Język Polski

Źródła informacji z dziedziny historii literatury

6 lat temu

Zobacz slidy

Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 1
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 2
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 3
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 4
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 5
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 6
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 7
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 8
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 9
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 10
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 11
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 12
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 13
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 14
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 15
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 16
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 17
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 18
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 19
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 20
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 21
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 22
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 23
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 24
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 25
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 26
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 27
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 28
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 29
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 30
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 31
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 32
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 33
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 34
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 35
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 36
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 37
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 38
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 39
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 40
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 41
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 42
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 43
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 44
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 45
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 46
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 47
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 48
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 49
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 50
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 51
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 52
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 53
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 54
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 55
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 56
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 57
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 58
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 59
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 60
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 61
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 62
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 63
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 64
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 65
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 66
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 67
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 68
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 69
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 70
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 71
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 72
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 73
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 74
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 75
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 76
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 77
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 78
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 79
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 80
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 81
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 82
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 83
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 84
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 85
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 86
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 87
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 88
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 89
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 90
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 91
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 92
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 93
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 94
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 95
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 96
Źródła informacji z dziedziny historii literatury - Slide 97

Treść prezentacji

Slide 1

Źródła informacji z dziedziny historii literatury Hojwa Anna Jarema Marta Kulczycka Agnieszka Michałkiewicz Katarzyna Szmatuła Daria Turek Anna Wojtas Małgorzata Kraków 2006

Slide 2

SŁOWNIK WSPÓŁCZESNYCH PISARZY POLSKICH seria I, t. 1-4, opracował zespół pod redakcją Ewy Korzeniewskiej, ukazał się w latach 1963-1965 w ramach Bibliografii literatury polskiej Nowy Korbut Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, wydany przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Obejmuje literaturę polską pierwszej połowy XX w. Nie jest kompendium zamkniętym. Obejmuje w odróżnieniu do poprzednich serii Nowego Korbuta, literaturę wciąż powstającą i rozwijającą się, wzbogaconą o nowe dzieła i nazwiska autorów. Opublikowane tomy: Tom 1 AI (1963) Tom 2 JP (1964) Tom 3 RŻ (1964) Tom 4 uzupełnienia indeksy (1966) (fot.1)

Slide 3

Przy tworzeniu Słownika wykorzystano następujące źródła biograficzne i bibliograficzne: 1.Materiały bio- bibliograficzne (wg alfabetu autorów) 2.Bibliografie ogólne ( w układzie chronologicznym wg okresu lub lat, których dotyczą) 3.Bibliografie specjalne: literackie ( w układzie jak bibliografie ogólne) przekładów na języki obce ( wg alfabetu języków) zawartości czasopism ( wg alfabetu tytułów czasopism) różne ( wg alfabetu autorów) Zrąb Słowika stanowią opracowania bio-bibliograficzne 826 pisarzy, badaczy literatury oraz przedstawicieli dyscyplin pokrewnych. Górną granicę chronologiczną doboru haseł stanowił debiut książkowy przed 1950r., granicę podawanych informacji rok 1957. (fot. 2)

Slide 4

Podstawowe założenia Słownika pierwszej serii: stworzenie bazy dokumentacyjnej głównie dla badaczy, krytyków i innych osób w sposób profesjonalny zajmujących się literatura współczesną, dążenie do ścisłego precyzowania informacji, konsekwentnego stosowania zasady wyboru faktów i jednolitości w traktowaniu faktów tej samej kategorii w poszczególnych życiorysach, ani pisarz ani jego dorobek nie zostały poddane ocenie, jak ma to miejsce w innych kompendiach tego typu, określenie postawy ideowej pisarzy biorących udział w życiu polityczno społecznym zostało określone jedynie pośrednio, przez podanie informacji o pełnionych funkcjach, czy zajmowanych stanowiskach, nie stosowano przyjętej w encyklopediach zasady limitowania życiorysów, o rozmiarze biogramu decydował przebieg życia autora, intensywność rozwijanej działalności, w bibliografii podmiotowej dążono do podania możliwie najbogatszego zestawu informacji o dorobku twórczym pisarza, uwzględniono dzieła oryginalne pisarza, przekłady, adaptacje, prace redakcyjne i edytorskie, zarówno z zakresu literatury jak i innych dziedzin, wydawane w kraju i za granicą, w języku polskim i w językach obcych, w zakresie zasięgu wydawniczo formalnego, uwzględniono zarówno utwory ogłoszone drukiem jak i wystawiane na scenie, ekranizowane, nadawane przez radio, nagrane na płytach, również utwory niepublikowane pisarza, zwłaszcza gdy ich istnienie w postaci ukończonej potwierdzone zostało w druku, w biografii przedmiotowej, założeniem było stworzenie bogatej dokumentacji, obejmującej omówienia całej twórczości i poszczególnych dzieł, publikowane zarówno w postaci książkowej, jak i w prasie naukowej, społeczno-literackiej i codziennej, gromadzenie materiału oparto na podstawowym, gdy chodzi o lata po 1944r., kompendium bibliograficznym Polskiej Bibliografii Literackiej (PBL), dla życiorysów pisarzy podstawowym materiałem były odpowiedzi na ankietę rozesłaną do pisarzy w 1966 r., wywiady i autoryzacja przygotowanych haseł.

Slide 5

Budowa hasła w Słowniku: ŻYCIORYS pisarza ujęty faktograficznie, obejmuje dane personalne oraz najważniejsze informacje dotyczące przebiegu życia (na plan pierwszy wysunięto fakty związane z literacką lub naukową działalnością autora: debiut, współpracę z czasopismami, przynależność do związków twórczych, otrzymane nagrody). TWÓRCZOŚĆ pisarza (bibliografia podmiotowa) podzielona na trzy działy: a). twórczość oryginalna b). przekłady c). prace redakcyjne i edytorskie w obrębie tych działów, w odniesieniu do utworów wyodrębnionych jako pozycje samodzielne zastosowano układ chronologiczny wg najwcześniejszej, znanej daty ukończenia lub publikacji utworu, poza układem chronologicznym pozostały słuchowiska radiowe i informacje o współpracy pisarza z czasopismami, jako odrębne, numerowane pozycje zapisywano: utwory publikowane w postaci wydawnictw samoistnych, tzn. druki zwarte i odbitki utwory powieściowe i dramatyczne drukowane wyłącznie w czasopismach przedmowy i posłowia do dzieł innego autorstwa utwory dramatyczne znane tylko przez fakt wystawienia w teatrze lub telewizji scenariusze filmowe ekranizowane większe utwory nie publikowane 3. OPRACOWANIA (bibliografia przedmiotowa) podział na trzy grupy: a). autor o sobie (wypowiedzi autobiograficzne, odpowiedzi na ankiety, wywiady), b). opracowania ogólne obejmujące także elementy biograficzne i bibliograficzne, c). artykuły i recenzje (także fragmenty większych całości) odnoszące się do poszczególnych utworów, zachowane następstwo chronologiczne poszczególnych dzieł wewnątrz wyodrębnionych grup obowiązuje układ chronologiczny poszczególnych pozycji; w obrębie roku układ alfabetyczny według nazwisk krytyków i recenzentów; informacje o przedruku artykułu, recenzji w książce podano bezpośrednio po zapisie pierwodruku (Fot. 3) (Fot. 4)

Slide 6

Wykorzystywane opracowania ogólne literatury danego okresu: na plan pierwszy wysunięto historię literatury i podręczniki studia i artykuły zgrupowano wg okresów, jakich dotyczą, następująco: a) opracowania literatury lat 1914-1939 ( grupa 1: tomy studiów, rozpraw ogólnych o literaturze danego okresu, jak i szkice o poszczególnych pisarzach, grupa 2: artykuły z czasopism w układzie chronologicznym wg lat, w ich obrębie wg alfabetu autorów), b) opracowania literatury okresu wojny 1939-1944, c) opracowania literatury 1945-1957, kryteria zob. pkt 1, d) ważniejsze prace z zakresu teorii literatury, stylistyki i wersyfikacji, zamykające się na roku 1960.

Slide 7

Zamieszczone wykazy uzupełniające: obejmuje ważniejsze, wykorzystane w Słowniku czasopisma literackie i literacko-społeczne, których pierwszy numer ukazał się w latach 19141957, zapis obejmuje: - tytuł i podtytuł czasopisma - określenie częstotliwości periodyku - miejsce i lata wydawania, antologie utworów literackich pisarzy polskich wydane w latach 1914-1957, ułożone chronologicznie wg dat rocznych pierwszych wydań, w ramach roku zastosowano układ alfabetyczny

Slide 8

Indeks tytułów utworów literackich (wymienionych w hasłach osobowych w dziale TWÓRCZOŚĆ): umieszczony na końcu każdego tomu nie obejmuje pozycji zapisanych w wykazie czasopism, w przekładach, pracach edytorskich i redakcyjnych, przeróbkach i adaptacjach i utworów z dziedziny literatury naukowej, popularnonaukowej i publicystyki w dziale TWÓRCZOŚĆ wprowadzono wyłącznie tytuły utworów z zakresu szeroko pojętej literatury pięknej rejestruje tytuły poematów, tomów opowiadań, wierszy, prozy poetyckiej, gawęd, tomów wspomnień, felietonów, reportaży, librett, scenariuszy radiowych i słuchowisk z zakresu literatury dla dzieci obejmuje tytuły utworów posiadających samodzielne wydania zawiera tytuły utworów wydanych w całości lub fragmentach, zrealizowanych na scenie, w filmie, radiu i telewizji ma układ alfabetyczny, zapis poszczególnych pozycji składa się z: tytuł utworu nazwisko autora i numer, który wskazuje miejsce utworu w wykazie twórczości autora w Słowniku (fot. 5)

Slide 9

Indeks nazw osobowych obejmuje tomy 1-3 oraz hasła osobowe i sprostowania zawarte w tomie 4: uwzględnia nazwiska oraz nie wyjaśnione w tekście pseudonimy, kryptonimy i kryptogramy osób wymienionych w Słowniku podmiotowo tj. autorów, recenzentów oraz tych osób, które stanowią bezpośredni przedmiot opracowania niektóre z haseł indeksu zawierają również tytuły utworów, obecne przy nich numery odsyłają tylko do stron gdzie pada dany tytuł bez nazwiska autora druk półtłusty odsyła do stron w całości poświęconych danemu autorowi kursywę zarezerwowano dla wskazania pozycji o autorze (fot. 6) (fot.7) (fot.8)

Slide 10

SŁOWNIK WSPÓŁCZESNYCH PISARZY POLSKICH seria II, t.1-3, opracował zespół pod redakcją Jadwigi Czachowskiej, w skladzie: Maria Brykalska, Jadwiga Czachowska, Feliksa Lichodziejewska, Roman Loth, Barbara Winklowa oraz Ewa Głębicka o Alicja Szałagan, które włączyły się do prac przygotowawczych kolejno w latach 1972 i 1973. Ukazał się w latach 1977-1980 w ramach Bibliografii literatury polskiej Nowy Korbut Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, wydany przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Obejmuje tomy: Tom 1 A- K (1977) Tom 2 L- T (1978) Tom 3 U Ż uzupełnienia indeksy (1980) (fot.9)

Slide 11

Obejmuje: wyłącznie hasła osobowe pisarzy i badaczy literatury, którzy debiutowali w latach 1950-1965 lub też debiutując wcześniej, rozwinęli swą twórczość w sposób pełny dopiero w tym okresie w stosunku do Słowika wersji I poszerzono dobór haseł o autorów małych form, słuchowisk radiowych , reportaży , pamiętników i wspomnień o walorach literackich, zrezygnowano z uwzględniania przedstawicieli dyscyplin pokrewnych, np. językoznawców Kryterium doboru haseł: z braku dystansu historyczno literackiego do dorobku pisarza, wybrano kryterium formalne dwu książek lub utworów scenicznych wydanych lub wystawionych na scenie przed 1965r. (z wymagań tych zrezygnowano w stosunku do krytyków literackich) Budowa Słownika: zachowano podstawowe zasady układu i opisu zastosowane w poprzedniej serii Słownika, z niewielkimi modyfikacjami i uzupełnieniami opis bibliograficzny poszerzono wprowadzając nowe dane: - w adresie wydawniczym druków zwartych umieszczono nazwę firmy wydawniczej i ilość stron liczbowanych, albo kart nieliczbowanych, - w opisie utworów dramatycznych, obok miejsca i roku premiery, dodano nazwę teatru, - w opisie przekładów danego utworu na języki obce podano tytuły przekładów główny zrąb Słownika drugiej serii uzupełniają zamieszczone w tomie trzecim spisy dodatkowe: a). aneks bibliograficzny za lata 1971-1975 b). słownik pseudonimów i kryptonimów występujących w tej serii c). wykaz antologii, almanachów i książek zbiorowych, w których drukowane były utwory pisarza; indeks tytułów; indeks nazw osobowych

Slide 12

Wykaz skrótów i pseudonimów obejmuje wszystkie obecne w tekście poza pseudonimami autorów obcych składa się z dwóch części: w pierwszej z nich pseudonimy i kryptonimy ułożono alfabetycznie zachowując wiernie kolejność znaków i interpunkcję (podano miejsce jego występowania. Część druga ma charakter indeksowy, grupuje pod ułożonymi alfabetycznie nazwiskami pisarzy wszystkie ich pseudonimy i kryptonimy wymienione w części pierwszej (fot.10)(fot.11)

Slide 13

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA (wersja drukowana) Rys historyczny: najwcześniejsza była Bibliografia z zakresu historii literatury i oświaty w Polsce (za l.1877- 1881) opr. przez W. Wisłockiego Bibliografia literacka za rok 1901, 1902 i 1903 zmiana nazwy na Bibliografię historii literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1904 Bibliografia literatury polskiej tom za rok 1919 (oprac.S.Vrtel-Wierzyński, wyd. w 1926r.) po wojnie Polska bibliografia literacka (fot. 12) Wydane tomy: 1. za lata 1944-1945 (wyd. 1957) 2. 1946 (wyd.1958) 3. 1947 (wyd. 1958) 4. 1948 (wyd. 1954) 5. 1949 oraz Dodatek 1944-945 (wyd. 1958) 6. 1950-1951 (wyd. 1967) 7. 1952-1953 (wyd. 19572) 8. 1954-1955 (wyd. 1978) 9. 1956 (wyd. 1960) 10. 1957 (wyd. 1962) 11. 1958 (wyd. 1963) 12. 1959 (wyd. 1964) 13. 1960 1961 (wyd. 1965) 14. 1962-1963 (wyd. 1966) 15. 1964 (wyd. 1967) 16. 1965 (wyd. 1968) 17. 1966 (wyd. 1969) 18. 1967 (wyd. 1970) 19. 1968 (wyd. 1971) 20. 1969 (wyd. 1972) 21. 1970 (wyd. 1973) 22. 1971 (wyd. 1974) 23. 1972 (wyd. 1975) 24.1973 (wyd. 1976) 25. 1974-1975( cz. I) i 1974-1975 (cz.II) (wyd. 1979) 26. 1976 (wyd. 1981) 27. 1977 (cz. I) i 1977 (cz. II) (wyd. 1983) 28. 1978 (cz. I) i 1978 ( cz. II) (wyd. 1984) 29. 1979 (cz.I) (wyd. 1986) i 1979 (cz. II) (wyd. 1987) 30. 1980 (cz. I) i 1980 (cz.II) (wyd. 1980) 31. 1981 (cz. I) (wyd. 1989) i 1981 (cz. II) (wyd. 1990) 32. 1982 (cz. I i 1982 (cz. II) (wyd. 1989) 33. 1983 (cz. I) (wyd. 1991) 34. 1984 (cz.I) i 1984 (cz.II) (wyd. 1994) 35. 1985 (cz.I) i 1985 (cz.II) (wyd. 1993) 36. 1986 (cz.I) i 1986 (cz.II) (wyd. 1995) 37. 1987 (cz.I) i 1987 (cz.II) (wyd. 1995) 38. 1988( cz.I) i 1988 (cz. II)(wyd. 2000) [39. 1989 wersja on-line]

Slide 14

Charakterystyka: praca zespołowa, wykonana w Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN w Poznaniu stanowi dokumentację ruchu literackiego i naukowo literackiego, okresu którego dotyczy Obejmuje: polskie teksty literackie (wiersze i prozę), wydawane osobno w formie książek oraz ogłoszone w czasopismach, dziennikach i dziełach zbiorowych, prace naukowo literackie o literaturze polskiej, opublikowane w postaci druków zwartych, prasie codziennej lub dziełach zbiorowych materiał za zakresu literatur obcych ( polskie przekłady i opracowania)

Slide 15

Struktura: podział na 2 główne części: TEKSTY I OPRACOWANIA , a w każdej z nich 2 działów: a). literatura polska b). literatury obce TEKSTY materiał uporządkowany według haseł autorskich, ułożonych alfabetycznie w obrębie każdej literatury w obrębie każdego hasła autorskiego podzielono opisy na pozycje zbiorowe, z których każda w stosunku do poprzedniej występuje a linea. Pozycję zbiorową tworzą: Wydawnictwa zwarte książki Fragmenty książek drukowane w czasopismach Wiersze drukowane w czasopismach Teksty drukowane w czasopismach część OPRACOWANIA w poszczególnych literaturach ma układ rzeczowy literatura polska została podzielona następująco: I. Historia literatury i krytyka literacka. II. Teoria literatury i krytyki. Językoznawstwo. III. Nauki pomocnicze. IV. Organizacja nauki o literaturze. V. Teatr i film. w literaturze polskiej w dziale Historia literatury i krytyka literacka zastosowano podział na okresy: I. Literatura staropolska. II. Oświecenie. Romantyzm. III. Literatura lat 1863-1939. IV. Literatura współczesna

Slide 16

Budowa opisu bibliograficznego: 1. Książki ( opracowania o zagadnieniu lub autorze wymienionym w haśle) wraz z recenzjami o tych książkach 2. Artykuły z czasopism zebrane wg pewnych powiązań z hasłem zagadnień (zagadnienia te wypisane są jako podhasła u góry każdej pozycji zbiorowej rozstrzelonym drukiem, pod nimi ugrupowane opisy artykułów alfabetycznie wg nazwisk autorów); rozstrzelonym drukiem są sygnalizowane: - sprawy ogólne dotyczące autora - sprawy dotyczące poszczególnych dzieł autora - kwestie specjalne związane z osobą autora (fot. 13) (fot. 14)

Slide 17

Numeracja bibliografii: Zasada: Osobny numer otrzymuje każda pozycja czy pozycja zbiorowa oddzielona od poprzedniej graficznie! Zastosowane odsyłacze: - kierujące czytelnika do jednego artykułu w pozycji zbiorowej - odsyłające do zawartości całego numeru - odsyłacze hasłowe w przypadku gdy w haśle występuje nazwisko złożone, dwa nazwiska lub pseudonim czy kryptonim (fot. 15)

Slide 18

Skorowidz osobowy: Obejmuje w ramach haseł następujące grupy numerów: prace autorskie, czyli teksty literackie, krytyczne, tłumaczenia, ikonografię, portrety i fotografie, kompozytorów itp. cyfry półgrube ozn. pozycje główne dla danego hasła (fot. 16) Skorowidz rzeczowy: rodzaj przewodnika po hasłach rzeczowych znajdujących się w bibliografii oraz ułatwić wyszukiwanie czytelnikowi budowa: - tytuł działów i poddziałów - hasła i podhasła - ponadto dla uproszczenia system krzyżowy, gdzie hasłami są: ( państwa kraje, miasta, imprezy literackie, nazwy bibliotek, archiwów, gatunki literackie, grupy literackie, antologie, nazwy wydawnictw) cyfry półgrube oznaczają pozycje podstawowe dla danego hasła (fot. 17) (fot. 18 spis treści)

Slide 19

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA (wersja on-line) http:pbl.ibl.poznan.pldostep

Slide 20

Wersja internetowa obejmuje dwie części Bibliografii: - Ukończoną i zamkniętą bazę danych za 1989 rok, zawierającą materiały za rok 1989, jakkolwiek włączono i te zapisy, które ukazały się z opóźnieniem lub były niedostępne w momencie przygotowywania poprzednich roczników. - Aktualnie opracowywany materiał za lata 1990-1993 - nowe materiały wprowadzane na bieżąco do bazy danych, które nie zostały jeszcze wydane w formie książkowej lub CD.

Slide 21

W czasie gromadzenia materiału do PBL 1989 sporządzono około 60 000 zapisów bibliograficznych zebranych z niemal 1100 źródeł opracowanych z autopsji. Świadomie pominięte zostały materiały z czasopism tzw. II obiegu, bowiem pełną ich dokumentację zawiera opracowana w Instytucie Badań Literackich PAN publikacja Jerzego Kandziory, Zyty Szymańskiej, przy współpracy Krystyny Tokarzówny pt. Bez cenzury. 1976-1989. Literatura ruch wydawniczy - teatr. Bibliografia. Pod redakcją Jerzego Kandziory. Warszawa 1999. Uwzględnione zostały czasopisma wydane w kraju i za granicą oraz obce czasopisma slawistyczne. Informacje o polonikach czasopiśmienniczych czerpane były również z obcych bibliografii, notatek w czasopismach i przekazów od osób prywatnych, w wyniku czego dysponowaliśmy niekiedy niepełnymi informacjami. W takich wypadkach podawaliśmy proweniencję w formie adnotacji (bezpośrednio w zapisie lub liście źródeł). Podstawę opisu druków zwartych stanowi Przewodnik Bibliograficzny i Kartkowy Katalog Nowości. Informacje o książkach autorów polskich lub dotyczących literatury polskiej wydanych za granicą pochodzą głównie z Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej w Warszawie. Repertuary teatralne scen zawodowych ustalono według materiałów zamieszczanych w Almanachu Sceny Polskiej. Wykaz repertuarów słuchowisk i audycji radiowych sporządzono na podstawie programu drukowanego w tygodniku Antena za 1989 rok. Repertuar teatrów TV i audycji telewizyjnych opracowano w Ośrodku Informacji i Zbiorów Programowych Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie.

Slide 22

Cały materiał bibliograficzny podzielony jest na 4 podstawowe części: 1.Teoria literatury Działy: Ogólny, Metodologia badań literackich, Teoria procesu historycznoliterackiego, Teoria dzieła literackiego z dalszym podziałem na Stylistykę, Wersologię, Genologię), Teoria krytyki literackiej, Psychologia literatury, Socjologia literatury, Zagadnienia przekładu, Literatura w innych sztukach 2. Literatura polska Historia literatury (wyodrębniający materiały o charakterze ogólnym, a następnie dotyczące poszczególnych epok). Literatura współczesna (zawiera na wstępie informacje o pracach ogólnych, a dalej dotyczące kolejno dramatu, krytyki, poezji i prozy, materiały o życiu literackim podzielono według tworzących go zjawisk, takich jak: prawo autorskie, polityka kulturalna, imprezy literackie, konkursy, nagrody, odznaczenia, plebiscyty, kontakty z zagranicą, związki i stowarzyszenia twórcze, życie literackie w poszczególnych miastach, wreszcie polskie życie literackie poza granicami kraju.) Zagadnienia specjalne składają się materiały dotyczące bibliografii, katalogów i słowników, czasopiśmiennictwa, kontaktów literatury polskiej z zagranicą, literatury dla dzieci i młodzieży oraz literatury ludowej, regionalnej i robotniczej, pamiętnikarstwa, tematów i motywów literackich, wydawnictw. oraz: organizacja nauki o literaturze, dydaktyka literatury, utwory anonimowe, antologie (każda pozycja tego działu zaopatrzona jest w wykaz nazwisk autorów zamieszczonych tekstów. Istotnym działem tej części są hasła osobowe pisarzy polskich zestawione także w porządku alfabetycznym, składające się z bibliografii podmiotowej i przedmiotowej.)

Slide 23

3. Literatury obce Jest w zasadzie bibliografią recepcji literatur obcych w Polsce Informacje ogólne. Poszczególne literatury, których układ materiału jest identyczny jak w części II, występują w kolejności alfabetycznej. 4. Teatr, film, radio, telewizja . Teatr - m.in. repertuar teatrów dramatycznych i lalkowych w danym roku; Film - informacje bibliograficzne dotyczące teorii i historii filmu, problematyki filmu współczesnego oraz alfabetyczne zestawienie wyprodukowanych w danym roku filmów fabularnych, telewizyjnych, pełnometrażowych oraz dokumentalnych (których tematyka wiąże się z tematyką bibliografii); rejestruje także filmy obce powstałe w oparciu o utwory literatury polskiej. Radio - materiały dotyczące historii radia oraz jego repertuar - audycji literackich (w tym głównie teatru radiowego) Telewizja - takie same rodzaje informacji, odnoszące się oczywiście do tego środka przekazu

Slide 24

Wersja za rok 1898 - Indeks rzeczowy i osobowy - Spis wydawnictw i żródeł - Spis działów Wersja za lata 1990-1993 - Indeks nazwisk - Kartoteka żródeł - Spis działów

Slide 25

Wyszukiwanie w PBL 1989: PBL online - Jak korzystać. Oprócz znanych z książkowych wydań PBL: spisu treści, indeksu osobowego oraz indeksu rzeczowego, elektroniczna wersja PBL posiada wiele innych sposobów wyszukiwania i filtrowania zapisów bibliograficznych. Nowe sposoby przeszukiwania bibliografii to: szukanie zapisów pochodzących z danego źródła, szukanie publikacji wydanych przez dane wydawnictwo, filtrowanie tylko określonego rodzaju zapisów (np. recenzji, wierszy, informacji o zgonach), szukanie według tytułu, szukanie materiałów współtworzonych przez daną osobę z możliwością dopowiedzenia, jaką rolę ona pełniła (np. tłumacz, reżyser, ilustrator), wyszukiwanie serii wydawniczych, szukanie pod kątem instytucjiorganizatora, szukanie materiału pod kątem danego teatru, a także szukanie zapisów zawierających dowolne słowo lub frazę.

Slide 26

Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut (wyd. od 1963) wraz z kontynuacjami: Słownikiem współczesnych pisarzy polskich (seria I 1963-1966, seria II 1977-1980) i słownikiem Współcześni polscy pisarze i badacze literatury (wyd. od 1994) Komitet Redakcyjny Bibliografii Literatury Polskiej wg Literatury polskiej Gabriela Korbuta powołany 18.04.1950, wykonanie powierzono Instytutowi Badań Literackich, redaktorem naczelnym został Kazimierz Budzyk; przeznaczona dla badaczy literatury, którzy rozumieją ją jako część zjawisk społecznych Elementy przejęte i kontynuowane w Nowym Korbucie: zgrupowanie danych dotyczących jednego pisarza w 3 działach- życiorys, wykaz twórczości, zestawienie opracowań; stosowanie skróconego opisu bibliograficznego ograniczonego do tytułu utworu, daty i miejsca druku, ewentualnie z zaznaczeniem wydawcy i serii wydawniczej.

Slide 27

Zmiany w stosunku do Korbuta: uzupełnienie listy autorów i wykazu utworów nowymi pojęciami, które nie były znane Korbutowi lub zostały przez niego pominięte usunięcie autorów i utworów, które Korbut wymienia, a które nie wiążą się bezpośrednio z historią literatury polskiej uzupełnienie życiorysów nowymi materiałami zgodnie z aktualnym stanem wiedzy uzupełnienie spisu literatury o autorze nowymi opracowaniami, wydanymi w latach 1928-1950 całkowite opracowanie literatury polskiej lat 1914-1939 usunięcie chaotycznego układu autorów w podziale na okresy, podokresy i grupy literackie i zastąpienie go przejrzystym układem alfabetycznym- cel: ukazanie rozwoju twórczości pisarza i jego recepcji w społeczeństwie selekcja wg zasady zdrowego rozsądku, ponieważ niemożliwe jest przestrzeganie ścisłych ram selekcji przy dążeniu do ogarnięcia możliwie pełnego zasięgu materiałów ograniczenie stosowania skrótów i odsyłaczy w celu większej przejrzystości (powtarza się opisy pełne); w razie konieczności stosowano rozbicie bogatego materiału na drobne rozdziały

Slide 28

Budowa hasła osobowego: - nazwisko, imię (daty życia)] - przydomki, pseudonimy - określenie charakteru twórczości Krótki biogram Twórczość Opracowania Wyróżnione grupy: listy i materiały prace edytorskie przekłady utwory o autorstwie niepewnym

Slide 29

NOWY KORBUT- części 1. Piśmiennictwo staropolskie : hasła ogólne i anonimowe oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka ; [zespół aut. Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska oraz Józef Cybertowicz et al.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. Indeksy: tytułów i nazw utworów anonimowych utworów o autorstwie niepewnym haseł rzeczowych 2. Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe A-M oprac. zespół pod k ier. Romana Pollaka ; [zespół aut. Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska oraz Józef Cybertowicz et al.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. 3. Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe N-Ż oprac. zespół pod ki er. Romana Pollaka ; [zespół aut. Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska oraz Józef Cybertowicz et al.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. Addenda (dodatki uzupełniające treść dzieła książkowego przypisy, dodatki, załączniki, suplementy, aneksy) - wartościowe uzupełnienie- nowe pozycje załącza się na zasadzie dopisków do twórczości i opracowań, zachowują

Slide 30

4. Oświecenie : hasła ogólne, rzeczowe i osobowe A-H oprac. Elżbieta Al eksandrowska z zespołem ; red. t. do r. 1958 Tadeusz Mikulski ; Instyt ut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. Uzupełnienia (dotyczą dopisków do istniejących już haseł, weryfikacji błędówzasada tworzenia: nazwa rozdziału, hasło i nr strony i txt uzupełnienia) 5. Oświecenie : hasła osobowe I-O oprac. Elżbieta Aleksandrowska z zespo łem ; red. t. do r. 1958 Tadeusz Mikulski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. Uzupełnienia 6. Oświecenie : hasła osobowe P-Ż, addenda A-O oprac. Elżbieta Aleksand rowska z zespołem ; red. t. do r. 1958 Tadeusz Mikulski ; Instytut Bad ań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 6. Oświecenie : uzupełnienia, indeksy oprac. Elżbieta Aleksandrowska z zespołem ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972 Indeksy: osobowy nazw geograficznych tytułowy

Slide 31

7. Romantyzm : hasła ogólne i rzeczowe, hasła osobowe A-J oprac. zespół Irminy Śliwińskiej i Stanisława Stupkiewicza ; [zespół aut. Halina Gacowa et al.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. Rozbudowane hasła- podzielona na rozdziały, np.: Aleksander Fredro, Seweryn Goszczyński Hasła ogólne dotyczące instytucji, zjawisk: charakterystyka, rys historyczny, źródła historyczne 8. Romantyzm : hasła osobowe K-O oprac. zespół Irminy Śliwińskiej i St anisława Stupkiewicza ; [zespół aut. Halina Gacowa et al.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. Hasła rozbudowane np.: Zygmunt Krasiński, C.K. Norwid, Teofil Lenartowicz, Joachim Lelewel 9. Romantyzm : hasła osobowe P-Ż, uzupełnienia oprac. zespół Irminy Śli wińskiej i Stanisława Stupkiewicza ; [zespół aut. Halina Gacowa et al.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. Uzupełnienia: w tomach 7-8 opracowania rzeczowe do 1964, uzupełnienia do roku 1970 prace wcześniej pominięte sprostowania błędów Indeksy: osobowy (wspólny dla całego Romantyzmu) Hasła rozbudowane np.: Wincenty Pol, Andrzej Tobiański, Józef Bohdan Zaleski

Slide 32

11. Juliusz Słowacki Halina Gacowa.; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw., 2000. Zarys biografii Twórczość (min.: utwory literackie, artykuły, pomniejsze pisma treści filozoficznej i religijnej, dedykacje, rachunki, pisma urzędowe, testamenty) Opracowania (min.: biografie, monografie, opracowanie ogólne i dotyczące poszczególnych utworów) Materiały (min.: listy do Słowackiego, kult pośmiertny, utwory poświęcone Słowackiemu) Indeksy utwory literackie Słowackiego nazw osobowych HASŁO (publikacje) tytuł, data i miejsce powstania, pierwodruk autografy wydania następne przeróbki przekłady adaptacje 12. Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibliograficzny oprac. Stanisław Stupkiewicz , Irmina Śliwińska, Wanda Roszkowska-Sykałowa ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydaw. Literackie, 1966. Biografia wg lat Twórczość Wiedza o autorze Opracowania twórczości Indeksy: pseudonimy i kryptonimy używane przez Kraszewskiego tytułów tytułów czasopism i wydawnictw zbiorowych osobowy

Slide 33

13. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła ogólne, hasła osobowe A-F oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewski ego ; [zespół aut. Wiesława Albrecht et al.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 14. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe G-Ł oprac. zespó ł pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; [zespół aut. Wiesława Albrecht et al.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akad emii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. Hasła rozbudowane np.: Bolesław Leśmian, Maria Konopnicka 15. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe M-Ś oprac. zesp ół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; [zespó ł aut. Wiesława Albrecht-Szymanowska et al.] ; Instytut Badań Literackic h Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. Hasła rozbudowane np.: Stanisław Przybyszewski, Władysław Reymont 16. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe T-Ż, uzupełnienia haseł osobowych t. 13-15 oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; [zespół aut. Wiesława Albrecht-Szymanowska, Anna Polakowska, Izabella Teresińska] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. Hasła rozbudowane np.: Gabriela Zapolska, Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Slide 34

17. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) oprac. Teresa Tyszkiewicz ; pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. Biogram Twórczość (min.: utwory, współpraca z czasopismami, przekłady, wydawnictwa zbiorowe, korespondencja, materiały) Opracowania (min.: bibliografie, monografie, kult, wspomnienia, opracowaniaogólne i utworów) Indeksy: tytułów utworów Prusa czasopism i wydawnictw zbiorowych nazwisk 17. Eliza Orzeszkowa Halina Gacowa ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw., 1999. 18. Jan Kasprowicz Roman Loth ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1994. Indeksy: - utworów literackich Kasprowicza - utworów nieliterackich Kasprowicza - przekładów dokonanych przez Kasprowicza - autorskich druków Kasprowicza w pismach i wydawnictwach zbiorowych - nazw osobowych

Slide 35

Współcześni pisarze polscy i badacze literatury. Słownik biobibliograficznyWPPiBL przygotowywany w Instytucie Badań Literackich PAN w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej od 1989 roku. Planowano 7 tomów, do tej pory ukazało się 9, a tom 10. zawierający hasła na literę Ż oraz uzupełnienia za lata 1994-2006 ma ukazać się w 2007. Dla wszystkich haseł wspólny redaktor: Jadwiga Czachanowska, Alicja Szałagan. Opublikowane tomy: A-B 1994 C-F 1994 G-J 1994 K- 1996 L-M 1997 N-P 1999 R-Sta 2001 Ste-V 2003 W-Z 2004

Slide 36

Poprzednie kompedia tego typu: 2 serie Słownika współczesnych pisarzy polskich- SWPP 1. seria (4 tomy) zawierała bibliografie 832 autorów debiutujących przed 1950r.- opracowanie rzeczowe doprowadzone do roku 1957. Wydana w latach 1963-1966 w ramach Bibliografii literatury polskiej Nowy Korbut (red. E. Korzeniewska). 2. seria(3 tomy) zawierała bibliografie 473 autorów debiutujących między 950-1965- opracowanie rzeczowe doprowadzone do 1970 roku aneksy- informacje o książkach opublikowanych w okresie 1971-1975. Wydana w latach1977-1980 (red. J. Czachowska) Słownik opracowywany w czasie cenzury trudności z dotarciem do wielu źródeł decyzja Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk- bardzo mały nakład. Pisarze polscy. Przewodnik biobibliograficzny- 1976-1987 2207 haseł w porządku alfabetycznym, twórcy literatury od początków piśmiennictwa po współczesność, ograniczona bibliografia przedmiotowa przy hasłach, informacje o autorach i dziełach uzależnione od znaczenia i popularności Z przyczyn finansowych nie został wydany.

Slide 37

Współcześni pisarze polscy i badacze literatury Podstawowa koncepcja słownika to stworzenie bazy dokumentacyjnej da badaczy, nauczycieli, krytyków, wydawców, bibliotekarzy i studentów zainteresowanych współczesną literaturą i kulturą literacką. Słownik zawiera pełne i aktualne informacje dotyczące życia i twórczości około 1800 autorów, którzy rozwijali twórczość po 1918 roku w kraju i na emigracji: poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich i teatralnych, eseistów, reportażystów, tłumaczy, historyków i teoretyków literatury, badaczy filologii obcych zajmujących się komparatystką. Obejmuje hasła z 1. i 2. serii SWPP hasła autorów niesłusznie pominiętych hasła twórców debiutujących lub rozwijających swą twórczość po 1965 roku (tutaj kryterium przynajmniej 3 publikacji książkowychinscenizacji nazwiska konsultowane ze specjalistami) Wykorzystane źródła biograficzne, bibliograficzne i dokumentacyjne: - dla życiorysów większości pisarzy i badaczy literatury podstawowym materiałem były odpowiedzi na rozsyłane ankiety - słowniki ogólne, regionalne, grup zawodowych, spisy osobowe, zbiory archiwalne instytucji (Związku Literatów Polskich, UJ, UW..) - Polska Bibliografia Literacka - Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej - 2 nieopublikowane bibliografie opracowywane w Instytucie Bibliograficznym BN- Bibliografia polska 1901-1939 oraz Bibliografia zawartości literackiej czasopism polskich XIX i XX w.(do 1939) - Literatura i krytyka poza cenzurą- powstała jako rezultat własnych poszukiwań w celu weryfikacji informacji o drukach wydawanych w tzw. drugim obiegu (między 1977 a 1989)

Slide 38

Budowa hasła: Nazwisko i imiona Dopowiedzenia Daty życia Używane pseudonimy Określenie charakteru twórczości Odsyłacze całkowite typu zob. 1. BIOGRAM 2. TWÓRCZOŚĆ 3. OPRACOWANIA

Slide 39

1. BIOGRAM w ujęciu faktograficznym- w życiorysach szerzej omówiono fakty związane z literacką bądź naukową działalnością autora: debiut, przynależność do grup literackich i stowarzyszeń twórczych, współpraca z czasopismami; w hasłach badaczy uwzględniono uzyskiwane stopnie naukowe.

Slide 40

2. TWÓRCZOŚĆ informacje o utworach opublikowanych w postaci książek, sztukach wystawianych na scenie, widowiskach i słuchowiskach radiowych w języku polskim i językach obcych- bibliografia podmiotowa w podziale na: twórczość oryginalną przekłady i adaptacje prace edytorskie i redakcyjne Elementy opisu: druki zwarte- tytuł i podtytuł, adres wydawniczy, liczba stron publikacje niesamoistne wydawniczo- tytuł utworu i cytata wydawnicza wystawienia teatralne- miejscowość, nazwa teatru i rok premiery Opis zasadniczy uzupełniają adnotacje zawierające dodatkowe dane treściowe lub księgoznawcze: informacje dotyczące autorstwa, formy podpisu, miejsca przechowywania rękopisu. Tomy opowiadań, utworów dramatycznych zbiorów esejów rozpisano ze względu na zawartość; w tomach wierszy podano tylko nazwy cykli.

Slide 41

3. OPRACOWANIA wykaz ważniejszych opracowań, studiów, recenzji i artykułów poświęconych twórczości autora hasłowego- bibliografia przedmiotowa w podziale na: wypowiedzi autora o sobie (odpowiedzi na ankiety, wypowiedzi autobiograficzne, wywiady) opracowania o charakterze biobibliograficznym omówienia ogólne dotyczące życia i twórczości Elementy opisu: druki zwarte- nazwisko autora, tytuł i podtytuł, adres wydawniczy, liczba stron publikacje niesamoistne wydawniczo- nazwisko autora, tytuł (jeśli odbiegał od opisu samego utworu), tytuł czasopisma, rok wydania i numer. W przypadku, gdy tytuł nie określa jednoznacznie czego dotyczy tekst, po cytacie wydawniczej, w nawiasie kwadratowym umieszczano adnotację wyjaśniającą.

Slide 42

Indeksy i spisy pomocnicze Planowane jest umieszczenie w ostatnim tomie słownika indeksów: nazw osobowych i tytułów utworów oryginalnych. Kolejne tomy zaopatrzone są w spis treści, w którym znajduje się alfabetyczne zestawienie haseł osobowych zawartych w danym tomie wraz z inicjałami autora hasła (rozwiązanie inicjałów na podstawie zamieszczonego po spisie treści spisu zespołu autorskiego). Każdy tom zawiera ponadto wykaz skrótów w tytułach czasopism (wg normy PN 68N 01178 Przepisy bibliograficzne. Skróty wyrazów typowych w tytułach czasopism i wydawnictw zbiorowych) oraz wykaz innych skrótów użytych w słowniku. Podawane są także ważniejsze opracowania nie wymieniane w poszczególnych hasłach osobowych (uzupełniane w kolejnych tomach o nowe publikacje): - Opracowania ogólne historii literatury współczesnej (wybór) - Słowniki biobibliograficzne pisarzy współczesnych (wybór)

Slide 43

OBRAZ LITERATURY POLSKIEJ XIX i XX WIEKU Seria 1 Literatura polska w okresie klasycyzmu i sentymentalizmu (3 tomy) Seria 2 Polska literatura romantyczna do r. 1830 i na Wielkiej Emigracji (2 tomy)

Slide 44

Seria 3 Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863 (5 tomów) tom I - 917 s., Kraków : Wydaw. Literackie, 1975 tom II - 996 s., Kraków : Wydaw. Literackie, 1988 tom III - 528 s., Warszawa : Instytut Badań Lit. PAN, 1992 tom IV-V -- ?

Slide 45

Seria 4 Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu (4 tomy) tom I - 492 s., Warszawa : PWN, 1965 tom II - 541 s., Warszawa : PWN, 1966 tom III - 790 s., Warszawa : PWN, 1969 tom IV - 620 s., Warszawa : PWN, 1971

Slide 46

Seria 5 Literatura okresu Młodej Polski (4 tomy) tom I - 874 s., Warszawa : PWN, 1968 tom II - 547 s., Warszawa : PWN, 1967 tom III - 784 s., Kraków : Wydaw. Literackie, 1973 tom IV - 793 s., Kraków : Wydaw. Literackie, 1977

Slide 47

Seria 6 Literatura polska w okresie międzywojennym (8 tomów) tom I - 459 s., Kraków : Wydaw. Literackie, 1979 tom II - 545 s., Kraków : Wydaw. Literackie, 1979 tom III - 594 s., Kraków : Wydaw. Literackie, 1993 tom IV - 444 s., Kraków : Wydaw. Literackie, 1993 tom V-VIII -- ?

Slide 48

Słownik terminów literackich Zakres jest dostosowany do odbiorców, którymi w zamierzeniu mają być: studenci filologii nauczyciele-poloniści początkujący literaturoznawcy Zakres Słownika obejmuje: zjawiska literackie teoretyczne, historyczne i krytyczne pojęcia z dziedziny badań nad literaturą terminy z zakresu historii i teorii literatury terminy z zakresu metodologii badań literackich pojęcia lingwistyczne hasła z zakresu bibliografii, bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, edytorstwa i tekstologii hasła dotyczące technologii procesu wydawniczego terminy z zakresu teatrologii, filmologii, teorii sztuki, estetyki

Slide 49

Budowa Słownika: Wstęp ;) Spis ważniejszych słowników i encyklopedii zawierających terminologię literacką (także obcojęzycznych) Zrąb główny w układzie alfabetycznym Cztery indeksy zawierające obcojęzyczne odpowiedniki haseł (w języku angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim) w układzie alfabetycznym wg haseł obcojęzycznych

Slide 50

Hasła Rodzaje haseł: hasła główne hasła odsyłaczowe Budowa hasła: Etymologia oraz odpowiedniki w 4 językach Szczegółowa definicja oraz omówienie Bibliografia (również obcojęzyczna) Inicjały opracowującego dane hasło

Slide 51

Odsyłacze: Rodzaje odsyłaczy: strzałka () poprzedzająca jakąś nazwę w obrębie hasła oznacza, że nazwa ta ma swoje własne hasło skrót por. na końcu hasła odsyła do haseł z informacjami uzupełniającymi skrót zob. w hasłach odsyłaczowych kieruje do: terminu synonimicznego, przy którym znajduje się objaśnienie innego terminu, którego objaśnienie zawiera również eksplikację danego hasła odsyłaczowego literatury przedmiotu dotyczącej danego hasła (gdy zawiera się ona w całości w ramach literatury przedmiotu innego hasła) skrót zob. też gdy literatura przedmiotu danego hasła wymaga uzupełnienia pozycjami wymienionymi w innym haśle

Slide 52

SŁOWNIKI RZECZOWE należą do grupy słowników specjalnych podają informacje encyklopedyczne dotyczące terminów z jednej dziedziny wiedzy lub ograniczają się do jednego punktu widzenia w całym zespole słów np. słowniki obejmujące słownictwo jakiejś epoki lub jakiegoś pisarza

Slide 53

SŁOWNIKI RZECZOWE BUDOWA I UKŁAD HASEŁ Słowniki rzeczowe dążą do ujęcia całego uniwersum pojęciowego w pewien konsekwentny układ klasyfikacyjny (klasy główne podklasy grupy rzeczowe) Innym możliwym układem jest wielopiętrowa klasyfikacja binarna wewnątrz grup rzeczowych wyrazy uporządkowane są w układzie alfabetycznym występują hasła nadrzędne i podrzędne ŹRÓDŁO: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego red. Kazimierz Polański. Wrocław-Warszawa-Kraków : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1993.

Slide 54

SŁOWNIKI RZECZOWE Z DZIEDZINY HISTORII LITERATURY Słowniki z serii Vademecum Polonisty Seria ukazuje się od początku lat siedemdziesiątych przy ścisłej współpracy Wydawnictwa Ossolineum i Instytutu Badań Literackich PAN. Redaktor naukowy: Janusz Sławiński Słownik literatury Staropolskiej Słownik literatury Polskiego Oświecenia Słownik literatury polskiej XIX wieku Słownik literatury polskiej XX wieku

Slide 55

SŁOWNIK LITERATURY STAROPOLSKIEJ SŁOWNIK LITERATURY STAROPOLSKIEJ ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK pod redakcją TERESY MICHAŁOWSKIEJ WYDANIE II POPRAWIONE I UZUPEŁNIONE WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICHWYDAWNICTWO,1998.

Slide 56

SŁOWNIK LITERATURY STAROPOLSKIEJ - ZAKRES Słownik ogarnia około 700 lat dziejów piśmiennictwa narodowego i przedstawia: prądy i kierunki literackie formy literackie (gatunki np. Facecja, Kazanie, Tren; rodzaje Liryka, Epika, Dramat) typy i nurty literatury: (np. Literatura okolicznościowa, Poezja polityczna, Publicystyka) dzieła literackie : pojęcia teoretyczne i opisy budowy utworów i zw. z nimi konwencji literackich (np. Bohater literacki-pojecie, Fabuła-pojecie, Kompozycja utworu, Styl teorie) wiedza o literaturze: dyscypliny, pojęcia, idee (Gramatyka, Poetyka, Krytyka literacka) tradycje i związki literackie : - nurty dziedzictwa europejskiego (Antyk, Horacjanizm) i judeochrześcijańskiego (Biblia) - relacje literatury staropolskiej z nowożytnymi literaturami narodowymi (Lipsjanizm, Marinizm,, Włosko-polskie związki literackie) konteksty literatury: - prądy religijne i ideowe (Reformacja, kontrreformacja, Sarmatyzm) - kierunki filozoficzne, estetyczne oraz koncepcje sztuki np. (Arystotelizm, Neostoicyzm, Platonizm, literatura a sztuki plastyczne) - główne nurty, instytucje, przejawy i wytwory życia literackiego np. (Biblioteki, Czytelnictwo, Ilustracja książkowa, Teatr, Towarzystwa literackie i naukowe)

Slide 57

SŁOWNIK LITERATURY STAROPOLSKIEJ BUDOWA I UKŁAD MATERIAŁU Słownik charakteryzują: wahania objętości haseł (niektóre hasła podsumowują i systematyzują dane faktograficzne niektóre mają charakter rekonesansowy) rozmaitość ujęć poszczególnych problemów zróżnicowanie wewnętrznej budowy kolejnych opracowań (jednolitość strukturalna tylko w obrębie grup tematycznych) Słownik obejmuje 207 opracowań sporządzonych przez 54 autorów. Jednolitość dzieła uzyskano przez: unifikację budowy haseł pokrewnych tematycznie spajanie artykułów pomiędzy sobą za pomocą systemu odsyłaczy umieszczonych w tekstach lub pod nimi, odsyłacze wskazują więzi problemowe rozrzuconych alfabetycznie artykułów, hierarchizują zagadnienia, wprowadzają poszczególne opracowania w istotne dla nich konteksty

Slide 58

SŁOWNIK LITERATURY STAROPOLSKIEJ UKŁAD HASEŁ, INDEKSY Materiał został podzielony na uporządkowane grupy tematyczne, które w słowniku występują w porządku alfabetycznym. Wydzielonym grupom rzeczowym zostały przyporządkowane hasła nadrzędne. Hasła te obejmują szczegółowe hasła problemowe omawianego tematu. Słownik został wyposażony w: INDEKS TERMINÓW I POJĘĆ OMÓWIONYCH W HASŁACH NADRZĘDNYCH. Indeks ten stanowi rolę przewodnika ułatwiającego czytelnikom korzystanie z kompendium. Rejestruje on wybrane terminy i pojęcia nie posiadające w Słowniku odrębnych opracowań, a odsyła do tych haseł, w których znalazły one możliwie jak najpełniejsze omówienie. INDEKS NAZWISK Na końcu słownika znajduje się SPIS TREŚCI, będący spisem alfabetycznym haseł nadrzędnych.

Slide 59

SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEGO OŚWIECENIA SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEGO OŚWIECENIA pod redakcją TERESY KOSTKIEWICZOWEJ Wydanie drugie poszerzone i poprawione WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW : ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH WYDAWNICTWO, 1996

Slide 60

SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEGO OŚWIECENIA Obejmuje prądy i kierunki literackie epoki, ogólnokulturowe zjawiska wchodzące w kontakt z twórczością literacką, formy, instytucje i ośrodki życia literackiego, formy artystyczne oraz świadomość estetyczno-literacką epoki. Prezentuje w porządku hasłowo-alfabetycznym zwięzłe artykuły dotyczące głównych problemów i zjawisk kulturowo-literackich polskiego oświecenia. Alfabetyczny porządek prezentacji zagadnień jest całkowicie zewnętrzny, gdyż w dziele tego typu preferowany jest zazwyczaj porządek chronologiczny i osobowy (sylwetek autorów). Zespół potraktowanych w ten sposób haseł słownikowych staje się odpowiednikiem rozwiniętego indeksu rzeczowego.

Slide 61

SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEGO OŚWIECENIA Poszczególne hasła powiązane są systemem wzajemnych odsyłaczy w obrębie uznanych za podstawowe sfer problemowych. Wskazują relacje poziome pomiędzy zjawiskami a także hierarchiczne relacje pionowe między elementami wydzielonymi ze sfer problemowych. Niejednorodność w segmentacji materiału i wyborze haseł została zniwelowana przez specjalne wyodrębnienie tych spraw i zagadnień, które nie otrzymały własnego, oddzielnego opracowania w obrębie artykułów poświęconych sprawom pokrewnym lub bardziej generalnym. Załączony na końcu publikacji INDEKS TERMINÓW OMÓWIONYCH W HASŁACH NADRZĘDNYCH wskazuje do rozpatrzenia te problemy, których rozpatrzenia trzeba szukać w ramach innych całości nadrzędnych. Uzupełnieniem Słownika jest INDEKS OSÓB oraz SPIS TREŚCI, będący spisem alfabetycznym haseł nadrzędnych.

Slide 62

SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEJ XIX WIEKU SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEJ XIX WIEKU pod redakcją JÓZEFA BACHURZA I ANNY KOWALCZYKOWEJ WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW : ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH WYDAWNICTWO, 1991

Slide 63

SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEJ XIX WIEKU Słownik literatury polskiej XIX wieku obejmuje dwa okresy literackie: romantyzm i pozytywizm. Jest kontynuacją Słownika polskiego oświecenia. Zawartość słownika jest odbiciem obecnego stanu badań nad literaturą polską XIX wieku. Przedstawia prądy i kierunki literackie, gatunki, typy i nurty literatury, pojęcia teoretyczne, a także tradycje i związki literackie oraz prądy ideowe. Zakres haseł został poszerzony o motywy literackie. Artykuły mają charakter autorski. Ich kształt zachowuje znaczną odrębność od przeglądów faktograficznych po rodzaj esejów. Niestety zespołowi redakcyjnemu nie udało się znaleźć autorów chętnych do opracowania części artykułów, które powinny znaleźć się w słowniku np. Chrystus, Wyobraźnia, Metafora, Teatr. Po każdym artykule znajdują się odesłania do innych opracowań, w których znajdują się terści pokrewne lub wiadomości uzupełniające. Całości tomu dopełniają INDEKS NAZWISK i INDEKS RZECZOWY oraz SPIS TREŚCI, będący spisem alfabetycznym haseł nadrzędnych

Slide 64

SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEJ XIX WIEKU SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU Zespół redakcyjny: ALINA BRODZKA, MIROSŁAWA PUCHALSKA, MAŁGORZATA SEMCZUK, ANNA SOBOLEWSKA, EWA SZARY MATYWIECKA WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW : ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH WYDAWNICTWO, 1992.

Slide 65

SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU Słownik zawiera hasła rzeczowe dotyczące literatury polskiej lat 1890-1980. Ma zatem na uwadze okresy wyróżniane przez historyków literatury jako Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, piśmiennictwo lat wojny I okupacji oraz literatura najnowsza. Obejmuje literaturę polską, w miarę możliwości rozpatrywaną na tle światowej. Jest praca komplementarną w stosunku do podręczników: Dominują w nim hasła o charakterze systematyzującym lub typologizującym, którym są podporządkowane hasła o charakterze szczegółowym.

Slide 66

SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU ZAKRES TEMATYCZNY Hasła zostały dobrane wg następujących ujęć: literatura w kulturze XX wieku (charakterystyka sytuacji literatury w kulturze, konteksty literatury i kultury, literatury i innych dziedzin sztuki) prądy, podstawy, grupy literackie i wybrane czasopisma (postawy pisarskie, normy i programy, światopoglądy i relacje filozoficzne literatury) rodzaje, gatunki, techniki literackie (brak kompletności) topika, motywy, tematy, kierunki i dziedziny współczesnej wiedzy o literaturze (semiotyka, hermeneutyka, strukturalizm, badania nad przekładem)

Slide 67

SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU UKŁAD HASEŁ Układ haseł jest alfabetyczny. Wydawnictwo bliższe zbiorowi studiów niż leksykonowi terminologicznemu. Artykuły są niejednolite formalnie. W słowniku można zauważyć luki co do wyboru haseł, jednak pomiędzy poszczególnymi artykułami zachodzą związki problemowe i charakterystyka wielu haseł wypływa z wzajemnego uzupełniania się innych artykułów. Zastosowane odsyłacze wewnątrztekstowe dopełniają problematyki. Zrezygnowano z odsyłaczy systematyzujących czy klasyfikujących. Artykułom towarzyszy bibliografia przedmiotowa o układzie chronologicznym.

Slide 68

SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU Słownik wyposażony jest w: INDEKS RZECZOWY obejmujący najważniejsze pojęcia, nazwy i terminy występujące w słowniku. Obejmuje wszystkie tytuły haseł słownika, zaznaczone przez podanie stron tłustym drukiem. Pod niektórymi hasłami wyróżniono zagadnienia szczegółowe bez względu na ewentualne krzyżowanie się zakresów wymienionych pod hasłem terminów i nazw. Wszystkie odsyłacze kierują do haseł indeksu. INDEKS NAZWISK SPIS TREŚCI będący alfabetycznym spisem haseł głównych.

Slide 69

SŁOWNIKI RZECZOWE Z DZIEDZINY HISTORII LITERATURY Inne słowniki (wybór): Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej Słownik Folkloru Polskiego Słownik sarmatyzmu Słownik literatury popularnej Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku

Slide 70

SŁOWNIK LITERATURY DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ SŁOWNIK LITERATURY DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ pod redakcją Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW : ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH WYDAWNICTWO, 2002

Slide 71

SŁOWNIK LITERATURY DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ Publikacja zawiera blisko 1000 haseł przedmiotowych i biograficznych. Słownik dostarcza informacji o polskich i obcych autorach oraz ilustratorach, o utworach i postaciach literackich, dawnych i współczesnych czasopismach dla dzieci oraz o problemach związanych z książką dla tego kręgu odbiorców, jej krytyką, recepcją, współczesnością i rozwojem historycznym. Obok haseł biograficznych i tytułowych wprowadzone zostały hasła syntetyczne i problemowe. Omawiają one specyfikę odmian gatunkowych dzieł kierowanych do młodych odbiorców. Układ haseł jest alfabetyczny. Słownik zawiera WYKAZ HASEŁ OGÓLNYCH.

Slide 72

SŁOWNIK FOLKLORU POLSKIEGO red. Julian Krzyżanowski, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965. Słownik jest przewodnikiem po literaturze ludowej. Obejmuje 600 zjawisk i zagadnień z zakresu literatury ustnej. Powstał w Pracowni Literatury Ludowej Instytutu Badań Literackich PAN. Całość materiału zawartego w Słowniku obejmuje trzy grupy zjawisk: charakterystykę składników tworzących literaturę ludową: w ujęciu systematycznym i historycznym omawia takie hasła jak: bajka, dramat, pieśń, podanie,przysłowie, gry i zabawy, wierzenia i obrzędy, w których występują formuły słowne wiadomości teoretyczne z zakresu tej nauki o literaturze (folklorystyki): etnografia, etnologia, folklor, folklorystyka, komizm, literatura odpustowa, w bajkoznawstwie: motywy, wątek, wariant i inne. biografie polskich folklorystów Wszystkie hasła otrzymały oprawę bibliograficzną.

Slide 73

SŁOWNIK SARMATYZMU. IDEE, POJĘCIA, SYMBOLE red. Andrzej Borowski, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001 Należy właściwie do dziedziny humanistyki zwanej historią idei, która jest stykiem badań historyka kultury, historyka filozofii i literaturoznawcy ewentualnie historyka sztuki. Słownik zbiera toposy i motywy ikonograficzne idei sarmatyzmu wprowadzonej do życia artystycznego i literackiego. Znajduje miejsce pomiędzy wiedzą o kulturze staropolskiej a historią literatury.

Slide 74

SŁOWNIK SARMATYZMU DOBÓR I UKŁAD HASEŁ Podstawowym kryterium doboru i kompozycji haseł jest funkcjonalność tzn. powiązanie danego hasła i odpowiadającego mu zjawiska z sarmatyzmem. W leksykonie umieszczono hasła przeglądowe i syntetyczne, a także hasła rzeczowe. Kryterium doboru haseł rzeczowych polegało na uzasadnionym przekonaniu o powiązaniu niektórych zjawisk, przedmiotów czy gatunków artystycznych z kulturą sarmacką lub z ideą sarmatyzmu. Słownik zawiera spis haseł w porządku alfabetycznym.

Slide 75

SŁOWNIK LITERATURY POPULARNEJ Pod red. Tadeusza Żabskiego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1997. Opracowania Słownika są dwufunkcjonalne. Hasła ułożone są z punktu widzenia czytelnika i nauki. Wiąże się z tym zróżnicowanie poziomu i rodzaju konstatacji. Hasła ogólne wprowadzają zagadnienia komunikacji literackiej w obiegu popularnym. Hasła szczegółowe nastawione są na informacje historyczno typologiczne (omówienie gatunków ich właściwości i rozwoju). Słownik posiada INDEKS TYTUŁÓW i INDEKS NAZWISK. Aneks zawiera wykaz haseł w układzie systematycznym.

Slide 76

SPISY WYDAWNICTW INFORMACYJNYCH: 3 podstawowe wydawnictwa dokumentacyjne: wielotomowa Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut Polska Bibliografia Literacka Biuletyn Polonisty

Slide 77

PRZEWODNIK POLONISTY ADNOTOWANY SPIS BIBLIOGRAFICZNY rejestruje bibliografie, informatory, prace badawcze w różnych zakresach i zasięgach przedmiotowych oraz chronologicznych ułatwia sprawne posługiwanie się zasobem opracowań przez kompletny i aktualny spis należy do serii VADEMECUM POLONISTY-przeznaczone dla studentów polonistki zainteresowanych historia literatury polskiej

Slide 78

GŁÓWNE ZADANIA: Rejestracja istniejących wydawnictw informacyjnych i dokumentacyjnych z zakresu nauki o literaturze, przydatnych w studiach i pracach badawczych. Wskazuje źródła i materiały przechowywane w zbiorach publicznych.

Slide 79

PRZEWODNIK POLONISTY składa się z dwóch części: I część: ułatwia uzyskiwanie wiadomości o bibliografiach i innych informatorach informuje o opracowaniach różnego typu (spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne, słowniki i encyklopedie; kroniki życia i twórczości pisarzy oraz kroniki kalendaria życia literackiego; repertuary teatrów; tablice synchronizujące) wydawnictw zagranicznych nie uwzględniono zasięg chronologiczny do końca 1977 II część pokazuje jakie zespoły materiałowe znajdują się w zbiorach bibliotecznych i muzealnych. (opiera się na ankietach rozsyłanych do bibliotek i muzeów oraz na opinii kierownictwa tych instytucji) Opracowanie obejmuje biblioteki ogólnokrajowe z pominięciem np. bibliotek klasztornych i kościelnych. Nacisk położony na biblioteki naukowe. Opracowanie wskazuje na materiały będące poza kanonem lektur studentów polonistyki.

Slide 80

Budowa: II części indeks autorów i tytułowy dzieł anonimowych oraz indeks przedmiotowy I część autorstwa Jadwigi Czachrowskiej BIBLOGRAFIE, SŁOWNIKI ORAZ INNE OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE Dział I SŁOWNIKI Dział II BIBLIOGRAFIE BIBLIOLOGICZNE Dział III BIBLIOGRAFIE OGÓLNE Dział IV BIBLIOGRAFIE REGIONELNE I LOKALNE Dział V BIBLIOGRAFIE, SŁOWNIKI, KRONIKI Z ZAKRESU LITERATURY I NAUKI O LITERATURZE 75 CAŁEJ BIBLIOGRAFII Dział VI WAŻNIEJSZE BIBLIOGRAFIE, SŁOWNIKI I INNE WYDAWNICTWA INFORMACYJNE Z ZAKRESU DZIEDZIN HUMANISTYCZNYCH

Slide 81

II część autorstwa Romana Lotha BIBLIOTEKI I MUZEA LITERACKIE Dział I INFORMATORY ZBIORCZE I KATALOGII CENTRALNE Dział II BIBLIOTEKI Dział III MUZEA

Slide 82

Formy rejestrowanych opracowań w części I: wydawnictwa samoistne druki zwarte prace publikowane w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych spisy bibliograficzne W opisie pozycji cz. I zachowano zasady zawarte w I wyd. odnoszących się do norm: PN-56N-01156 opis zasadniczy PN-65N-01150 skróty tytułów czasopism PN-57N-01158 skróty wyrażeń w opisie bibliograficznym PN-59N-01201 transliteracja alfabetów cyrulickich

Slide 83

OPISY ZAWIERAJĄ DANE: charakterystyka typu opracowania charakterystyka zasięgu wydawniczo- formalnego charakterystyka zasięgu terytorialnego charakterystyka pełności materiału informacja o zarejestrowanych przez biblioteki pozycji objaśnienie układu określenie metody opisy charakterystyka indeksów Pozycje szereguje się według różnych kryteriów np.: kolejność logiczna lub abecadłowa, chronologia przedmiotowa.

Slide 84

W części II poszczególne hasła zawierają: Pełna nazwę ,adres i telefon. Zwięzły zarys dziejów. Charakterystyka zbiorów. Katalogi. Czytelnie, wypożyczalnie i inne agendy usługowe. Bibliografie.

Slide 85

Przekłady literatury polskiej na języki obce od r. 1981 (baza Biblioteki Narodowej) Dokumentów: 7110 http:mak.bn.org.plwykaz.htm Bibliografia poloników zagranicznych- Przekłady literatury polskiej Skrócony opis po kliknięciu dokładny opis bibliograficzny

Slide 86

Wyszukiwanie: Przez indeks:

Slide 87

Wyszukiwanie: Przez wiele indeksów:

Slide 88

Wyszukiwanie: Wg hasła w indeksie i dodatkowych warunków:

Slide 89

Wyniki:

Slide 90

Polska Literatura Humanistyczna ARTON -baza cytowań zawartości 26 czasopism z lat 90-tych XX w. publikujących artykuły z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i etnologii (baza Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego) http:www.bg.us.edu.plartoninfarto n.htm

Slide 91

Historia Prace nad powstaniem bazy danych Polska Literatura Humanistyczna rozpoczęły się w 1998 roku z inicjatywy Rektora Uniwersytetu Śląskiego - prof. Tadeusza Sławka. Twórcy stawiają przed nią dwa cele: wyszukiwanie informacji bibliograficznych oraz wyszukiwanie cytowań przedstawicieli polskiej humanistyki zamieszczonych w polskiej literaturze humanistycznej. Ogrom materiału oraz niewystarczające środki finansowe spowodowały konieczność utworzenia Konsorcjum uczelni, które współtworzyłyby bazę. Projekt taki przedstawiła Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego - st. kust. mgr Wanda Dziadkiewicz 26 maja 2000 roku na spotkaniu Prorektorów ds. Nauki w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dotychczas chęć uczestniczenia w tworzeniu bazy Polska Literatura Humanistyczna zgłosiło 7 uniwersytetów: Uniwersytet Śląski - koordynator Uniwersytet Łódzki Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Slide 92

Zawartość W pierwszym etapie za punkt wyjścia przyjęto listę czasopism wyróżnionych przez Zespół Nauk Humanistycznych (H-01) Komisji Badań Podstawowych KBN dla następujących dziedzin: literaturoznawstwo, językoznawstwo oraz etnologia. Jest to 26 czasopism, które publikują rocznie ok. 1200 artykułów. Indeksowaniu w bazie podlegają wszystkie artykuły opublikowane w wymienionych czasopismach wraz z pełną listą bibliografii załącznikowej dołączonej do artykułu. Do bazy wprowadzane są następujące elementy: W przypadku artykułu głównego (pochodzącego z indeksowanego czasopisma): nazwiska i imiona wszystkich autorów pełny tytuł artykułu źródło: tytuł czasopisma, rok, tom, numer, strony afiliacja (o ile czasopismo zamieszcza taką informację) W przypadku cytowania: nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów dwa pierwsze słowa tytułu pracy (lub więcej w przypadku braku autora, jeśli dwa słowa nie wystarczą do identyfikacji) źródło, czyli w przypadku czasopisma: jego tytuł, rok, tom, numer, strony; w przypadku książki: jej autorzy, tytuł, miejsce i rok wydania Wstępnie przyjęto, że do bazy wprowadzany będzie materiał z roczników bieżących i stopniowo uzupełniany o czasopisma wydane w latach 1990-2000. Z braku odpowiednich środków finansowych założenia tego nie udało się w pełni zrealizować, dlatego też artykuły z 2 czasopism (Linguistica Baltica, Rocznik Orientalistyczny) nie znalazły się jeszcze w bazie, niektóre z czasopism (np. Slavia Occidentalis, Slavia Orientalis) są reprezentowane w bazie przez 1-2 roczniki, natomiast z wielu czasopism (Pamiętnik Literacki, Lingua Posnaniensis, Język Polski, Literatura Ludowa, Polonica, Linguistica Silesiana, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica) wprowadzono wszystkie artykuły opublikowane w tych latach. Do 30 kwietnia 2004 roku opracowano 7481 rekordów artykułów głównych (zawierających ponad 124967 cytowań), co stanowi ok. 70 całości publikacji z przyjętego przez nas okresu. Szczegółowe informacje, które roczniki z czasopism są indeksowane w bazie znajdują się w wykazie. Opracowywane dane poddawane są szczegółowej korekcie z autopsji. Korektę przeprowadzają 3 osoby z Uniwersytetu Śląskiego.

Slide 93

Możliwości wyszukiwawcze bazy Obecnie w bazie wyszukiwanie informacji odbywa się według następujących elementów: Autora - wyszukiwanie obejmuje wszystkich autorów, zarówno artykułów głównych, jak i cytowanych w indeksowanych pracach. Afiliacji - wyszukiwanie obejmuje autorów artykułów głównych, pochodzących z tych czasopism indeksowanych, które umieszczają informację o afiliacji autora. W bazie są umieszczane adresy podawane przez autorów w chwili oddawania artykułu do druku. Tytułu artykułu - wyszukiwanie obejmuje wszystkie artykuły w bazie (główne i cytowane). Spacja między poszczególnymi wyrazami oznacza, że wszystkie słowa muszą się znaleźć w tytule wyszukiwanego rekordu. Gwiazdka () zastępuje dowolny ciąg znaków. Tytułu recenzji - wyszukiwanie obejmuje tytuły recenzji opublikowanych w czasopismach indeksowanych, jak również recenzji cytowanych. Tytułu wydawnictwa zwartego - wyszukiwanie obejmuje tytuły cytowanych wydawnictw zwartych. Tytułu czasopisma - wyszukiwanie obejmuje wszystkie tytuły czasopism, będące źródłem artykułów głównych oraz cytowanych.

Slide 94

Specyfika i wartość bazy Jest to jedyna baza bibliograficzna w Polsce, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii. Obecnie nie jest dostępna żadna baza obejmująca wszystkie typy dokumentów (książki, artykuły, materiały konferencyjne, dokumenty elektroniczne, archiwalia) o nieograniczonym zasięgu chronologicznym (od starożytności do dzisiaj), językowym i terytorialnym. Wykorzystywana najczęściej do przeszukiwań bibliograficznych Bibliografia Zawartości Czasopism, w wersji elektronicznej zawiera dane od 1996 roku i są one niepełne. Baza danych Przewodnik Bibliograficzny odnotowuje co prawda książki polskie od roku 1978, lecz nie informuje o zawartości prac zbiorowych i materiałów konferencyjnych. Tradycyjna (drukowana) wersja Polskiej Bibliografii Literackiej kończy się na roczniku 1988, a wersja elektroniczna zawiera dane za rok 1989. Baza Polska Literatura Humanistyczna idealnie wypełnia tę lukę. Jej tworzenie uzasadnione jest znajomością potrzeb użytkowników - zarówno studentów jak i pracowników naukowych - poszukujących (często bezskutecznie) literatury z tego zakresu. Indeksowanie w bazie pełnej literatury załącznikowej rozszerza możliwości wyszukiwawcze, gdyż wyszukanie chociaż jednej relewantnej pozycji na dany temat daje jednocześnie przegląd literatury wykorzystanej przez autora. Poza tym możliwe jest sprawdzenie kto daną pracę cytował, co pozwala ustalić krąg autorów zainteresowanych danym zagadnieniem. Wprowadzone w bazie pole Adres (afiliacja) pozwala na ustalenie skąd (t.zn. z jakiej instytucji) pochodzą autorzy. Baza Polska Literatura Humanistyczna ARTON ma szanse stać się nie tylko doskonałym narzędziem poszukiwań bibliograficznych, ale także materiałem do wielu analiz (nie tylko bibliometrycznych).

Slide 95

Wyszukiwanie:

Slide 96

Wyniki:

Slide 97

I tak dopłynęliśmy do końca Dziękujemy!

Dane:
  • Liczba slajdów: 97
  • Rozmiar: 1.95 MB
  • Ilość pobrań: 23
  • Ilość wyświetleń: 4200
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie