Prawa dziecka

Liczba slajdów:
19
Autor:
Karolina Mańka
Rozmiar:
1.13 MB
Ilość pobrań:
4685
Ilość wyświetleń:
24644
Prawa dziecka - Slajd 18
Prawa dziecka - Slajd 0
Prawa dziecka - Slajd 1
Prawa dziecka - Slajd 2
Prawa dziecka - Slajd 3
Prawa dziecka - Slajd 4
Prawa dziecka - Slajd 5
Prawa dziecka - Slajd 6
Prawa dziecka - Slajd 7
Prawa dziecka - Slajd 8
Prawa dziecka - Slajd 9
Prawa dziecka - Slajd 10
Prawa dziecka - Slajd 11
Prawa dziecka - Slajd 12
Prawa dziecka - Slajd 13
Prawa dziecka - Slajd 14
Prawa dziecka - Slajd 15
Prawa dziecka - Slajd 16
Prawa dziecka - Slajd 17
Prawa dziecka - Slajd 18
Prawa dziecka - Slajd 0

Treść prezentacji

1
PRAW A DZIECKA
2
WSTĘP DZIECKO- termin określający osobę od dnia narodzin aż do ukończenia 18- go roku życia( bądź też w wieku 16 lat- w polskim prawie dotyczy to kobiety która w2 tym wieku zawarła związek małżeński za zgodą sądu). Dzieci są niesamodzielne, więc posiadają szczególne prawa. Mają mniejszą wolność niż dorośli ludzie przez co narażeni są na łamanie swoich praw. Dlatego same spisane prawa człowieka nie wystarczają do ochrony godności dziecka. Stworzono, więc dla nich specjalne prawa- Prawa Dziecka. Oznaczają one obowiązki państwa w zakresie ochrony praw dzieci, dotyczące gwarancji ochrony przed krzywdzeniem i możliwości dochodzenia ich praw.
3
TROCHĘ HISTORII Początkowo nie było uregulowanych praw- los dziecka zależał od troski rodziców, kościołów i organizacji pozarządowych. 1789r. Podczas rewolucji francuskiej ustanowiono DEKLARACJĘ PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA- domagano się w niej równych praw dla wszystkich dzieci- niestety nie przestrzegano ich z racji iż były zbyt radykalne. 1890r.- Kongres Kryminologów przyjął rezolucję ustalającą wiek 14 lat za granicę, poniżej której nie można stosować kar kryminalnych.
4
1900r. - utworzenie w Chicago pierwszego sądu dla nieletnich- zaczęto łagodniej traktować nieletnich przestępców 1919r.- Konwencja Narodowa Organizacji Pracy ustaliła minimalny wiek zatrudnienia- 14 lat 1946r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych powołało UNICEF Początkowo organizacja miała udzielać pomocy dzieciom- ofiarom II wojny światowej, później zajęła się m.in. zdrowiem i edukacją. Powstanie UNESCO- organizacji wspierającej rozwój oświaty i szkolnictwa, szczególnie w krajach rozwijających się.
5
PIERWSZE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCY DZIECKA DEKLARACJA PRRAW DZIECKA( DEKLARACJA GENEWSKA)1924r. Zawiera 5 zasad dotyczących sposobu traktowania dzieci przez dorosłych bez względu na rasę, narodowość i wyznanie. KARTYA PRAW DZIECKA- 1946R. rozszerzona wersja DEKLARACJI GENEWSKIEJ POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA- 1948r. Uchwalona przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych Art. 25 ust. 2 podkreśla równe prawa dzieci urodzonych w małżeństwie i poza nim.
6
DEKLARACJA PRAW DZIECKA- 1959r.Proklamowana przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych( jest rozszerzeniem Deklaracji Genewskiej). Zawiera ona 10 zasad postępowania wobec dziecka. Podkreślono szczególną rolę opieki nad dzieckiem mającym odchylenia od prawidłowego rozwoju i wsparcie rodziny w wykonywaniu jej funkcji opiekuńczej. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA- 1989r. Przyjęta przez Zgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczonych. Weszła w życie w 1990r. Ratyfikowana przez Polskę w 1991r.
7
PRAWA DZIECKA W POLSCE Zawarte są w: -Konwencji o Prawach dziecka - Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw dzieci - ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: m.in. Art. 68- Stałe zatrudnienie dzieci do lat 16 jest zakazane Art. 70, p. 1.: Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 r. ż. Jest obowiązkowa. Art. 72- p. 1: Każdy ma prawo żądać od organów władzy ochrony dziecka przed przemocą,
8
RZECZNIK PRAW Został powołany w Polsce ustawą z dnia 6 stycznia 2000 i jest wybierany co 5 lat.DZIECKA Stoi on na straży praw dziecka zawartych w aktach prawnych przyjętych przez Polskę: prawa do życia i ochrony zdrowia Prawa do wychowywania w rodzinie Prawa do godziwych warunków socjalnych Prawa do nauki Rzecznik Praw dziecka wykonując swoje uprawnienia musi kierować się zasadami: dobra dziecka- najważniejsze jest dobro interesu dziecka Marek Michalak- nowy Rzecznik równości- troska o ochronę praw Praw Dziecka od lipca 2008 każdego dziecka Polska jest jednym z Poszanowania odpowiedzialności, nielicznych Państw Europy, praw i obowiązków obojga rodziców która powołała taki za rozwój i wychowanie dziecka urząd( np. Włochy nie posiadają RPD).
9
PRZYKŁADOWE AKTY PRAWNE
10
KONWENCJA O PRAWACH Uchwalona 20 listopada 1989r. DZIECKA Weszła w życie 2 września 1990r. Budowa: Preambuła: zawiera 13 paragrafów wyrażających ideę filozoficzną i psychiczną społeczności międzynarodowej, traktującą dziecko jako istotę ludzką, jako podmiot praw i wolności. 3 części stanowiące Cz. I : 40 artykułów zawierających katalog praw dziecka w tym prawa osobiste, socjalne i polityczne. Cz. II: Informacje dotyczące wprowadzenia Konwencji oraz mechanizmów jej przestrzegania. Cz. III: Zasady wprowadzenia konwencji By uniknąć sporów dotyczących kwestii dziecka poczętego, Konwencja definiuje dziecko, jako osobę poniżej 18 roku życia- określa tylko górną granicę wieku.
11
aw dziecka zawarte w konwencj PRAWA I WOLNOŚCI OSOBISTE: PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU PRAWO DO POSIADANIA STANU CYWILNEGO, DO TOŻSAMOŚCI PRAWO DO UZYSKANIA OBYWATELSTWA PRAWO DZIECKA DO RODZINY, PRAWO DO POZNANIA SWOICH BIOLOGICZNYCH RODZICÓW PRAWO DO NAUKI PRAWO DO WOLNOŚCI RELIGII LUB PRZEKONAŃ, SUMIENIA PRAWO DO SWOBODNEGO WYGŁASZANIA POGLĄDÓW I POSZANOWANIA PRZEZ DOROSŁYCH W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM WOLNOŚĆ OD PRZEMOCY FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ, WYZYSKU, NADUŻYĆ SEKSUALNYCH, OKRÓCIEŃSTWA WOLNOŚĆ OD BEZPOŚREDNIEGO UDZIŁU W DZIAŁANIACH ZBROJNYCH(do lat 15) ZAKAZ KARY ŚMIERCI LUB DOŻYWOCIA WIĘZIENNEGO WOBEC DZIECKA PRAWO MNIEJSZOŚCI ETNICZNYCH DO ZNAJOMOŚCI SWOJEJ KULTURY, WYZNANIA
12
PRAWA POLITYCZNE PRAWO DO STOWARZYSZANIA SIĘ I ZGROMADZANIA W CELACH POKOJOWYCH PRAWO WOLNOŚCI WYPOWIEDZI, SWOBODY, POSZUKIWANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I WSZELKIEGO RODZAJU IDEI PRAWA SOCJALNE PRAWO DO ZABESPIECZENIA SOCJALNEGO PRAWO DO MOŻLIWIE JAK NAJWYŻSZEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA PRAWO DO ODPOWIEDNIEGO STANDARDU ŻYCIA PRAWO DO WYPOCZYNKU, CZASU WOLNEGO, ROZRYWKI I ZABAWY PRAWA KULTURALNE PRAWO DO KOŻYSTANIA Z DÓBR KULTURY Zawiera szczególne prawo dla dzieci upośledzonych i niepełnosprawnych do posiadania ułatwionego dostępu do różnych sfer życia przy poszanowaniu ich godności.
13
EUROPEJSKA KONWENCJA O WYKONYWANIU PRAW DZIECI Przyjęta przez radę europy w 1996r. BUDOWA: PREAMBUŁA ROZDZIAŁ I Zakres i przedmiot Konwencji oraz definicje. ROZDZIAŁ II Środki procesowe dla promowania wykonywania praw dzieci. ROZDZIAŁ III Stały komitet. ROZDZIAŁ IV Zmiany konwencji. ROZDZIAŁ V Postanowienia końcowe. W przeciwieństwie do konwencji o prawach dziecka, w Europejskiej Konwencji o Wykonywaniu Praw Dzieci zgłaszanie jakichkolwiek zastrzeżeń jest
14
Przykładowe prawa: Art. 3 PRAWO DO BYCIA INFORMOWANYM I DO WYRAŻANIA STANOWISKA W TOKU POSTĘPOWANIA. Art. 4 PRAWO DO ŻĄDANIA WYZNACZENIA SPECJALNEGO PRZEDSTAWICIELA Art.. 5 PRAWA W DOTYCZĄCYCH DZIECI POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANEM SĄDOWYM: -PRAWO DO ŻĄDANIA POMOCY WSKAZANYCH PRZEZ NIE OSÓB, KTÓRE MOGŁYBY UŁATWIĆ IM WYRAŻANIE STANOWISKA - PRAWO DO ŻĄDANIA, OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM INNYCH OSÓB LUB INSTYTUCJI,
15
Europejska karta praw dziecka w szpitalu ( polski odpowiednik to ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 30.081991r.) Opracowana przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Opieki nad Dziećmi w szpitalu w Wielkiej Brytanii. Zawiera 10 punktów praw dziecka niezbędnych do uzyskania jak najlepszej opieki medycznej
16
Przykładowe prawa: gwarancja dziecku i rodzicom wspólnego przebywania w szpitalu w okresie hospitalizacji i stworzenie warunków do aktywnej współpracy w opiece nad dzieckiem- punkt 2 i 3 Prawo do uzyskania informacji w sposób odpowiedni dla wieku i zdolności ich rozumienia , nacisk na zapobieganie i łagodzenie stresu fizycznego i emocjonalnego- punkt 4 Odpowiednia organizacja do zabawy, odpoczynku i nauki dostosowana do wieku i stanu zdrowia, konieczność posiadania przez personel medyczny umiejętności zaspakajania potrzeb fizycznych, emocjonalnych i rozwojowych- punkt 7 i 8 Należy traktować dzieci ze zrozumieniem szanując
17
ZADANIA PIELĘGNIARKI Każda pielęgniarka powinna mieć odpowiednią wiedzę prawną, w szczególności dotyczącą praw dziecka a także czuć odpowiedzialność i znać konsekwencje w przypadku zaniechania lub zaniedbania swoich obowiązków medycznych. Tylko dzięki temu prawa dziecka mogą być realizowane w życiu codziennym. Powinny one wdrażać regulacje prawne dotyczące przebywania dzieci w szpitalu. Na początku ważne jest budzenie moralnej odpowiedzialności za jakość świadczonych usług, które odbywa się w toku kształcenia zawodowego. Później ważne jest przygotowanie prawne odbywające się w toku pracy zawodowej(szkolenia wewnątrz zakładowe, kursy doszkalające). Wiedza ta może zapobiec zaburzeniom w zdrowiu dziecka spowodowanym zmianą środowiska domowego
18
PRZESTRZEGANIE PRAW DZIECKA Podsumowując- mimo licznych aktów prawnych wciąż są łamane prawa dziecka. Najczęściej łamane jest prawo do posiadania godności, nietykalności, prywatności, tajemnicy korespondencji. Do łamania praw dochodzi zarówno w domu jak i placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w szkołach. Najczęściej dotyczy to znęcania się fizycznego, które często jest karą za nieposłuszeństwo lub złe wyniki w nauce. Naruszane jest też prawo do swobody wypowiedzi i decydowania o sprawach dotyczących dzieckadostosowane do wieku i dojrzałości . Wciąż wiele dzieci jest zagrożonych utratą życia lub nie ma dostępu do edukacji. Najczęstszym powodem łamania praw jest nasza niewiedza- po prostu ich nie znamy.
19
Karolina Mańka Gr. 21

Mogą Cię zainteresować

Systemy polityczne i partyjne - kraje skandynawskie - Slajd 1

Systemy polityczne i partyjne - kraje skandynawskie

Systemy polityczne i partyjne - kraje skandynawskie
Obywatel a władza w systemach totalitarnych i autorytarnych - Slajd 1

Obywatel a władza w systemach totalitarnych i autorytarnych

Obywatel a władza w systemach totalitarnych i autorytarnych
Reformacja i kontrreformacja w Europie - Slajd 1

Reformacja i kontrreformacja w Europie

Reformacja i kontrreformacja w Europie
Pojęcie i geneza praw człowieka - Slajd 1

Pojęcie i geneza praw człowieka

Pojęcie i geneza praw człowieka

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?