Bankowość w dobie „rewolucji finansowej”

Liczba slajdów:
46
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
5.59 MB
Ilość pobrań:
1658
Ilość wyświetleń:
11845
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 45
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 0
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 1
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 2
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 3
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 4
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 5
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 6
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 7
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 8
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 9
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 10
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 11
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 12
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 13
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 14
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 15
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 16
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 17
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 18
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 19
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 20
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 21
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 22
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 23
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 24
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 25
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 26
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 27
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 28
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 29
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 30
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 31
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 32
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 33
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 34
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 35
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 36
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 37
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 38
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 39
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 40
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 41
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 42
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 43
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 44
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 45
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slajd 0

Treść prezentacji

1
2
1. 2. 3. 4. 5. 6. Wprowadzenie czym się będziemy zajmować? Klasyfikacja usług bankowych Działalność bankowa wg rodzajów świadczonych usług Historia usług bankowych w Polsce Współczesny rynek usług bankowych w Polsce Podsumowanie
3
Cel przedmiotu: przekazanie informacji o dzialalnosci banków krajowych i zagranicznych Literatura: Jaworski W., Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2006,
4
5
Biorąc pod uwagę analizy mikroekonomiczne bank to przedsiębiorstwo o pewnej specyfice działalności, która polega na wytwarzaniu i oferowaniu usług. Pojęcie to rozciąga się na proces powstawania usług wewnątrz przedsiębiorstwa, albo wiąże się z rynkowym zbytem produktów usługowych.
6
Operacje bankowe, usługi bankowe, czynności bankowe Wszelkie rodzaje usług świadczonych poprzez banki można nazwać czynnościami bankowymi. Stosunki umowne między bankiem a klientem, w których bank oferuje usługi, a klient jest usługobiorcą (W. L. Jaworski) W myśl regulacji Unii Europejskiej, usługi bankowe są to oznaczone rodzaje czynności (enumeratywnie określone w prawie wspólnotowym) oraz określone rodzaje aktywności instytucji finansowych.
7
Oferta bankowa to nic innego jak propozycja wykonania przez bank odpowiednich czynności - operacji bankowych. Operacje bankowe można określić jako stosunki umowne pomiędzy bankiem i klientem, w których bank oferuje swoje usługi, a klient jest usługobiorcą. Operacje bankowe mające określony związek z finansami często określa się jako produkty bankowe. Operacje bankowe są realizowane w ramach rachunków bankowych.
8
9
10
11
12
13
Banki uniwersalne Brak ograniczeń w zakresie działalności Rozbudowana sieć dystrybucji Łączenie i wzajemne przenikanie się rodzajów bankowości w ramach jednego banku Banki inwestycyjne Banki specjalistyczn e Działalności skupiona wokół wąskiego zakresu usług bankowych Zmodyfikowana i ograniczona sieć dystrybucji. Działalność skupiona wokół rynku kapitałowego. Brak sieci dystrybucji.
14
Bankowość inwestycyjna Bankowość detaliczna Bankowość przedsiębiorstw
15
Bankowość detaliczna tradycyjna Bankowość prywatna Klienci osoby indywidualne Obsługa: Sieć placówek Produkty indywidualna, Rozbudowana, standardowe w placówkach łatwy dostęp, , zebrane w banku, placówki blisko pakiety pośrednia klienta Sieć Klienci Produkty placówek Obsługa: osoby dostosowane, brak, lub indywidualna, indywidualne wzbogacone o o ponad ubezpieczenia, ekskluzywne bezpośrednia, biura w personalna przeciętnych usługi oddziałach dochodach maklerskie banku
16
Chcąc wykorzystać obecny potencjał i tendencje rynkowe banki nadają wybranym produktom kluczowe znaczenie, uznając je za produkty strategiczne dla kształtowania relacji z klientem bądź generowania przychodów i zysków banku. Pozostałe produkty pełnią rolę produktów uzupełniających.
17
DEPOZYTY KREDYTY -na koncie ROR -Kredyt w ROR - Ratalny - Rachunki -Samochodowy terminowe - Studencki - Bony - Gotówkowy - Rachunki - Sezonowy walutowe REALIZACJA PŁATNOŚCI - ROR - Rachunek walutowy - produkty strategiczne PRODUKTY KARTOWE karta płatnicza powszechnie akceptowana PRODYKTY INWESTYCYJNE, OSZCZĘDNOŚCI OWE ORAZ USŁUGI ZEWNĘTRZNE -Produkty inwestycyjne i oszczędnościowe (akcje papiery, wartościowe) -Produkty funduszy powierniczych i inwestycyjnych - Produkty ubezpieczeniowe - Inne (np.: skrytki sejfowe)
18
Klienci Bankowość micro i małych firm osoby fizyczne prowadzące dz. Gospodarczą, małe firmy 550 prac. Klienci Bankowość średnich firm Produkty standardowe, zebrane w pakiety Produkty średnie firmy, pow 50 pracowników zindywidualizow ane w ramach jednej oferty Klienci Produkty indywidualne, firmy z Bankowość specjalnie pierwszej 500 dużych przedsiębiorstw tworzone dla 1 firm klienta Sieć placówek Obsługa rozbudowana, oddzielne pomieszczenia do obsługi Sieć placówek specjalne oddziały lub wydzielone pomieszczenia w oddziałach Sieć placówek brak - obsługa przez Centralę lub oddziały regionalne indywidualna, bezpośrednia, personalna, pośrednia Obsługa indywidualna, bezpośrednia, personalna, Obsługa indywidualna, bezpośrednia, u klienta
19
20
21
22
Bank Polski Bank Handlowy w Warszawie SA
23
Pełnił funkcje banku centralnego Miał formę spółki prywatnej z udziałem Skarbu Państwa
24
Pierwszy polski bank, który ma formę spółki akcyjnej, Wcześniejsze banki miały formę przedsiębiorstw rodzinnych lub spółek cywilnych.
25
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa Bank PKKP przejmuje od nowa funkcje emisyjną W 1924 r. zostaje przekształcony w Bank Polski SA z udziałem Skarbu Państwa W nowej formie funkcjonuje do II wojny światowej.
26
Wzrosła liczba banków komercyjnych Nastąpiły przekształcenia prawnoorganizacyjne banków zmierzające do tworzenia ich w formie spółek akcyjnych
27
Pocztowa Kasa Oszczędności, PKO Bank Polski SA stworzony przez Pocztową Kasę Oszczędności, Bank Polska Kasa Opieki (1929 r.) późniejszy Bank Pekao SA, Polski Bank Rolny, późniejszy BGŻ SA.
28
Scentralizowanie polskiego systemu bankowego, Utworzenie centralnego banku państwowego - Narodowego Banku Polskiego (NBP), NBP całkowicie zależny od politycznego aparaty państwowego, Przekształcenie Pocztowej Kasy Oszczędności w Powszechną Kasę Oszczędności Bank Państwowy (PPKO BP), późniejszy PKO Bank Polski SA
29
Przed wybuchem II wojny światowej działało w Polsce 27 banków prywatnych, w tym 4 należące do zagranicznych udziałowców. Po II wojnie światowej wszystkie banki przekształcono w podmioty państwowe. Poszczególne instytucje włączano w struktury Narodowego Banku Polskiego (w połowie lat 70-tych XX w. częścią NBP stał się PKO BP)
30
NBP jest bankiem centralnym, ale pełni też funkcję depozytowo-kredytową. Obowiązuje system centralnego planowania (nakazowo-rozdzielczy) stopy procentowe, kierunki i skala akcji kredytowej ustalane są przez rząd.
31
Przyjęto ustawę Prawo Bankowe oraz ustawę o Narodowym Banku Polskim. Wydzielono NBP ze struktur Ministerstwa Finansów. Zezwolono na zakładanie banków z udziałem kapitału prywatnego. W 1988 r. zaczynają działać 3 nowe banki Bank Rozwoju Eksportu (BRE, utworzony z inicjatywy NBP, PKO BP i Banku Handlowego), Bank Inicjatyw Gospodarczych (BIG, powstaje z połączenia kapitału prywatnego i państwowego) i Łódzki Bank Rozwoju (powołany z inicjatywy lokalnej) W 1988 r. ponownie wyłączono PKO BP ze struktur NBP.
32
1989 r. sejm zmienia kształt ustaw bankowych i uchwala przepisy uwzględniające rolę wolnego rynku, Powołane zostaje 9 państwowych banków komercyjnych (tzw. banki dziewiątki), Banki dziewiątki przejmują od NBP działalność depozytowo-kredytową Komercjalizacja (nadanie charakteru spółek akcyjnych) i prywatyzacja (sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa prywatnym inwestorom) banków dziewiątki
33
34
NBP bank centralny Komercyjne banki uniwersalne
35
36
37
38
39
40
O restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, O restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (1994 r.) Miały na celu uzdrowienie i ustabilizowanie systemu bankowego.
41
Gruntowna zmiana głównych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie sektora bankowego Powołanie Rady Polityki Pieniężnej NBP
42
Okres licznych fuzji i przejęć Okres konsolidacji banków Reforma sektora bankowości spółdzielczej
43
Znaczny udział kapitału zagranicznego w łącznych aktywach instytucji bankowych, Dość duża liczba często małych banków komercyjnych, Niewielka liczba oddziałów bankowych przypadających na 1 mieszkańca, Znaczne niedokapitalizowanie instytucji bankowych
44
Banki mniej zarobią spowolnienie światowej gospodarki dotknie Polskę Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia, że polski system bankowy jest zdrowy. Zachowawcza i ostrożna polityka banków. Koniec okresu dynamicznego wzrostu sektora bankowego
45
46
Mniej udzielonych kredytów hipotecznych Zainteresowanie produktami zapewniającymi poprawę płynności. . W przedsiębiorstwach - akredytywy, gwarancje.

Mogą Cię zainteresować

Mierniki makroekonomiczne - Slajd 1

Mierniki makroekonomiczne

Mierniki makroekonomiczne
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 1

Rola korporacji międzynarodowych

Rola korporacji międzynarodowych
Wielki światowy kryzys - Slajd 1

Wielki światowy kryzys

Wielki światowy kryzys
Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji - Slajd 1

Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji

Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?