Geografia

Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski

6 lat temu

Zobacz slidy

Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 1
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 2
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 3
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 4
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 5
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 6
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 7
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 8
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 9
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 10
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 11
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 12
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 13
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 14
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 15
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 16
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 17
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 18
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 19
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 20
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 21
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 22
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 23
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 24
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 25
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 26
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 27
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 28
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 29
Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slide 30

Treść prezentacji

Slide 1

Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski

Slide 2

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 11342 ha, Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 368 ha Długość szlaków turystycznych - 88 km

Slide 3

Teren parku często określany jest mianem krainy szafirowych jezior. Na jego terenie znajdują się nie tylko czyste jeziora, ale i wartkie rzeki, śródleśne bagna i bukowe lasy. Na pagórkowatym terenie rzeki Drawa i Płociczna tworzą malownicze przełomy. Właśnie ekosystemy związane z działalnością koryta rzecznego, stanowią najcenniejsze fragmenty parku. Na osuwiskach i namuliskach znajdują się stanowiska wielu rzadkich roślin. Rosną tu np.: traganek piaskowy, driakiew gołębia, podejźrzon księżycowy, cibora brunatna. Na terenie parku znajdują się niezmiernie ciekawe jeziora nieprzepływowe, o krystalicznie czystej wodzie, bogatej w węglan wapnia i osobliwymi podwodnymi łąkami utworzonymi przez bardzo rzadkie glony - ramienice. To one nadają szafirowy kolor jeziornej toni. Wokół tych zbiorników rozciągają się nietypowe torfowiska o zasadowym odczynie, tzw. kłociowiska, porośnięte przez kłoć wiechowatą i żyjącymi żółwiami błotnymi. Naturalne lasy bukowe porastają strome brzegi rzek i jezior. W parku stwierdzono obecność: 151 gatunków ptactwa, wśród których: bielika, rybołowa, kormorana, gągoła, tracza nurogęsia; 40 gatunków ssaków z dominacją populacji wydry i bobra; 30 gatunków ryb, w tym rzadko spotykanej sielawy; ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych, 200 mchów i 210 grzybów. Osobliwościami parku jest: uroczysko Radęcin, zwane też Świętą Halą. Jest to las bukowy z domieszką dębu bezszypułkowego. To tutaj rosną największe w Polsce buki - osiągają nawet 47 m wysokości, a ich wiek szacuje się na ok. 350 lat; Głodne Jeziorka - kompleks 5 oczek wodnych, otoczony starym sosnowym lasem. Woda w nich jest prawie czarna i bardzo uboga w składniki odżywcze. Zarastają płem torfowcowym, na którym można spotkać bardzo rzadkie gatunki roślin np. torfowiec brunatny, żurawinę drobnolistkową.

Slide 4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 10502 ha, Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej 4747 ha Długość szlaków turystycznych - 21 km

Slide 5

Park jest ostatnim zachowanym fragmentem ogromnej puszczy, która porastała nizinne tereny Polski i Europy, przed tysiącami lat. Las na terenie parku ukształtował się w naturalny sposób. Najwięcej jest grądów - lasów dębowo-grabowych, a na wilgotnych terenach rosną olsy i łęgi. Na terenie parku stwierdzono występowanie 20 typów lasów. Dzięki braku ingerencji człowieka w działania przyrody, charakterystyczną cechą parku stała się duża liczba przewróconych drzew, jeszcze stojących martwych pni, stanowiących doskonałą pożywkę dla ogromu małych organizmów: grzybów, bakterii i drobnych bezkręgowców (wiele z nich to ginące gatunki). Puszcza Białowieska jest miejscem, w którym ocalono od zagłady żubra. Po polskiej stronie w puszczy żyje ok.250 dzikich żubrów, na świecie jest ich ok.2000 i wszystkie wywodzą się z białowieskiej hodowli. Żyją tu również: rysie, wilki, wydry, borsuki, kuny, tchórze, bobry, łosie, jelenie, dziki i sarny. Spotkać tu można najliczniejsze w Polsce populacje niektórych gatunków ptaków, jak: orzełka włochatego, orlika krzykliwego, dzięcioła trójpalczastego, muchołówki małej, włochatki. Puszcza stanowi schronienie dla 8500 gatunków owadów, 250 gatunków ptaków, 54 ssaków, ok. 1050 roślin naczyniowych i ok. 500 gatunków mchów i porostów.

Slide 6

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 59223 ha, Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 3936 ha Długość szlaków turystycznych - 399 km z uwzględnieniem możliwości spływu kajakowego Biebrzą.

Slide 7

Biebrzański Park Narodowy stanowi największe, niemal nie tknięte przez cywilizację obszary bagienne na terenie nizinnej części Europy i największy park w Polsce. Bagna ciągną się przez 160 km wzdłuż rzeki Biebrzy, a szerokość kotliny w której leżą waha się od kilku do miejscami ponad 20 km. Są podzielone na trzy baseny: północny, środkowy i południowy. Największy i najbardziej urokliwy jest basen środkowy, w okolicy którego znajduje się najbardziej bezludny obszar Polski. Nad bagnami królują ciągi piaszczystych wydm, pokrytych lasami i suchymi łąkami. Na terenie parku, leży jedno z największych polskich torfowisk - Czerwone Bagno, porośnięte przez ponad stuletni bór bagienny i stanowiące ostoję, dla najliczniejszego stada łosi w Polsce. Dzikość i niedostępność terenu, powoduje, że jest to rejon siedlisk wielu rzadkich okazów roślin, a także największy w Europie obszar z siedliskami różnorodnych ptaków. 21 z zagrożonych gatunków gnieździ się nad Biebrzą. Należą do nich m. in.: bąk, bekasik, rożeniec, gadożer, rybołów, dubelt, batalion, brodziec leśny, kulik wielki. Osobliwością parku jest największa w świecie populacja małego ptaka śpiewającego - wodniczki, którą szacuje się na ok. 2000 par w tym rejonie. Bagna biebrzańskie, to bardzo żyzny ekosystem, pokryty bujną roślinnością, będący siedliskiem wielu unikalnych gatunków roślin i ptaków

Slide 8

KAMPINOSKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 38544 ha, Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 4638 ha Długość szlaków turystycznych - 358 km

Slide 9

Park leży na terenie Puszczy Kampinowskiej, w pradolinie Wisły. Pod koniec epoki lodowcowej na terenie obecnej puszczy, płynęła ogromna rzeka. Po ustąpieniu lodowca, poziom rzeki obniżył się, pozostawiając po sobie, piaszczyste łachy i koryta, które z czasem wyschły, a z ławic piasku wiatr usypał wydmy. Jest to największy obecnie teren wydmowy w Europie wydmy zajmują ok. 20 tys. ha powierzchni. Niektóre z nich sięgają 30 m wysokości i są różnego kształtu: łuku, paraboli, grzędy, wału. Łączą się ze sobą tworząc wielokilometrowe, pagórkowate ciągi leśne. Faunę parku szacuje się na ok. 16500 gatunków, wśród których najliczniejszą grupę stanowią owady (ponad 2 tys.). Na terenie parku, żyje wiele gatunków ptaków. Można tu spotkać: bociany czarne, żurawie, orliki krzykliwe i bieliki. Park specjalizuje się w restauracji - ponownym wypuszczaniu na wolność zwierząt, które niegdyś żyły w puszczy. Odnowiono populację łosi, bobrów i rysiów. We florze parku stwierdzono ok. 1100 gatunków roślin naczyniowych, w tym 61 chronionych. Najciekawsze okazy to: brzoza czarna, chamedafne północna, wężymord stepowy, wisienka kwaśna.

Slide 10

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 7350 ha, Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 0 ha Długość szlaków turystycznych - 0 km zwiedzanie parku jest możliwe tylko w kajakach lub łódkach

Slide 11

Park leży na niedostępnym 40 km rozlewisku rzeki Narwi, pomiędzy miejscowościami Suraż i Rzędziany. Rzeka płynie tutaj szeroką, płaską doliną, powolnym nurtem tworząc swoisty labirynt otoczony naturalnymi bagnami. Rozległe moczary, to ostoja dla ptaków. Gnieździ się tutaj 179 gatunków, głównie ptaków wodnych i brodzących. Obok pospolitych: trzciniaczka, rokitniczki czy brzęczki, spotyka się tu gatunki rzadkie i ginące: bąki, błotniaki łąkowe i stawowe, bataliony, dubelty, kuliki wielkie, derkacze, zielonki, kropiatki, wodniczki. Roślinność doliny Narwi to głównie trzcinowiska - jest ich tu 7 rodzajów, szuwary i turzycowiska. Niewielką powierzchnię zajmują lasy i zakrzewienia wierzbowe.

Slide 12

OJCOWSKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 2146 ha, Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 251 ha Długość szlaków turystycznych - 23 km

Slide 13

O osobliwym charakterze, krajobrazie i roślinności parku decyduje podłoże - skały wapienne. Obejmuje swoim obszarem dolinę rzeki Prądnik, z licznymi źródłami. Zarówno krajobraz jak i sieć wodna parku są wynikiem zjawisk krasowych - rozpuszczaniu skał wapiennych przez wodę pochodzącą z opadów, która drąży skały, tworząc liczne jaskinie. Na obszarze parku jest ich ok. 400, z najdłuższą Jaskinią Łokietka liczącą 320 m długości. W najodleglejszych zakamarkach jaskiń, pozostały oryginalne nacieki wapienne w kształcie iglic - stalaktyty i stalagmity. Osobliwością parku jest istnienie na jego terenie 15 gatunków nietoperzy w tym nocka orzęsionego, który tutaj osiąga północną granicę swojego występowania. Fauna i flora parku jest bardzo bogata. Liczbę gatunków zwierząt szacuje się na ok. 12 tys., w tym ponad 1000 gatunków motyli i 1700 chrząszczy. Dominujące niegdyś na tym terenie bory mieszane z sosną, jodłą i świerkiem, powoli zastępowane są liściastymi grądami i buczynami. Na południowych zboczach wąwozów i bezleśnych terenach wierzchowiny można spotkać ponad 100 gatunków ciepłolubnych roślin, typowych dla Europy południowej: kserotermiczna, ostnica Jana. W parku stwierdzono ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych. Uroku parkowi nadaje wiele samotnych, wybijających się ponad roślinność, skał o oryginalnych kształtach. Każda ma swoją osobliwą nazwę, a najsłynniejsza to Maczuga Herkulesa.

Slide 14

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE Powierzchnia - 4789 ha, Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 0 ha Długość szlaków turystycznych - 98 km

Slide 15

Park powstał w celu ochrony grupy niezwykłych jezior. W jego granicach znajduje się 26 jezior i kilka śródleśnych oczek o niewielkiej powierzchni, wśród których najcenniejsze to 7 jezior lobeliowych, o krystalicznie czystej wodzie. Porasta je charakterystyczna roślinność: lobelia jeziorna, brzeżyca jednokwiatowa, paprotnik - poryblin jeziorny. Najpiękniejsze jeziora na terenie parku położone są wzdłuż Strugi Siedmiu Jezior - rzeczki przecinającej jego teren ze wschodu na zachód. Jeziora otaczają bory. Wśród roślinności można spotkać wiele okazów, będących reliktami epoki lodowcowej, a porastającej mokradła wzdłuż rzek i jezior: trzcinnik prosty, turzyca strunowa, fiołek torfowy, skalnica torfowiskowa, zimoziół północny, bażyna czarna, grążel drobny. Na terenie parku stwierdzono obecność 43 gatunków ssaków, z których 3 znajdują się w polskiej czerwonej księdze zwierząt: wydra, bóbr i rzęsorek mniejszy - jedyny w Polsce jadowity ssak. Gnieździ tutaj wiele gatunków ptaków, z których najciekawsze populacje to: bieliki, kanie czarne, żurawie, płaskonosy, nurogęsi, krakwy, rycyki, rybitwy czarne i zimorodki.

Slide 16

POLESKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 9762 ha Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 0 ha Długość szlaków turystycznych - 75 km

Slide 17

Park obejmuje obszarem pozostałe po melioracji tereny bagienne Polesia, na których żyje wiele rzadkich roślin i zwierząt. Jest to najbardziej płaski teren Polski z licznymi bagnami, lasami, jeziorami i wydmami. Obok torfowisk wysokich - mszarów, rozwijających się w bezodpływowych zagłębieniach, występują torfowiska niskie, powstające nad wolno płynącymi wodami i torfowiska przejściowe. Te ostatnie stanowią wyjątkową osobliwość parku. Powstają na skutek zarastania zbiorników wodnych. Kożuch roślinności na powierzchni wody dookoła jeziora tworzy tzw. spleję. Jest ona tak gęsta i zwarta, że można po niej chodzić, choć ugina się pod stopami. Składa się z mchów poprzerastanych roślinami zielnymi i krzewinkami, a w niektórych miejscach karłowatymi sosnami i brzozami. Szczególnymi okazami na terenie parku są krzewiaste gatunki brzozy niskiej i wierzby lapońskiej. Ta różnorodność środowisk wpływa na istnienie wielu gatunków roślin. Stwierdzono tu obecność 208 zespołów roślinnych. Z 928 gatunków roślin naczyniowych, aż 170 jest rzadkich, a 60 chronionych. Osobliwością jest występowanie w wodzie i na torfowiskach na terenie parku aż 7 gatunków rosiczki - mięsożernych roślin Najcenniejsze osobniki w faunie, związane są ze środowiskiem wodno błotnym. Wśród 21 gatunków ryb, strzelba przekopowa to okaz bardzo rzadko spotykany w kraju. Park to kraina gadów i płazów - zaobserwowano obecność 12 gatunków, w tym ginący żółw błotny oraz ptaków z takimi gatunkami jak: błotniak popielaty, błotniak zbożowy, kuliki wielki, dubelt, rycyk, cietrzew, sowa błotna, wodniczek, żuraw

Slide 18

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 8482 ha Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 806 ha Długość szlaków turystycznych - 42 km

Slide 19

Park obejmuje obszarem Roztocze - pasmo wzniesień osiągające wysokość 350 m n.p.m., poprzedzielane dolinami rzek i strumieni, z urokliwymi lasami i torfowiskowymi łąkami. Lasy na terenie parku układają się w charakterystyczne tylko dla tego terenu strefy, przypominające piętra górskie. Podstawy pagórków porastają bagienne lasy olsowe i łęgowe, z dominującą olszą czarną. Na skraju mokradeł rozciąga się las dębowo - świerkowy, który na płaskim terenie przechodzi w bory sosnowe, na stokach pagórków w jodłowe, a szczyty porasta buczyna karpacka. W parku można spotkać 33 gatunki drzew, a roztoczańskie jodły mają największe rozmiary w kraju - dorastają do 50 m wysokości i mają 1,5 m średnicy. Obszar parku należał do ordynacji Zamoyskich, których właściwa gospodarka pozwoliła na zachowanie naturalności flory i fauny. W parku rośnie 750 gatunków roślin naczyniowych, w tym 63 rzadkich i 37 chronionych. Ze względu na położenie geograficzne obok gatunków środkowoeuropejskich - storczyków - w tym storczyk obuwik, rosną gatunki: górskie - tojad dziobaty, czosnek siatkowaty; północne - zimoziół północny, bagnica torfowa; atlantyckie - sit sztywny, wąkrota zwyczajna; pontyjskie - pluskwica europejska, stepowe - ożanka właściwa. W faunie stwierdzono obecność 190 gatunków ptaków i 55 ssaków. Wśród tych ostatnich wysokie pogłowie jeleni, dzików i saren.Można tu również spotkać: wilki, wydry, gronostaje, popielice i koszatki. Osobliwością parku jest hodowla konia polskiego. Powstała ona w celu odtworzenia okazów najbardziej przypominające rasę tarpana leśnego, którego hodowlę na tym terenie utrzymywali Zamoyscy.

Slide 20

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 18618 ha Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 5619 ha Długość szlaków turystycznych - 140 km

Slide 21

Park obejmuje teren, który przed wiekami był bałtycką zatoką - Mierzeję Łebską wraz z licznymi jeziorami, które powstały na skutek nanoszonego przez fale morza piachu, a powstałe wały oddzieliły tafle wody od otwartego morza. Jego obszar, to twórcza działalność natury: wydmy, słodkowodne jeziora, torfowiska i lasy. Największą atrakcją parku są nagie, ruchome wydmy zajmujące obecnie ok. 500ha. Przemieszczające się wydmy niszczą lasy, bagna, zasypują jeziora. Nasadzanie sosny i kosodrzewiny hamuje ten proces. Na wydmach roślinność jest bardzo uboga i charakterystyczna dla piaszczystego typu podłoża. Pionierskim gatunkiem porastającym piaszczyste wydmy jest trawa piaskownica zwyczajna. Rośnie koloniami, ma długie korzenie, a broniąc się przed zasypaniem piaskiem wyrasta szybko i wysoko. Osobliwościami wśród roślin na terenie parku są: mikołajek nadmorski, wrzosiec, turzyca piaskowa, wiciokrzew pomorski, rosiczka pośrednia, malina moroszka, zimoziół północny, bażyna, bagno zwyczajne. Na terenie parku stwierdzono obecność ok. 900 gatunków roślin naczyniowych, 400 mchów i porostów, 500 glonów. Ponad połowę terenu parku zajmują jeziora, z licznymi wyspami i gęstym pasem roślinności przybrzeżnej. To one stanowią prawdziwą ostoję dla ptaków i zwierząt. Stwierdzono obecność 257 gatunków ptaków w tym ok. 150 to gatunki lęgowe. Oprócz pospolitych kaczek, perkozów, mew i rybitw, można tu spotkać bardzo rzadkie mewy srebrzyste, ohary i podgorzałki. W lasach porastających część mierzei i torfowisk gnieżdżą się bieliki, rybołowy, orliki krzykacze i puchacze.Stwierdzono również obecność na terenie parku orła przedniego najrzadziej występującego w Polsce ptaka drapieżnego. Lasy zamieszkują dziki, jelenie i sarny. W przybrzeżnych wodach Bałtyku można zobaczyć czasem morświny i foki szare

Slide 22

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 7632 ha Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 1731 ha Długość szlaków turystycznych 35 km

Slide 23

Park obejmuje pasmo Gór Świętokrzyskich, Łysogóry i części pasm Klonowskiego i Pokrzywiańskiego. Przeważającą część obszaru pokrywają lasy, ze słynną Puszczą Jodłową. W parku rośnie najwięcej w Polsce gatunków drzew - 35. Obok okazałych jodeł, można tu spotkać bardzo rzadkiego cisa, modrzewie - tylko tutaj występują w stanie naturalnym i okazałe buki. Na łąkach leżących na terenie parku rośnie wiele gatunków cennych i chronionych roślin: pełnik europejski, mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, goryczka wąskolistna, kruszczyk szerokolistny, storczyk plamisty. Osobliwością parku są gołoborza - rumowiska skalne zajmujące szczytowe partie gór, zbudowane z twardego i odpornego na wietrzenie kwarcytu. Znaleziono na nich odciski skamieniałych roślin i zwierząt, żyjących miliony lat temu, wśród których wiele gatunków nieznanych nauce. Największe, mające ok. 1 km długości gołoborze mieści się pod Łyśćcem. Gołoborza zamieszkuje wiele bezkręgowców. Fauna kręgowców jest typowa dla rejonów środkowej Polski. Żyją tu sarny, dziki, borsuki, kuny, tchórze i łasice, a dziuplach drzew popielice i koszatki. Z ptaków do najciekawszych należą: bociany czarne, orliki krzykliwe, kruki, orzechówki, pliszki górskie, krzyżodzioby.

Slide 24

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 7620 ha, Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 259 ha Długość szlaków turystycznych- 87 km

Slide 25

Park obejmuje teren polodowcowy z rozległymi wzgórzami morenowymi, wąskimi ozami, łagodnymi pagórkami o spłaszczonych wierzchołkach kemy, drumlinami, głębokimi rynnami. Większość z nich porasta las z dominującą, posadzoną przez człowieka sosną i obfitym runem leśnym, w którym występuje wiele gatunków roślin charakterystycznych dla grądów, dąbrowy i buczyny. Na terenie parku znajduje się ok. 70 zbiorników wodnych, w tym jeziora polodowcowe. To stadium ich zarastania wpływa na rozmaitość fauny i flory.Strome brzegi porastają lasy liściaste i mieszane, na płaskich bagienne olsy. Przybrzeżne wody porastają szuwary, tataraki, pałki wodne i oczerety. W strefie roślin wodnych rosną lilie wodne i grążele żółte, a na głębszych wodach: rdestnice, wywłóczniki, rogatki W parku stwierdzono obecność 300 gatunków glonów. Każdą strefę roślinną zamieszkują różnorodne gatunki zwierząt wodnych i lądowych. W wodach zamieszkuje 35 gatunków ryb. W faunie odnotowano ponad 3000 gatunków bezkręgowców, wśród których na szczególną uwagę zasługuję rzadki i chroniony gatunek pająka - tygrzyk paskowy oraz jelonek rogacz. Wśród 40 gatunków ssaków najpospolitsze to jelenie, dziki, lisy i kuny, a ze 190 gatunków ptaków bogate populacje perkoza i ptaków śpiewających.

Slide 26

WIGIERSKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 15085 ha Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 380 ha Długość szlaków turystycznych - 237 km, z możliwością pływania kajakami i łodziami wiosłowymi po terenie jeziora Wigry

Slide 27

Park zajmuje obszar krajobrazu polodowcowego - Suwalszczyzny i największego obszaru leśnego - Puszczy Augustowskiej. Jego teren w części północnej to morenowe wzgórza, ozy, kemy i rynny jeziorne uformowane przez lodowiec, natomiast część południowa, to piaszczysta równina tzw, sandr. Park obejmuje 42 jeziora różnej wielkości i głębokości, w tym śródleśne jeziorka dystroficzne tzw. suchary pokryte przez pło. To na nich powstają torfowiska wysokie. Tutaj też leży jedno z największych i najgłębszych polskich jezior - Wigry, przez które przepływa rzeka Czarna Hańcza. Położenie parku w okolicy polskiego bieguna zimna sprzyja rozwojowi świerku, upodabniając go do tajgi, choć w lasach dominuje nasadzona sosna. Stwierdzono tu istnienie 19 gatunków lasów. Oprócz typowych gatunków roślin środkoweuropejskich, można spotkać wiele charakterystycznych dla zimnego wschodniego klimatu kontynentalnego: wieląsił błękitny, skalnicę torfowiskową, wełnianeczkę alpejską. Symbolem parku są bobry. Zamieszkują one brzegi rzek i jezior. Ponadto występują wilki, rysie, wydry, łosie i zające bielaki. Teren parku stwarza dogodne warunki życia wielu gatunków ptaków, w tym: gągoły, tracze nurogęsi, bieliki, rybołowy, kanie czarne. W wodach żyje 32 gatunki ryb z tak rzadkimi gatunkami jak: sieja, sielawa i troć jeziorna.

Slide 28

WOLIŃSKI PARK NARODOWY Powierzchnia - 10937 ha Powierzchnia obszarów ochrony ścisłej - 165 ha Długość szlaków turystycznych - 44 km

Slide 29

Park położony jest na wyspie Wolin i obejmuje swoim obszarem zalesione wzgórza, urwiste brzegi morskie, bagna, pojezierze i morze. Osobliwością parku są morenowe wzgórza, opadające urwiskami do morza (niektóre mają nawet 100m) i tworząc urokliwe klify, porośnięte gęstymi, wiekowymi lasami. Plaże są kamieniste i wąskie. Flora parku liczy ok. 1300 gatunków roślin naczyniowych. Można tu spotkać cenne i rzadkie okazy 9 gatunków storczyków i wiciokrzewu pomorskiego - którego delikatne pnącze o długości 5 -6 m owija się wokół pni drzew. Pagórkowate tereny wyspy porastają lasy sosnowe i bukowe, wśród których leżą jeziora polodowcowe i sztuczne. Park jako jedyny w Polsce, obejmuje 1 milowy pas morza i pas Zalewu Szczecińskiego. Jest również najważniejszą w Polsce ostoją ptaków. Gniazduje tu bielik, zagrożone wiginięciem wodniczki, derkacze, wąsatki, ohary, krakwy, rożeńce, biegusy zmienne, brodźce krwawodziobe, mewy srebrzyste. Wiele ptaków spędza tutaj zimę. Wśród ssaków żyją tu foki szare, morświny, a w lasach największe polskie chrząszcze: jelonek rogacz i kozioróg dębosz.

Slide 30

Dziękuję za uwagę Kamil Uszyński

Dane:
  • Liczba slajdów: 30
  • Rozmiar: 0.42 MB
  • Ilość pobrań: 40
  • Ilość wyświetleń: 4156
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie