Prawo rodzinne

Liczba slajdów:
53
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
316.50 KB
Ilość pobrań:
15
Ilość wyświetleń:
1010
Prawo rodzinne - Slajd 52
Prawo rodzinne - Slajd 0
Prawo rodzinne - Slajd 1
Prawo rodzinne - Slajd 2
Prawo rodzinne - Slajd 3
Prawo rodzinne - Slajd 4
Prawo rodzinne - Slajd 5
Prawo rodzinne - Slajd 6
Prawo rodzinne - Slajd 7
Prawo rodzinne - Slajd 8
Prawo rodzinne - Slajd 9
Prawo rodzinne - Slajd 10
Prawo rodzinne - Slajd 11
Prawo rodzinne - Slajd 12
Prawo rodzinne - Slajd 13
Prawo rodzinne - Slajd 14
Prawo rodzinne - Slajd 15
Prawo rodzinne - Slajd 16
Prawo rodzinne - Slajd 17
Prawo rodzinne - Slajd 18
Prawo rodzinne - Slajd 19
Prawo rodzinne - Slajd 20
Prawo rodzinne - Slajd 21
Prawo rodzinne - Slajd 22
Prawo rodzinne - Slajd 23
Prawo rodzinne - Slajd 24
Prawo rodzinne - Slajd 25
Prawo rodzinne - Slajd 26
Prawo rodzinne - Slajd 27
Prawo rodzinne - Slajd 28
Prawo rodzinne - Slajd 29
Prawo rodzinne - Slajd 30
Prawo rodzinne - Slajd 31
Prawo rodzinne - Slajd 32
Prawo rodzinne - Slajd 33
Prawo rodzinne - Slajd 34
Prawo rodzinne - Slajd 35
Prawo rodzinne - Slajd 36
Prawo rodzinne - Slajd 37
Prawo rodzinne - Slajd 38
Prawo rodzinne - Slajd 39
Prawo rodzinne - Slajd 40
Prawo rodzinne - Slajd 41
Prawo rodzinne - Slajd 42
Prawo rodzinne - Slajd 43
Prawo rodzinne - Slajd 44
Prawo rodzinne - Slajd 45
Prawo rodzinne - Slajd 46
Prawo rodzinne - Slajd 47
Prawo rodzinne - Slajd 48
Prawo rodzinne - Slajd 49
Prawo rodzinne - Slajd 50
Prawo rodzinne - Slajd 51
Prawo rodzinne - Slajd 52
Prawo rodzinne - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Prawo rodzinne charakterystyka przedmiotu dr Krzysztof Gołębiowski
2
Przedmiot regulacji 3 grupy stosunków prawnych Przedmiot regulacji stosunków prawnych: 3 grupy małżeństwo, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela; w zasadzie ściśle rodzinny charakter mają dwie pierwsze grupy, opieka i kuratela pojawiają się najczęściej poza relacjami rodzinnymi
3
Pojęcie rodziny prawo rodzinne oczywiście reguluje stosunki prawne związane z rodziną brak jest definicji legalnej rodziny zarówno na potrzeby samego k.r.o., jak i ogólnej, na potrzeby całego systemu prawnego definicję trzeba rekonstruować na podstawie wielu przepisów k.r.o.
4
Pojęcie rodziny różne znaczenia terminu rodzina w różnych naukach społecznych pojęcie prawne może mieć inne znaczenie niż socjologiczne w przepisach k.r.o. pojęcie to nie pojawia się często większość norm adresowanych do stron poszczególnych stosunków prawnorodzinnych (rodzice, dzieci, małżonkowie itp.)
5
Pojęcie rodziny znaczenie ustalenia, czym jest rodzina w k.r.o.: porządkowanie pojęć wykładnia przepisów (np. art. 39, 45 k.r.o. dobro rodziny, potrzeby rodziny) przykład: art. 39 k.r.o. pozwala na uzyskanie zgody sądu na dokonanie czynności prawnej, która wymaga zgody drugiego małżonka, a małżonek ten odmawia zgody lub nie można się z nim porozumieć sąd wyda zezwolenie, jeżeli dokonania tej czynności wymaga dobro rodziny a więc istotne dla stosowania tej normy jest, czym jest rodzina
6
Pojęcie rodziny niektóre z przepisów k.r.o., które odwołują się do pojęcia rodziny: 10 1 dobro założonej rodziny a więc przez małżeństwo zakłada się coś, co ustawodawca określa mianem rodziny art. 23 rodzina, którą przez swój związek założyli a więc rodzina to na pewno małżeństwo art. 91 1 dziecko powinno przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, jeżeli mieszka u rodziców - a więc również dzieci i rodzice tworzą rodzinę w ujęciu normatywnym przynajmniej dopóki dzieci mieszkają z rodzicami 103 dochód z majątku dziecka może być przeznaczony na inne uzasadnione potrzeby rodziny, a więc jego i rodziców oraz rodzeństwa
7
Pojęcie rodziny Wnioski: przez rodzinę polski ustawodawca w k.r.o. rozumie małżonków oraz ich dzieci do czasu wspólnego zamieszkiwania z rodzicami sporne jest, czy do rodziny wchodzą również dzieci tylko jednego z małżonków jeśli zamieszkują z małżonkami - obecnie przeważa stanowisko, że tak, chodzi więc w k.r.o. o model tzw. małej rodziny nie oznacza to, że więzi między krewnymi nie mają znaczenia prawnego (np. w odniesieniu do obowiązku alimentacyjnego), nie tworzą oni natomiast rodziny w tym znaczeniu
8
Konkubinat konkubinat, wolny związek itp. nie stanowi rodziny w ujęciu k.r.o. rodziną jest wyłącznie więź sformalizowana w postaci małżeństwa chodzi o małżeństwo państwowe, a zatem zawarte zgodnie z przepisami prawa państwowego dlatego rodziną w znaczeniu prawnym nie są osoby, które zawarły wyłącznie małżeństwo wyznaniowe (bez podwójnego skutku z art. 1 2 k.r.o.) decyduje o tym treść przepisów prawnych względy zarówno doktrynalne, moralne, jak i praktyczne np. kiedy mamy do czynienia z konkubinatem, a kiedy już go nie ma? jaki ma być stopień trwałości relacji między dwoma osobami, żeby traktować ich związek jako mający określoną doniosłość prawną?
9
Konkubinat dlatego nie można konkubinatu przepisów nawet w drodze analogii stosować do o małżeństwie, zwłaszcza o obowiązkach niemajątkowych np. brak prawnego obowiązku wierności, wzajemnej pomocy znaczenie praktyczne w odniesieniu do relacji o charakterze majątkowym, zwłaszcza dla osób, które przez wiele lat pozostawały w takim związku i gromadziły wspólnie majątek nie stosujemy w takim wypadku przepisów o majątku wspólnym małżonków
10
Konkubinat stosuje się cywilnego: ogólne reguły prawa do rzeczy, które nabyli razem przepisy k.c. o współwłasności - art. 198 i nast. np. o zniesieniu współwłasności ale zainteresowany partner musi udowodnić, że dana rzecz faktycznie została nabyta wspólnie ponadto przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu np. do nakładów jednego partnera na majątek drugiego
11
Konkubinat co mogą zrobić osoby żyjące w takim związku, żeby zbliżyć swoją sytuację do małżeństwa oczywiście zawrzeć małżeństwo ale one tego nie chcą zawrzeć umowę spółki cywilnej (art. 860 k.c.) wtedy powstaje majątek wspólny na podobnych zasadach, jak między małżonkami sporządzić testamenty, w których ustanowią siebie nawzajem spadkobiercami dokumentować wydatki, zawierać umowy precyzujące zasady rozliczeń i stan prawny nabywanego majątku ale o to trudno bez niszczenia wzajemnego zaufania
12
Więzi prawnorodzinne ze wspomnianych już przepisów odnoszących się do pojęcia rodziny wynika, że prawo rodzinne reguluje następujące więzi: małżeństwo pokrewieństwo ponadto reguluje też: powinowactwo opiekę i kuratelę, które jednak występują co do zasady bez związku z więziami czysto rodzinnymi
13
Pokrewieństwo i powinowactwo dawniej nie było legalnej definicji pokrewieństwa przyjmowano, że rozumienie tego pojęcia jest oczywiste w 2008 r. wprowadzono przepisy definicyjne art. Art. 617  1
14
Pojęcie pokrewieństwa pokrewieństwo jest co do zasady faktem biologicznym, a zatem okolicznością obiektywną krewnymi są osoby: z których jedna pochodzi od drugiej bezpośrednio lub pośrednio a także osoby, które nie pochodzą jedna od drugiej, jednak mają wspólnego przodka
15
Pojęcie pokrewieństwa pochodzenie jednej osoby od drugiej: bezpośrednie dziecko i rodzic pośrednie kiedy między danymi osobami jest więcej urodzin, a więc dziadek i wnuk, prawnuk i prababcia itp.
16
Pojęcie pokrewieństwa pokrewieństwo jest co do zasady faktem biologicznym, a zatem okolicznością obiektywną jednak skutki prawne wywołuje tylko pokrewieństwo ustalone zgodnie z tzw. przepisami filiacyjnymi np. art. 61(9) k.r.o., art. 62 albo 72, albo 85 k.r.o. Art. 619. Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Art. 85.  1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
17
Pojęcie pokrewieństwa p.a.s.c.: Art. 2. 1. Stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego. 2. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego. 3. Aktem stanu cywilnego jest wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu. Art. 3 Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym.
18
Linie pokrewieństwa osoby pochodzące od siebie jest to pokrewieństwo w linii prostej osoby posiadające jedynie wspólnego przodka, ale nie pochodzące od siebie w linii bocznej
19
Pojęcie wstępnych i zstępnych dotyczy tylko pokrewieństwa w linii prostej wstępnym lub zstępnym można być tylko w odniesieniu do określonej osoby wstępnymi danej osoby są ci krewni w linii prostej, od których ta osoba pochodzi zstępnymi są osoby pochodzące od danej osoby a więc syn jest zstępnym ojca a dziadek jest wstępnym wnuka przykład przepisu, odwołującego się do tego pojęcia to art. 932 1 k.c.: w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.
20
Pojęcie wstępnych i zstępnych Aby uznać osoby za spokrewnione, konieczne jest posiadanie jednego wspólnego przodka, nie jest natomiast wymagane, by osoby spokrewnione pochodziły od tych samych rodziców. Wystarczy, by miały jednego wspólnego rodzica. Konsekwencją tego jest przyjęcie, że pojęcie rodzeństwo obejmuje nie tylko rodzeństwo naturalne, lecz także przyrodnie (wyrok WSA w Lublinie z 22 listopada 2012 r., II SALu 7572012, Lexis.pl nr 7487572).
21
Stopnie pokrewieństwa oprócz linii, wyróżnia się też stopnie pokrewieństwa 617 2 generalnie: stopień określa, jak blisko porównywane osoby są spokrewnione niektóre przepisy uzależniają skutki prawne od występowania określonego stopnia pokrewieństwa
22
Stopnie pokrewieństwa stopnie oblicza się w sposób następujący: decyduje liczba urodzin niezbędnych do powstania danego pokrewieństwa jednak w wypadku linii prostej nie uwzględnia się urodzenia osoby, która w porównywanej parze jest wstępnym w wypadku linii bocznej nie uwzględnia się osoby, która jest wspólnym przodkiem
23
Stopnie pokrewieństwa przykłady: syn i matka pierwszy stopień w linii prostej brat i siostra drugi stopień w linii bocznej w ogóle nie ma pierwszego stopnia
24
Znaczenie prawne pokrewieństwa wiele przepisów wiąże określone skutki z pokrewieństwem między danymi osobami materialnoprawne, np. obowiązek alimentacyjny czy zakazy zawarcia małżeństwa w k.r.o., dziedziczenie ustawowe w k.c. procesowe prawo odmowy zeznań, wyłączenie sędziegoinnego organu rozpoznającego sprawę albo podmiotu uczestniczącego w postępowaniu
25
Znaczenie prawne pokrewieństwa Pokrewieństwo w linii bocznej może być dalekie ale skutki prawne wywołuje tylko pokrewieństwo określonego stopnia jakiego, o tym decyduje konkretna regulacja np. art. 48 1 k.p.c.: Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: ()2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; skutki zbieżne z pokrewieństwem powstają w razie przysposobienia (adopcji) jednak nie jest to pokrewieństwo
26
Ustalanie i udowadnianie pokrewieństwa samo pokrewieństwo jest okolicznością obiektywną jednak trzeba ją jakoś udowodnić służą temu akty stanu cywilnego ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ustalenie pokrewieństwa o szczegółach m.in. art. 619 86 k.r.o. a więc samo obiektywne istnienie pokrewieństwa bez jego prawnego potwierdzenia nie wywołuje skutków prawnych
27
Pojęcie powinowactwa Art. 618  1 Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. a więc między małżonkiem a krewnymi jego małżonka powstaje więź, którą ustawa określa jako powinowactwo w tym przypadku również ustala się stopień i linię odpowiada on stopniowi i linii pokrewieństwa małżonka z daną osobą a więc małżonek jest spowinowacony ze swoim teściem w linii prostej w 1. stopniu
28
Skutki powinowactwa konsekwencji prawnych powinowactwa jest oczywiście mniej niż pokrewieństwa też proceduralne, wyłączenie sędziego itp. np. 14 1 i 144 k.r.o. tam, gdzie wchodzą w grę potencjalnie sprzeczne interesy (np. art. 957 k.c.) też odmowa zeznań, np. 261 1 k.p.c.
29
Prawo rodzinne a prawo cywilne jest częścią prawa prywatnego obecnie nie ma już wątpliwości, że stanowi część prawa cywilnego prawo rodzinne miała znaleźć się w projektowanym do niedawna nowym kodeksie cywilnym; miało nie być osobnego kodeksu rodzinnego prawo rodzinne ma jednak pewną autonomię związaną przede wszystkim z charakterem regulowanych stosunków prawnych
30
Prawo rodzinne a prawo cywilne ścisłe związki prawa rodzinnego zachodzą przede wszystkim z: prawem spadkowym np. pojęcia wstępnych, zstępnych przy dziedziczeniu ustawowym, zagadnieniami części ogólnej prawa cywilnego np. zdolność do czynności przedstawicielstwo ustawowe prawnych, Art. 10 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.
31
Prawo rodzinne a prawo cywilne podstawowe terminy są cywilistyczne np. w art. 37 1 pkt 1 k.r.o. zwrot nieruchomość - kodeks cywilny art. 46 Podobnie: nabycie, zbycie, obciążenie, korzystanie w art. 151 k.r.o. wady oświadczenia woli o zawarciu małżeństwa co do braku świadomości i swobody dorobek orzecznictwa i poglądy doktryny o art. 82 k.c. postępowanie sądowe w sprawach rodzinnych i egzekucja orzeczeń odbywa się na podstawie k.p.c.
32
Stosunki prawnorodzinne - pojęcie można na potrzeby wykładu przyjąć, że jest to szczególny rodzaj stosunku prawnego odmiana stosunku cywilnoprawnego te stosunki prawne, które wynikają z regulacji k.r.o.
33
Stosunki prawnorodzinne - pojęcie przyjmuje się, że charakteryzuje je równorzędność podmiotów nawet w stosunkach rodziców z dziećmi, gdzie jest obowiązek posłuszeństwa Art. 95.  1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.  2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.
34
Stosunki prawnorodzinne - pojęcie przy większości relacji prawnorodzinnych nie ma wątpliwości co do równorzędności podmiotów zwłaszcza między małżonkami prawa i obowiązki małżonków już od dawna uregulowane na zasadzie równości Dotyczy to obecnie nawet kwestii nazwisk małżonków po zawarciu małżeństwa
35
Stosunki prawnorodzinne - pojęcie Art. 25. 1. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 2. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. 3. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.
36
Zdarzenia prawne w prawie rodzinnym ogólnie: stosunki prawne powstają, ustają, zmieniają treść w wyniku wystąpienia zdarzeń prawnych w prawie cywilnym podstawowym zdarzeniem jest umowa w prawie rodzinnym trochę inaczej, dominują specyficzne typy zdarzeń umowa ma mniejsze znaczenie 3 grupy zdarzeń rodzinnoprawne lub wygaśnięcia : zdarzenie naturalne oświadczenie woli orzeczenie sądu kreujących stosunki prowadzących do ich
37
Zdarzenia prawne w prawie rodzinnym zdarzenia naturalne specyfiką prawa rodzinnego jest to, że doniosłe w nim więzi prawne powstają na skutek zdarzeń naturalnych przede wszystkim urodzenie i śmierć człowieka związek z regulacjami k.c., np. art. 29-32 k.c. wymaga jednak formalnego potwierdzenia, deklaratywnego sporządzenie aktu stanu cywilnego Art. 3 p.a.s.c.: Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym.
38
Zdarzenia prawne w prawie rodzinnym oczywiście śmierć człowieka ma też znaczenie w innych częściach systemu prawnego, np. w prawie spadkowym prawo rodzinne jest zresztą ściśle związane z prawem spadkowym, np.: Art. 940.  1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.
39
Zdarzenia prawne w prawie rodzinnym oświadczenie woli kreuje stosunki prawnorodzinne wyjątkowo można wymieć przykłady: oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński umowa majątkowa małżeńska (intercyza) uznanie ojcostwa
40
Zdarzenia prawne w prawie rodzinnym stosunki prawnorodzinne w znacznej mierze nie mogą być regulowane umownie, np. niedopuszczalna byłaby umowa o rozwiązanie małżeństwa Wprawdzie prawo rodzinne wpływa na przesłanki ważności, skutki umów, zwłaszcza zobowiązaniowych jednak te umowy nie dotyczą stosunków prawno rodzinnych np. art. 37 k.r.o.: Art. 37.  1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania: 1)   czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości()  2. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
41
Zdarzenia prawne w prawie rodzinnym Poza tym porozumienie (między małżonkami, rodzicami) ma w niektórych sytuacjach doniosłość prawną, np.: Art. 58.  1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
42
zdarzenia prawne w prawie rodzinnym orzeczenie sądu znacznie częściej niż oświadczenie woli jest zdarzeniem prawnym najczęściej prowadzi do ustania więzi prawnorodzinnych, ale też powstania małżeństwo rozwód 56 k.r.o., separacja (art. 611 1 k.r.o.) przysposobienie (art. 117 k.r.o.) zezwolenie sądu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
43
zdarzenia prawne w prawie rodzinnym Podsumowując analizując prawo rodzinne od strony zdarzeń prawnych w nim regulowanych: strony nie mają w zasadzie swobody wpływania na powstanie a zwłaszcza ustanie stosunków prawnorodzinnych. rola umowy i w ogóle oświadczeń woli stron jest mniejsza niż w pozostałych częściach prawa cywilnego większa jest rola zdarzeń naturalnych i orzeczeń sądowych
44
Cechy stosunków prawnorodzinnych cechą stosunków trwałość rodzinnoprawnych jest ich z założenia stosunki prawnorodzinne mają trwać całe życie ich stron wynika to z ich natury lub funkcji społecznej w szczególności stosunek pokrewieństwa trwa przez całe życie podobnie przysposobienie (adopcja) ma trwać całe życie rozwiązanie przysposobienia dopuszczalne jest wyjątkowo małżeństwo również z założenia ma trwać całe życie stron ochrona trwałości małżeństwa jest jedną z głównych zasad prawa rodzinnego poszczególne regulacje mają ją chronić i zapewniać
45
Cechy stosunków prawnorodzinnych Ustanie prawnorodzinnego: stosunku ustanie stosunku prawnego w zasadzie nigdy nie jest pozostawione woli stron odmiennie jest przeważnie w pozostałych częściach prawa cywilnego nie można zawrzeć umowy np. o skutku zniesienia pokrewieństwa albo umowy o rozwiązanie małżeństwa
46
Cechy stosunków prawnorodzinnych o ustaniu stosunku rodzinnoprawnego w trakcie życia stron co do zasady orzeka sąd strony mają tylko inicjatywę wystąpienia z takim żądaniem ale muszą wystąpić obiektywne okoliczności Art. 56.  1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
47
Cechy stosunków prawnorodzinnych brak swobody kształtowania treści stosunku rodzinnoprawnego w prawie zobowiązań swoboda umów art. 353 1 k.c. w art. 58 k.c. generalna zasada swobody kształtowania treści czynności prawnej natomiast w prawie rodzinnym strony nie mają co do zasady wpływu na treść stosunków rodzinnoprawnych lub swoboda ta jest dość ograniczona jeśli mają wpływ to tylko na ich powstanie i ewentualnie ustanie
48
Cechy stosunków prawnorodzinnych np. swoboda przy zawarciu małżeństwa: co do samego zawarcia lub nie i co do osoby drugiego małżonka jednak już nie ma swobody co do treści praw i obowiązków małżonków pewnym wyjątkiem są umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy) w związku z tym przepisy prawa rodzinnego mają przeważnie charakter bezwzględnie obowiązujący
49
Cechy stosunków prawnorodzinnych Brak swobody kształtowania treścirozwiązywania stosunków prawnych i rola orzeczeń sądowych (konstytutywnych) wiążą się ze sobą Sąd bada czy poza wolą małżonków istnieją doniosłe społecznie czy moralnie okoliczności pozwalające na dokonanie określonej zmiany np.: Art. 56. 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, ()
50
Cechy stosunków prawnorodzinnych Jednak w pewnym zakresie strony stosunków prawnorodzinnych mogą modyfikować skutki istnienia tych stosunków zwłaszcza w sferze majątkowej Poza wspomnianymi intercyzami można wskazać na swobodę testowania a więc możliwe jest pominięcie w testamencie członków rodziny
51
Cechy stosunków prawnorodzinnych W tym zakresie jednak małżonek, rodzice i dzieci spadkobiercy są chronieni przez instytucję zachowku: Art. 991. 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
52
Istotna rola praw i obowiązków o charakterze niemajątkowym wiele stosunków prawnych regulowanych w kodeksie ma charakter niemajątkowy natomiast generalnie w prawie przeważają stosunki majątkowe cywilnym przynamniej 3 specyficzne cechy tych obowiązków: brak sankcji zgodność z normami etycznymi i praktyczne pierwszeństwo tych norm wykonywanie obowiązków rodzinnych często jest niezależne od treści regulacji prawnej
53
Istotna rola praw i obowiązków o charakterze niemajątkowym mówi się o sankcjach pośrednich, jak np. orzeczenie rozwodu z winy danego małżonka, ale to dyskusyjne przecież orzeczenie rozwodu nie tylko nie powoduje przymusowego wykonania obowiązku, ale też powoduje w ogóle ustanie więzi prawnej między małżonkami.

Mogą Cię zainteresować

Rola rodziny w procesie wychowania - Slajd 1

Rola rodziny w procesie wychowania

Rola rodziny w procesie wychowania
Rodzina jako grupa społeczna - Slajd 1

Rodzina jako grupa społeczna

Rodzina jako grupa społeczna
Rola i funkcje rodziny - Slajd 1

Rola i funkcje rodziny

Rola i funkcje rodziny
Rodzina - Slajd 1

Rodzina

Rodzina

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?