Biologia

Choroby otępienne

5 lat temu

Zobacz slidy

Choroby otępienne - Slide 1
Choroby otępienne - Slide 2
Choroby otępienne - Slide 3
Choroby otępienne - Slide 4
Choroby otępienne - Slide 5
Choroby otępienne - Slide 6
Choroby otępienne - Slide 7
Choroby otępienne - Slide 8
Choroby otępienne - Slide 9
Choroby otępienne - Slide 10
Choroby otępienne - Slide 11
Choroby otępienne - Slide 12
Choroby otępienne - Slide 13
Choroby otępienne - Slide 14
Choroby otępienne - Slide 15
Choroby otępienne - Slide 16
Choroby otępienne - Slide 17
Choroby otępienne - Slide 18
Choroby otępienne - Slide 19
Choroby otępienne - Slide 20
Choroby otępienne - Slide 21
Choroby otępienne - Slide 22
Choroby otępienne - Slide 23
Choroby otępienne - Slide 24
Choroby otępienne - Slide 25
Choroby otępienne - Slide 26
Choroby otępienne - Slide 27
Choroby otępienne - Slide 28
Choroby otępienne - Slide 29
Choroby otępienne - Slide 30
Choroby otępienne - Slide 31
Choroby otępienne - Slide 32
Choroby otępienne - Slide 33
Choroby otępienne - Slide 34
Choroby otępienne - Slide 35
Choroby otępienne - Slide 36
Choroby otępienne - Slide 37
Choroby otępienne - Slide 38
Choroby otępienne - Slide 39
Choroby otępienne - Slide 40
Choroby otępienne - Slide 41
Choroby otępienne - Slide 42
Choroby otępienne - Slide 43
Choroby otępienne - Slide 44
Choroby otępienne - Slide 45
Choroby otępienne - Slide 46
Choroby otępienne - Slide 47
Choroby otępienne - Slide 48
Choroby otępienne - Slide 49
Choroby otępienne - Slide 50
Choroby otępienne - Slide 51

Treść prezentacji

Slide 2

Zespół objawów spowodowanych chorobą mózgu zwykle o charakterze przewlekłym, w którym zaburzone są funkcje poznawcze. Otępienie objawia się obniżeniem sprawności intelektualnych i upośledzeniem funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym. Otępienie nie musi obejmować wszystkich funkcji poznawczych. Kryterium rozpoznania jest zaburzenie co najmniej 2 funkcji poznawczych, z których jedną jest pamięć.

Slide 3

Osłabienie pamięci, myslenia, sądzenia i planowania dzielimy na: Łagodne (zakłócenie codziennych czynności, ale nie uniemożliwiające samodzielnego życia; bardzo złożone zadania nie są możliwe do wykonania) Umiarkowane (możliwość wykonywania prostych zadań domowych) Ciężkie (niezdolność do zachowania nowych informacji, fragmenty wcześniejszych, nierozpoznawanie bliskich, brak zrozumiałego myślenia)

Slide 4

Inne objawy Zachowana świadomość (brak przymglenia lub majaczenia) Zaburzenia emocji i zachowania (chwiejność emocjonalna, drażliwość, apatia, prymitywizacja zachowań) Utrzymywanie się objawów powyżej 6 miesięcy

Slide 5

Objawy Zaawansowanie Utrata zdolności językowych, zdolności chodzenia, śmierć Stopień 7 bardzo cięzkie Wymaga stałej opieki Stopień 6 - ciężkie Utrata samodzielności, pamięta swoje imie, depresja, zaburzenia zwieraczy Chory nie może obyć się bez drugiej osoby, pobudzony, nie pamięta adresu Stopień 5 - znaczne Stopień 4 średnio nasilone Stopień 3 - umiarkowane Brak zdolności do pracy i złożonych czynności Stopień 2 - niewielkie Wyraźne zauważalne narastanie deficytów funkcji poznawczych - Stopień 1 - pogranicze Subiektywne zaburzenia pamięci Stopień 0- brak zaburzeń norma Lata 0 5 10 15 20 Reisberg et al, 1982

Slide 6

5 38 29 9 4 13

Slide 7

Krótka Ocena Stanu Psychicznego Mini Mental State Examination MMSE 30 pkt 30 27 norma 26-24 MCI 23-19 łagodna 18-11 średnio 10-0 ciężka orientacja w miejscu i czasie zapamiętywanie uwaga i liczenie przypominanie funkcje językowe nazywanie powtarzanie wykonywanie poleceń pisanie praksja konstrukcyjna Test rysowania zegara tarcza zegarowa zaznaczenie godziny trzeciej zaznaczenie godziny dziesięć po jedenastej funkcje wzrokowo-przestrzenne, rozumienie, planowanie, myślenie abstrakcyjne

Slide 8

Łagodne zaburzenia poznawcze MCI Choroba Alzheimera pamięć krótkotrwała (epizodyczna) afazja, apraksja, agnozja funkcje przestrzenno-wzrokowe Otępienie z ciałami Lewyego uwaga funkcje przestrzenno-wzrokowe funkcje czołowo-podkorowe fluktuacje, omamy, pozapiramidowe Otępienie czołowo-skroniowe funkcje wykonawcze uwaga myślenie abstrakcyjne zaburzenia językowe (zaburzenia zachowania i osobowości) Otępienie naczyniopochodne Poudarowe wielozawałowe z miejsca strategicznego Podkorowe (spowolnienie psychoruchowe, wykonawcze)

Slide 9

Inne przyczyny postępującej demencji: 1.Choroba Parkinsona 2.Pląsawica Huntingtona 3.Postępujące porażenia nadjądrowe 4.Zanik wieloukładowy 5.Zwyrodnienie korowo podstawne 6.Choroba Wilsona 7.Wodogłowie normotensyjne 8.Choroba Creutzfeuldta-Jacoba 9.AIDS

Slide 10

ZESPOŁY MOGĄCE BYĆ MYLNIE ROZPOZNAWANE JAKO DEMENCJA Zespół zaburzeń pamięci związanych z wiekiem Depresja Psychozy endogenne Zaburzenia świadomości Ogniskowe zaburzenia poznawcze np. afazja

Slide 11

(Mild Cognitive Impairment; Mild Cognitive Disorder) Stan przejściowy pomiędzy prawidłowym procesem starzenia się a otępieniem. 3 stadium w Skali Ogólnej Deterioracji (GDS) Kryteria diagnostyczne amnestycznego MCI: Skargi na zaburzenia pamięci potwierdzone przez osoby z otoczenia Deficyt pamięci większy niż odpowiedni do wieku Prawidłowe ogólne funkcjonowanie poznawcze Niezaburzona codzienna aktywność życiowa Brak otępienia MCI - stan poprzedzający otępienie w 50-80 najczęstszą przyczyną MCI jest rozwijająca się AD

Slide 12

POSTACIE: Amnestyczna - głównie zaburzenie pamięci, często przechodzi w ch. Alzheimera Wielofunkcyjna - zaburzenie licznych funkcji poznawczych, może przechodzić w ch. Alzheimera, naczyniopochodne otępienie i otępienie z ciałami Lewyego Jednofunkcyjna - zaburzenie jednej funkcji poznawczej ( ale nie pamięci! )

Slide 13

charakteryzują się głównie zanikiem kory mózgu zaburzenia poznawcze wynikają z uszkodzenia obszarów asocjacyjnych odpowiedzialnych za mowę (afazje), wyuczone czynności ruchowe (apraksje) oraz percepcję (agnozję) oraz zaburzenia pamięci Przykładem demencji korowej jest choroba Alzheimera (AD), choroba Picka, otępienie czołowo skroniowe (FLD), Zespół Zakrętu Kątowego

Slide 14

Postępujące otępienie spowodowane pierwotnym uszkodzeniem komórek nerwowych w OUN przy wykluczeniu przyczyn naczyniopochodnych 14

Slide 15

Początek niezauważalny, przebieg powoli postępujący Wczesne zaburzenia pamięci- amnezja Zaburzenia językowe (nazywania, znaczenia słów, uproszczone formy gramatyczne) Zaburzenia wzrokowo-przestrzenne (rysowanie, orientacja przestrzenna, apraksja, zapominanie o celowości używania przedmiotów) Zmiany nastroju Zaburzenia adaptacji społecznej Zaburzenia osobowości (drażliwość, przytępienie uczuciowości) Objawy psychopatologiczne (urojenia, omamy, zaburzenia afektu-depresja, zaburzenia behawioralne-agresja)

Slide 16

10 sygnałów ostrzegawczych AD 1. zaburzenia pamięci utrudniające codzienne funkcjonowanie 2. trudności w wykonywaniu codziennych prac domowych 3. zaburzenia językowe 4. dezorientacja co do czasu i miejsca 5. kłopoty w ocenie 16

Slide 17

10 sygnałów ostrzegawczych AD 6. zaburzenia myślenia abstrakcyjnego 7. gubienie rzeczy 8. zmienny nastrój 9. zmiany osobowościowe 10. utrata inicjatywy 17

Slide 18

Tworzenie beta-amyloidu i blaszek starczych Hiperfosforylacja białka Tau Deficyty transmisji Ach w wyniku wymierania neuronów cholinergicznych Utrata komórek piramidowych Stres oksydacyjny wynikający z gromadzenia się wolnych rodników Apolipoproteina E (ApoE) Genetyka 18

Slide 19

Deficyt cholinergiczny leży u podłoża objawów klinicznych choroby Alzheimera Deficyt cholinergiczny Postępująca utrata neuronów cholinergicznych Postępujący spadek dostępnej acetylocholiny (ACh) Zaburzenia czynności dnia codziennego (ADL), zachowania i funkcji poznawczych Perry i wsp. 1978a; Bartus i wsp. 1982; Cummings Back, 1998 19

Slide 21

21

Slide 22

Stadium 1 Język: pusta mowa z niewielkim zasobem konkretnego słownictwa i małą liczbą pojęć (w testach trudności z tworzeniem listy słów) Mowa: artykulacja niezaburzona Pamięć, funkcje wzrokowo-przestrzenne, liczenie : upośledzone EEG - może być w normie KT lub NMR- najwyżej atrofia płata skroniowego w części przyśrodkowej

Slide 23

Stadium 2 Język- płynna parafazja (podstawianie niewłaściwych słów w miejsce właściwych) Pamięć, funkcje wzrokowo-przestrzenne i inne funkcje poznawcze- ciężko zaburzone (pacjenci nie potrafią odnaleźć drogi, kopiować figur) Osobowość- zobojętnienie EEG- uogólnione zwolnienie (wolne fale theta) NMR, KT- zaniki przyśrodkowo-skroniowe Siła i kooordynacja ruchowa w normie (ale pacjenci są niespokojni, wędrują lub drepczą)

Slide 25

Stadium 3 Intelekt ciężko zaburzony Język- echolalia, palilalia lub mutyzm EEG- uogólnione zwolnienie (wolne fale theta) KT, NMR- rozlane zaniki z poszerzeniem komór i bruzd Kontrola zwieraczy- nietrzymanie moczu Częstość objawów psychopatologicznych takich, jak: apatia, pobudzenie, lęk, drażliwość, depresja, urojenia, omamyrośnie w miarę trwania choroby

Slide 26

A. Rozwój licznych deficytów poznawczych przejawiających się przez: 1. Zaburzenia pamięci 2. Obecność jednego lub więcej zaburzeń korowych: afazja apraksja agnozja zaburzenia funkcji wykonawczych (planowanie, organizacja, abstrahowanie) B. Zaburzenia te powodują znaczące zaburzenie funkcjonowania społecznego lub zawodowego i cechują się wyraźną deterioracją C. Przebieg charakteryzuje się stopniowym początkiem i ciągłym narastaniem zaburzeń poznawczych D. Zaburzenia te nie są wywołane inną określoną chorobą.

Slide 27

Pewna Prawdopodobne kryteria AD (wszystkie) Pozytywny wynik badania histopatologicznego (biopsja lub autopsja) Prawdopodobna Początek pomiędzy 40-m a 90-m rokiem życia Brak wyraźnych objawów majaczenia Otępienie potwierdzone: w badaniu psychiatrycznym, MMSE i neuropsychologicznym Postępujące pogorszenie funkcji poznawczych Deficyt pamięci i co najmniej jednej funkcji poznawczej Brak wskaźników innego specyficznego otępienia Kryteria wykluczające Nagły początek Napady drgawkowe na początku choroby Objawy ogniskowe w pierwszym okresie choroby 27

Slide 28

Objawy deliberacyjne Afazja Zaburzenia pozapiramidowe (bradykineza, sztywność) Napady padaczkowe (GM) Mioklonie Zaburzenia chodu Zaburzenia ze strony ukł. moczowego (późno)

Slide 29

(Dementia with Lewy Bodies) Drugie po AD otępienie pod względem częstości występowania (15-36) Ciała Lewyego to wtręty cytoplazmatyczne złożone z alfa-synukleiny Ciała Lewyego zlokalizowane są w pniu mózgu, jądrach podkorowych, korze limbicznej i korze nowej (szczególnie w płacie skroniowym oraz równomiernie w czołowym i ciemieniowym)

Slide 30

Objawy kliniczne: Zmienne zaburzenia funkcji poznawczych (głównie uwagi i gotowości do działania) Zaburzenia pamięci (nie zawsze w 1.stadium) Halucynacje wzrokowe i omamy Cechy zespołu parkinsonowskiego (bradykinezja, sztywność pozapiramidowa, maskowata twarz, zab. chodu) Omdlenia, zaburzenia świadomości Nagłe upadki Nadwrażliwość na neuroleptyki Brak reakcji na L-dopę Depresja Anosmia Idiopatyczne zaburzenia snu

Slide 31

(Frontotemporal Dementia) Trzecie pod względem częstości występowania otępienie po AD (12,3-22 wszystkich otępień zwyrodnieniowych) Proces zwyrodnieniowy obejmuje symetrycznie bądź niesymetrycznie płaty czołowe i skroniowe z obecnością komórek Picka, zanikiem korowym z gliozą i obrzękiem

Slide 32

Podstępny początek, powolne narastanie objawów Relatywnie zachowana pamięć i orientacja przestrzenna, zaburzona uwaga Zaburzenia zachowania (zaniedbanie higieny, hiperoralność, stereotypie, perseweracje) Zaburzenia emocjonalne (stępienie lub labilność emocjonalna, adynamia, apatia, depresja, lęk lub odhamowanie) Zaburzenia mowy (zubożenie, perseweracje, echolalia, stereotypy, nawet mutyzm) Rozhamowanie seksualne Grubiaństwo

Slide 33

Warianty kliniczne FTD CZOŁOWY wariant otępienia SKRONIOWY wariant otępienia NIEPŁYNNA POSTĘPUJĄCA AFAZJA We wszystkich pojawić się mogą: prymitywne odruchy czołowe, akinezja, sztywność pozapiramidowa i drżenie.

Slide 34

Obejmuje trzy obszary płata czołowego o różnej funkcji i różnych objawach klinicznych Typowe dla płata podstawno-czołowego: Zachowania antysocjalne, zaburzenia behawioralne, rozhamowanie, słaby napęd Późniejszy okres: hiperoralność, wzmożona aktywność seksualna, cechy zespołu KlüverBucyego

Slide 35

To demencja semantyczna Utrata pamięci długoterminowej z relatywnie zachowaną pamięcią świeżą i orientacją ( w przeciwieństwie do AD) Skargi na utratę słów U pacjentów z atrofią płatów czołowych prawej półkuli postępująca prozopagnozja, w tym zaburzenia identyfikacji osób bliskich

Slide 36

(Nonfluent Progressive Aphasia) Najrzadziej występujący wariant FTD Zaburzenia kojarzenia Pamięć krótka względnie dobra, rozumienie początkowo dobre

Slide 37

zmiany głównie w istocie białej półkul mózgu i jądrach podkorowych stopniowe obniżanie sprawności intelektualnej, przy zachowanych zwykle obszarach asocjacyjnych bez objawów afazji, agnozji, apraksji ograniczone zaburzenia pamięci brak napędu (apatia), obniżenie poziomu aktywacji wahania nastrojów Typowym przykładem może być otępienie w przebiegu Choroby Parkinsona (PD).

Slide 38

Zaburzenia kognitywne w PD są wynikiem uszkodzenia neuronów dopaminergicznych substancji czarnej, neuronów noradrenergicznych jądra sinawego, cholinergicznych jądra podstawnego Maynerta i degeneracji kory mózgu. Neuropatologia: obecność ciał Lewyego oraz płytki starcze i zwyrodnienia neurofibrylarne typowe dla AD u 42-85.

Slide 39

Objawy otępienia mogą się pojawić w każdym okresie trwania choroby (u 41 chorych) W parkinsonizmie objawy otępienia mają charakter podkorowy

Slide 40

spowolnienie procesów umysłowych upośledzenie pamięci, zaburzenia uwagi ograniczenie spontaniczności w myśleniu i działaniu zaburzenia konstrukcyjne, wzrokowo-przestrzenne zaburzenia nastroju, apatia brak afazji, apraksji, agnozji brak płynności mowy z zachowaną funkcją języka bogate objawy neurologiczne (wskutek uszkodzenia układu pozapiramidowego)

Slide 41

Przyczyny: liczne, zupełne lub niezupełne martwice w korze i strukturach podkorowych wywołane zamknięciem dużego naczynia jeden zawał w obszarze tzw. strategicznym (np.: obustronne ogniska - we wzgórzu, w zakręcie kątowym półkuli dominującej, podstawnych strukturach podwzgórza lub zakręcie obręczy) choroba drobnych naczyń mózgowych (kolagenozy, zmiany w przebiegu nadciśnienia lub cukrzycy) liczne, drobne wynaczynienia

Slide 42

Objawy kliniczne: Zależą od topografii zawałów (miejsca zamknięcia i rodzaju naczynia) Ważne jest nagłe pojawienie się objawów otępiennych z objawami ogniskowymi (wyraźny związek czasowy, zwykle po udarze mózgu) Zaburzenia funkcji poznawczych narastają skokowo Objawy neurologiczne: niedowład połowiczy, zaburzenia chodu, obj. rzekomoopuszkowe z zaburzeniami afektu, nietrzymanie moczu, etc. Obecność chorób układu krążenia W otępieniu podkorowym stany apatycznoabuliczne

Slide 43

Skala Hachinskyego nagły początek i skokowy postęp choroby fluktuacyjny przebieg nocne stany splątania względnie zachowana struktura osobowości depresja, chwiejność emocjonalna skargi na zaburzenia somatyczne nadciśnienie tętnicze w wywiadzie udar niedokrwienny w wywiadzie inne objawy miażdżycy ogniskowe i podmiotowe objawy neurologiczne

Slide 44

Otępienie naczyniowe z ostrym początkiem Otępienie wielozawałowe Otępienie naczyniowe podkorowe Otępienie naczyniowe mieszane (korowe i podkorowe)

Slide 45

Mixed Dementia Występowanie jednoczesne otępienia naczyniowego z otępieniem typu Alzheimera W VaD często stwierdza się obecność płytek starczych ilub zwyrodnienie neurofibrylarne (1023) Wysoka częstość występowania mieszanej postaci otępienia związana jest z angiopatią amyloidową charakterystyczną dla AD, będącą również czynnikiem etiologicznym krwotoków i zawałów mózgu.

Slide 46

Funkcja poznawcza Otępienie korowe Język afazja funkcje mowy zachowane Pamięć Odtwarzanie Podpowiadanie Kodowanie zaburzone nieefektywne nieefektywne zaburzone efektywne efektywne poważne łagodne Zab. wzrokowoprzestrzenne Otępienie podkorowe

Slide 47

Funkcja poznawcza Otępienie korowe Otępienie podkorowe Funkcje wykonawcze proporcjonalne do całości deficytu znacznie bardziej nasilone Liczenie akalkulia bez deficytu Tempo proc. informacji normalne zwolnione Osobowośćnastrój brak wglądu, rzadko depresja, wgląd, apatia, abulia, depresja

Slide 48

Funkcja poznawcza Funkcje ruchowe: Mowa Postawa Chód Koordynacja Ruchy mimowolne Otępienie korowe artykulacja dobra norma norma norma mioklonie w późnej fazie Otępienie podkorowe dyzartria pochylona,sztywna wczesne zaburzenia wczesne zaburzenia drżenie,dystonie,tiki

Slide 49

Zmiany osobowości - upór, zmiana nawyków, drażliwość, gniewliwość, impulsywność, apatia, obniżenie zainteresowań i aktywności Błądzenie, agresja słowna i fizyczna, niepokój ruchowy, zaburzenia łaknienia, krzyk, zachowania perseweracyjne. Odwrócenie rytmu sen-czuwanie Zespół zachodzącego słońca

Slide 50

U blisko 50 chorych mogą wystąpić : Omamy (wzrokowe, słuchowe) Urojenia (ksobne, prześladowcze, porzucenia, niewiary małżeńskiej) Zespół błędnego rozpoznawania (rozmawianie z lustrem, TV, obecność nieistniejących osób w domu, nierozpoznawanie i mylenie domowników)

Slide 51

leczenie farmakologiczne zaburzenia wodno-elektrolitowe (niedobory sodu, potasu) zaburzenia metabolizmu (np. cukrzyca) zakażenia bakteryjne i wirusowe niedoczynność i nadczynność tarczycy choroba niedokrwienna serca, choroba nowotworowa niedokrwistość, choroby układowe niewydolność nerek i wątroby choroba nadciśnieniowa zespoły niedoborowe (kwas foliowy, Vit.B12)

Dane:
  • Liczba slajdów: 51
  • Rozmiar: 3.21 MB
  • Ilość pobrań: 2725
  • Ilość wyświetleń: 19230
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie