Historia

Rządy sanacji 1926-1939

6 lat temu

Zobacz slidy

Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 1
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 2
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 3
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 4
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 5
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 6
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 7
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 8
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 9
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 10
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 11
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 12
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 13
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 14
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 15
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 16
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 17
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 18
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 19
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 20
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 21
Rządy sanacji 1926-1939 - Slide 22

Treść prezentacji

Slide 1

RZĄDY SANACJI 1926-1939 1. 2. 3. 4. 5. 6. Geneza i przebieg zamachu majowego 12-14 V 1926 Układ sił politycznych w Polsce po przewrocie majowym Konstytucja kwietniowa 23 IV 1935 r. Polityka zagraniczna J. Piłsudskiego Sanacja po śmierci Piłsudskiego (12 V 1935) Reformy gospodarcze Eugeniusza Kwiatkowskiego (COP)

Slide 2

GENEZA ZAMACHU MAJOWEGO CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Kryzys gospodarczy bezrobocie tzw. druga inflacjabieda Niestabilny system parlamentarny: niestabilność rządów partyjnictwo- skandale politycznekorupcja- dominacja interesów partyjnych nad racją stanu paraliż ustawodawczy Trudna sytuacja na kresach (akcje terrorystyczne przeciwko polskim urzędnikom) Powołanie rządu Chjeno Piasta z Wincentym Witosem (10 V 1926) oburzenie społeczeństwa, pamiętającego rządy prawicy z 1923(krwawa rozprawa z robotnikami w Krakowie) Ambicje polityczne J. Piłsudskiego

Slide 3

GENEZA ZAMACHU MAJOWEGO CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Wojna celna z Niemcami (ujemny bilans handlowy) Rosnące zagrożenie ze strony Niemiec i ZSRR dążenie do rewizji granic układ w Rapallo z 1922 nawiązanie stosunków dyplomatycznych, tajna współpraca wojskowa układ w Berlinie 1926 o przyjaźni i neutralności Wrogość innych państw ościennych sprawa Zaolzia problem Wileńszczyzny Nieefektywność sojusz z Francją z 1921 układ w Locarno (traktat reński) z 1925 Wzrost popularność idei autorytarnych i totalitarnych w Europie Podpisanie układu w Rapallo w 1922 roku. Na zdjęciu kanclerz Joseph Wirth, Walther Rathenau oraz delegacja rosyjska Leonid Krasin, Gieorgij Cziczerin oraz Adolf Joffe Gustav Stresemann, Austen Chamberlain i Aristide Briand w Locarno - 1925

Slide 4

PRZEBIEG ZAMACHU 10 MAJA 1926 Utworzenie rządu W. Witosa( tzw. Chjeno Piast) i jednoczesna zapowiedź J. Piłsudskiego walki z sejmokracją oraz ogłoszenie konieczności przeprowadzenia sanacji ( uzdrowienia) życia politycznego. I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści

Slide 5

PRZEBIEG ZAMACHU 1112 MAJA 1926 Ogłoszenie alarmu w warszawskim garnizonie, część oficerów wiernych J. Piłsudskiemu wymaszerowała do Rembertowa i oddała się pod komendę Marszałka. Gdy dzisiaj zwracamy się do Ciebie, mamy także bóle i trwogi, do domu wraz z nędzą zaglądające. Chcemy, byś wierzył, że gorące chęci nasze, byś nie zechciał być w tym kryzysie nieobecny, osierocając nie tylko nas, wiernych Twoich żołnierzy, lecz i Polskę, nie są tylko zwykłymi uroczystościowymi komplementami, lecz, że niesiemy Ci prócz wdzięcznych serc i pewne, w zwycięstwach zaprawione szable

Slide 6

PRZEBIEG ZAMACHU 12 MAJA 1926 Wojska wierne Piłsudskiemu skoncentrowane pod Rembertowem pod pozorem udziału w manewrach ( na rozkaz gen. L. Żeligowskiego) wyruszyły na stolicę i zajęły przyczółki na Wiśle. Rząd Witosa ogłasza stan wyjątkowy.

Slide 7

PRZEBIEG ZAMACHU 12 MAJA 1926 ok. 17.00 Spotkanie Piłsudskiego z prezydentem S. Wojciechowskim na moście Poniatowskiego. Marszałek żądał ustąpienia rządu W. Witosa, prezydent zaś natychmiastowego odwołania oddziałów ze stolicy

Slide 8

PRZEBIEG ZAMACHU 12 MAJA 1926 ok. 19.00 Załamanie pertraktacji i początek walk zbrojnych

Slide 9

PRZEBIEG ZAMACHU 13 MAJA 1926 Nieudana próba mediacji podjęta przez arcybiskupa A. Kakowskiego i marszałka sejmu M. Rataja Józef Piłsudski: Do mnie, dziecko, będziesz strzelał? Henryk Piątkowski: Tak, bo taki mam rozkaz.

Slide 10

PRZEBIEG ZAMACHU 14 MAJA 1926 Strajk generalny kolejarzy ogłoszony na wniosek PPS popierającej J. Piłsudskiego

Slide 11

PRZEBIEG ZAMACHU 14 MAJA 1926 Wolę , by Piłsudski objął władzę choćby na 10 lat, niż żeby na 100 lat zagarnęły Polskę SowietyWojciechowski

Slide 12

Rządy sanacji w Polsce lat 1926 1930 po zamachu majowym pod względem formalnym w Polsce nic się nie zmieniło. ( Piłsudski nie zawłaszczył dla siebie fotela prezydenckiego proponując swojego kandydata Ignacego Mościckiego , nadal funkcjonował sejm sprzed zamachu majowego , nadal obowiązywała konstytucja marcowa itp.) jednakże rzeczywista władza w zawoalowanej formie znajdowała się w rękach Pilsudskiego i jego obozu zwanego sanacją. Z wojska i administracji usunięto przeciwników politycznych. Piłsudski objął bardzo ważną , stworzoną specjalnie dla niego funkcję Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych , która dawała mu całkowitą władzę nad wojskiem. Dysponował faktycznie władzę dyktatorską ( wprowadzono system rządów autorytarnych ) Ugrupowania lewicowe , które pierwotnie poparły zamach majowy licząc na dojście do władzy w Polsce teraz przeszły do jawnej opozycji , albowiem Piłsudski dawny lewicowiec z PPS u poszedł na współpracę z ziemiaństwem i przemysłowcami podpisując z nimi ugodę w Nieświeżu w dawnej rodowej rezydencji Radziwiłłów. W 1927 r. zakończyła się kadencja sejmu a w nowych wyborach 1928 r. duży sukces odniósł Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem ( BBWR ) - Walerego Sławka utworzony przez zwolenników sanacji . Ale 27 mandatów to za mało aby rządzić w zgodzie z prawem i konstytucją.

Slide 13

Centrolew i sprawa brzeska Przeciwnicy sanacji mieli w sejmie znaczącą przewagę i Piłsudski bazował w walce z nią na jej wewnętrznych podziałach i skłóceniu. W 1929 r. stronnictwa lewicy i centrum parlamentarnego skonsolidowały się i stworzyły antysanacyjny blok opozycyjny zwany Centrolewem było to 6 ugrupowań : PSL ,, Piast , Narodowa Partia Robotnicza , Chrześcijańska Demokracja , , PSL ,, Wyzwolenie , Stronnictwo Chłopskie i PPS ) Wobec jawnej walki politycznej w parlamencie na polecenie Piłsudskiego zgodnie z nowelą sierpniową prezydent Mościcki rozwiązał sejm ( skrócił jego kadencję ) , po to aby władze sanacyjne mogły aresztować pozbawionych immunitetów poselskich działaczy i posłów Centrolewu. Zostali oni osadzeni w twierdzy Brześć nad Bugiem. Większość z osadzonych otrzymała szansę , dobrowolnej emigracji W wyniku nowych wyborów 1930 r. BBWR odniósł pełne zwycięstwo mogąc formalnie forsować wszelkie ustawy zgodnie z obowiązującym prawem konstytucyjnym mając większość parlamentarną.

Slide 14

Uchwalenie konstytucji kwietniowej ( 23 kwietnia 1935 r ) Według Piłsudskiego głównym lekarstwem na chorobę polskiego parlamentaryzmu były silne rządy prezydenckie a te mogła wprowadzić nowa konstytucja , stąd był to najważniejszy cel sanacji. BBWR mimo przewagi w parlamencie nie dysponował wymaganą dla zmiany konstytucji wiekszością 23 mandatów., dlatego posłużono się podstępem. W trakcie posiedzenia sejmu w styczniu 1934 r przedstawiono 63 tezy konstytucyjne jako podstawę do dyskusji. Kiedy opozycja opuściła na znak protestu salę obrad posłowie BBWR u pozostali i tezy uznano za formalny projekt nowej konstytucji , po czym niezwłocznie go uchwalono Konstytucja weszła w życie po podpisaniu jej przez prezydenta.

Slide 15

Zasady konstytucji We wstępie stwierdzano , ze państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. ( Prezydent ) koncentrował w swym ręku najważniejsze uprawnienia i ,, odpowiadał tylko przed Bogiem i historią . Wybierało go Zgromadzenie Elektorów w składzie ( marszałkowie senatu i sejmu , premier rządu , Prezes Sądu Najwyższego , Generalny Inspektor Sil Zbrojnych i 75 elektorów wybranych przez sejm i senat ) Był zwierzchnikiem rządu , sejmu , senatu , sił zbrojnych , sądów i organów kontroli państwowej. Zawierał umowy z innymi państwami , decydował o wojnie i pokoju. Mianował o odwoływał prezesa Rady Ministrów , pierwszego prezesa Sądu Najwyższego , prezesa Najwyższej Izby Kontroli , Naczelnego Wodza , Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych . Powoływał 13 składu senatu , mógł rozwiązać sejm i senat przed upływem kadencji. Miał prawo weta wobec ustaw sejmowych i mógł wydawać dekrety zarówno w okresie , kiedy sejm był rozwiązany , jak i w czasie jego kadencji. ( Sejm ) pełnił głównie funkcję opiniodawczą i kontrolną ( Senat ) wzrosło jego znaczenie , zatwierdzał uchwały sejmu i wnosił poprawki do projektów ustaw. Konstytucja kwietniowa legalizowała w Polsce funkcjonowanie ustroju autorytarnego poprzez oddanie zupełnej władzy ustawodawczej w ręce prezydenta i zależnego od niego w 13 senatu i pomniejszając rolę sejmu jako organu ustawodawczego.

Slide 16

ŚMIERĆ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 12 V 1935

Slide 17

DEKOMPOZYCJA OBOZU SANACYJNEGO w łonie sanacji doszło do wewnętrznych podziałów na trzy grupy : ( prezydenta Mościckiego , marszałka Edwarda Rydza Śmigłego i byłego szefa BBWR u płk. Walerego Sławka ) faktycznie władzę sprawowali od 1935 r Mościcki i Smigły , którzy doszli do porozumienia. Zaostrzono metody walki z opozycja , tworząc obóz izolacyjny w Berezie Kartuskiej ( więźniów osadzano tam bez wyroku sądowego ). W 1937 r. władze sanacyjne utworzyły w miejsce rozwiązanego BBWR u Obóz Zjednoczenia Narodowego ( OZON ) : głosił on konieczność skupienia społeczeństwa wokół armii i marszałka Rydza Śmigłego , oraz realizacji zasad ustrojowych sformułowanych w konstytucji kwietniowej wobec pogarszającej się sytuacji międzynarodowej Polski i wzrostu sił komunistycznych. Uznawano zasadę wodzostwa i kult Józefa Piłsudskiego.

Slide 18

Opozycja antysanacyjna Najsilniejszym ugrupowaniem antysanacyjnym pozostawał obóz narodowo demokratyczny zafascynowany w tym czasie ideami włoskiego faszyzmu. W 1926 r utworzono z inicjatywy Romana Dmowskiego organizację paramilitarną Obóz Wielkiej Polski ( OWP ) wzorowany na włoskich czarnych koszulach . Rozwiązany przez władze w 1933 r. Rozwiązanie OWP i rozłam w Stronnictwie Narodowym ( dawnej Endecji ) doprowadziły do powstania w 1934 r nowej organizacji antysanacyjnej o nazwie Obóz NarodowoDemokratyczny ( ONR ) Program ( ONR ) posługiwał się demagogią , głosząc solidaryzm klasowy , antysemityzm i konieczność upaństwowienia kapitału zagranicznego. Po dwóch miesiącach władze rozwiązały go. Poważna siłę antysanacyjną stanowiły też ugrupowania chłopskie mimo ich początkowego rozdrobnienia . w 1931 r największe ugrupowania : PSL ,,Piast , PSL ,,Wyzwolenie i Stronnictwo Chłopskie połączyły się tworząc jednolitą partię ludową Stronnictwo Ludowe ( SL ) Istniało również antysanacyjne ugrupowanie emigracyjne o nazwie Front Morges ( czyt. Front Morsz ) założone przez Ignacego Paderewskiego w Szwajcarii a skupiające tych polityków którzy musieli emigrować z Polski w obawie przed aresztowaniami i procesem brzeskim ( gen. Władysław Sikorski , Wojciech Korfanty , Wincenty Witos ).

Slide 19

Działalność inwestycyjna II RP w latach 1925 1938 : Odrodzona II Rzeczpospolita posiadała wadliwą strukturę gospodarczą co zaowocowało wydłużeniem ,, wielkiego światowego kryzysu w Polsce o 3 lata do roku 1935. W związku z powyższym ekonomiści polscy doszli do słusznego wniosku , iż należy dążyć do uprzemysłowienia kraju . Stąd podejmowanie wielu nowych budów oraz wielkich inwestycji gospodarczych. Budowa portu morskiego w Gdyni w latach 1920 1925 - tzw ,, polskie okno na świat .( było to związane z utrudnieniami handlu przez Gdańsk ,jakie czyniły Polsce władze Wolnego Miasta Gdańska. Budowa połączenia kolejowego z Gdyni na Górny Śląsk - tzw. magistrala węglowa . 1924 1928 budowa fabryki samochodów ciężarowych ( obecny Ursus ). Fabryka nawozów azotowych w Mościcach

Slide 20

Działalność inwestycyjna II RP w latach 1925 1938 : 1937 r. rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego ( COP ) Był to projekt wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Umiejscowiony w rozwidleniu rzek : Wisły i Sanu ze względu na : a). strategiczne położenie daleko od granic z III Rzesza i ZSRR , b). duże bezrobocie w tym rejonie , c). istnienie dobrej bazy zaopatrzenia w produkty rolne i duże skupisko zasobów mineralnych . COP obejmował obszar ok.. 60 tyś km. Kwadratowych i zamieszkiwało go ok. 6, 6 mln. ludzi. Zbudowano tu do 1939 r. ponad 100 zakładów przemysłowych i rozpoczęto budowę dalszych 300.

Slide 21

Wybudowano : kombinat metalurgiczny w talowej Woli , fabrykę opon w Dębicy , zakłady lotnicze w Mielcu , fabryki broni w Sanoku , Radomiu , Starachowicach , Kraśniku , elektrownie wodne w Porąbce na rzece Sole i w Rożnowie na Dunajcu , gazociągi Jasło Mościce i Sędziszów Starachowice.

Slide 22

GOSPODARKA II RZECZPOSPOLITEJ W 1938 r. opracowano koncepcję dalszego piętnastoletniego rozwoju gospodarczego , który miał być realizowany poprzez stopniowe plany 3 letnie. Jego realizację przerwał wybuch II wojny światowej.

Dane:
  • Liczba slajdów: 22
  • Rozmiar: 1.50 MB
  • Ilość pobrań: 105
  • Ilość wyświetleń: 5821
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie