Wojna polsko - bolszewicka

Liczba slajdów:
51
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
7.23 MB
Ilość pobrań:
156
Ilość wyświetleń:
3201
Kategoria:
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 50
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 0
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 1
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 2
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 3
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 4
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 5
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 6
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 7
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 8
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 9
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 10
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 11
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 12
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 13
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 14
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 15
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 16
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 17
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 18
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 19
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 20
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 21
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 22
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 23
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 24
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 25
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 26
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 27
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 28
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 29
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 30
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 31
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 32
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 33
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 34
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 35
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 36
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 37
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 38
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 39
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 40
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 41
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 42
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 43
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 44
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 45
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 46
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 47
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 48
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 49
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 50
Wojna polsko - bolszewicka - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Bitwa Warszaw ska 15.08.192 0 Cud nad W isłą
2
Wojna polsko-bolszewicka była konfliktem pomiędzy odtworzoną w 1918 roku Rzeczpospolitą a powstałą w 1917 roku na skutek Rewolucji Październikowej Rosją Radziecką. Dla Polski: -stawką wojny było zachowanie kruchej jeszcze niepodległości, określenie ostatecznej granicy wschodniej, określenie ustroju państwa ale też utworzenie korzystnej sytuacji międzynarodowej w Europie Środkowej - najbliższym sąsiedztwie Polski Dla Rosji - wojna z Polską była konsekwencją ideologii komunistycznej marksistowsko-leninowskiej, która zakładała światową rewolucję proletariatu i powszechne wprowadzenie systemu komunistycznego. Młoda Rosja Radziecka nadal była ogarnięta wewnętrznym konfliktem zbrojnym pomiędzy frakcją czerwonych opowiadających się za ideologią marksizmu-leninizmu oraz białych, nadal lojalnych wobec Rosji sprzed Rewolucji Październikowej.
3
Bezpośrednią przyczyną konfliktu było zakończenie I Wojny Światowej i stopniowe wycofywanie się z Europy Środkowej wojsk niemieckich po zawarciu 11 listopada 1918 roku pokoju w Compiegne. W Europie Środkowej, pomiędzy Warszawą a Moskwą, powstała tym samym polityczna pustka. Wojna polsko-bolszewicka przebiegała w niekorzystnym dla Polski otoczeniu politycznym. W ramach samej odtworzonej niepodległości Polski ścierały się przeciwstawne postawy różnie określające rolę Polski w Europie. Wedle ugrupowania zgromadzonego wokół Naczelnika Państwa - Józefa Piłsudskiego, głównie o rodowodzie z Polskiej Partii Socjalistycznej PPS, w Europie Środkowej, na obszarze zajmowanym przed I Wojną Światową przez wielkie mocarstwa Niemcy, Austro-Węgry i Rosję, powinna powstać federacja państw, w której to Polska powinna odgrywać wiodącą rolę. W Europie Środkowej powstawały państwa narodowe, zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego. Na obszarze nadbałtyckim kształtowały się niezależne Litwa, Łotwa i Estonia. Dla Polski państwa położone na wschód od jej granic - w ramach federacji, byłyby też buforem odgradzającym od Rosji.
4
Przeciwna koncepcji federacji była zasadniczo Narodowa Demokracja, promująca ideę inkorporacji ziem dawniej należącej do I Rzeczpospolitej. Według endecji, Polska w ramach federacji byłaby zbyt osłabiona i musiałaby liczyć na sojusz z Niemcami, a to groziłoby rewizją granicy zachodniej II Rzeczpospolitej. Endecja uważała także, że rewolucja bolszewicka w Rosji jest zjawiskiem przejściowym a odtworzenie wschodnich ziem Rzeczpospolitej w granicach sprzed rozbiorów przyczyni się do polonizacji tamtejszej ludności i do wzrostu potencjału państwa.
5
Przebieg wojny polsko-bolszewickiej, choć początkowo pomyślny dla Polski, przyczynił się jednak do konieczności ogólnej mobilizacji niezależnie od politycznych postaw w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla Warszawy ze strony Armii Czerwonej. Na arenie międzynarodowej dominowały wyrazy sympatii dla Rosji Radzieckiej. Komintern i partie komunistyczne Europy Zachodniej liczyły na zwycięstwo światowej rewolucji proletariatu. Państwa ententy odnosiły się do wojny polskobolszewickiej sceptycznie, a brytyjski premier David Lloyd George forsował, by polski premier Władysław Grabski przyjął za wschodnią granicę Rzeczpospolitej linię Curzona, wytyczoną jako linia demarkacyjna polsko - radziecka w 1919 roku. Kwestią sporną był tez los dawnej Galicji oraz udział w wojnie dwóch efemerycznych państw ukraińskich - Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Przez pewien czas byli to jedyni sojusznicy Polski w wojnie polsko-bolszewickiej.
6
Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się w lutym 1919 roku na terenie Białorusi. Działania zbrojne miały charakter manewrowy, a nie pozycyjny, co było charakterystyczną cechą I Wojny Światowej. Znaczne siły Armii Czerwonej musiały być wyłączone z działań przeciwko Wojsku Polskiemu, a za sprawą nadal trwającej wojnie domowej w Rosji przeciwko Białym, nie akceptującym zmian dokonanych na skutek Rewolucji Październikowej. Warto zauważyć też, że obydwie armie: Wojsko Polskie i Armia Czerwona, było tworami młodymi i dopiero organizowanymi. Polacy podczas I wojny Światowej zaangażowani byli w działania wojsk państw zaborczych, w Rosji na skutek Rewolucji Październikowej faktycznie powołano do życia zupełnie nową armię, lojalną wobec nowej władzy, w opozycji do sił zbrojnych Białych,
7
W wojnie 1920 roku pomogła świetna propaganda przedstawiająca bolszewizm jako rządy mordu, gwałtu i grabieży
8
Polacy nie chcieli tracić świeżo odzyskanej wolności, czego nie docenili bolszewicy.
9
Polski plakat propagandowy zachęcał do wstępowania w szeregi Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera
10
Plakat Wydziału Propagandy Ministerstwa Spraw Wojskowych. Druk: W. Główczewski, Warszawa 1920.
11
Radziecki plakat propagandowy z 1920 roku zagrzewający Armię Czerwoną do walki z polskimi i rodzimymi panami
12
Wiktor Deni: Jaśniewielmożna Polska ostatni pies Ententy Litizdat (Oddział Literacko-Wydawniczy Zarządu Politycznego RW SR) Moskwa 1920
13
Ostatnia Godzina Gozizdat Wydawnictwo Państwowe Moskwa 1920
14
Wiktor Deni: Chłopie! Polski obszarnik chce zrobić z ciebie niewolnika (litografia kolorowa) Moskwa: Litizdat, 1920
15
Armia Polska Siły: 113 000 Straty: 4 500 po ległych 22 000 ra nnych 10 000 za ginionych
16
17
18
Mundur kaprala piechoty polskiej z okresu wojny polsko-bolszewickiej
19
Wielkie znaczenie dla działań zbrojnych w wojnie polsko-bolszewickiej miał rozwój myśli strategiczno - taktycznej i działania wywiadowcze. Znacznym przełomem było złamanie radzieckich szyfrów przez polski kontrwywiad pod wodzą porucznika Jana Kowalewskiego. Umożliwiło to poznawanie na bieżąco planów Armii Czerwonej i przyczyniło się do stosowania skuteczniejszej taktyki. Choć Bitwa Warszawska w 1920 roku ukazywana jest często w polskiej kulturze jako Cud nad Wisłą, także za sprawą przypadającego dnia 15 sierpnia, kluczowej daty dla wojny, święta religijnego, w rzeczywistości sukces Polski w wojnie polsko-bolszewickiej był wypadkową sprawności i umiejętności polskiego dowództwa, żołnierzy i decydentów, ale też wyrazem słabości strony przeciwnej.
20
Pozycje polskie przy szosie radzymińskiej 15 sierpnia 1920 roku
21
Polscy ułani w okopach
22
Ochotnicy włączeni do oddziałów wojska polskiego w 1920 roku
23
Wymarsz ochotników z Warszawy w sierpniu 1920 roku
24
Ks. Kapelan Ignacy Skorupka (18931920). Zginął na czele ochotniczej młodzieży atakującej wroga w bitwie pod Warszawą o świcie 14 sierpnia
25
Opatrywanie rannych w bitwie pod Radzyminem w 1920 roku
26
Armia Czerwona Siły: 114 000 Straty: 12 25 tys . poległych , rannych lu zaginionych b 65 tys. jeńc ów 30 35 tys . internowa nych w Prusach Wschodnic h
27
Żołnierze bolszewiccy (czerkiesi)
28
29
Armia Czerwona paraduje w Moskwie w 1918 roku
30
Oddział Armii Czerwonej na ulicach Działdowa w 1920 roku
31
Patrol Armii Czerwonej pod Warszawą latem 1920 roku
32
Wojna polsko-bolszewicka składała się zasadniczo z dwóch kampanii prowadzonych przez Wojsko Polskie najpierw w 1919, a następnie w 1920 roku. Trudnością wojny w 1920 roku była między innymi konieczność poruszania się w skomplikowanym układzie, jaki zapanował w Europie Środkowej pomiędzy najważniejszymi graczami. Potencjalnymi sojusznikami Polski przeciwko bolszewikom byli Biali - Rosjanie nadal walczący z Armią Czerwoną nie akceptujący przewrotu komunistycznego, lub Ukraińcy tworzący Ukraińską Republikę Ludową. Ostatecznie sojusznikami zostali Ukraińcy jako kluczowy partner dla rozwiązania federacyjnego. Aby uniknąć skutecznego rozgromienia Białych w wojnie domowej w Rosji Wojsko Polskie pod wodzą Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego ruszyło wiosną 1920 roku z ofensywą na Kijów. Rosja Radziecka odpowiedziała zaś kontratakiem pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego, a następnie uderzyła armią konną Siemiona Budionnego. Michaił Tuchaczewski podjął się ataku Warszawy wzorując się na taktyce Iwana Paskiewicza z roku 1831. Jednak bitwa na przedpolach Warszawy oraz polskie kontruderzenie z nad Wieprza przyczyniły się do przełomu w wojnie - dnia 15 sierpnia 1920 roku podjęta została skuteczna kontrofensywa polska. Wydarzenie to przeszło do historii jako Bitwa Warszawska 1920
33
Wojna polsko bolszewick a 1920
34
35
Dowódcy POLSKA: Józef Piłsu dski Tadeusz R ozwadows ki Władysław Sikorski Edward Ry dz-Śmigły Józef Halle r
36
Józef Piłsudski główny architekt i wykonawca zwycięstwa Władysław Sikorski - dowodził 5. Armią Maxime Weygand francuski generał i polityk doprowadził do powstania 5. Armii, jemu zawdzięczamy dostawy sprzętu i amunicji
37
Generał A. Lisowski (pierwszy z lewej) w rozmowie z atamanem S. Petlurą w 1920 roku.
38
Generał Józef Haller (pocztówka z 1920 roku)
39
Marszałek Józef Piłsudski
40
Marszałek Józef Piłsudski, Naczelny Wódz Wojska Polskiego w rozmowie z gen. Edwardem Rydzem-Śmigłym w 1920 roku przed rozpoczęciem kontrofensywy znad
41
Dzięki tej radiostacji na warszawskiej Cytadeli Polacy znali plany sowietów
42
Dowódcy ROSJA: Michaił Tu chaczews ki Bracia Ga j- Chan
43
Michaił Tuchaczewski jeden z najzdolniejszych radzieckich dowódców Simion Budlonny twórca słynącej z okrucieństwa Armii Konnej Józef Stalin zlekceważył siłę Polaków
44
Michaił Tuchaczewski, dowódca Frontu Zachodniego i Józef Stalin (po lewej) na zdjęciu z 1918 roku
45
Rosjanie byli tak pewni zwycięstwa, że nie czekając na upadek Warszawy i państwa polskiego, sformowali już rząd polskiej republiki radzieckiej
46
Ostateczny kształt wschodnich granic II Rzeczpospolitej wyznaczyły wydarzenia, które miały miejsce już po Bitwie Warszawskiej 1920 r. Jesienią tego roku wojska radzieckie zostały ostatecznie pokonane i zmuszone do odwrotu podczas Bitwy Niemeńskiej. 18 marca 1921 roku podpisany został Traktat Ryski, formalnie kończący wojnę polsko-bolszewicką. Stronami tej umowy międzynarodowej były Polska, Rosyjska Republika Radziecka oraz Ukraińska Republika Radziecka. Traktat, którego najważniejszym postanowieniem było wyznaczenie wschodniej granicy Polski w zasadzie wzdłuż linii drugiego rozbioru, co było też zgodne z obszarem opanowanym przez Wojsko Polskie w 1919 roku, stanowił o przewadze endeckiego pojmowania polityki regionalnej Polski. Poprzez uznanie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej i zignorowanie Ukraińskiej Republiki Ludowej, postawa polskiej delegacji w Rydze w 1921 toku świadczyła o ostatecznym zamknięciu idei utworzenia w Europie Środkowej federacji państw skupionych wokół Polski. W okresie komunistycznym wojna-polsko bolszewicka była tematem niepodejmowanym, jako, że jedną ze stron była Rosja Radziecka poprzedniczka bratniego ZSRR. Okazywana była jako błąd Polaków, którzy nie dopuścili do światowej rewolucji proletariatu. Bohaterami czasów PRL były takie postaci, jak Julian Marchlewski, tworzący zalążki Polskiej Republiki Radzieckiej na tyłach rosyjskiej armii w okresie jej zwycięstw. Historiografia radziecka, dla odróżnienia Polski czasów
47
Wojna polsko-bolszewicka przypieczętowała odrodzenie państwowości polskiej. Bitwa Warszawska 1920 r. jako punkt zwrotny wojny stanowiła jeden z najjaśniejszych punktów w historii polskiej wojskowości. Współcześnie dzień rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. obchodzony jest jako święto państwowe - Wojska Polskiego.
48
Wojna w szt u ce
49
Konstanty Mańkowski: Rok 1920
50
Jerzy Kossak: Cud nad Wisłą
51
Władysław Skoczylas: Józef Piłsudski. (drzeworyt) Wydany przez Inspektorat Generalny Armii Ochotniczej; drukowany w Toruniu w 1920 roku.

Mogą Cię zainteresować

Królowie Polski z dynastii Jagiellonów - Slajd 1

Królowie Polski z dynastii Jagiellonów

Królowie Polski z dynastii Jagiellonów
II WOJNA ŚWIATOWA Kampania wrześniowa - Slajd 1

II WOJNA ŚWIATOWA Kampania wrześniowa

II WOJNA ŚWIATOWA Kampania wrześniowa
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 1

Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej

Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej
Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki - Slajd 1

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?