Funkcje i rola lasów

Liczba slajdów:
28
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
6.83 MB
Ilość pobrań:
14
Ilość wyświetleń:
2799
Kategoria:
Funkcje i rola lasów - Slajd 27
Funkcje i rola lasów - Slajd 0
Funkcje i rola lasów - Slajd 1
Funkcje i rola lasów - Slajd 2
Funkcje i rola lasów - Slajd 3
Funkcje i rola lasów - Slajd 4
Funkcje i rola lasów - Slajd 5
Funkcje i rola lasów - Slajd 6
Funkcje i rola lasów - Slajd 7
Funkcje i rola lasów - Slajd 8
Funkcje i rola lasów - Slajd 9
Funkcje i rola lasów - Slajd 10
Funkcje i rola lasów - Slajd 11
Funkcje i rola lasów - Slajd 12
Funkcje i rola lasów - Slajd 13
Funkcje i rola lasów - Slajd 14
Funkcje i rola lasów - Slajd 15
Funkcje i rola lasów - Slajd 16
Funkcje i rola lasów - Slajd 17
Funkcje i rola lasów - Slajd 18
Funkcje i rola lasów - Slajd 19
Funkcje i rola lasów - Slajd 20
Funkcje i rola lasów - Slajd 21
Funkcje i rola lasów - Slajd 22
Funkcje i rola lasów - Slajd 23
Funkcje i rola lasów - Slajd 24
Funkcje i rola lasów - Slajd 25
Funkcje i rola lasów - Slajd 26
Funkcje i rola lasów - Slajd 27
Funkcje i rola lasów - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Inne czynniki  oddziałujące  na środowisko: leśnictwo,      rekreacja,      turystyka,      biotechnologia
2
Funkcje i rola lasów LAS jest to wielowarstwowe zwarte zbiorowisko roślinne, w którym dominującą formację stanowią drzewa. Za las uważa się obszar porośnięty drzewami o powierzchni większej niż 0,10 ha. Jest to jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność, świat zwierzęcy, klimat lokalny, stosunki wodne i gleba związane są ze sobą wzajemnymi wpływami i współzależnościami. Proces lasotwórczy może przebiegać samorzutnie lub przy współdziałaniu człowieka, tj. stosowanych przez niego zabiegów gospodarczych. W warunkach naturalnych polega on na przemianach szaty roślinnej, świata zwierzęcego i siedliska, sprzężonych ze sobą i uzależnionych od środowiska przyrodniczego, w konsekwencji dochodzi do ukształtowania się odpowiednio zorganizowanych i scalonych - ekosystemów leśnych. Przemiany te mają zatem charakter sukcesji ekologicznej i prowadzą do stopniowego opanowywania terenu bezleśnego przez las oraz do przekształcania się przejściowych form lasu w bardziej trwałe.
3
Dostarczają drewna, owoców, ziół, grzybów, żywicy, Są siedliskiem życia dzikich zwierząt Kształtują i wpływają na warunki środowiska przyrodniczego. regulują stosunki wodne, zmniejszają erozję gleb, regulują wahania temperatury, chronią przed wiatrem. Obecnie w Polsce przeważają lasy iglaste (ok. 78). przeważają lasy o powierzchni mniejszej niż 25 ha, dużych kompleksów leśnych stanowiących fragmenty dawnych puszcz jest zaledwie 50. wyróżnia się 5 zasadniczych typów lasów: bory, grądy, łęgi, olsy i lasy górskie. Funkcje i rola lasów
4
Gospodarcze wykorzystanie lasu Przez pojęcie gospodarcze rozumie się wszystkie użyteczności dostarczane przez las, które są związane z produkcją drewna i użytków ubocznych (zwierzyna łowna, kora, jagody, zioła, grzyby itp.) Gospodarcze funkcje lasu nazywa się często funkcjami materialnymi, produkcyjnymi, surowcowymi jak i ekonomicznymi. Jako najważniejsze pośród gospodarczych wymienia się: funkcje majątkowe, funkcje surowcowe, funkcje dochodowe, funkcje miejsca pracy, funkcje rekultywacji i rezerwy powierzchni oraz szczególne funkcje
5
Las regulatorem gospodarki wodnej Korzystne oddziaływanie lasu na gospodarkę wodną będzie stale przybierać na znaczeniu. W powietrzu zawarte są pewne ilości wody, które liście i igliwie wyłapują. Następnie skroplona wilgoć spływa po korze do gleby leśnej. Udział tego typu opadów stanowi niekiedy w górskich lasach aż 70 procent. Ogromne znaczenie jednak dla ochrony wód jest to, iż gleba razem z warstwą ściółki leśnej i humusu potrafi tę wilgoć dobrze zmagazynować. Dzięki temu regiony zalesione mają bardziej wyrównany w ciągu roku poziom nasycenia gleb wilgocią. Regiony te obchodzą się często bez zapór wodnych, które mają za zadanie wyrównać poziom wody w ziemi retencja wody w glebie. Las przeciwdziała również zanieczyszczeniu wód. Jest on jedynym, niezastąpionym filtrem wody źródlanej.
6
Powierzchnie leśne
7
Lasy odegrały kluczową rolę w procesie uprzemysłowienia:      Źródło energii      Surowiec dla przemysłu drzewnego      Surowiec dla przemysłu papierniczego  Kurczące się zasoby leśne zmusiły wiele krajów do podjęcia działań w  kierunku powtórnego zalesienia Przejście od niezrównoważonego do zrównoważonego rozwoju wiąże się z  przejściem od eksploatacji do starannej gospodarki i ochrony W Ameryce Północnej punkt zwrotny w historii leśnictwa nastąpił w  1891 roku  General Revision Act, który pozwolił na tworzenie  rezerwatów leśnych i spowodował, że lasy państwowe przestano  traktować jako niewyczerpalne źródło drewna
8
Jak w każdym stabilnym i dojrzałym ekosystemie , straty spowodowane  ginięciem pewnych organizmów (drzew) są równoważone przyrostem  nowych. Osiągnięcie równowagi zależy od stosunku miedzy przyrostem a  pozyskiwaniem drewna.  odnawianie naturalne sztuczne
9
Powtórne zalesienia jednorodny drzewostan rosnący w regularnych rzędach słabe prześwietlanie zmniejsza bioróżnorodność podszytu spadek bioróżnorodności fauny  w lesie pojawiają się różne gatunki  ptaków w różnych fazach rozwoju jednorodny drzewostan sprzyja  wyjałowieniu gleby Zające i króliki lubią obgryzać  młode sosenki, dojrzałe sosny nie  są dla nich interesujace
10
Global Forest  Resources  Assessment 2005
11
12
13
14
15
16
17
Inne czynniki  oddziałujące  na środowisko: leśnictwo,      rekreacja i turystyka,      biotechnologia
18
Wzrost poziomu życia w krajach rozwiniętych wiąże się ze zwiększonymi dochodami i większą ilością wolnego czasu. Czas pracy w Polsce to obecnie 36-40 godzin pracy tygodniowo. Obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. Pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze około 4 tygodni w roku. W Wielkiej Brytanii obowiazuje obecnie 37 godzinny tydzień pracy, a jeszcze na początku XX wieku było to 60 godzin, a płatny urlop wydłużył się z dwóch do czterech tygodni w roku. Posiadanie samochodu jest powszechne, co umożliwia weekendowe wyjazdy za miasto. Powszechny rozwój turystyki jest konsekwencją rosnącego czasu wolnego i wzrostu zamożności
19
Budowa obiektów wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych na terenach zamiejskich. Ekspansja turystów na tereny naturalne, które zaczyna się zagospodarowywać: baza noclegowa obiekty gastronomiczne muzea, skanseny ścieżki turystyczne drogi dojazdowe i parkingi trasy narciarskie wyciągi, kolejki linowe tereny sportowe inne obiekty służące rekreacji: kina, teatry, muszle koncertowe
20
PARKI NARODOWE w POLSCE 17. Słowiński 21. Wigierski 22. Woliński 5. Borów  Tucholskich 3. Biebrzański 12. Narwiański 2. Białowieski 6. Drawieński 20. Wielkopolski 9. Kampinoski 15. Poleski 18. Świętokrzyski 16. Roztoczański 10. Karkonoski 8. Gór Stołowych 1. Babiogórski 13. Ojcowski 11. Magurski 4. Bieszczadzki 19. Tatrzański 7. Gorczański 14. Pieniński
21
Parki Narodowe Stanowią najwyższą i  najskuteczniejszą formę ochrony  przyrody. Obejmują głównie  ekosystemy o charakterze  naturalnym lub zbliżonym do  niego, wyjątkowo cenne ze  względów naukowych,  dydaktycznych, społecznych,  kulturalnych i wychowawczych.  Podstawowym celem parków  narodowych jest ochrona  bogactwa wartości przyrodniczych,  udostępnianie ich dla badań  naukowych oraz zachowanie  unikatowej flory i fauny dla  przyszłych pokoleń. 
22
NARCIARSTWO Zmiany krajobrazu: wyciągi kolejki linowe linie wysokiego napięcia parkingi drogi dojazdowe stoki hotele obiekty gastronomiczne
23
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY ochrona fauny i flory  infrastruktura  mosty, ścieżki, kosze na śmieci, toalety  (minimalizacja zakłóceń w środowisku naturalnym)
24
Inne czynniki  oddziałujące  na środowisko: leśnictwo,      rekreacja,      turystyka,      biotechnologia
25
Biotechnologia Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Najczęściej ma ona zastosowanie w medycynie i rolnictwie. Początki biotechnologii sięgają czasów udomowienia pierwszych gatunków roślin i zwierząt, około 10 000 lat temu. Procesem biotechnologicznym jest np. produkcja piwa, w którym wykorzystuje się fermentację cukrów prostych przez drożdże. W wyniku niedostatecznej ilości tlenu, utlenianie jest niezupełne i następuje fermentacja.
26
Rolnictwo jest formą biotechnologii, ponieważ oddziałuje na cały organizm poprzez selekcję i hodowlę Współczesna biotechnologia sięga po metody modyfikacji organizmów na poziomie komórkowym, a nawet genetycznym (inżynieria genetyczna) Inżynieria genetyczna: badania na embrionach zwierzęcych i ludzkich aspekt etyczny metody kontroli genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) poprzedzające ich wprowadzenie do środowiska
27
Stosowanie biotechnologii w rolnictwie ma na ce poprawę plonów kontrolę szkodników i chorób wzrost tempa wiązania azotu dostosowanie roślin do warunków środowiska Zagrożenia: wprowadzenie nowych gatunków zaburza równowagę środowiska organizmy, które nie maja naturalnych wrogów mogą nadmiernie rozprzestrzeniać się szkodniki uodparniają się i potrzebne są ciągle nowe odmiany biopestycydów
28
Biotechnologia w utylizacji ścieków przemysłowych i komunalnych przetwarzanie odpadów uzdatnianie wody zanieczyszczonej odpadami odzyskiwanie zasobów recycling

Mogą Cię zainteresować

Ojcowski Park Narodowy - Slajd 1

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy
Wrocław - Slajd 1

Wrocław

Wrocław
Wilgotny las równikowy - Slajd 1

Wilgotny las równikowy

Wilgotny las równikowy
7 grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach - Slajd 1

7 grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach

7 grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?