Chemia

Odpady przemysłowe stałe

6 lat temu

Zobacz slidy

Odpady przemysłowe stałe - Slide 1
Odpady przemysłowe stałe - Slide 2
Odpady przemysłowe stałe - Slide 3
Odpady przemysłowe stałe - Slide 4
Odpady przemysłowe stałe - Slide 5
Odpady przemysłowe stałe - Slide 6
Odpady przemysłowe stałe - Slide 7
Odpady przemysłowe stałe - Slide 8
Odpady przemysłowe stałe - Slide 9
Odpady przemysłowe stałe - Slide 10
Odpady przemysłowe stałe - Slide 11
Odpady przemysłowe stałe - Slide 12
Odpady przemysłowe stałe - Slide 13
Odpady przemysłowe stałe - Slide 14
Odpady przemysłowe stałe - Slide 15
Odpady przemysłowe stałe - Slide 16
Odpady przemysłowe stałe - Slide 17
Odpady przemysłowe stałe - Slide 18
Odpady przemysłowe stałe - Slide 19
Odpady przemysłowe stałe - Slide 20
Odpady przemysłowe stałe - Slide 21
Odpady przemysłowe stałe - Slide 22
Odpady przemysłowe stałe - Slide 23
Odpady przemysłowe stałe - Slide 24
Odpady przemysłowe stałe - Slide 25
Odpady przemysłowe stałe - Slide 26
Odpady przemysłowe stałe - Slide 27
Odpady przemysłowe stałe - Slide 28
Odpady przemysłowe stałe - Slide 29
Odpady przemysłowe stałe - Slide 30
Odpady przemysłowe stałe - Slide 31
Odpady przemysłowe stałe - Slide 32
Odpady przemysłowe stałe - Slide 33
Odpady przemysłowe stałe - Slide 34
Odpady przemysłowe stałe - Slide 35

Treść prezentacji

Slide 1

Odpady przemysłowe stałe Odpady przemysłowe stałe to uboczne produkty działalności człowieka, powstające na terenie zakładu przemysłowego i niepożądane w miejscu ich powstawania. Z punktu widzenia ochrony środowiska odpady dzieli się na 3 klasy szkodliwości: odpady niebezpieczne, odpady szkodliwe odpady uciążliwe.

Slide 2

Odpady przemysłowe stałe 7 3 15 przemysłowe rolnicze komunalne niebezpieczne 75 Struktura odpadów stałych w Polsce w 2000r.

Slide 3

Odpady stałe Gospodarka odpadami stałymi - całokształt działań zmierzających do maksymalnego odzysku z odpadów substancji nadających się do zawrócenia do procesów wytwórczych, bądź do ponownego ich wykorzystania oraz maksymalnego zmniejszenia ilości odpadów, które po uprzedniej detoksykacji mogą być składowane w środowisku. Unieszkodliwianie odpadów polega na poddaniu ich procesom przekształcenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Slide 4

Odpady stałe Unieszkodliwianie odpadów polega na: selektywnej zbiórce i przetwarzaniu odpadów: ponowne wykorzystanie odpadów do produkcji tych samych wyrobów (recykling), lub jako surowców wtórnych do produkcji innych ; przetwarzanie chemiczne lub biologiczne np. kompostowanie odpadów organicznych, produkcja biogazu i nawozu organicznego; obróbka termiczna (spalanie odpadów) - produkcja energii cieplnej i lub elektrycznej. bezpiecznym składowaniu na wysypiskach, hałdach, w zbiornikach.

Slide 5

Odpady stałe Recykling jest to doprowadzenie zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ponowne ich wykorzystanie. Rodzaje recyklingu 1 - recykling chemiczny, 2 - recykling materiałowy.

Slide 6

Odpady stałe Bezpieczne składowanie polega na deponowaniu odpadów na wysypiskach zorganizowanych w taki sposób, aby zagwarantować jak najmniejszy negatywny wpływ na wszystkie elementy środowiska. przygotowanie terenu składowiska ma na celu: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, wyeliminowanie zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych.      

Slide 7

Odpady stałe Przygotowanie wysypiska polega na wykonaniu specjalnych: instalacji odgazowania uszczelnień niecki składowiska z warstw gruntu słaboprzepuszczalnego i geomembran drenaży zbierających wody odciekające ze składowiska oraz wody opadowe; oczyszczalni wód odciekowych. Po zakończeniu eksploatacji wysypisko musi być poddane rekultywacji, która polega na wykonaniu: uszczelnienia od góry ekranem z tworzywa sztucznego, przykrycia składowiska warstwą gruntu i kompostem (najczęściej uzyskiwanym z przerobu odpadów), wprowadzeniem roślinności (gatunki odpowiednie dla warunków gruntowo-wodnych i jakości środowiska).

Slide 8

Odpady stałe

Slide 9

Odpady stałe Kompostowanie jest to utylizacja odpadów organicznych, pochodzących z odpadów przemysłu chemicznego i przemysłu rolno-spożywczego; dodawany może być również osad z oczyszczalni ścieków.     Kompostowanie przebiega w dwóch etapach: w pierwszym odpady ulegają fermentacji w zamkniętych zbiornikach (tzw. biostabilizatorach), w których powstaje świeży kompost i jako produkt uboczny metan, który jest zbierany i zwykle wykorzystywany do ogrzewania instalacji; w drugim świeży kompost ulega dojrzewaniu w warunkach tlenowych

Slide 10

Odpady stałe Zalety kompostowania: 1)  Recyrkulacja na dużą skalę rozkładalnych organicznych składników odpadów komunalnych, 2)   Zmniejszenie o 30 50 ilości odpadów kierowanych na wysypiska, 3) Unieszkodliwianie odpadów pod względem sanitarno epidemiologicznym 4)      Metoda jest do przyjęcia pod względem ekonomicznym, 5)  Produkt kompostowania jest wartościowym materiałem, przydatnym do wielu celów, jest między innymi bazą substancji humusowych niezbędnych dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60 gleb ma niedomiar humusu),

Slide 11

Odpady stałe Powstały kompost może być wykorzystywany: w rolnictwie i leśnictwie, jeżeli nie zawiera substancji szkodliwych (np. metali ciężkich), najczęściej jednak jest używany do rekultywacji wysypisk i terenów zdegradowanych.

Slide 12

Odpady stałe Odpady mineralne stanowią 90 odpadów poprodukcyjnych. Odpady przemysłowe :

Slide 13

Odpady stałe Odpady górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rud metali, górnictwa surowców skalnych: 1. Odpady wydobywcze - są to z reguły duże okruchy skały płonnej, głównie piaskowców 2. Odpady przeróbcze - mieszanina węgla i skał karbońskich, takich jak iłowce, mułowce, piaskowce. Ich udział waha się od 36 do 80 proc. 

Slide 14

Odpady stałe 1. Odpady wydobywcze Utylizacja:Wypełnianie wyrobisk, składowanie (7) - budownictwo drogowe i transport kolejowy ( budowa nasypów pod autostrady i drogi szybkiego ruchu dla transportu samochodowego ) i nasypy kolejowe;  - przygotowanie terenu pod budowę parkingów, centrów handlowych, zakładów. przemysłowych.  - surowiec do masy ceramicznej (produkcja cegły klinkierowej), produkcja cementu, materiał do robót drogowych, wypełniacz betonów w budownictwie, - dolomity- oddzielane w procesie wstępnego wzbogacania wykorzystane w budownictwie, drogownictwie budownictwie stawów osadowych

Slide 15

Odpady stałe 2. Odpady przeróbcze - odpady poflotacyjne rud miedzi gromadzone są na składowisku (30) a 70 zużywane do rozbudowy zbiornika na te odpady. - odpady poflotacyjne gromadzone są na składowisku, do niwelacji terenów i budowy nasypów. do rekultywacji wyrobisk, budowy dróg. Odpady z górnictwa siarki: - składowanie, do rekultywacji gruntów pogórniczych (10)

Slide 16

Odpady stałe Odpady energetyczne: popioły lotne i żużel Surowce wtórne: Do produkcji ceramiki budowlanej ( w tym o podwyższonej odporności termicznej),do produkcji betonów, do produkcji cementu, do podsadzania wyrobisk górniczych, likwidowaniu otworów wiertniczych, w rolnictwie, do oczyszczania ścieków. Mikrosfery składniki popiołów lotnych glinokrzemiany o budowie kulistej ( puste w środku). Ognioodporne izolatory w szerokim zakresie temperatur (do 1000oC). Mała gęstość ok. 0,5gm3.

Slide 17

Odpady niebezpieczne Zgodnie z współczesnym ustawodawstwem (Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z 20 marca 1978 78319CEE) można wyróżnić kilka rodzajów zagrożeń stwarzanych przez odpady niebezpieczne: zagrożenia palne), fizyczne (substancje wybuchowe, zagrożenia biologiczne (substancje toksyczne, szkodliwe, drażniące), mutagenne (wywołujące organizmów żywych), mutacje w bardzo kodzie utleniające, toksyczne, genetycznym zagrożenia środowiskowe (substancje groźne dla środowiska naturalnego).

Slide 18

Odpady niebezpieczne Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych Spośród odpadów niebezpiecznych można wyróżnić grupy odpadów wymagające szczególnych zasad postępowania. Do odpadów tych należą: 1. odpady zawierające PCB, 2. oleje odpadowe, 3. baterie i akumulatory, 4. odpady zawierające azbest, 5. pestycydy, 6. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji.

Slide 19

Odpady niebezpieczne Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - składowanie - spalanie Składowanie: Składowiska podziemne, nadpoziomowe i podpoziomowe; Zbiorniki otwarte; Baseny; Zbiorniki zamknięte Mogilniki

Slide 21

Zatłaczanie głębinowe Ponad 820 otworów umieszczonych na liście Agencji Ochrony Środowiska sięga formacji geologicznych, które:     nie mają wartości surowcowej,   są skutecznie ograniczone formacjami leżącymi powyżej,   mają wystarczającą do przyjęcia dużych ilości odpadów porowatość, przenikalność i rozmiary,   nie są zlokalizowane na obszarach aktywnych sejsmicznie. Wiele z nich ma głębokość ponad 1600 m, a średnia głębokość odwiertów do zatłaczania odpadów sięga 1200 m.

Slide 22

Zatłaczanie głębinowe Zalety: niskie koszty, często poniżej 20 kosztów składowania na powierzchni lub oczyszczania chemicznego (neutralizacji), duża skuteczność tej metody składowane pod ziemią odpady (przy rozwoju techniki) mogą posłużyć jako surowce i zostać odpompowane na powierzchnię. Wady: największe zagrożenia wiążą się z tym czy odpady pozostaną na zawsze odizolowane od źródeł wody pitnej.

Slide 23

Odpady niebezpieczne Metody termicznego przetwarzania odpadów - w tym odpadów niebezpiecznych 1. Piroliza i dopalenie gazów pirolitycznych. 2. Spalenie w piecu obrotowym z dopaleniem spalin w termoreaktorze. 3. Spalanie odpadów w piecu z paleniskiem rusztowym stałym lub ruchomym. 4. Współspalanie w piecach cementowych. 5. Współspalanie w urządzeniach energetycznych. 6. Spalanie w piecach fluidalnych. 7. Termiczne niszczenie w urządzeniach mikrofalowych. 8. Termiczne niszczenie w plazmie.

Slide 24

Odpady niebezpieczne Wymagane jest spełnienie następujących warunków podczas spalania w spalarniach: Dla odpadów niebezpiecznych o zawartości chloru 1 Spalanie musi przebiegać w temperaturze nie niższej niż 8500C Czas przebywania spalin w tej temperaturze musi być nie krótszy niż 2s. Zawartość O2 6 Dla zawartości chloru 1 Spalanie musi przebiegać w temperaturze nie niższej niż 11000C Czas przebywania spalin w tej temperaturze musi być nie krótszy niż 2s. Zawartość O2 6 Gazy odlotowe z procesu powinny być monitorowane w zakresie ciągłej rejestracji temperatury w komorze spalania, ciśnienia, zawartości tlenu i pary wodnej.

Slide 25

Odpady niebezpieczne Czas przebywania gazów reakcyjnych w temperaturach 850 -11000C przez minimum 2s. wynika z tego, że w tych warunkach następuje praktycznie całkowite utlenienie węgla do CO2. Powstawanie dioksyn: Wykazano, że synteza dioksyn następuje na drodze reakcji chloru z cząsteczkami sadzy w obecności tlenu i pary wodnej. O stężeniu dioksyn w spalinach decyduje w tym przypadku nie stężenie chloru w spalanym materiale ale warunki prowadzenia tego procesu jak i skuteczność ich usunięcia w procesie oczyszczania spalin.

Slide 26

Odpady niebezpieczne Procentowy rozdział strumienia dioksyn w procesie spalania: Gazy spalinowe 25 Popioły lotne 70 Żużel 5

Slide 27

Odpady niebezpieczne Metody pierwotne redukcji dioksyn O ich stężeniu na wyjściu komory spalania decyduje: - dynamika pierwszej fazy spalania, konieczność pozostawania spalin przez pewien czas w temperaturze 850 - 900C, - przebieg dopalania w wysokiej temperaturze (1200C), - recyrkulacja gazów spalinowych, temperatura i turbulencja powietrza pierwotnego i wtórnego, - warunki schładzania gazów spalinowych w zakresie temperatur od 240 do 300C - ma to istotny wpływ na stopień rekombinacji dioksyn.

Slide 28

Odpady niebezpieczne Metody wtórne redukcji dioksyn      Stosowanie metod wtórnych polega na tworzeniu produktu odpadowego o bardzo wysokim stężeniu dioksyn. Powstały w ten sposób balast musi być podlegać kolejnemu procesowi unieszkodliwienia. Do podstawowych metod wtórnych należą: - metody strumieniowo-sorpcyjne (53 zastosowań), - metody katalityczne (33 zastosowań), - metody filtrów złożowych opartych na węglu aktywnym (15 zastosowań), - kombinacje ww. metod.

Slide 29

Odpady niebezpieczne Utylizacja popiołów: Utwardzenie popiołów w kompozycjach cementowych czyli zestaleniu: wykorzystanie popiołów do wypełniania asfaltów witryfikacja (zeszkliwianie). Metoda ta znakomicie nadaje się tam, gdzie popioły nie zawierają dioksyn, ale metale ciężkie (z wyjątkiem rtęci)

Slide 30

Odpady niebezpieczne Utylizacja popiołów: 2. Detoksykacja Proces niskotemperaturowego odchlorowania dioksyn na powierzchni cząstek popiołów pozwala na usunięcie dioksyn do poziomu 5 - 10 ng-TEQkg, czyli do takiego jaki mają gleby z terenów zurbanizowanych. Podstawowe parametry tego procesu przedstawiają się następująco: Atmosfera beztlenowa, lub znaczny niedobór tlenu Temperatura procesu w zakresie 3500C - 4500C Czas retencji (przebywania w piecu rurowym) minimum 1 godzina Szybkie schłodzenie popiołu do temp. poniżej 600C (99 destrukcji)

Slide 31

Odpady stałe -spalanie Spalarnią odpadów - jest instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia Instalacja składa się z czterech elementów - części składowych, odpowiadających następującym procesom: -           spalanie, -           wykorzystanie odzyskanej energii, -           oczyszczanie gazów spalinowych, -           neutralizacja i unieszkodliwianie pozostałości. W procesie spalania wytwarzają się gazy spalinowe oraz pozostałości stałe. Frakcje wynoszone są częściowo w postaci pyłu wraz z gazem, zaś w większej części stanowiącej aż 30 mas. wsadu (a tylko 15 objętościowo), odbierane są jako żużel (szlaka).

Slide 32

Odpady stałe

Slide 33

Spalanie odpadów niebezpiecznych Schemat spalarni odpadów niebezpiecznych w Dąbrowie Górniczej

Slide 34

Odpady promieniotwórcze

Slide 35

Odpady promieniotwórcze Odpady wysokoaktywne są: witryfikowane w postaci cylindrów szklanych o bardzo wysokiej odporności zamykane w pojemniki z miedzi lub stali nierdzewnej, nie dopuszczające do kontaktu wody ze szkłem. otoczony warstwą gliny bentonitowej, zwanej buforową, która zabezpiecza pojemnik przed małymi ruchami skały i utrzymuje go na miejscu.

Dane:
  • Liczba slajdów: 35
  • Rozmiar: 2.41 MB
  • Ilość pobrań: 60
  • Ilość wyświetleń: 5553
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie