Wiedza o społeczeństwie

Prawa człowieka w Polsce

5 lat temu

Zobacz slidy

Prawa człowieka w Polsce - Slide 1
Prawa człowieka w Polsce - Slide 2
Prawa człowieka w Polsce - Slide 3
Prawa człowieka w Polsce - Slide 4
Prawa człowieka w Polsce - Slide 5
Prawa człowieka w Polsce - Slide 6
Prawa człowieka w Polsce - Slide 7
Prawa człowieka w Polsce - Slide 8
Prawa człowieka w Polsce - Slide 9
Prawa człowieka w Polsce - Slide 10
Prawa człowieka w Polsce - Slide 11
Prawa człowieka w Polsce - Slide 12
Prawa człowieka w Polsce - Slide 13
Prawa człowieka w Polsce - Slide 14
Prawa człowieka w Polsce - Slide 15

Treść prezentacji

Slide 1

Prawa człowieka prawa dziecka ucznia w Polsce

Slide 2

Podstawowe dokumenty mówiące o ochronie praw człowieka Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.

Slide 3

Wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych praw. Są obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. (art.1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka)

Slide 4

Do istotnych umów międzynarodowych należą: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. Europejska karta społeczna z 1961 r. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r. Międzynarodowy pakt praw ekonomicznych, socjalnych i kulturowych z 1966r.

Slide 5

Prawa dzieci: Deklaracja Praw Dziecka z 1924 r. Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r. Konwencja o prawach dziecka, zwana też Światową konstytucją praw dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 1989. Podpisało ją 191 państw, w tym Polska, która ratyfikowała tę konwencję w 1991 r.

Slide 6

prawo do wyrażania poglądów, stosownie do możliwości, szczególnie w sprawach dotyczących dziecka, prawo do wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji, swoboda myśli, sumienia i wyznania, prawo do zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń,

Slide 7

ochrona prywatności, w tym korespondencji i życia rodzinnego, dostęp do informacji z różnorodnych źródeł, ochrona przed informacjami szkodliwymi dla dziecka, ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej czy psychicznej, zaniedbaniem i wykorzystaniem seksualnym, prawo do nauki

Slide 8

cele edukacji, w tym rozwijanie osobowości i talentów dziecka, nauczanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód, szacunku dla rodziców i przygotowanie do życia w wolnym społeczeństwie, prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze, ochrona dzieci przed narkomanią, ochrona i specjalne traktowanie nieletnich przestępców.

Slide 10

Uprawnienia to pochodne sytuacje prawne. Uprawnienie polega na tym, że przepis prawa przewiduje dla danego podmiotu pewną możliwość zachowania się, wywołującego skutki prawne, ale zachowanie to nie jest obowiązkiem tegoż podmiotu.

Slide 11

Przywileje - zwalniają od obowiązków w jakimś zakresie lub też nadają prawo do korzystania z jakichś względów. Mogą być przyznane jednostce lub grupie osób.

Slide 12

1. Prawa ucznia człowieka: Prawa i wolności osobiste Prawa socjalne Prawa kulturalne

Slide 13

2. Prawa wynikające z przepisów prawa oświatowego: prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

Slide 14

prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, w porozumieniu z dyrektorem, prawo do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości ucznia prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Slide 15

3. Prawa wynikające z występowania dziecka w szkole w roli ucznia: szczegółowo określone w statucie każdej szkoły

Dane:
  • Liczba slajdów: 15
  • Rozmiar: 0.27 MB
  • Ilość pobrań: 52
  • Ilość wyświetleń: 4762
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie