Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich

Liczba slajdów:
18
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
11.52 MB
Ilość pobrań:
3
Ilość wyświetleń:
762
Kategoria:
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 17
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 0
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 1
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 2
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 3
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 4
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 5
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 6
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 7
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 8
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 9
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 10
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 11
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 12
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 13
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 14
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 15
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 16
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 17
Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich - Slajd 0

Treść prezentacji

1
2
SPIS TREŚCI 1. Rodzaje wód słodkich. 2. Charakterystyka wód słodkich. 3. Charakterystyka wód słodkich płynących. 4. Charakterystyka wód słodkich stojących. 5. Zasoby wodne Polski. 6. Wykorzystanie zasobów wodnych. 7. Wykorzystanie zasobów wodnych cd. 8. Ingerencja człowieka w przyrodę melioracje wodne. 9. Ingerencja człowieka w przyrodę osuszanie bagien. 10. Ingerencja człowieka w przyrodę regulacja rzek. 11. Źródła zanieczyszczeń wód słodkich. 12. Rodzaje zanieczyszczeń wód słodkich. 13. Klasyfikacja czystości rzek w Polsce. 14. Wpływ zanieczyszczeń wody na zdrowie człowieka. 15. Przepisy prawne dotyczące ochrony wód. 16. Bibliografia i netografia.
3
1. RODZAJE WÓD SŁODKICH
4
1. CHARAKTERYSTYKA WÓD SŁODKICH
5
1. CHARAKTERYSTYKA WÓD SŁODKICH PŁYNĄCYCH Wody płynące posiadają zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne, spowodowane odprowadzaniem ścieków (głównie przemysłowych). Rzeka duży, naturalny ciek wodny, płynący w wyraźnym korycie po powierzchni ziemi. Rozpoczyna się źródłem a kończy Strumień ujściem. strumyk mały naturalny ciek wodny, zazwyczaj uchodzący do rzeki. Strumienie płyną w terenie o zróżnicowanej rzeźbie, w wąskim, płytkim
6
1. CHARAKTERYSTYKA WÓD SŁODKICH STOJĄCYCH Wody stojące mają korzystniejsze właściwości niż wody płynące, są bardziej czyste i zawierają mniej bakterii chorobotwórczych. Jezioro naturalny zbiornik wody stojącej, wypełniającej zagłębienie (nieckę śródlądową), w którym zasilanie przewyższa straty wód wynikające z parowania lub Staw zbiornik odpływu. wodny, stosunkowo płytki (na całej powierzchni występuje roślinność zakorzeniona, jak w strefie
7
1. ZASOBY WODNE POLSKI Polska jest krajem o małych zasobach wodnych. Wynoszą one 200 km3. Są nierównomiernie rozmieszczone i podlegają zmienności sezonowej. Potencjał wodny Polski nadmi nadmi arar niedobór niedobór Średnie roczne opady na terenie Polski wynoszą około 650 mmrok, a parowanie 450 mmrok. Zasoby wodne polskich rzek wahają się w granicach 90 km3 40 km3. Struktura zużycia wody w Polsce: przemysł - 69 rolnictwo i leśnictwo - 10 iairar m m d na nad niedob niedob órór nana dm dm iaira r niedob niedob órór nadmiar nadmiar
8
1. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH Gospodarstwa domowe picie przygotowywanie potraw zmywanie naczyń kąpiel Rolnictwo podlewanie roślin nawadnianie pól pranie Pożarnictwo melioracje wodne gaszenie pożarów
9
1. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH CD. Przemysł hydroelektrownie Turystyka i rekreacja wczasy nad jeziorem Rybołówstwo produkcja stali Transport transport rzeczny ryby słodkowodne Medycyna hydromasaż
10
1. INGERENCJA CZŁOWIEKA W PRZYRODĘ MELIORACJE WODNE Melioracje wodne zabiegi techniczne, regulujące stosunki wodne i mające na celu zwiększenie produktywności gleby oraz ochronę użytków rolnych przed powodziami. Zaliczamy do nich: nawadnianie pól, zwiększające plony, odwadnianie łąk w celu ich lepszego wykorzystania, regulacje rzek budowanie wałów, prostowanie i pogłębianie koryt w celu ułatwienia żeglugi, ochrona przeciwpowodziowa, fitomelioracje nasadzenia roślinnością terenów nadzalewowych. Melioracje wykonywane są za pomocą: o systemu kanałów ceramicznych (drenów), o rowów nawadniająco-odwadniających, o zbiorników retencyjnych. Zbiornik retencyjny - sztuczne jezioro, powstałe w wyniku przekopania zapory wodnej w poprzek rzeki. Jego zadaniem jest zgromadzenie wody w okresie nadmiaru i wykorzystanie podczas niedoboru. Skutki niewłaściwie przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych: zubożenie zasobów wodnych, zbiornik zbiornikretencyjny retencyjny nadmierne osuszenie gruntów, powodujące erozję, zwiększenie zagrożeń powodziami w wyniku wylewów rzek, likwidacja zarośli przy brzegach rzek, będących siedliskiem ptaków wędrownych,
11
1. INGERENCJA CZŁOWIEKA W PRZYRODĘ OSUSZANIE BAGIEN Ze względu na duże znaczenie w przyrodzie bagna i mokradła muszą być chronione i nie powinny być osuszane. W I połowie XX w. osuszono znaczną ich część, uważając, że stanowią one nieużytki i chcąc zamienić je w urodzajne pola uprawne. Skutki były jednak inne od oczekiwanych. Skutki osuszania bagien i mokradeł Zubożenie światowych zasobów wody pitnej. Zniszczenie gleb torfowych, ich erozja i rozpad. Likwidacja siedlisk ginących gatunków roślin i zwierząt. Zmniejszenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na Ziemi. Zmniejszenie możliwości wiązania dwutlenku węgla z atmosfery, co grozi efektem cieplarnianym. Zmniejszenie możliwości oddziaływania na równowagę klimatyczną na Ziemi. Ograniczenie możliwości przeciwdziałania suszy w rolnictwie. Ograniczenie wpływu na gospodarkę wodną obieg i magazynowanie wody słodkiej oraz wchłanianie nadmiaru wody, grożącej powodziami lub oddawanie jej w okresie suszy. Zmiana struktury obiegu wody, co niszczy naturalną retencję i przyspiesza odpływ wód, stwarzając niebezpieczeństwo powodzi.
12
1. INGERENCJA CZŁOWIEKA W PRZYRODĘ REGULACJA RZEK Regulacja rzeki polega na przekształceniu naturalnego koryta rzecznego przez zmianę jego kształtu oraz materiału, z którego jest utworzone źródło: wikipedia. Cele regulacji: zmniejszenie zagrożenia powodziowego poprzez zwiększenie przepustowości wody, pogłębienie koryta i likwidacja zatorów, ochrona terenów nadzalewowych, zapobiegnięcie erozji, stworzenie korzystniejszych warunków ujęć wody, poprawa żeglowności rzek, zabezpieczenie miejsc gniazdowania Zabiegi hydrotechniczne polegają ina: lęgów ptaków. prostowaniu, betonowaniu, pogłębianiu koryt rzecznych, budowaniu tam (grobli) obwałowań ziemnych, zapobiegających rozlewaniu się wody, stosowaniu okładzin wzdłuż koryta rzecznego okładziny z faszyny, umocnienie brzegów rzeki
13
1. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD SŁODKICH 1. Gospodarka komunalna i przemysł. Ścieki - wraz z nimi trafia do wód najwięcej zanieczyszczeń. ścieki komunalne powodują niebezpieczeństwo skażenia biologicznego; ich składnikami są najczęściej detergenty, płyny do mycia naczyń i mydła, ścieki przemysłowe ich skład jest zależny od rodzaju produkcji; wzrastająca ilość ścieków przemysłowych zakłóca proces samooczyszczania się wód, czyli naturalny rozkład zanieczyszczeń pod wpływem drobnoustrojów. Konieczne jest więc oczyszczanie ścieków, aby woda nadawała się do celów gospodarczych i do picia. Odpady zawierają szkodliwe substancje, które rozkładając się powodują zanieczyszczanie wód. 1. Transport wodny powoduje zanieczyszczenia wód benzyną, ropą naftową, olejami i smarami. 2. Transport lądowy zanieczyszczenia pochodzą z emisji do atmosfery spalin, zawierających dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, metale ciężkie i lotne związki organiczne. 3. Zanieczyszczenia powietrza opad kwaśnych deszczy powoduje zakwaszenie wód. zakwi 4. Pestycydy i nawozy sztuczne powodują wprowadzenie do wód azotanów, t które przekształcają się w szkodliwe azotyny i fosforanów. wody 5. Eutrofizacja wód pod wpływem azotanów i fosforanów
14
1. RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ WÓD SŁODKICH ZANIECZYSZCZENIA WÓD składają się z substancji chemicznych, bakterii i innych mikroorganizmów obecnych w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. 1.Biologiczne bakterie, które wywołują epidemie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, inne drobnoustroje patogenne np. wirusy, glony, grzyby, pierwotniaki i ich toksyny. 1.Chemiczne metale ciężkie (ołów, rtęć, kadm, cynk, miedź), pestycydy, detergenty, kwaśne deszcze, nawozy sztuczne (azotany, fosforany, siarczany) i naturalne (gnojowica), fenole, benzyna, nafta, ropa naftowa, oleje, smary, substancje organiczne nietoksyczne, wody podgrzane. Substancje chemiczne organiczne i nieorganiczne (mineralne) występują w postaci roztworów, roztworów koloidalnych i zawiesin. 1.Fizyczne zanieczyszczona woda
15
1. KLASYFIKACJA CZYSTOŚCI RZEK W POLSCE KLASY CZYSTOŚCI WÓD II IIII III III IV IV VV Klasyfikacja wód powierzchniowych - klasa I wody o bardzo dobrej jakości, - klasa II wody dobrej jakości, - klasa III wody zadowalającej jakości, - klasa IV wody niezadowalającej jakości, - klasa V wody złej jakości.
16
1. WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ WODY NA ZDROWIE CZŁOWIEKA 1. Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia spowodowane jest wprowadzeniem do organizmu wraz z wodą substancji szkodliwych. 2. Pośrednie zagrożenie dla zdrowia poprzez spożywanie roślin i zwierząt, pochodzących z zanieczyszczonych zbiorników wodnych.
17
1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY WÓD PODSTAWY PRAWNE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ Na system regulacji prawnej ochrony wód składają się przepisy dotyczące: ochrony jakości wód śródlądowych i ich ochrony przed zanieczyszczeniami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska wodnego. W prawie wspólnotowym, które było podstawą dla wydania w 2001 r, nowych przepisów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, kwestie ochrony wód i gospodarki wodnej uregulowane są w dyrektywach, których treść musi być nadal brana pod uwagę przy stosowaniu i interpretacji polskich przepisów. Na system przepisów wspólnotowych z tego zakresu składają się przede wszystkim: dyrektywa 200060WE z 2000 r. tzw. ramowa dyrektywa wodna - ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywa dotycząca jakości wód przeznaczonych do konkretnych celów (np. wód w kąpieliskach, wód, w których żyją ryby, skorupiaki lub mięczaki, wód będących źródłem wody pitnej), dyrektywy dotyczące kontroli emisji pewnych substancji do wód: ze źródeł punktowych zwłaszcza dyrektywa 76464EWG z 1976 r. i jej dyrektywy córki oraz ze źródeł rozproszonych dyrektywa 91676EWG z 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, dyrektywa 91271EWG z 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. System prawa uzupełniają ponadto umowy międzynarodowe, których Polska jest sygnatariuszem. Wśród nich jedną z ważniejszych jest Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych. Aktualnie przepisy dotyczące ochrony wód i gospodarki wodnej zawarte są w kilku różnych ustawach.
18
1. BIBLIOGRAFIA I NETOGRAFIA 1. Program nauczania biologii w gimnazjum. Wyd. WSiP. 2. PAKIET III. Wyd. WSiP - Ciekawa biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3. Człowiek zmienia świat przyrody - Ciekawa biologia. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Część 3. Człowiek zmienia świat przyrody - Ciekawa biologia. Poradnik dla nauczyciela. Część 3. 1. Nowa encyklopedia powszechna PWN. Wyd. Naukowe PWN. 2. Wikipedia 3. http:www.zielonewrota.pl

Mogą Cię zainteresować

Skały - Slajd 1

Skały

Skały
Czechy - Slajd 1

Czechy

Czechy
Co robią w styczniu i lutym nasi koledzy z różnych stron świata? - Slajd 1

Co robią w styczniu i lutym nasi koledzy z różnych stron świata?

Co robią w styczniu i lutym nasi koledzy z różnych stron świata?
Wrocław - Slajd 1

Wrocław

Wrocław

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?