Odnawialne źródła energii

Liczba slajdów:
21
Autor:
Agnieszka Jaskowiak
Rozmiar:
2.01 MB
Ilość pobrań:
35
Ilość wyświetleń:
970
Kategoria:
Odnawialne źródła energii - Slajd 20
Odnawialne źródła energii - Slajd 0
Odnawialne źródła energii - Slajd 1
Odnawialne źródła energii - Slajd 2
Odnawialne źródła energii - Slajd 3
Odnawialne źródła energii - Slajd 4
Odnawialne źródła energii - Slajd 5
Odnawialne źródła energii - Slajd 6
Odnawialne źródła energii - Slajd 7
Odnawialne źródła energii - Slajd 8
Odnawialne źródła energii - Slajd 9
Odnawialne źródła energii - Slajd 10
Odnawialne źródła energii - Slajd 11
Odnawialne źródła energii - Slajd 12
Odnawialne źródła energii - Slajd 13
Odnawialne źródła energii - Slajd 14
Odnawialne źródła energii - Slajd 15
Odnawialne źródła energii - Slajd 16
Odnawialne źródła energii - Slajd 17
Odnawialne źródła energii - Slajd 18
Odnawialne źródła energii - Slajd 19
Odnawialne źródła energii - Slajd 20
Odnawialne źródła energii - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Odnawialne źródła energii Wykonała: Agnieszka Jaskowiak
2
Bibliografia Odnawialna energia Podział energii Biomasa Wykorzystywanie biomasy w Polsce Biogaz Energia wiatru Rozmieszczenie wiatraku Gęstość mocy Energia geometralna Energia geometralna w Polsce Energia słoneczna Energia wodna Energia wód kopalnianych Moc elektrowni
3
Odnawialna energia Energetyka oparta na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii jest znana człowiekowi od zarania dziejów. Promienie słoneczne wykorzystywane były do ogrzewania i suszenia już przez człowieka pierwotnego. Palenie ognisk, a więc spalanie biomasy w celach energetycznych stanowiło pierwszy, znaczący skok cywilizacyjny. W czasach średniowiecza powszechnie już wykorzystywano energię wiatru i wody do napędzania urządzeń, które świadczyły pracę na rzecz człowieka - wiatraków i młynów wodnych. www.pigeo.org.pl
4
Podział energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski bitumiczne, pierwiastki promieniotwórcze (uran, tor i rad); odnawialne, do których należy siła spadku wody, energia wiatru, energia słoneczna, energia wody morskiej (prądów, fal, pływów, różnic temperatury), energia geotermiczna i energia biomasy. www.oze.compnet.com.pl
5
Źródła energii Odnawialnej
6
Biomasa BIOMASA - to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także inne części odpadów, które ulegają biodegradacji. Biomasa jest źródłem energii odnawialnej w największym stopniu wykorzystywanym w Polsce. www.oze.compnet.com.pl
7
Wykorzystywanie biomasy w Polsce Obecnie w Polsce wykorzystywana w przemyśle energetycznym biomasa pochodzi z dwóch gałęzi gospodarki: rolnictwa i leśnictwa. Najpoważniejszym źródłem biomasy są odpady drzewne i słoma. Część odpadów drzewnych wykorzystuje się w miejscu ich powstawania (przemysł drzewny), głównie do produkcji ciepła lub pary użytkowanej w procesach technologicznych. W przypadku słomy, szczególnie cenne energetycznie, a zupełnie nieprzydatne w rolnictwie, są słomy rzepakowa, bobikowa i słonecznikowa. Rocznie polskie rolnictwo produkuje ok. 25 mln. ton słomy. www.oze.compnet.com.pl
8
Biogaz BIOGAZ - powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. W procesie fermentacji beztlenowej do 60 substancji organicznej zamienianej jest w biogaz. Biogaz wykorzystywany do celów energetycznych powstaje w wyniku fermentacji:
9
odpadów organicznych na wysypiskach śmieci, odpadów organicznych na wysypiskach śmieci, odpadów zwierzęcych i odpadów roślinnych w gospodarstwach rolnych, osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. www.oze.compnet.com.pl
10
Energia wiatru Jest to energia kinetyczna poruszających się mas powietrza. Bezpośrednią przyczyną powstawania wiatru jest nierównomierny rozkład ciśnienia atmosferycznego nad powierzchnią ziemi, co z kolei spowodowane jest niejednakowym nagrzewaniem jej przez słońce. Prędkość wiatru, czyli przemieszczania się mas powietrza, zawiera w sobie ogromny ładunek energii, która praktycznie jest niewyczerpalna. Potencjał energetyczny wiatru odnawiany jest w wyniku stałego, nierównomiernego nagrzewania ziemi promieniami słonecznymi. Prędkość wiatru, a więc i energia jaką można z niego czerpać, ulega zmianom dziennym, miesięcznym i sezonowym. Szacuje się, że globalny potencjał energii wiatru jest równy obecnemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. www.oze.compnet.com.pl
11
Rozmieszczenie wiatraków Turbiny wiatrowe ustawiane są zarówno na lądzie, jak i na morzu, pojedynczo lub w grupach - tzw. farmach wiatrowych. Najkorzystniejsze warunki panują w pasach nadmorskich i właśnie głównie tam lokalizowane są turbiny. Szybkość i częstotliwość występowania wiatru w tych rejonach pozwala na w miarę równomierną produkcję energii. Polska jest uważana za kraj średnio zasobny w wiatr. Ocenia się, że średnioroczna prędkość wiatru w Polsce pomocnej na wysokości ponad 50 m wynosi 5,5 -7,5 ms. www.oze.compnet.com.pl
12
Gęstość mocy Powierzchniową gęstość mocy (czyli energia wiatru na jednostkę czasu i powierzchni) określa się wzorem: ρ - gęstość powietrza, [kgm3], v - prędkość powietrza, [ms]. www.wikipedia.pl
13
ENERGIA GEOTERMALNA ENERGIA GEOTERMALNA - jest naturalnym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny w skałach. www.oze.compnet.com.pl
14
ENERGIA GEOTERMALNA w Polsce W Polsce występują naturalne baseny sedymentacyjnostrukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach: od kilkudziesięciu do ponad 90C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni. Przy niskich temperaturach nośnika, energia wód geotermalnych wykorzystywana jest zwykle jako źródło ciepła, np. w układach z pompą ciepła. Do zasadniczych cech zasobów geotermalnych decydujących o atrakcyjności ich wykorzystania w kraju zaliczyć można: praktyczną odnawialność, możliwość użytkowania bez powodowania zagrożeń środowiska naturalnego, niezależność od zmiennych warunków klimatycznych i pogodowych, możliwość budowy instalacji osiągających znaczne moce cieplne (do kilkudziesięciu MWt z jednego otworu) oraz ekonomiczną opłacalność ich pozyskiwania. www.oze.compnet.com.pl
15
16
Energetyka słoneczna SŁOŃCE jest podstawowym źródłem energii dla naszej planety. Energia słoneczna, to dla Ziemi pierwotne źródło energii, a wszystkie inne źródła są tylko jej pochodnymi. Energię słoneczną można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i do produkcji ciepłej wody, bezpośrednio poprzez zastosowanie specjalnych systemów do jej pozyskiwania i akumulowania. www.oze.compnet.com.pl
17
Ze wszystkich źródeł energii, energia słoneczna jest najbezpieczniejsza. W Polsce generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Największe szansę rozwoju w krótkim okresie mają technologie konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWhm2, natomiast średnie nasłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok. Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80 całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosennoletniego, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz.dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. www.oze.compnet.com.pl
18
Energetyka wodna ŹRÓDŁEM ENERGII WODNEJ (energia spadku wód) jest energia słoneczna (parowanie i skraplanie), której 0,4 zostaje przetworzone i skumulowane w postaci energii wodnej. Energia elektryczna pozyskiwana z elektrowni wodnych, pomimo niewielkiego jeszcze udziału w ogólnej jej produkcji, stwarza wymierne korzyści dla ochrony środowiska. Rocznie pozwala zaoszczędzić tysiące ton węgla i sprawia, że środowisko nie jest obciążane wieloma szkodliwymi substancjami, takimi jak dwutlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenek węgla, itd. Dzięki elektrowniom wodnym regulowane są biegi rzek i budowane są zbiorniki wodne przez co wyrównują się przepływy i zmniejsza ryzyko powodzi. Rzeki oczyszczane są z rumowiska, zwiększa się natlenianie, adsorbcja, mineralizacja i fotosynteza wody oraz nierzadko stwarzane są nowe powierzchnie wodne idealne do wypoczynku i rekreacji. www.oze.compnet.com.pl
19
ENERGIA WÓD KOPALNIANYCH ENERGIA WÓD KOPALNIANYCH - jest to energia cieplna zawarta w wodach pochodzących z procesu odwadniania kopalń. Energia ta generowana jest głównie w skorupie ziemskiej i akumulowana w górotworze oraz płynach wypełniających jego pory i szczeliny jest to więc energia geotermalna. W zlikwidowanych lub likwidowanych kopalniach, w których zaniechano procesu odwadniania, miejsce powietrza stopniowo zajmuje woda. Wody kopalniane wypompowuje się na powierzchnię, gdzie mogą być częściowo wykorzystywane w procesach technologicznych, ich nadmiar odprowadza się do cieków powierzchniowych. Temperatury wypompowywanych wód w zależności od rodzaju zakładu górniczego kształtują się od kilkunastu do dwudziestu kilku stopni rzadko przekraczając 22C.
20
Moc elektrowni Elektrownia wodna-5 MW Elektrownia wiatrakowa-2MW Elektrownia słoneczna 950 1250 kWhm2
21
Twórcy: Oddział fizyczny projektu Niezbadana moc kropli wody

Mogą Cię zainteresować

Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek - Slajd 1

Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek

Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek
Rośliny uprawiane w ogrodach - Slajd 1

Rośliny uprawiane w ogrodach

Rośliny uprawiane w ogrodach
Pierścenice - Slajd 1

Pierścenice

Pierścenice
Powstanie i ewolucja życia - Slajd 1

Powstanie i ewolucja życia

Powstanie i ewolucja życia

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?