jednym kierunku (prozentymatyczne).
9
BUDOWA KOMÓRKI ROŚLINNEJ Komórka roślinna zbudowana jest z : mitochondrii ściany komórkowej błony komórkowej chloroplastów (ciałek zielonych) wodniczki jądra komórkowego cytoplazmy aparatu Golgiego
10
BUDOWA I FUNKCJE WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMÓRKI ROŚLINNEJ
11
MITOCHONDRIUM Budowa: - są otoczone podwójną błoną białkowo lipidową, - błona wewnętrzna jest pofałdowana w tzw. grzebienie mitochondrialne, znacznie zwiększające powierzchnię, - wnętrze wypełnia matriks (macierz) mitochondrialna - zawierają poza jądrowy DNA Funkcje: - biorą udział w procesie oddychania komórkowego: są centrami energetycznymi komórki, wytwarzającymi energię dla jej funkcjonowania
12
MITOCHONDRIUM
13
APARAT GOLGIEGO Budowa: - zbiór diktiosomów rozproszonych w cytoplazmie, często skupionych przy jądrze - diktiosom składa się na ogół z 2 7 (czasem z 20 i więcej) spłaszczonych błoniastych cystern -cysterny te ogranicza pojedyncza błona białkowolipidowa, towarzyszą im małe pęcherzyki Funkcje: - odpowiadają za ostateczne formowanie produktu białkowego, przez wydzielanie go przez komórkę na zewnątrz - jest miejscem przebudowy i różnicowania błon przeznaczonych do wbudowania w błonę komórkową - w jego obrębie zachodzi synteza glikoprotein pokrywających powierzchnię komórek zwierząt
14
APARAT GOLGIEGO
15
CHLOROPLASTY Budowa : - posiadają własne DNA i własny aparat genetyczny - zielone plastydy zawierające chlorofil, barwnik niezbędny w procesie fotosyntezy. - są otoczone dwiema błonami o różnej przepuszczalności Funkcje : - zachodzi w nich proces fotosyntezy - odpowiedzialne są za powstawanie barwnika, który sprawia że rośliny są zielone
16
CHLOROPLASTY
17
KOMÓRKA ZWIERZĘ CA
18
19
20
BUDOWA KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ Komórka zwierzęca zbudowana jest z : Aparat Golgiego Błona komórkowa Cytoplazma Jądro komórkowe Mitochondria Lizosomy Jąderko Rybosomy Centrosom Retikulum endoplazmatyczne- Siateczka śródplazmatyczna Wodniczki
21
BUDOWA I FUNKCJE WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ
22
JĄDRO KOMÓRKOWE Budowa: - otoczone podwójną błoną jądrową, w której występują otwory zwane porami - wyróżniamy w nim chromatynę, nukleoplazę (kariolimfę), jąderko lub jąderka - zawiera większość DNA komórki Funkcje: - warunkuje i reguluje metabolizm - uczestniczy w podziałach komórki - przechowuje większość informacji genetycznej - kierują funkcjonowaniem komórki
23
JĄDRO KOMÓRKOWE
24
CYTOPLAZMA Budowa: - galaretowata substancja składająca się z wody, związków organicznych i soli mineralnych Funkcje: - stanowi środowisko wewnętrzne komórki
25
RYBOSOMY Budowa: - asymetryczne, nie obłonione struktury zbudowane z dwóch podjednostek, mniejszej i większej, połączonych jonami magnezu - 40 60 zbudowane są z rybosomalnego RNA a ponadto z szeregu białek zasadowych -występują luźno w cytoplazmie, na szorstkiej siateczce wewnątrzplazmatycznej i na zewnętrznej błonie jądrowej, Funkcje: - uczestniczą w syntezie białka
26
RYBOSOM
27
LIZOSOMY Budowa: - bardzo drobne pęcherzyki - otoczone pojedynczą błoną białkowo-lipidową - wypełnione są enzymami hydrolitycznymi Funkcje: - umożliwiają rozkład pochłoniętych substancji i usuwanie obumarłych części
28
LIZOSOM
29
WODNICZKI Budowa: -pęcherzyki wypełnione sokiem komórkowym -otoczona jest pojedynczą błoną białkowo-lipidową Funkcje: - magazyn wody w komórce - magazynowanie zbędnych produktów przemiany materii - magazynowanie substancji, które mogłyby działać szkodliwie np. na cytoplazmę - trawienie wewnątrzkomórkowe (czasami)
30
CENTROSOMY Budowa: - twory cylindryczny, zbudowane z mikrorureczek o charakterystycznym układzie - występują w komórkach jako twór parzysty Funkcje: - odgrywają istotna rolę przy tworzeniu wrzeciona kariokinetycznego podczas podziału komórki (mitozy, mejozy)
31
CENTROSOMY
32
SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA Budowa: - układ kanalików różnej wielkości i kształtów, otoczonych pojedynczą błoną białkowo-lipidową - występują w cytoplazmie, wokół jądra - wyróżniamy dwa rodzaje: szorstka (powierzchnia błon pokryta rybosomami) gładka (bez rybosomów) Funkcje: - dzieli cytoplazmę na obszary reakcji syntezy i rozkładu szorstka - związana jest z syntezą białek gładka - związana jest z syntezą lipidów
33
SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA
34
BŁONA KOMÓRKOWA Budowa: - zbudowana jest z podwójnej warstwy lipidów (zwróconych częściami hydrofilowymi na zewnątrz a hydrofobowymi do wnętrza) - tkwią w niej kompleksy białkowe: receptory różnych substancji, a także pompy i kanały jonowe Funkcje: - otacza komórkę i oddziela ją od środowiska zewnętrznego - zapewniają wybiórczy transport do i z komórki
35
BŁONA KOMÓRKOWA
36
RODZAJE TRANSPORTU PRZEZ BŁONĘ KOMÓRKOWĄ
37
TRANSPORT BIERNY Dyfuzja prosta swobodny przepływ niewielkich, nienaładowanych cząsteczek np. tlenu, dwutlenku węgla, mocznika przez dwie warstwy lipidowe. Dyfuzja wspomagana transport z wykorzystaniem kanałów lub przenośników błonowych, np. transport glukozy
38
TRANSPORT AKTYWNY To transport wymagający wydatkowania energii. Odbywa się z obszaru o niższym stężeniu do obszaru o wyższym stężeniu substancji transportowanej. Energia wykorzystywana w tym procesie pochodzi z hydrolizy ATP, katalizowanej przez wyspecjalizowane białka nośnikowe zwane transporterami błonowymi.
39
PODZIAŁY KOMÓRKO WE
40
MITOZA W czasie mitozy powstają dwie identyczne pod względem genetycznym komórki. Przed wejściem komórki w proces mitozy dochodzi najpierw do podwojenia ilości materiału genetycznego.
41
MITOZA Na mitozę składają się przebiegające kolejno fazy: 1. Profaza : W fazie tej dochodzi do wyodrębnienia się z chromatyny, poszczególnych chromosomów. W kolejnym etapie chromosomy różnicują się na dwie chromatydy. Dochodzi także do zaniku błony jądrowej a z centrioli powstaje wrzeciono kinetyczne. Włókna kariokinetyczne przyłączają się do chromosomów. 2. Metafaza : W tej fazie chromosomy lokalizują się na płaszczyźnie podziałowej, tworząc tzw. płytkę metafazową.
42
MITOZA 3. Anafaza: Etap ten polega na odciąganiu poszczególnych chromatyd do dwóch biegunów w komórce. 4. Telofaza: W czasie telofazy powstają już dwa jądra w komórce. Dochodzi do despiralizacji chromosomów w wyniku czego powstaje chromatyna. Dochodzi do odtworzenia błony jądrowej oraz jąderka. Wymienione wyżej etapy dotyczą kariokinezy, czyli podziału jądra komórkowego. Kolejny etap polega na podziale cytoplazmy. Proces ten nazywamy cytokinezą.
43
MEJOZA W wyniku tego podziału dochodzi do redukcji ilości materiału genetycznego o połowę. Mitoza zachodzi w komórkach rozrodczych. Podobnie jak mitoza, mejoza składa się z kilku faz, przy czym pierwsze fazy mają podobny przebieg do mitozy.
44
MEJOZA 1. Profaza : Faza trwa nieco dłużej niż profaza mitozy. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że chromosomy homologiczne łączą się w biwalenty ( pary). W fazie tej dochodzi do zaniku jąderka oraz błony jądrowej. W momencie gdy chromosomy homologiczne połączone są w kompleksy składające się z czterech chromatyd dochodzi do procesu crossing-over. 2. Metafaza : Na równiku układają się biwalenty, które łączą się z wrzecionem kariokinetycznym pierwszego podziału.
45
MEJOZA 3 Anafaza : Chromosomy homologiczne rozchodzą się do przeciwległych biegunów. W tej fazie dochodzi do redukcji liczby chromosomów. 4. Telofaza : W czasie telofazy powstają dwa jądra komórkowe, które posiadają zredukowaną ilość materiału genetycznego. Po zakończeniu się pierwszego etapu komórka wchodzi w następny, przypominający przebiegiem pierwsze podziały. W rezultacie całkowitego procesu mejozy powstają cztery komórki o pojedynczym zestawie chromosomów.
46
PORÓWNANIE KOMÓREK Komórka Roślinna Celulozowa ściana komórkowa Plastydy Duża centralnie położona wakuola Brak lizosomów Brak rzęsek Jądro komórkowe Komórka Zwierzęca Brak ściany komórkowej Brak plastydów Drobne małe wodniczki Lizosomy Rzęski i wici jako aparat ruchu komórek Jądro komórkowe
47
PORÓWNANIE KOMÓREK Komórka Roślinna Komórka Zwierzęca Jąderko Jąderko Mitochondrium Mitochondrium Aparat Aparat Golgiego Reticulum endoplazmatyczne Cytoplazma Błona komórkowa Golgiego Reticulum endoplazmatyczne Cytoplazma Błona komórkowa
48
THE END Dziękuję za uwagę.

Mogą Cię zainteresować

Mięśnie ręki - Slajd 1

Mięśnie ręki

Mięśnie ręki
DNA - Slajd 1

DNA

DNA
Jądro komórkowe - Slajd 1

Jądro komórkowe

Jądro komórkowe
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 1

Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie

Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?