Wiedza o społeczeństwie

Prawa człowieka i ich ochrona

5 lat temu

Zobacz slidy

Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 1
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 2
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 3
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 4
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 5
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 6
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 7
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 8
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 9
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 10
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 11
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 12
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 13
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 14
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 15
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 16
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 17
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 18
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 19
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 20
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 21
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 22
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 23
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 24
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 25
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 26
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 27
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 28
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 29
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 30
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 31
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 32
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 33
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 34
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 35
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 36
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 37
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 38
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 39
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 40
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 41
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 42
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 43
Prawa człowieka i ich ochrona - Slide 44

Treść prezentacji

Slide 2

rawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane). Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej bywa uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. rawa te nazywane są także absolutną koncepcją praw człowieka, istnieje też druga koncepcja, mówiąca, że prawa człowieka są relatywne, jest ona nazywana także prawami obywatela.

Slide 3

) prawa osobiste: zobacz też Art. 38 - 56 Konstytucji RP) prawo do: ycia zetelnego sądu (patrz gwarancje formalne ) ecydowania o swoim życiu

Slide 4

prawa i wolności polityczne: b) 1. tzw. prawa negatywne - prawa służące ochronie wolności jednostki przed ingerencją ze strony państwa ( zobacz też Art. 57 - 63 Konstytucji RP) prawo do obywatelstwa możli wość uczestniczenia w życiu publicznym czynn e prawo wyborcze - możliwość uczestnictwa w wyborach biern e prawo wyborcze - możliwość kandydowania w wyborach woln ość zrzeszania się prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji prawo do składania wniosków, petycji, skarg dostę p do informacji o działaniach władz i osób publicznych równy dostęp do służby publicznej

Slide 5

wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne tzw. prawa pozytywne - uprawnienia jednostki do świadczeń na jej rzecz - prawa socjalne awo do: (zobacz też Art. 68, 75 Konstytucji RP) chrony zdrowia auki acy dpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej omocy socjalnej (ogólnie) c) 1. pr o n pr o p

Slide 6

prawa ekonomiczne: (zobacz też Art. 64 Konstytucji RP) wo do własności wo dziedziczenia 2. pra pra 3. prawo solidarnościowe (w większości nie posiadają sformalizowanego charakteru prawnego) - wszystkie prawa przysługujące grupom społecznym, np. prawo narodów do samostanowienia 4. prawa kulturalne: (zobacz też Art. 73 Konstytucji RP) wol ność twórczości artystycznej ba dań naukowych oraz ogłaszania ich wyników wol ność korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania

Slide 7

Gwar ancje: mat erialne (dotyczą głównie praw socjalnych, ekonomicznych i kulturowych) form alne (prawo do ochrony prawnej jednostki) praw o każdego człowieka do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd praw o do fachowej obrony w postępowaniu przed organami aparatu państwowego praw o do skargi konstytucyjnej

Slide 8

rzy prawa: do życia, wolności i własności najczęściej są traktowane jako podstawowe, właściwe naturze ludzkiej i przyrodzone jej godności, niezależnie od istniejącego stanu normatywnego. Niekiedy, odwołując się do filozofii antycznej i doktryny chrześcijańskiej, określa się je prawami naturalnymi.

Slide 9

1. Prawa pierwszej generacji Obejmują prawa osobiste jednostek, tzw. prawa obywatelskie i prawa polityczne, np.. prawo do życia, równości wobec prawa, prawo do uczestniczenia w życiu publicznym.

Slide 10

. Prawa drugiej generacji obejmują prawa społeczne, gospodarcze i kulturalne, a więc prawa służące zabezpieczeniu bytu materialnego jednostek, ich rozwoju fizycznego i duchowego, np. prawo do pracy, prawo do informacji.

Slide 11

. Prawa trzeciej generacji obejmujące np. prawo do nieskażonego środowiska, prawo do pokoju, prawo do demokracji

Slide 12

H istoria praw człowieka 1215 - Magna Charta Libertatum - Wielka Karta Swobód wydana przez króla Anglii - żaden wolny człowiek nie ma być pojmany ani uwięziony albo wyrzucony z posiadłości, albo proskrybowany, ani wygnany lub innym sposobem pognębiony; i ani sami na niego nie wyruszymy, ani nikogo innego przeciw niemu nie wyślemy, jak tylko na podstawie legalnego wyroku równych jemu albo na podstawie prawa ziemskiego (...)

Slide 13

ohn Locke - teoria praw naturalnych człowieka wórca klasycznej postaci empiryzmu oraz podstaw teoretycznych rządów demokratycznych. W ekonomii stworzył teorię wartości pieniądza, która stała się początkiem kierunku ekonomicznego zwanego monetaryzmem. T Najważniejsze dzieła: n Essay Concerning Human Understanding (Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego) wo Treatises of Civil Government (Dwa traktaty o rządzie) etters Concerning Toleration (Listy o tolerancji)

Slide 14

Habeas Corpus Act - ustawa angielska z 1679, zakazująca organom państwa aresztowania obywatela bez zezwolenia sądu (nakazu aresztowania) i zapewniająca mu rozpoznanie postawionego mu zarzutu przez właściwy sąd. Ustawa ta obowiązuje po dzień dzisiejszy. Karta Praw stanu Wirginia została uchwalona w 1776 roku w stanie Wirginia. Opierała się na zasadach wyznawanych przez Johna Lockea, zgodnie z którymi prawa człowieka stanowią fundament istnienia państwa.

Slide 15

Dekl aracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona 26 sierpnia 1789 r. przez Konstytuantę. Stworzona przez rewolucję francuską, wywodziła się z filozoficznych i politycznych nurtów Oświecenia (Rousseau, Wolter, Diderot). Deklaracja zawierała między innymi prawa: ość słowa i wyznania ość wobec prawa erenność narodu francuskiego aruszalność praw własności woln równ suw nien Dekl aracja pojawiła się w preambule Konstytucji francuskiej i stanowiła inspirację dla powstających konstytucji w niektórych państwach.

Slide 16

Konwencje genewskie - szereg umów dotyczących prawa międzynarodowego i pomocy humanitarnej podpisany w Genewie w Szwajcarii; jest on częścią międzynarodowego prawa humanitarnego. Konwencje były rezultatem działalności i zabiegów politycznych Henriego Dunanta.

Slide 17

Konwencja genewska z 22 sierpnia 1864 roku personel sanitarny jest neutralny w konflikcie, nie może być atakowany i nie bierze udziału w walkach cywile, którzy pomagają rannym i chorym żołnierzom powinni być szanowani, nie można ich atakować ranni w wyniku konfliktu powinni być traktowani jednakowo bez względu na ich narodowość powołano znak czerwonego krzyża, którym podczas konfliktu oznaczane są formacje medyczne i ich personel

Slide 18

onwencja genewska z 6 lipca 1906 roku większa zakres ochrony rannych i chorych żołnierzy prowadzała zasady ewidencji osób poszkodowanych w konfliktach stalała system wymiany informacji na temat osób poszkodowanych w konfliktach

Slide 19

onwencje genewskie z 12 sierpnia 1949 roku K I Konwencja genewska, dotyczyła polepszenia losu rannych i chorych w armiach czynnych na lądzie I I Konwencja genewska, dotyczyła polepszenia losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu II Konwencja genewska, dotyczyła traktowania jeńców V Konwencja genewska, dotyczyła ochrony osób cywilnych podczas wojny I I

Slide 20

1919 - Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (International Red Cross and Red Crescent Movement ICRC) obejmuje: 1 . Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża tworzy prawo humanitarne i może składać skargi do Komitetu Praw Człowieka ONZ (ECOSOC) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 2 . Ligę Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża od 1991 Międzynarodowa Federacja Krajowych Towarzystw Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca (kraje muzułmańskie), Czerwonego Lwa (Iran) i Słońca (lub Gwiazdy Izrael) 3 . Stowarzyszenia Narodowe Czerwonego Krzyża

Slide 21

Zasady organizacji hu manitaryzm ochrona zdrowia, poszanowanie ludzkiej godności bez stronność pomoc niezależnie od strony konfliktu neu tralność brak zaangażowania w konflikty dob rowolność przynależność do organizacji jest dobrowolna, nieprzymusowa jedn ość w każdym z krajów istnieje tylko jedna organizacja działająca w ramach Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca pow szechność działalność Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest rozpowszechniona na całym świecie niez ależność organizacja nie podlega pod żadną inną

Slide 22

1920 1946 Liga Narodów ałożona 28 czerwca 1919 roku i powstała z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilsona. Ostatecznie stała się częścią traktatu wersalskiego i weszła w życie 20 stycznia 1920 roku. elem Ligi Narodów było utrzymanie pokoju i współpracy na świecie, a impulsem do jej utworzenia był rozlew krwi podczas I wojny światowej. Siedzibą organizacji była Genewa. W związku z powstaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1945 r., Liga Narodów została formalnie rozwiązana w 1946 roku, choć faktycznie nie funkcjonowała już podczas II wojny światowej.

Slide 23

owszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu, prace nad nią trwały od roku 1947. Rozpoczyna się Preambułą, po niej następuje 30 artykułów. Pierwsze trzy artykuły poświęcone są Wolności, Równości i Braterstwu zasadom uznanym już przez Wielką Rewolucję Francuską.

Slide 24

postanowień Deklaracji: jest wolny dyskryminacji sprawiedliwego procesu własności zrzeszania się niewolnictwa e ochrony prywatności nieludzkiego traktowania Niektóre z każdy człowiek niestosowanie prawo prawo do sądu do prawo do prawo do wyrzeczenie się zagwarantowani zakaz tortur i

Slide 25

Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka to zbiorcza nazwa dla dwóch umów międzynarodowych uchwalonych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 roku: iędzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - MPPOiP iędzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych - MPPGSiK

Slide 26

iędzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - Powstał w wyniku konferencji ONZ w Nowym Jorku w 1966 roku obok Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Zakładał podstawowe prawa i wolności człowieka oraz zobowiązania Państwa wobec obywateli. Posiadał wiążący charakter prawny w przeciwieństwie do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Czwarta część Paktu powoływała do życia Komitet Praw Człowieka, który stoi na straży przestrzegania postanowień Paktu. Szczegóły działalności Komitetu określał wydany tego samego roku Pierwszy Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W 1989 roku, w Nowym Jorku sporządzony został Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, postulujący zniesienie kary śmierci. olska ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w 1977 roku.

Slide 27

rawa zapewnione w MPPOiP zęść I(art. 1) -nadanie Narodom prawo do samostanowienia i decydowania o kierunkach własnego rozwoju oraz prawo do korzystania z własnych bogactw naturalnych; nakazuje także wzajemne poszanowanie tych praw przez Państwa-Strony, zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych. zęść II(art. 2-5) -określa zobowiązania Państw-Stron Paktu wobec wykonywania jego postanowień; zapewnienie zapewnienia praw obywatelskich i politycznych kobietom i mężczyznom na równych zasadach; Państwo może podjąć kroki mające na celu częściowe ograniczenie niektórych praw wobec zagrożenia Narodu, jednak działania takie muszą być adekwatne do zaistniałej sytuacji i nie mogą pociągać za sobą dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, język, religię lub pochodzenie społeczne. P C C

Slide 28

zęść III (art. 6-27) -zapewnia podstawowe prawa obywatelskie i polityczne takie jak: zakaz dyskryminacji, prawo do życia, zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, prawo do wolności osobistej, humanitarne traktowanie więźniów, wolność poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania, obowiązek argumentacji wydalenia obcokrajowca, równość przed sądami i trybunałami, prawo do uznawania swojej podmiotowości prawnej wszędzie, ochrona życia prywatnego, wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo do posiadania własnych poglądów, prawo do gromadzenia się i tworzenia stowarzyszeń (w tym związków zawodowych), ochrona rodziny ze strony Państwa, prawo uczestniczenia w wyborze władzy, równość wobec prawa, ochrona mniejszości etnicznych, religijnych i językowych

Slide 29

omitet Praw Człowieka owołany został na mocy 28 artykułu MPPOiP; zęść IV (art. 28-47) wyznacza m.in. zasady wybierania członków i działalności Komitetu, jako instytucji, stojącej na straży wykonywania postanowień MPPOiP; nie daje jednak możliwości składania skargi do Komitetu przez obywateli Państw-Stron MPPOiP oraz interwencji w razie stwierdzenia złamania postanowień Paktu. Sytuację to zmienia dopiero ratyfikacja Pierwszego Protokołu Fakultatywnego; W istocie jednak Komitet nie może wydawać wiążących wyroków wobec państw, które naruszyły postanowienia Paktu, lecz jedynie po stwierdzeniu takowych naruszeń może zażądać od Państwa zaprzestania dalszych praktyk tego typu. Państwo to jednak bez żadnych konsekwencji może notę taką odrzucić. K P C

Slide 30

. Protokół Fakultatywny chwalony 16 grudnia 1966 roku w Nowym Jorku. Obywatele Państw, które go ratyfikowały mogą składać skargi do Komitetu Praw Człowieka, a Komitet może interweniować w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień MPPOiP na terenie Państw-Stron. Określa ponadto zasady składania skargi do Komitetu. Polska ratyfikowała 1. Protokół Fakultatywny do MPPOiP w 1991 roku.

Slide 31

. Protokół Fakultatywny chwalony 15 grudnia 1989 roku w Nowym Jorku. Zakazuje stosowania kary śmierci na terenie państw, które ten Protokół ratyfikowały. Zakaz ten jest uchylony jedynie na czas wojny, kiedy to można skazać za najcięższą zbrodnię o charakterze wojskowym.

Slide 32

uropejska Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w skrócie Konwencja Europejska lub EKPC), to umowa międzynarodowa zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. Konwencja Europejska została otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., zaś po uzyskaniu niezbędnych 10 ratyfikacji weszła w życie 3 września 1953 r. rzyjmując ten dokument, rządy państw europejskich zdecydowały się podjąć kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na mocy tego dokumentu powołano Europejski Trybunał Praw Człowieka Skargi do tego Trybunału mogą składać zarówno: państwa (tzw. skarga międzypaństwowa), jak i (b) osoby indywidualne, grupy osób oraz organizacje pozarządowe (tzw. skarga indywidualna). E P

Slide 33

Europejska Konwencja Praw Człowieka często jest określana jako klejnot w koronie Rady Europy, aby zilustrować to, jak ważna jest ona wśród innych działań i osiągnięć organizacji. Istota i szczególny charakter Konwencji polega nie tylko na wyliczeniu praw i wolności, do których każda osoba jest uprawniona; polega przede wszystkim na ustanowieniu procedury kontrolnej, wciąż unikalnej w skali światowej, która umożliwia żądanie przywrócenia praw oraz przyznanie stosownego zadośćuczynienia finansowego tym, którzy uważają, że ich prawa zostały naruszone.

Slide 34

Konwencja Europejska a Polska Polska przystąpiła do Rady Europy 26 listopada 1991 r. Tego samego dnia Polska podpisała Europejską Konwencję Praw Człowieka (co było politycznym wymogiem uzyskania członkostwa w Radzie Europy). Konwencja zaś została ratyfikowana przez nasze państwo 19 stycznia 1993 r. i tego samego dnia Konwencja Europejska weszła w życie w stosunku do Polski. Po uznaniu przez Polski Rząd jurysdykcji Europejskiej Komisji Praw Człowieka (już nieistniejącej) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, można już było składać skargi do Strasburga przeciwko Państwu Polskiemu.

Slide 35

Jakie prawa i wolności konwencja gwarantuje? Katalog praw człowieka chronionych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka znajdziemy w artykułach 2-13. Do pewnego stopnia katalog ten przypomina katalog Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, acz zachodzą pomiędzy nimi istotne rozbieżności. Konwencja gwarantuje: prawo do życia, zakazuje stosowania tortur, niewolnictwa i pracy przymusowej, gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu oraz zakazuje wstecznego stosowania prawa karnego, potwierdza prawo poszanowania życia prywatnego i rodzinnego wraz z prawem do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, przewiduje wolność myśli, sumienia i wyznania, wolność wypowiedzi, jak również wolność zgromadzania się i stowarzyszania, wreszcie chroni prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Slide 36

atalog konwencyjny nie jest ani wyczerpujący, ani zamknięty. Jest sukcesywnie uzupełniany przez Protokoły dodatkowe do Konwencji. Protokoły te wprowadziły nowe prawa, takie jak: ochronę własności prywatnej, prawo do nauki, prawo do wolnych wyborów, zakaz uwięzienia za długi, zakaz ponownego sądzenia w tej samej sprawie, itd. Protokół szósty znosi karę śmierci. Dodatkowo, w zakresie wykonywania praw i wolności, konwencja zakazuje stosowania dyskryminacji opartej na jakiejkolwiek podstawie, np. płci, rasy, koloru skóry, języka, wyznania, pochodzenia itp.

Slide 38

ontrola przestrzegania Konwencji ontrola przestrzegania Konwencji dokonywana jest na dwu płaszczyznach: skargi międzypaństwowej oraz skargi indywidualnej (petycji). Ta pierwsza sprowadza się do tego, że każde państwo-strona Konwencji może wszcząć spór z innym państwemstroną, któremu zarzuca naruszenie tej właśnie Konwencji (lub jej protokołów dodatkowych). Bardzo rzadko państwa korzystały z tej możliwości. Obawiały się tego, że państwo, przeciwko któremu skierowałyby skargę, uznałoby takie działanie za akt nieprzyjazny, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do pogorszenia stosunków pomiędzy nimi.

Slide 39

edług nowej procedury jedynie Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmuje się rozpatrywaniem nadsyłanych skarg. Trybunał ten działa permanentnie w odróżnieniu od swego poprzednika zbierającego się periodycznie. Zlikwidowana została Europejska Komisja Praw Człowieka, a nadto Komitet Ministrów utracił swoje uprawnienia do merytorycznego zajmowania się skargą jednostki przeciwko państwu.

Slide 40

Reforma 2007? (Protokół nr 14 do EKPC) Mimo wejścia w życie w 1998 roku daleko posuniętej reformy Trybunału, kolejne lata wykazały, że reforma ta nie do końca spełniła pokładane w niej nadzieje. Owszem przyspieszyła ona rozpatrywanie spraw w Strasburgu, ale wobec wręcz lawinowego wzrostu liczby skarg, zmiany nią wprowadzone okazały się niewystarczające. Dlatego też rządy państw członkowskich podjęły rozmowy na temat kolejnej reformy mechanizmu kontrolnego Konwencji. Rozmowy te zaowocowały przyjęciem w maju 2004 roku kolejnego Protokołu dodatkowego do Konwencji (Protokół nr 14). W roku 2009 stanowisko Rosji uległo zmianie, a procedura ratyfikacji w tym kraju została wznowiona. 18 lutego 2010 Minister Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej złożył Radzie Europy dokument ratyfikacyjny, a 1 czerwca 2010 roku Protokół 14 ostatecznie wszedł w życie

Slide 41

Można wymienić 3 najważniejsze zmiany, jakie wprowadzone zostały do Konwencji wraz z wejściem w życie Protokołu nr 14 kargi w sposób oczywisty niedopuszczalne mają być odrzucane mocą decyzji 1 sędziego, podczas gdy obecnie decyzję taką podejmuje komitet Trybunału złożony z trzech sędziów owtarzające się sprawy (ang. repetitive cases) będą rozpatrywane przez komitety trzech sędziów; dziś robią to siedmioosobowe izby Trybunału prowadzona zostanie dodatkowa przesłanka dopuszczalności odrzucane mają być sprawy, w których skarżący nie odniósł istotnej szkody. s p w

Slide 43

nstytucje skargi omitet Praw Człowieka w Genewie uropejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Slide 44

ozarządowe organizacje praw człowieka mnesty International http:www.amnesty.org.pl elsińska Fundacja Praw Człowieka http:www.hfhrpol.waw.pl uman Rights Watch - http:www.hrw.org

Dane:
  • Liczba slajdów: 44
  • Rozmiar: 1.60 MB
  • Ilość pobrań: 87
  • Ilość wyświetleń: 5180
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie