Osadnictwo

Liczba slajdów:
38
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
116.00 KB
Ilość pobrań:
18
Ilość wyświetleń:
1743
Kategoria:
Osadnictwo - Slajd 37
Osadnictwo - Slajd 0
Osadnictwo - Slajd 1
Osadnictwo - Slajd 2
Osadnictwo - Slajd 3
Osadnictwo - Slajd 4
Osadnictwo - Slajd 5
Osadnictwo - Slajd 6
Osadnictwo - Slajd 7
Osadnictwo - Slajd 8
Osadnictwo - Slajd 9
Osadnictwo - Slajd 10
Osadnictwo - Slajd 11
Osadnictwo - Slajd 12
Osadnictwo - Slajd 13
Osadnictwo - Slajd 14
Osadnictwo - Slajd 15
Osadnictwo - Slajd 16
Osadnictwo - Slajd 17
Osadnictwo - Slajd 18
Osadnictwo - Slajd 19
Osadnictwo - Slajd 20
Osadnictwo - Slajd 21
Osadnictwo - Slajd 22
Osadnictwo - Slajd 23
Osadnictwo - Slajd 24
Osadnictwo - Slajd 25
Osadnictwo - Slajd 26
Osadnictwo - Slajd 27
Osadnictwo - Slajd 28
Osadnictwo - Slajd 29
Osadnictwo - Slajd 30
Osadnictwo - Slajd 31
Osadnictwo - Slajd 32
Osadnictwo - Slajd 33
Osadnictwo - Slajd 34
Osadnictwo - Slajd 35
Osadnictwo - Slajd 36
Osadnictwo - Slajd 37
Osadnictwo - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Osadnictwo 1
2
miasto Trudne do zdefiniowania Miasto to trwałe zagęszczenie ludzi i siedzib ludzkich, obejmujące znaczny obszar i położone w centralnym punkcie układu dróg komunikacyjnych (Ratzl) Miasto to skupisko ludzi dla których źródłem normalnych środków utrzymania jest koncentracja rodzajów pracy-handlu i przemysłu (Richthofer, Christaller). 2
3
miasto Miasto związane jest z pewnym stylem życia: (Vidala de la Blache) Miasto historycznie ukształtowany typ osiedla, wyznaczony istnieniem konkretnej społeczności lokalnej, skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji, uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swej działalności zespół trwałych urządzeń materialnych (DziewońskI) 3
4
Kryteria identyfikacji miast 1. 2. 3. 4. Prawno-administracyjne, Statystyczne, Funkcjonalne, Fizjonomiczne (zwartość osadnictwa). 4
5
Powstanie miast 1. Koncepcja ewolucyjna: miasto powstało w wyniku społecznego podziału pracy. 2. Koncepcja dyfuzyjna: istniały pewne źródłowe obszary wysoko rozwiniętej kultury i gospodarki, z których wzorce miejskie przenosiły się na inne tereny, decydując o ich rozwoju i przemianach społeczno-gospodarczych. 5
6
Urbanizacja Zjawisko rozwoju osadnictwa i życia miejskiego. Wieloaspektowość procesu urbanizacji: ekonomiczny, demograficzny, przestrzenny, społeczny. 6
7
Stadia rozwoju miast Różnorodność postaci współczesnego miasta wynika ze zróżnicowania cywilizacyjnego i gospodarczego świata. 1. Koncepcja Bella i Fourastieg Trzy fazy rozwoju miasta: miasto przedindustrialne, miasto przemysłowe i postindustrialne 2. Koncepcja stadiów rozwoju miasta: urbanizacja, suburbanizacja, dezurbanizacja i reurbanizacja. 7
8
Miasto przedindustrialne Małe ośrodki miejskie (do 20 tys. mieszkańców), Miasta funkcjonowały w społeczeństwach rolniczych. Miasta pełniły funkcje administracyjne, handlowe i religijne, Struktura społeczeństwa była hierarchiczna, Miasta nie przejawiały ekspansji terytorialnej, 8
9
Miasto przemysłowe W okresie rewolucji przemysłowej kształtuje się nowa postać miasta, skupiska ludności napływowej, pochodzenia wiejskiego. Podstawowe funkcje miasta są skierowane na zewnątrz, a funkcja przemysłowa dominuje nad innymi. wzrost liczby i wielkości miast, Zmiana relacji między miastem a otoczeniem, uległy zburzeniu mury miast. Miasto staje się miejscem awansu społecznego 9
10
Miasto postindustrialne Metropolie i megalopolizacja Dominują usługi Wzrost skali przestrzennej miast zjawisko eksplozji przestrzennej miast (motoryzacja indywidualna), Kryzys śródmieścia 10
11
Funkcje miast Relacje między częścią a całością i oznacza rolę jaką dany element odgrywa w danej całości życia społecznego Funkcje miast związane są z działalnością miast, miasta pełnią określone funkcje: przemysłową, kulturalną. Funkcje pełnione przez poszczególne miasta w społeczeństwie i i systemie gospodarki narodowej są wyrazem społecznego i przestrzennego podziału pracy 11
12
Koncepcja bazy ekonomicznej miasta Teoria ta wyjaśnia wzrost miasta w kategoriach podziału gospodarki miejskiej na dwa składniki: 1. Działalność świadczoną na rzecz świata zewnętrznego (f. miastotwórcze, egzogeniczne) 2. Działalności świadczone na rzecz rynku lokalnego (f. wewnątrzmiejskie, uzupełniające, endogeniczne) 12
13
Koncepcja bazy ekonomicznej miasta Teoria ta zakłada, że oba składniki są ściśle współzależne, a zmiany w zaludnieniu i zatrudnieniu są warunkowane zmianami w sektorze egzogenicznym. 1. Mechanizm bazy ekonomicznej: 13
14
Polski układ obszarów zurbanizowanych Sieć osadnictwa miejskiego kształtowała się w X i XI wieku. Rozwój następował w warunkach ciągłych zmian położenia, wielkości i kształtu terytorium państwowego, (rozbiory, zmiana granic po II wojnie światowej). Dzisiejsza sieć osadnictwa miejskiego obejmuje miasta stare, nowe, przemysłowe i najnowsze. 14
15
Czynniki wpływające na zróżnicowanie polskiej przestrzeni 1. Zmiany zachodzące w średniowieczu i renesansie: ukształtowanie systemu osadniczego, układu komunikacyjnego, 2. Przebieg pierwszej rewolucji przemysłowej 3. Integrację przestrzeni II Rzeczpospolitej 4. Socjalistyczny model industrializacji, 5. Transformacja systemowa. 15
16
Formy przestrzenne miast 1. Aglomeracje miejskie duże miasto skupiające różnorodne formy działalności społecznej i gospodarczej. Powstają silne oddziaływania otoczenia z miastem. 2. Konurbacje typowa forma dla osiedli górniczych, występowanie kilku, kilkunastu miast powiązanych silnie. Żaden ośrodek nie ma funkcji dominującej, 16
17
3. Megalopolis połączenie miast i osiedli w jeden zwarty region miejski. Cechą aglomeracji jest to że rozwijają się szybciej niż miasta średnie i małe, bo: Migracje, produkcja przemysłowa, usługi, Funkcje administracyjne, kulturalne, społeczne, polityczne, 17
18
Urbanizacja nie zanika, zmienia się tylko jej forma 18
19
Na przestrzeni 100 lat 1920-2020 największy przyrost WU oczekiwany jest w d. ZSRR o 64 punkty, i Ameryce Łacińskiej o 61 punktów . Przyczyny to: 1. Wzrost gospodarczy, 2. Migracje, eksplozja demograficzna 3. Rolnictwo wielkoobszarowe, 19
20
Poziom urbanizacji w Ameryce Południowej Wenezuela, Argentyna, Urugwaj - WU -90 Chile 86, Brazylia 82, Kolumbia 76, Peru 73. 20
21
Poziom urbanizacji w Azji Zwiazek miedzy poziomem rozowju gospdoarczego a wskaxnikiem urbanizacji widoczny jest także w Azji WU wrósł w Turcji o 40 punktów, Arabia Saudyjska 47, Malezja 24, Korea Południowa 61 21
22
Poziom urbanizacji w KSR Najniższy poziom rozwoju i jednocześnie najniższy WU Sri Lanka 23, tajlandia 20, Papu Nowa Gwinea 17. Chiny - WU 37 KSR i kraje rozwijaj mają dość wysoką dynamikę wzrostu urbanizacji.( 3,3, 5,2, KWR tylko 0,7 22
23
y KWR mają słabnącą tendencję wzrostu urbanizacji ze względu na: 1. Negatywne następstwa urbanizacji; gnicie rdzenia miasta, powstanie obszarów zdegradowanych, rozrost przedmieści, niszczenie krajobrazu, ubytki terenów rolniczych, patologii społecznych, wzrost kosztów, 23
24
Fazy urbanizacji 1. Urbanizacja koncentracja ludności w miastach, wzrost zatrudnienia w przemyśle i usługach. Urbanizacja w sensie ekonomicznym i demograficznym 2. Suburbanizacja- rozrastanie zewnętrznych stref miasta, do urbanizacji w sensie demograficznym i ekonomicznym dochodzi urbanizacja przestrzenna. 24
25
Urbanizacja w Polsce Pierwsze miasta powstały w XIII wieku prawie ostateczna sieć miast ukształtowała się w wieku XVI. W 1600 r. na obszarze dzisiejszej Polski istniało 950 miast, tj. o 150 miast więcej niż obecnie. 25
26
Urbanizacja w Polsce Pierwsze miasta powstały w XIII wieku prawie ostateczna sieć miast ukształtowała się w wieku XVI. W 1600 r. na obszarze dzisiejszej Polski istniało 950 miast, tj. o 150 miast więcej niż obecnie. 26
27
Urbanizacja w Polsce 62 ludności mieszka w miastach Silne zróżnicowanie regionalne: poziom uprzemysłowienia, pracochłonność przemysłu, stopień rozdrobnienia rolnictwa, Najbardziej zurbanizowane województwa to: śląskie (79), dolnośląskie (71), zachodniopomorskie 69 i pomorskie 68, Najniższy wskaźnik rejestrują części regionów np. Wschodnie Mazowsze , południowa cześć Podlasia, Podkarpacia (40), 27
28
Urbanizacja w Polsce 884 jednostki osadnicze mają prawa miejskie, Największe miasto Warszawa 1,6 mln mieszkańców, dalej Łódź, konurbacja śląska, System osadniczy Polski jest wszechstronnie i równomiernie rozwinięty. 28
29
Osadnictwo wiejskie Na wsi mieszka 14,8 mln osób Głównie ludność wiejska koncentruje się w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Przeciętna wieś nie przekracza 200 osób, 29
30
Teoria progów Jednostki osadnicze w swym rozwoju napotykają na różne przeszkody, bariery wynikające z prowadzonej działalności społecznej i gospodarczej, charakterystycznej dla form endogenicznych i egzogenicznych. 30
31
Ograniczenia 1. 2. 3. 4. Fizyczne, Środowiskowe, Funkcjonalne, infrastrukturalne, 31
32
Ograniczenia mają różny charakter stad bariery: Przestrzenne, Strukturalne, ilosciowe 32
33
Teoria progów B. Malisza Założenia: 1. Miasta nie rozwijają się w sposób ciągły ale skokowo, 2. Nakłady związane z rozwojem miast są nakładami: Normalnymi, Progowymi, Eksploatacyjnymi, 33
34
Teoria progów B. Malisza 1. Zwiększenie liczby ludności miast , jeżeli nie doprowadza do obniżenia standardu życia to musi prowadzić do wzrostu powierzchni miasta, rozbudowy urządzeń komunalnych, 2. Trzeba pokonywać ograniczenia rozwojowe, czyli ponosić koszty nieproporcjonalne, 34
35
Teoria progów B. Malisza 3. Poniesienie tych nakadów otwiera nowe tereny do użytkowania, zwiksza na wyrost mozliwosci osiedleńcze, 4. Nakłady i koszty wynikaja ze specyfiki i ekonomiki urządzeń miejskich, 5. Wzrost miasta nie jest funkcją ciągłą, ale odbywa się skokowo 35
36
Teoria progów B. Malisza 6. Krzywa kosztów progowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca ma kształt sinusoidy, 7. Im większe miasto tym kosztowniejsze progi rozwojowe, 8. Różne ograniczenia mogą się nakładać tworząc warkocz krzywych progowych 36
37
Występowanie progów rodzi dwa problemy ekonomiczne. 1. Zamrożenie środków, 2. Mogą pojawić się progi zbyt kosztowne dla określonych miast. 37
38
38

Mogą Cię zainteresować

Przegląd typów gleb - Slajd 1

Przegląd typów gleb

Przegląd typów gleb
Ludność i urbanizacja - Slajd 1

Ludność i urbanizacja

Ludność i urbanizacja
Zwierzęta leśne - Slajd 1

Zwierzęta leśne

Zwierzęta leśne
Procesy zewnętrzne rzeźbiące powierzchnię Ziemi - Slajd 1

Procesy zewnętrzne rzeźbiące powierzchnię Ziemi

Procesy zewnętrzne rzeźbiące powierzchnię Ziemi

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?