Odwrócona osmoza

Liczba slajdów:
34
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
1.63 MB
Ilość pobrań:
2
Ilość wyświetleń:
1098
Kategoria:
Odwrócona osmoza - Slajd 33
Odwrócona osmoza - Slajd 0
Odwrócona osmoza - Slajd 1
Odwrócona osmoza - Slajd 2
Odwrócona osmoza - Slajd 3
Odwrócona osmoza - Slajd 4
Odwrócona osmoza - Slajd 5
Odwrócona osmoza - Slajd 6
Odwrócona osmoza - Slajd 7
Odwrócona osmoza - Slajd 8
Odwrócona osmoza - Slajd 9
Odwrócona osmoza - Slajd 10
Odwrócona osmoza - Slajd 11
Odwrócona osmoza - Slajd 12
Odwrócona osmoza - Slajd 13
Odwrócona osmoza - Slajd 14
Odwrócona osmoza - Slajd 15
Odwrócona osmoza - Slajd 16
Odwrócona osmoza - Slajd 17
Odwrócona osmoza - Slajd 18
Odwrócona osmoza - Slajd 19
Odwrócona osmoza - Slajd 20
Odwrócona osmoza - Slajd 21
Odwrócona osmoza - Slajd 22
Odwrócona osmoza - Slajd 23
Odwrócona osmoza - Slajd 24
Odwrócona osmoza - Slajd 25
Odwrócona osmoza - Slajd 26
Odwrócona osmoza - Slajd 27
Odwrócona osmoza - Slajd 28
Odwrócona osmoza - Slajd 29
Odwrócona osmoza - Slajd 30
Odwrócona osmoza - Slajd 31
Odwrócona osmoza - Slajd 32
Odwrócona osmoza - Slajd 33
Odwrócona osmoza - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Oczyszczanie ścieków Odnowa wody Przez odnowę wody należy rozumieć zespół procesów i metod oczyszczania ścieków w takim stopniu, że mogą być one ponownie użyte jako wody do picia i potrzeb gospodarczych albo nadają im cechy wód naturalnych.   Stosowane są następujące procesy jednostkowe: adsorpcja, destylacja, procesy membranowe filtracja, mikrofiltracja i ultrafiltracja, elektrodializa, odwrócona osmoza, wymiana jonowa.
2
Oczyszczanie ścieków Odnowa wody Adsorpcja Jako sorbentów używa się najczęściej popiołów lotnych, szlaki, torfu, węgla, koksu i rudy darniowej, węgla aktywnego, żelu krzemionkowego, sorbentów syntetycznych. Rodzaje zanieczyszczeń usuwane w procesie adsorpcji Rozpuszczalniki aromatyczne Chlorowane związki aromatyczne Fenol i chlorofenole WWA Pestycydy Chlorowane niearomatyczne Węglowodory o dużej masie cząsteczkowej
3
Oczyszczanie ścieków Odnowa wody Utlenianie środkami chemicznymi Do utleniania chemicznego stosuje się głównie chlor, wapno chlorowane, podchloryny i dwutlenek chloru, madmanganian potasu, woda utleniona oraz ozon.
4
Oczyszczanie ścieków Procesy membranowe
5
Oczyszczanie ścieków Procesy membranowe Siłą napędową w większości procesów membranowych jest różnica: Ciśnień, Stężeń, Temperatury, Potencjału elektrycznego. W procesie elektrodializy siłą napędową jest różnica potencjału elektrycznego po obu stronach membrany, przez którą transportowane są jony z roztworu o stężeniu mniejszym do roztworu o stężeniu większym. Roztwór o zmniejszonym stężeniu jonów (rozcieńczony) nazywa się dializatem, zaś roztwór zatężony solanką.
6
Oczyszczanie ścieków elektrodializa
7
Oczyszczanie ścieków Odwrócona osmoza Odwrócona osmoza służy do oddzielania wody (rozpuszczalnika) od substancji rozpuszczonej o małej masie cząsteczkowej.
8
Oczyszczanie ścieków Odnowa wody - wymiana jonowa 1 2 3 4 5 6 7 8 woda surowa wymiennik wodorowy słabo kwaśny odgazowywacz doprowadzenie sprężonego powietrza odprowadzenie CO2 odprowadzenie wody zdekarbonizowanej do celów ruchowych wymiennik sodowy woda zmiękczona
9
Oczyszczanie ścieków Dezynfekcja Dezynfekcja Celem dezynfekcji jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych oraz zabezpieczenie wody przed wtórnym rozwojem organizmów żywych, głownie bakterii Dezynfekcja jest najczęściej stosowana na końcu układu oczyszczania Fizyczne metody dezynfekcji wody Gotowanie i pasteryzacja wody Promieniowanie ultrafioletowe Ultradźwięki Chemiczne metody dezynfekcji wody Chlorowanie (chlor, podchloryn sodowy, dwutlenek chloru, chloroaminy) Ozonowanie Dezynfekcja bromem lub jodem
10
Schemat oczyszczania ścieków
11
Ścieki przemysłowe Ścieki przemysłowe: 1.      Kopalnie i zakłady wzbogacania kopalin 2.      Przemysł metalowy 3.      Przemysł energetyczny 4.      Zakłady rafineryjno- petrochemiczne 5.      Przemysł chemiczny 6.      Przemysł spożywczy
12
Ścieki przemysłowe Kopalnie węgla kamiennego i brunatnego rodzaj ścieków: -         wody dołowe stężenie jonów chlorkowych i siarczanowych 600 42 000gm3, zawiesiny i bakterie. -         ścieki poprodukcyjne z wydobycia i wzbogacania węgla główne zanieczyszczenie to zawiesiny wody dołowe cedzone filtracja w piaskownikach koagulacja sedymentacja filtracja powstałych zawiesin dezynfekcja odwrócona osmoza lub elektrodializa.
13
Ścieki przemysłowe Przemysł metalowy galwanizernie. Ścieki: 1. z mycia i odtłuszczania 2. z trawienia 3. chromowe 4. cyjankowe 5. wody popłuczne Ad.1. emulsja oleju w wodzie, Destabilizacja emulsji ( koagulacja chemiczna) odolejanie metodą flotacji lub techniką membranową.
14
Ścieki przemysłowe galwanizernie Ad.2. Roztwór wodny kwasu i soli metali. Oczyszczanie: - siarczan żelaza (II): Neutralizacja za pomocą wodorotlenku wapnia połączona z jednoczesnym utlenianiem żelaza do FeIII Fe2 OCl- 5H2O Fe(OH)3 Cl- 4H Fe(OH)3 suszenie magnetyt - roztwory soli Ni, Cu, Zn a) Alkalizowanie do wytrącenia wodorotlenków, zatężane za pomocą mikrofiltracji. b) Oddzielanie metali na jonitach.
15
Ścieki przemysłowe galwanizernie Ad.3. Roztwór zawierający Cr (VI) - Regeneracja Roztwory popłuczne zawierające chrom (VI). Oczyszczanie: Redukcja Cr (VI) do Cr (III) reduktory związki S(IV) dwutlenek siarki, wodorosiarczyn, siarczyn i pirosiarczyn sodu (100!) 2H2CrO4 3NaHSO3 2H2SO4 Cr2(SO4)3 Na2SO4 NaHSO4 5H2O Neutralizacja Cr2(SO4)3 2H2SO4 4Ca(OH)2 2Cr(OH)3 4CaSO4 2H2O
16
Ścieki przemysłowe galwanizernie Ad.4. Zawierają sole i cyjanki metali: np.. miedź, cynk, kadm, srebro, złoto. Oczyszczanie: a) Utlenianie chlorem Na2Zn(CN)4 4Cl2 2H2O 4CNCl Zn(OH)2 2NaCl 2HCl Chlorocyjan w środowisku zasadowym 2CNCl 4NaOH 2NaCNO 2NaCl 2H2O Cyjanian sodu reaguje z chlorem 2NaCNO 3Cl2 2H2O 2CO2 N2 2NaCl 4HCl b) Utlenianie ozonem lub wodą utlenioną NaCN O3 NaOCN O2 2NaCNO 3O3 H2O 2NaHCO3 N2 3O2
17
Ścieki przemysłowe Zakłady rafineryjno-petrochemiczne. Rodzaj ścieków: 1. Zużyte wody chłodnicze 2. Ścieki poprodukcyjne silnie zanieczyszczone produktami naftowymi, katalizatorami, produktami pośrednimi i końcowymi. 3. Wody opadowe z terenu zakładu - silnie zaolejone. Oczyszczanie: 1. Mechaniczne wydzielenie produktów naftowych ( odolejanie, koagulacja i klarowanie) 2. Oczyszczanie biologiczne
18
19
Osady ściekowe Produkty końcowe oczyszczania ścieków woda oczyszczona osad ściekowy
20
Osady ściekowe Przeróbka osadów ściekowych: 1) częściowe odwodnienie (zagęszczanie) 2) stabilizacja osadów: metody biologiczne: tlenowa stabilizacja lub fermentacja metanowa metody chemiczne 3) ponowne odwodnienie (suszenie) a) grawitacyjnie, np. na poletkach lub lagunach osadowych b) mechanicznie, np. za pomocą pras lub wirówek. Utylizacja osadu:   1) spalanie 2) wykorzystanie w rolnictwie 3) na wysypisko śmieci
21
Osady ściekowe Fermentacja metanowa Fermentacja metanowa: 1 1 C x H y O z x y z H 2O 4 2 1 1 1 1 1 1 x y z CO x y z CH 4 2 8 4 8 4 2 2 gdzie CxHyOz jest zastępczą formułą zanieczyszczeń organicznych
22
Osady ściekowe Fermentacja metanowa
23
Osady ściekowe Fermentacja metanowa
24
Oczyszczanie biogazu
25
Oczyszczanie biogazu Usuwanie CO2 płukanie w wodzie płukanie w glikolu etylenowym membrany
26
Odpady stałe Gospodarka odpadami stałymi - całokształt działań zmierzających do maksymalnego odzysku z odpadów substancji nadających się do zawrócenia do procesów wytwórczych, bądź do ponownego ich wykorzystania oraz maksymalnego zmniejszenia ilości odpadów, które po uprzedniej detoksykacji mogą być składowane w środowisku. Unieszkodliwianie odpadów polega na poddaniu ich procesom przekształcenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.
27
Odpady stałe W godpodarce odpadami przemysłowymi stosuje się następujące operacje: selektywnej zbiórce odpadów w miejscu ich powstania, ponowne wykorzystanie odpadów do produkcji tych samych wyrobów (recykling), lub jako surowców wtórnych do produkcji innych ; przetwarzanie i unieszkodliwienie odpadów (chemiczne lub biologiczne np. kompostowanie odpadów organicznych, produkcja biogazu i nawozu organicznego; spalanie odpadów - produkcja energii cieplnej i lub elektrycznej. bezpiecznym dla środowiska składowaniu na wysypiskach, hałdach, w zbiornikach.
28
Odpady stałe - przetwarzanie Recykling jest to doprowadzenie zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ponowne ich wykorzystanie. Rodzaje recyklingu 1 - recykling chemiczny, 2 - recykling materiałowy.
29
Odpady stałe - przetwarzanie Kompostowanie jest to utylizacja odpadów organicznych, pochodzących z odpadów przemysłu chemicznego i przemysłu rolno-spożywczego; dodawany może być również osad z oczyszczalni ścieków.     Kompostowanie przebiega w dwóch etapach: w pierwszym odpady ulegają fermentacji w zamkniętych zbiornikach (tzw. biostabilizatorach), w których powstaje świeży kompost i jako produkt uboczny metan, który jest zbierany i zwykle wykorzystywany do ogrzewania instalacji; w drugim świeży kompost ulega dojrzewaniu w warunkach tlenowych
30
Odpady stałe - przetwarzanie Zalety kompostowania: 1)  Recyrkulacja na dużą skalę rozkładalnych organicznych składników odpadów komunalnych, 2)   Zmniejszenie o 30 50 ilości odpadów kierowanych na wysypiska, 3) Unieszkodliwianie odpadów pod względem sanitarno epidemiologicznym 4)      Metoda jest do przyęcia pod względem ekonomicznym, 5)  Produkt kompostowania jest wartościowym materiałem, przydatnym do wielu celów, jest między innymi bazą substancji humusowych niezbędnych dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60 gleb ma niedomiar humusu),
31
Odpady stałe - przetwarzanie Powstały kompost może być wykorzystywany: w rolnictwie i leśnictwie, jeżeli nie zawiera substancji szkodliwych (np. metali ciężkich), do rekultywacji zdegradowanych. wysypisk i terenów
32
Odpady stałe - składowanie Bezpieczne składowanie polega na deponowaniu odpadów na wysypiskach zorganizowanych w taki sposób, aby zagwarantować jak najmniejszy negatywny wpływ na wszystkie elementy środowiska. przygotowanie terenu składowiska ma na celu: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, wyeliminowanie zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych.      
33
Odpady stałe - składowanie Przygotowanie wysypiska polega na wykonaniu specjalnych: instalacji odgazowania uszczelnień niecki składowiska z warstw gruntu słaboprzepuszczalnego i geomembran drenaży zbierających wody odciekające ze składowiska oraz wody opadowe; oczyszczalni wód odciekowych. Po zakończeniu eksploatacji wysypisko musi być poddane rekultywacji, która polega na wykonaniu: uszczelnienia od góry ekranem z tworzywa sztucznego, przykrycia składowiska warstwą gruntu i kompostem (najczęściej uzyskiwanym z przerobu odpadów), wprowadzeniem roślinności (gatunki odpowiednie dla warunków gruntowo-wodnych i jakości środowiska).
34
Odpady stałe - składowanie

Mogą Cię zainteresować

Dookoła świata – śladami najstarszych cywilizacji - Slajd 1

Dookoła świata – śladami najstarszych cywilizacji

Dookoła świata – śladami najstarszych cywilizacji
Witaminy rozpuszczalne w wodzie - Slajd 1

Witaminy rozpuszczalne w wodzie

Witaminy rozpuszczalne w wodzie
Zdrowy tryb życia - Slajd 1

Zdrowy tryb życia

Zdrowy tryb życia
Rośliny uprawiane w ogrodach - Slajd 1

Rośliny uprawiane w ogrodach

Rośliny uprawiane w ogrodach

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?