Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja

Liczba slajdów:
20
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
454.50 KB
Ilość pobrań:
19
Ilość wyświetleń:
3601
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 19
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 0
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 1
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 2
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 3
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 4
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 5
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 6
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 7
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 8
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 9
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 10
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 11
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 12
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 13
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 14
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 15
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 16
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 17
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 18
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 19
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Społeczeństwo w jednostce Socjalizacja
2
SOCJALIZACJA oznacza wszechstronne wprowadzanie jednostki w obiektywny świat społeczny, czyli zdobywanie doświadczenia społecznego. Jednostka staje się członkiem społeczeństwa dopiero po osiągnięciu pewnego stopnia socjalizacji. SOCJALIZACJA to całokształt procesów wzajemnego oddziaływania jednostki i jej środowiska społeczno-kulturowego, obejmujących zarówno przyswajanie sobie wymogów tego środowiska, jak też przystosowywanie się do niego, a także przekształcanie owego środowiska w rezultacie własnych działań.
3
Pojęcie socjalizacji obejmuje procesy: akulturacji, czyli przekazywanie dziedzictwa kulturowego zbiorowości z pokolenia na pokolenie, wychowania, czyli kształtowania osobowości człowieka ze względu na przyjęte w danej zbiorowości ideały, wartości i wzory osobowe. Socjalizacja odnoszona jest najczęściej do wczesnego okresu dojrzewania jednostki, kiedy to dziecko wprowadzane jest w życie społeczne poprzez zapoznawanie go z normami i regułami postępowania. Proces zdobywania doświadczenia społecznego (czyli socjalizacji) składa się z dwóch zasadniczych etapów: socjalizacji pierwotnej i socjalizacji wtórnej.
4
5
Socjalizacja pierwotna to okres który jednostka przechodzi w dzieciństwie i który pozwala jej stać się istotą społeczną w pełnym tego słowa znaczeniu. Socjalizacja wpływa zasadniczo na rozwój jednostki, kształtuje wszystkie podstawowe elementy jej osobowości, przystosowuje do życia w zbiorowości, umożliwia porozumiewanie się i celowe, inteligentne działanie w jej ramach - ucząc jak trzeba się zachowywać, by osiągać określone cele.
6
Dzięki procesowi socjalizacji pierwotnej jednostka: 1. zdobywa umiejętności kontrolowania swoich popędów i potrzeb, a zarazem zaspokajania ich w społecznie aprobowanej formie i we właściwym czasie, 2. zdobywa umiejętności (uczy się) pełnienia różnorodnych ról społecznych (np. syna, kolegi, ucznia itp.) - a więc umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne z innymi oraz umiejętności niezbędne w procesie symbolicznego komunikowania się z innymi.
7
3. kształtuje zarówno swoje sposoby odczuwania i wyrażania emocji, jak i sposoby postrzegania oraz ujmowania (rozumienia, urzeczowienia i uzewnętrzniania) otaczającej ją rzeczywistości - środowiska - społecznej, kulturowej i materialno-przestrzennej (fizycznej). 4. zdobywa umiejętności wykonywania określonych czynności i posługiwania się podstawowymi dla danej kultury przedmiotami (narzędziami, przyborami itp.) 5. uwewnętrznia (internalizuje) rozpowszechnione w danej zbiorowości wartości, normy, aspiracje lub cele działań i traktuje je jako własne.
8
Socjalizacja pierwotna jest daleko bardziej istotna, niż wtórna. Osoby wprowadzające jednostkę w życie społeczne i przekazujące jej doświadczenie, tzw. znaczący inni (czyli osoby inne niż jednostka, mające dla niej istotne znaczenie, np. rodzice, rodzeństwo, rodzina, sąsiedzi, koledzy itp.) czynią to w sposób zapośredniczony, tzn. poprzez ich własne doświadczenie i miejsce zajmowane w strukturze społecznej.
9
10
Ze względu na fakt, że socjalizacja pierwotna dokonuje się zazwyczaj w obrębie tzw. grup pierwotnych (rodziny, środowiska wychowania) jest ona zarazem procesem rozgrywającym się w atmosferze silnych związków emocjonalnych. Bez emocjonalnego związku jednostki ze znaczącymi innymi proces stawania się przez nią istotą społeczną byłby niemożliwy lub bardzo trudny.
11
Socjalizacja pierwotna mechanizmach jak: opiera się na takich mechanizm uczenia się, związany ze stosowaniem systemu kar i nagród, mechanizm naśladownictwa - polegający na skłonności do odtwarzania sposobu zachowania się innych osób lub wzorowania się na nich, mechanizm identyfikacji (utożsamiania się z innymi), polegający na upodabnianiu się do innych osób, jak też postrzegania podobieństwa lub różnic wobec nich. Szczególnie wartości i normy zinternalizowane (uwewnętrznione) w trakcie socjalizacji pierwotnej są bardzo silnie zakorzenione - ze względu na silny ładunek emocjonalny, towarzyszący powyższym mechanizmom.
12
13
Socjalizacja wtórna: Socjalizacja pierwotna kończy się z chwilą wykształcenie się u jednostki poczucia tożsamości (samoidentyfikacji) oraz utrwalenia w jej świadomości pojęcia uogólnionego innego (wszystkich innych, ludzi) - a więc z chwilą, gdy określone normy, wartości i wzory postępowania nabiorą dla niej waloru ogólności. Socjalizacja wtórna to okres, w który jednostka wchodzi po socjalizacji pierwotnej. Proces ten nigdy się nie kończy ani nigdy nie jest całkowity.
14
Socjalizacja wtórna polega przede wszystkim na nabywaniu wiedzy związanej z pełnionymi rolami społecznymi. Dominującym mechanizmem jest mechanizm uczenia się, dzięki któremu jednostka musi opanować przede wszystkim: procedury formalne i komunikacyjne (np. słownictwo) związane z pełnionymi rolami, otwarte i ukryte znaczenia oraz symbolikę związaną z pełnieniem ról społecznych, różne schematy motywacyjne i interpretacyjne, mające zastosowanie przy pełnieniu ról.
15
Czynniki socjalizacji: W trakcie socjalizacji pierwotnej największe znaczenie ma zaspokajanie potrzeb tzw. pierwotnych, tj. potrzeb biologicznych (np. odżywiania się) oraz potrzeby bezpieczeństwa. W trakcie socjalizacji wtórnej, wyodrębniają się i nabierają większego znaczenia potrzeby tzw. wtórne, niezbędne dla funkcjonowania psychiki: potrzeba utrzymywania stosunków emocjonalnych z innymi (tzw. potrzeba oddźwięku emocjonalnego) oraz potrzeba przynależności do grupy (tzw. potrzeba afiliacji).
16
17
W obrębie socjalizacji pierwotnej: o język - stanowiący główne narzędzie procesu socjalizacji, o naśladownictwo - skłonność do kopiowania zachowań innych lub wzorowania się na nich, o zabawa - odgrywanie określonych ról poprzez ich naśladowanie, o gra - w obrębie której istnieje uregulowany normami związek pomiędzy rolami poszczególnych uczestników.
18
W obrębie socjalizacji wtórnej: doświadczenia interakcji z innymi osobowość społeczna kształtuje się dzięki temu, że doświadczenia zdobywane podczas interakcji z innymi i zdolności nabyte w trakcie procesu komunikowania się, jednostka przenosi w sferę relacji z samą sobą, analizując własne działania i stopniowo wytwarzając koncepcję własnej tożsamości (wizję samego siebie na tle innych), struktura otoczenia (środowiska) społecznego - tzn. podział ról i miejsce zajmowane przez poszczególnych uczestników otoczenia,
19
instytucjonalny kontekst - rodzaj, charakter i siła oddziaływania instytucji (szkoły, kościoła, tzw. ulicy itp.), mikrospołeczny kontekst socjalizacji charakter i kulturowa tożsamość rodziny, grupy zabawowej, grupy rówieśniczej, społeczności lokalnej, makrospołeczny kontekst socjalizacji zależność syndromów cech osobowościowych, wartości i postaw w zależności od charakteru pracy jednostek, pozycji klasowo-warstwowej, poziomu wykształcenia, poziomu zamożności, przynależność narodowa - mająca wpływ na postawy i wartości jednostek.
20
Dla prawidłowego przebiegu socjalizacji najważniejsze jest zharmonizowanie wartości i norm na poziomie mikrostruktur i makrostruktur w taki sposób, aby wpływały zarówno na integrację systemu społecznego, jak na właściwy rozwój osobowości jednostek.

Mogą Cię zainteresować

Rodzina - Slajd 1

Rodzina

Rodzina
Teoria dobra publicznego - Slajd 1

Teoria dobra publicznego

Teoria dobra publicznego
Zasady demokracji - Slajd 1

Zasady demokracji

Zasady demokracji
Wielcy Polacy - Slajd 1

Wielcy Polacy

Wielcy Polacy

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?