Kartografia gleb

Liczba slajdów:
24
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
5.55 MB
Ilość pobrań:
4
Ilość wyświetleń:
2333
Kategoria:
Kartografia gleb - Slajd 23
Kartografia gleb - Slajd 0
Kartografia gleb - Slajd 1
Kartografia gleb - Slajd 2
Kartografia gleb - Slajd 3
Kartografia gleb - Slajd 4
Kartografia gleb - Slajd 5
Kartografia gleb - Slajd 6
Kartografia gleb - Slajd 7
Kartografia gleb - Slajd 8
Kartografia gleb - Slajd 9
Kartografia gleb - Slajd 10
Kartografia gleb - Slajd 11
Kartografia gleb - Slajd 12
Kartografia gleb - Slajd 13
Kartografia gleb - Slajd 14
Kartografia gleb - Slajd 15
Kartografia gleb - Slajd 16
Kartografia gleb - Slajd 17
Kartografia gleb - Slajd 18
Kartografia gleb - Slajd 19
Kartografia gleb - Slajd 20
Kartografia gleb - Slajd 21
Kartografia gleb - Slajd 22
Kartografia gleb - Slajd 23
Kartografia gleb - Slajd 0

Treść prezentacji

1
KATROGRAFIA GLEB
2
Kartografia gleb - jest działem gleboznawstwa zajmującym się sporządzaniem map glebowych na podstawie odpowiednich badań. Mapa glebowa jest to graficzne przedstawienie zróżnicowania gleb na płaszczyźnie za pomocą znaków umownych z zachowaniem wszelkich prawideł przyjętych w kartografii.
3
Rodzaje map glebowych I. Podział ze względu na skalę : - małoskalowe (przeglądowe), o skali większej od 1 : 300 000, - średnioskalowe, których skala waha się od 1 : 10 000 do 1 : 300 000, - wielkoskalowe (szczegółowe), o skali mniejszej od 1 : 10 000. II. Podział ze względu na treść : - glebowe (glebowo-przyrodnicze, glebowo-genetyczne), przedstawiają one rozmieszczenie jednostek systematycznych gleb, - glebowo-bonitacyjne (klasyfikacyjne), prezentujące rozmieszczenie klas bonitacyjnych gleb oraz dodatkowo wybrane jednostki systematyki gleb, - glebowo rolnicze, główna ich treścią są kompleksy przydatności rolniczej oraz dodatkowo klasy bonitacyjne i wybrane jednostki systematyki gleb, - glebowo-meljoracyjne, przedstawiające priorytet potrzeb melioracji oraz dodatkowo wybrane jednostki systematyki gleb - analityczne, prezentują np. odczyn, zasobność, miąższość poziomu akumulacyjnego itp..
4
I. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE Całość prac kartograficznych można podzielić na: Prace przygotowawcze Badania polowe Badania laboratoryjne Prace kameralne Prace przygotowawcze Polegają na organizacji, zebraniu i przestudiowaniu wszystkich dotychczasowych materiałów dotyczących rejonu badań, w tym celu należy : - zapoznać się z mapa topograficzną obszaru podlegającego badaniu (studium rzeźby terenu), przestudiować istniejącą literaturę dotyczącą: - geografii i budowy geologicznej badanego rejonu, ukształtowania powierzchni, hydrografii.
5
II. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE - przestudiować: - istniejące opracowania gleboznawcze, dane dotyczące stosunków rolniczych, a zwłaszcza wyników produkcyjnych poszczególnych gospodarstw, dane glebowo-klimatyczne, dane siedliskowe naturalnych zbiorowisk roślinnych. Badania polowe Rozmiar prac polowych zależy w głównej mierze od: - obszaru i skali badań, zmienności pokrywy glebowej, szczególnie rzeźby terenu, charakteru i zakresu badań właściwości gleb, rodzaju gospodarstwa (PGR, RZD), możliwości wykorzystania dotychczasowego badawczego materiału.
6
III. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE Ilość i rozmieszczenie odkrywek glebowych koniecznych do wykonania w ramach danego opracowania, zależy od: - skali mapy, konfiguracji terenu, budowy geologicznej i rodzaju skały macierzystej, stopnia zróżnicowania pokrywy glebowej, terenowego doświadczenia gleboznawcy. Wg Mieczyńskiego zależność ilości odkrywek od skali i obszaru jaki może zbadać dziennie jeden gleboznawca przedstawia się następująco:
7
V. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE Metody wyznaczania zasięgów glebowych W badaniach glebowo-kartograficznych poza określeniem jednostki systematycznej gleb ustalamy również zasięgi wyodrębnionych gleb stosując jeden z trzech sposobów wydzielania konturów gleb: Metoda punktów rozproszonych
8
V. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE Metoda siatki geometrycznej
9
VI. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE Metoda siatki ruchomej
10
VII. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE Badania laboratoryjne Najczęściej dla celów ustalenia genezy gleb, ich wartości użytkowej, dla celów melioracji, wykonujemy najczęściej następujące analizy: - oznaczenie uziarnienia, - oznaczenie C i próchnicy, - oznaczenie pH, - oznaczenie węglanu wapnia, - oznaczenie form przyswajalnych, - dodatkowo oznacza się: właściwości sorpcyjne, właściwości wodne.
11
VIII. PRACE KARTOGRAFICZNO - GLEBOZNAWCZE Prace kameralne Prace te obejmują: uporządkowanie i zestawienie badań laboratoryjnych z pracami terenowymi, wykreślenie mapy gleb badanego terenu, Opracowanie tekstu do mapy gleb, sporządzenie mapy: glebowo-przyrodniczej, glebowo-bonitacyjnej, glebowo-rolniczej, analitycznej.
12
I. Mapy glebowe (glebowo-przyrodnicze) TREŚĆ MAP GLEBOWYCH Treść map glebowych stanowi podział gleb na jednostki taksonomiczne wg Systematyki Gleb Polski, tym samym wyróżnia się: - typ, podtyp, gatunek, rodzaj, odmianę, - Ponad to na mapie powinny się znaleźć następujące elementy: wydzielone zasięgi gleb ze szczególnym uwzględnieniem ich uziarnienia, skały macierzyste, relief za pomocą warstwic, dane o stosunkach wodnych, miejscowości, sieć hydrograficzna, drogi, granice administracyjne, opis pozaramkowy : - tytuł mapy i autora oraz instytucję wydawniczą, - rok wydania mapy lub rok zaktualizowania, - podziałkę mapy, - materiały podstawowe na których oparto się sporządzając mapę, - skalę barw, objaśnienia znaków i skrótów.
13
II. Mapy glebowe (glebowo-przyrodnicze) Szczegółowość mapy, liczba prezentowanych taksonów oraz treści dodatkowych , warunkowana jest jej skalą i przeznaczeniem. Wszystkie wyróżnione kontury obejmujące szczegóły systematyki gleb oznaczamy za pomocą specjalnych oznakowań opracowanych przez PTG: szrafują oznaczamy: - typy (z wyjątkiem mad, gleb torfowych i murszowych), podtypy, rodzaje, stopnie rozwoju procesu glebotwórczego, fizjografię, gatunki.
14
III. Mapy glebowe (glebowo-przyrodnicze) kolorem oznaczamy typy , gatunki: - żwir barwa żółta, - piaski barwa pomarańczowa, - pyły barwa brązowa, - iły barwa fioletowa, - gliny barwa czerwona - oraz typy stanowiące wyjątek: mady barwa zielona, gleby torfowe i murszowe barwa niebieska.
15
I. Mapy glebowo - bonitacyjne (klasyfikacyjne) Treść map stanowi klasyfikacja bonitacyjna gleb. Zapis konturu klasyfikacyjnego obejmuje (w glebach bielicowych i brunatnych): - numer konturu (cyfra arabska), - użytek i klasę bonitacyjną (np. RIIIb), - typ gleby: A gleby bielicowe i pseudobielicowe ( płowe), B gleby brunatne, C czarnoziemy, D czarne ziemie,
16
II. Mapy glebowo - bonitacyjne (klasyfikacyjne) E gleby bagienne, F mady, G rędziny, AB gleby bielicowe i brunatne wytworzone z z piasków i żwirów. - rodzaj (cyfra arabska) : 1 wytworzone ze żwirów, 2 wytworzone z piasków, 3 wytworzone z glin, 4 wytworzone z iłów, 5 wytworzone z utworów pyłowych wodnego pochodzenia i lessowatych, 6 wytworzone z lessów. - odmianę gleby opisanej wg Tabeli Klas w pozostałych typach gleb ujęte są te same elementy, z pominięciem symbolu oznaczającego rodzaj.
17
III. Mapy glebowo - bonitacyjne (klasyfikacyjne) treść map Klasyfikacyjnych ( zasięgi typów, klas bonitacyjnych) oznacza się kolorem zielonym, granice typu oznacza się linią łamaną przerywaną, granice klas gruntów oznacza się linią łamaną ciągłą, symbole typów umieszcza się w lewym górnym rogu każdego konturu przykład oznaczenia 18-R-IIIb-A-3-c tzn: kontur nr 18 użytek rolny klasy bonitacyjnej IIIb - gleba bielicowa lub pseudobielicowa wytworzona z gliny w odmianie c wg Tabeli Klas
18
WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWYCH Pozyskiwanie informacji geograficznej o przestrzennym rozmieszczeniu gleb, Zastosowanie : - w racjonalnej gospodarce rolnej i leśnej, - przy doborze odpowiednich maszyn i narzędzi, - przy optymalizacji nawożenia i wapnowania, - w dystrybucji nawozów, - w planowaniu melioracji rolnych, - przy sporządzaniu projektów urządzeniowo-rolnych, - przy opracowywaniu planów rozwojowych wsi i gmin, - przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego,
19
- planowaniu kontraktacji, - przy rejonizacji produkcji, - w pracach scaleniowych - w zarządzaniu rolnictwem, - w ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
20
Mapa glebowo-bonitacyjna 1 : 5000 1965
21
Mapa glebowo-rolnicza 1965 1: 5000
22
23
24

Mogą Cię zainteresować

Himalaje - najwyższy łańcuch górski na Ziemi - Slajd 1

Himalaje - najwyższy łańcuch górski na Ziemi

Himalaje - najwyższy łańcuch górski na Ziemi
Wiatr rzeźbiarzem powierzchni Ziemi - Slajd 1

Wiatr rzeźbiarzem powierzchni Ziemi

Wiatr rzeźbiarzem powierzchni Ziemi
Biebrzański Park Narodowy - Slajd 1

Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy
Afryka - Slajd 1

Afryka

Afryka

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?