Powtórzenie materiału „W świecie materii”

Liczba slajdów:
33
Autor:
Dawid Pruś
Rozmiar:
253.00 KB
Ilość pobrań:
13
Ilość wyświetleń:
1965
Kategoria:
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 32
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 0
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 1
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 2
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 3
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 4
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 5
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 6
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 7
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 8
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 9
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 10
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 11
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 12
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 13
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 14
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 15
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 16
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 17
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 18
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 19
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 20
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 21
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 22
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 23
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 24
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 25
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 26
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 27
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 28
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 29
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 30
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 31
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 32
Powtórzenie materiału „W świecie materii” - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Fizyka Powtórzenie materiału z kl. I gimnazjum W świecie materii Oddziaływania 1
2
Miejsce człowieka w przyrodzie szacunek dla niej i odpowiedzialność za jej stan Przyroda ożywiona np. biologia nieożywiona np. fizyka Zjawisko fizyczne fakt doświadczalny, będący przedmiotem badań fizyki. Ciało fizyczne każdy przedmiot, a także organizm żywy mogące stanowić obiekt badania fizyki. Substancja materiał, z którego zbudowane jest ciało fizyczne. 2
3
Przykłady oddziaływań Rodzaje oddziaływań Grawitacyjne Sprężyste Elektrostatyczne Magnetyczne 3
4
Siła i jej cechy Skutki oddziaływań dynamiczne statyczne sprężyste niesprężyste Siła jest wielkością wektorową. Aby ją opisać podajemy: a) kierunek (poziomy i pionowy) b) zwtrot (w dół , w górę itp.) wartość punkt przyłożenia c) d) 4
5
Wypadkowa sił działająca wzdłuż jednej prostej Siła wypadkowa F w F1 F2 Siła równoważąca F r F w Siła wektorowa wielkość fizyczna, miara oddziaływań między ciałami. Wektor (wielkość wektorowa) wielkość fizyczna mająca cztery cechy: kierunek, zwrot, punkt przyłożenia, wartość 5
6
Wielkość liczbowa - wielkość fizyczna mająca tylko wartość. Siła wypadkowa - siła zastępująca działanie dwóch lub więcej sił. Siły równoważące - siły, których wypadkowa jest równa 0 N. Siłomierz przyrząd służący do pomiaru siły. 6
7
Właściwości i budowa materii 7
8
Trzy stany skupienia materii Substancje występują w trzech stanach skupienia: ciało stałe, ciecz, gaz. Większość substancji może występować we wszystkich stanach skupienia. Stan, w którym znajduję się dana substancja zależy od jej temperatury. 8
9
Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów Ciała stałe maja własny określony kształt. Kształt niektórych ciał stałych można łatwo zmienić. Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami: kruchością, sprężystością, plastycznością, itp. Objętość ciała stałego można odliczyć metodą wypierania przez to ciało cieczy z naczynia. Niektóre ciała stałe (np. metale, grafit) są dobrymi przewodnikami ciepła i elektryczności. 9
10
Ciecze: - nie mają własnego określonego kształtu, - mają swoją objętość, którą trudno jest zmienić, tzn. są mało ściśliwe, - Wlane do naczynia tworzą samorzutnie swoją górną powierzchnię, zwaną powierzchnią swobodną, - Są najczęściej złymi przewodnikami ciepła, - Niektóre ciecze przewodzą prąd elektryczny. 10
11
Gazy: Przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują. Łatwo zmieniają objętość, tzn. są ściśliwe i rozprężliwe. Samorzutnie wypełniającą dostępną im przestrzeń. Są złymi przewodnikami ciepła i prądu elektrycznego. Wywierają nacisk na ciała, które się w nich znajdują. 11
12
Budowa materii Wszystkie ciała istniejące w przyrodzie są zbudowane z atomów. Atomy mają bardzo małe rozmiary i masy, mogą łączyć się ze sobą, tworząc cząsteczki. Zjawiska mieszania się cieczy i rozpuszczania się substancji stałych w cieczach świadczą o istnieniu atomów i cząsteczek. Mieszanie się polega na tym że cząsteczki jednej substancji wchodzą w luki między cząsteczki drugiej substancji. Pierwiastki chemiczne są zbudowane z atomów tego samego rodzaju. Cząsteczki ( drobiny, molekuły) mogą być zbudowane z atomów różnego rodzaju. 12
13
Atom - najmniejsza część pierwiastka chemicznego Cząsteczka (drobina) - trwale połączone ze sobą atomy tego samego rodzaju np. tlen, lub różnego, np. woda. Pierwiastek chemiczny zbiór atomów tego samego rodzaju. Roztwór mieszanina jednorodna dwóch lub więcej substancji, w której nie można rozróżnić składników bez użycia przyrządu optycznego. Związek chemiczny zbiór cząsteczek tego samego rodzaju. 13
14
Kryształy Ciała bezpostaciowe ciała stałe o nieuporządkowanej strukturze wewnętrznej model budowy kryształu Kryształy ciała stałe, w których atomy lub cząsteczki układają się w regularną sieć przestrzenną zwaną siecią krystaliczną. Monokryształy ciała stałe, które w całości są jednym kryształem. Polikryształy ciała stałe składające się z dużej liczby zrośniętych ze sobą monokryształów. 14
15
Dyfuzja i ruchy Browna rola tych zjawisk w przyrodzie Dyfuzja samorzutne przenikanie się (mieszanie) dwóch różnych, stykających się ze sobą gazów, cieczy lub ciał stałych, zachodzące w wyniku ruchu cząsteczek. Ruchy Browna chaotyczne, bezładne ruchy maleńkich cząsteczek substancji wywołane chaotycznymi bezładnym ruchem cząsteczek środowiska otaczających. Osmoza dyfuzja substancji przez błonę. 15
16
Oddziaływania międzycząsteczkowe Menisk wklęsły Menisk wypukły Siły spójności występują pomiędzy cząsteczkami tych samych cząsteczek. Siły spójności występują pomiędzy cząsteczkami różnych substancji. 16
17
Zmiana stanów skupienia substancji 17
18
Wrzenie parowanie zachodzące w całej objętości cieczy po jej doprowadzeniu do odpowiedniej temperatury ( temperatury wrzenia). Temperatura topnienia temperatura przejścia ciała o budowie krystalicznej ze stanu lotnego w stan stały. Temperatura wrzenia stała dla danej cieczy temperatura przejścia cieczy w parę w czasie procesu wrzenia. 18
19
Rozszerzalność temperaturowa ciał Bimetal zbudowany z dwóch metali różniących się między sobą rozszerzalnością cieplną. Ogrzewając ciała stałe, ciecze i gazy zwiększają swoją objętość, gdyż ich cząsteczki po dostarczeniu im ciepła poruszają się szybciej. 19
20
Największą rozszerzalnością temperaturową odznaczają się gazy, najmniejszą zaś ciała stałe. Rozszerzalność cieczy i ciał stałych jest różna i zależna od rodzaju substancji. Anomalna rozszerzalność wody zmniejszanie się objętości wody w miarę wzrostu temperatury w przedziale od 0oC do 4o C. 20
21
Znaczenie wody i powietrza dla organizmów żywych Woda jest potrzebna w procesie fotosyntezy. II. Możliwość transportu wodnego i powietrznego III. Woda jako składnik każdej żywej komórki IV. Dzięki wodzie realizujemy potrzeby higieniczne V. Woda jako składnik pokarmowy VI. Woda jako środowisko życia zwierząt VII. Powietrze i woda jako źródło tlenu I. 21
22
Wyjaśnienie niektórych zjawisk fizycznych na gruncie kinetyczno cząsteczkowej teorii budowy materii Ciała stałe, ciecze i gazy są zbudowane z cząsteczek. W różnych stanach skupienia cząsteczki zachowują się w różny sposób. 22
23
Ciała stałe Ciecze Gazy Położenie cząsteczek Cząsteczki przylegają do siebie Cząsteczki ułożone Odległości między są ciasno, ale cząsteczkami są chaotycznie i duże ułożenie to ciągle się zmienia Oddziaływani a między cząsteczkami Są duże, cząsteczki w zasadzie nie mogą się przemieszczać, jedynie cały czas drgają Nie są tak duże jak w ciele stałym, cząsteczki mogą się przemieszczać Są bardzo słabe, cząsteczki zderzają się, ich ruch jest bezładny i chaotyczny Zmiana objętości Trudno zmienić, gdyż odległości między cząsteczkami są bardzo małe Trudno zmienić, gdyż odległości między cząsteczkami są małe, większe niż w ciałach stałych Łatwo jest zmienić, gdyż odległości między cząsteczkami są bardzo duże Zmiana kształtu Trudno jest zmienić, gdyż oddziaływania między cząsteczkami są bardzo silne Łatwo jest zmienić, gdyż cząsteczki mogą z łatwością zmieniać względne położenie Łatwo jest zmienić , gdyż oddziaływania między cząsteczkami są bardzo słabe 23
24
Masa i jej wyznaczenie m masa (ilość substancji) Jednostki masy: t, kg, dag, g, mg Waga laboratoryjna i odważniki Dla danego ciała masa jest wielkością niezmienną i stałą. Jej jednostką w Układzie Si jest kilogram (kg). Masę można wyznaczyć za pomocą wagi. Ważenie Polega na porównywaniu ciężaru odważników z ciężarem ważonego ciała. 24
25
Ciężar ciała można obliczyć ze wzoru F m g g x g 10 Nkg Gdzie Fg wartość ciężaru ciała, m masa ciała, g przyśpieszenie ziemskie. Masa wielkość fizyczna określająca cechę ciała ujawniającą się przy wprawianiu ciała i zatrzymywaniu. Ta sama cecha ciała decyduje o jego ciężarze. Jednostką masy jest kg. Ciężar ( siła grawitacji) siła, z jaką Ziemia przyciąga daną masę ciała 25
26
Gęstość ciał Gęstość jest wielkością fizyczną charakterystyczną dla danej substancji w określonej temperaturze. Oblicza się ją jako iloraz masy i objętości q mV Jednostką gęstości w Układzie Si jest kgm 3 26
27
Elementy Hydrostatyki i aerostatyki 27
28
Siła nacisku na podłoże. Parcie a ciśnienie Paskal to ciśnienie jakie wywiera siła nacisku 1 N na pole powierzchni 1 m2. Ciecze i gazy wywierają nacisk na ścianki naczynia i na wszystkie ciała w nich się znajdujące. Siła ta nazywa się parciem. Siła parcia jest zawsze skierowana prostopadle do powierzchni, na którą działa. Stosunek wartości sił parcia do wielkości powierzchni, na którą ta siła działa, nazywa się ciśnieniem, co zapisuje się: p FnS 28
29
gdzie: p - ciśnienie, Fn- wartość parcia (nacisku), S pole powierzchni. Jednostką ciśnienia jest 1 Pa ( paskal) Ciśnienie to wielkość fizyczna określająca siłę nacisku na daną jednostkę powierzchni. Parcie to siła nacisku na ciało. Parcie nie zależy od powierzchni ciała. 29
30
Prawo Pascala Ciśnienie w gazach i cieczach jest przekazywane we wszystkich kierunkach jednakowo. Schemat prasy hydraulicznej 30
31
Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne Ciśnienie hydrostatyczne ciśnienie wywierane przez ciecz pod wpływem jej własnego ciężaru. Ciśnienie atmosferyczne ciśnienie, jakie wywiera powietrze na Ziemię i wszystkie ciała znajdujące się w atmosferze ziemskiej. Naczynia połączone co najmniej dwa naczynia połączone ze sobą w odpowiedni sposób tak, że ciecz może swobodnie przepływać z jednego naczynia do drugiego. Przykład naczynia połączonego 31
32
Prawo Archimedesa Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana ku górze i równa ciężarowi wypartej cieczy. Ciało tonie w cieczy, jeżeli jego gęstość jest większa od gęstości cieczy. Ciało zanurzone w cieczy wypływa na jej powierzchnię, jeżeli jego gęstość jest mniejsza od gęstości cieczy. Na każde ciało umieszczone w gazie działa siła wyporu skierowana ku górze i równa co do wartości ciężarowi wypartego gazu. 32
33
Ciało zanurzone w cieczy ( nie wypływa na jej powierzchnię i nie opada na dno), jeżeli jego gęstość i gęstość i gęstość cieczy są sobie równe. Dawid Pruś kl. II a gim. 33

Mogą Cię zainteresować

Czarna dziura - Slajd 1

Czarna dziura

Czarna dziura
Podstawy krystalografii - Slajd 1

Podstawy krystalografii

Podstawy krystalografii
Oszczędzanie energii w domu - Slajd 1

Oszczędzanie energii w domu

Oszczędzanie energii w domu
Oddziaływanie magnetyczne - Slajd 1

Oddziaływanie magnetyczne

Oddziaływanie magnetyczne

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?