Węgiel kamienny

Liczba slajdów:
50
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
9.90 MB
Ilość pobrań:
11
Ilość wyświetleń:
2848
Kategoria:
Węgiel kamienny - Slajd 49
Węgiel kamienny - Slajd 0
Węgiel kamienny - Slajd 1
Węgiel kamienny - Slajd 2
Węgiel kamienny - Slajd 3
Węgiel kamienny - Slajd 4
Węgiel kamienny - Slajd 5
Węgiel kamienny - Slajd 6
Węgiel kamienny - Slajd 7
Węgiel kamienny - Slajd 8
Węgiel kamienny - Slajd 9
Węgiel kamienny - Slajd 10
Węgiel kamienny - Slajd 11
Węgiel kamienny - Slajd 12
Węgiel kamienny - Slajd 13
Węgiel kamienny - Slajd 14
Węgiel kamienny - Slajd 15
Węgiel kamienny - Slajd 16
Węgiel kamienny - Slajd 17
Węgiel kamienny - Slajd 18
Węgiel kamienny - Slajd 19
Węgiel kamienny - Slajd 20
Węgiel kamienny - Slajd 21
Węgiel kamienny - Slajd 22
Węgiel kamienny - Slajd 23
Węgiel kamienny - Slajd 24
Węgiel kamienny - Slajd 25
Węgiel kamienny - Slajd 26
Węgiel kamienny - Slajd 27
Węgiel kamienny - Slajd 28
Węgiel kamienny - Slajd 29
Węgiel kamienny - Slajd 30
Węgiel kamienny - Slajd 31
Węgiel kamienny - Slajd 32
Węgiel kamienny - Slajd 33
Węgiel kamienny - Slajd 34
Węgiel kamienny - Slajd 35
Węgiel kamienny - Slajd 36
Węgiel kamienny - Slajd 37
Węgiel kamienny - Slajd 38
Węgiel kamienny - Slajd 39
Węgiel kamienny - Slajd 40
Węgiel kamienny - Slajd 41
Węgiel kamienny - Slajd 42
Węgiel kamienny - Slajd 43
Węgiel kamienny - Slajd 44
Węgiel kamienny - Slajd 45
Węgiel kamienny - Slajd 46
Węgiel kamienny - Slajd 47
Węgiel kamienny - Slajd 48
Węgiel kamienny - Slajd 49
Węgiel kamienny - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Węgiel kamienny zawiera 71-91 C barwa czarna pod względem stopnia uwęglenia jest pomiędzy węglem brunatnym a antracytem intensywność połysku-związana ze stopniem uwęglenia oraz ze składem petrograficznym.
2
Węgiel kamienny
3
Odmiany petrograficzne humusowego węgla kamiennego, czyli tzw. Linotypy: węgiel błyszczący (witryn) węgiel półbłyszczący (klaryn) węgiel matowy (duryn) węgiel włóknisty (fuzyn)
4
Podział węgla kamiennego ze względu na zastosowanie: węgiel energetyczny węgiel koksujący węgiel specjalny
5
Typ złoża: Stratyfikowane-pokładowe
6
Sposób wydobycia: -metoda podziemna - w 40 kopalniach
7
DANE STATYSTYCZNE udokumentowane zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego wg stanu na 31.XII.2005 roku wynoszą 43 321 mln ton 23 zasobów, to węgle energetyczne, a pozostałe to węgle koksujące zasoby złóż zagospodarowanych stanowią obecnie około 37 zasobów bilansowych i wynoszą 15 291 mln ton Wystarczalność 25-30 lat.
8
9
WĘGIEL KAMIENNY W POLSCE Węgiel o znaczeniu przemysłowym występuje w 3 zagłębiach : Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW) Lubelskie Zagłębie Węglowe (LZW) Dolnośląskie Zagłębie Węglowe (DZW)
10
11
Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW)
12
13
Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW)
14
Położenie i budowa GZW ma kształt trójkąta pow. ok.. 5800km2 wypełniona jest osadami węglonośnymi jest zagłębieniem orogenicznym
15
Geneza GZW: ZAPADLISKO PRZEDGÓRSKIE na przedpolu łuku fałdowego strefy morawsko-śląskiej; uformowanie w czasie orogenezy waryscyjskiej PODŁOŻE skonsolidowany, zróżnicowany wewnętrznie prekambryjski masyw górnośląski
16
GENEZA GZW Pokłady węgla są osadem autochtonicznym
17
GENEZA GZW Zapadlisko przedgórskie seria paraliczna Zapadlisko śródgórskie seria limniczna
18
Geneza GZW wypełnienie basenu molasowego orogenu waryscyjskiego powstały w warunkach klimatu tropikalnego. dolna część kompleksu- sedymentacja osadów nastąpiła w środowisku lądowo-morskim SERIA PARALICZNA w środkowej - w limno-fluwialnym SERIA LIMNICZNA w górnej - we fluwialno-deltowym. SERIA LIMNICZNA sedymentacja- uwarunkowana przez prędkość subsydencji basenu oraz interakcje lokalnych środowisk (rzeki, jeziora, torfowiska i morza) -efekcie zróżnicowania facjalnego miąższość osadów węglonośnych oceniona jest na około 8500 m Skały podłoża to: utwory prekambru, kambru, dewonu i karbonu dolnego.
19
Kompleksy litologiczne asocjacja molasowa utworów węglonośnych karbonu górnego asocjacja fliszowa pogranicza karbonu górnego i dolnego asocjacja węglanowa zaliczana do karbonu dolnego
20
Sukcesja węglonośna GZW
21
SERIE LITOSTRATYGRAFICZNE 1. PARALICZNA utwory klastyczne i fitogeniczne, poziomy z fauną morską brakiczną i słodkowodną, maksymalna miąższość 4000m na zach. do ok. 200m na wsch. namur A (w-wy brzeżne) -porębskie 1000 m -jaklowickie 380 m -gruszowskie 1260 m -pietrzykowickie 800 m liczne pokłady węgla miąższość pokładów węgla:1-2,5 m
22
SERIE LITOSTRATYGRAFICZNE 2. LIMNICZNA GÓRNOŚLĄSKA SERIA PIASKOWCOWA przewaga utworów piaskowcowych i zlepieńców, brak poziomów z fauną morską, namur B (w-wy siodłowe) 140 m namur C (w-wy łękowe) 800 m grube pokłady węgla pokład REDEN(501) 24 m
23
SERIE LITOSTRATYGRAFICZNE 2. LIMNICZNA SERIA MUŁOWCOWA osady drobnoklastyczne (mułowce, iłowce), liczne i cienkie pokłady węgla, westfal A,B (w-wy łękowe) w-wy orzeskie 600 m w-wy załęskie 1200 m
24
SERIE LITOSTRATYGRAFICZNE 2. LIMNICZNA KRAKOWSKA SERIA PIASKOWCOWA przewaga utworów gruboklastycznych, nieliczne, miąższe warstwy węglowe, westfal C ,D (w-wy łękowe) -w-wy libiążskie 560 m -w-wy łaziskie1080 m
25
Przekrój przez GZW
26
Przekrój przez GZW
27
28
CHARAKTERYSTYKA ZŁOŻOWA Węgiel GZW węgiel humusowy
29
CHARAKTERYSTYKA ZŁOŻOWA słabo uwęglone węgle energetyczne (typy 31-32) -największą część zasobów węgle koksujące( typy 34-36) mnie zasobów również węgle chude i antracytowe ( typy 38 i 41) oraz antracyty ( typ 42) Średnia zawartość popiołu w węglu waha się od paru do trzydziestu kilku procent.
30
przestrzenne rozmieszczenie typów węgla ma wyraźny układ strefowy pasie równoleżnikowym, od Rybnika do Oświecimiagłęboka depresja jakości węgla, w której do znacznych głębokości wegiel typów 31 i 32 Po obu stronach strefy niskiego uwęglenia zaznaczaja się dodatnie anomalie uwęglenia Od północnej strony węgiel typów:33-34 i 36-41 Od strony południowej 33-35 i 36-41
31
CHARAKTERYSTYKA ZŁOŻOWA 1. 2. 3. 4. stopień uwęglenia i jakość węgla związana z metamorfizmem wg. Kotasa metamorfizm przebiegał w dwóch fazach: preorogenicznej i postorogenicznej w fazie preorogenicznej na uwęglenie wpływała energia cieplna wynikająca ze stopnia geotermicznego w fazie postorogenicznej energia cieplna związana ze zjawiskami plutonicznymi które nastąpiły po ruchach fałdowych
32
Schemat stref jakości węgla w profilu pionowym GZW
33
LUBELSKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE (LZW
34
Historia badań LZW Lata 30. Jan Samsonowicz; stwierdzenie po raz pierwszy obecności karbonu produktywnego na obszarze lubelsko-lwowskim 1956-1974 badania geologiczno-poszukiwawcze Instytutu Geologicznego (Ciuk E., Porzycki J., Pożaryski W., Dembowski Z.) 1982 podjęto eksploatację w pierwszej kopalni Bogdanka
35
LUBELSKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE (LZW) Zasoby geologicznie bilansowe -ok.9,2 mld. ton Zasoby przemysłowe -ok. 334mln. ton
36
LUBELSKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE -powierzchnia ok. 4000 km2 -rozciągłość z północnego zachodu na południowy wschód -utwory od wizenu do westfalu B -strefa przejściowa: platforma wschodnioeuropejska a rejon Gór Świętokrzyskich
37
LZW-PODŁOŻE UTWORÓW PRODUKTYWNYC zróżnicowane stratygraficznie i litologicznie część południowo-wschodnia: utwory pstre i wapienie gruzłowe famenu część pólnocna: utwory straszego paleozoiku, wendu i prekambryjskie skały krystaliczne
38
Rejon południowo-wschodni: wizen namur B, C westfal w południowej części (liczne wkładki i pokłady węgla) Rejon północno-zachodni: redukcja utworów wizenu i namuru pełniej zachowane utwory westfalu (liczne pokłady węgla)
39
LZW
40
część północno-wschodnia ma budowę blokowouskokową;brak deformacji fałdowych utwory karbonu leża prawie poziomo lub z łagodnym nachyleniem ku SW cześć południowo-zachodnia-występują formy fałdowe, przecięte uskokami podłużnymi i poprzecznymi o dużej amplitudzie zrzutu
41
CHARKTERYSTYKA ZŁOŻOWA WĘGLA
42
LZW - GENEZA Utwory karbońskie rozwinięte w niecce, w peryferycznej części platformy prekambryjskiej na przedpolu orogenu waryscyjskiego
43
DOLNOŚLĄSKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE (DZW)
44
DZW 500 km2 w granicach Polski Formacja węglonośna - górny karbon (Silez) Waryscyjskie zapadlisko śródgórskie Sudetów Eksploatacje zakończono w 2000r. (trudne warunki geologiczno górnicze)
45
DZW POZYCJA GEOLOGICZNA Lokalne baseny akumulacyjne niecki dolnonamurskie : - wałbrzyska, - Woliborza, - Drogosław Krajanów. niecki westfalskie : - Žacleř Lubawka, - Wałbrzych Gorce, - Jugów Nowa Ruda, - Nowy Dzikowiec, - Słupiec.
46
DZW FORMACJE WĘGLONOŚNE Formacja wałbrzyska - dolny namur A, - utwory powstałe w warunkach facji równi zalewowych i koryt rzecznych. Formacja żaclerska - najwyższy namur i dolny westfal, - utwory powstałe w warunkach równi zalewowych i formacji bagiennej.
47
DZW - NADKŁAD UTWORY czerwonego spągowca do 1500 m cechsztynu ok. 40 m triasowe ok. 100 m górnokredowe ok. 400 m oraz ciała intruzywne i subwulkaniczne
48
Wpływ metamorfizmuna węgiel: 1. metamorfizm termalny w pokładach występuje wysokowitrynitowy węgiel (typ 34,35,37) 2. strefa przejściowa węgiel :głównie typów 38,41, jest zmylonityzowany i zbrekcjonowany 3. strefa kontaktowa: występuje węgiel skarbonatyzowany typów 41,42 w których znaczna część witrynitu uległa skoksowaniu
49
Przekrój geologiczny przez DZW
50
DZW - CHARAKTERYSTYKA ZŁOŻOWA

Mogą Cię zainteresować

Najważniejsze Parki Narodowe w Polsce i na Świecie - Slajd 1

Najważniejsze Parki Narodowe w Polsce i na Świecie

Najważniejsze Parki Narodowe w Polsce i na Świecie
Parki Narodowe - Slajd 1

Parki Narodowe

Parki Narodowe
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 1

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy
Stany Zjednoczone - Slajd 1

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?