Przedsiębiorczość

Handel zagraniczny

6 lat temu

Zobacz slidy

Handel zagraniczny - Slide 1
Handel zagraniczny - Slide 2
Handel zagraniczny - Slide 3
Handel zagraniczny - Slide 4
Handel zagraniczny - Slide 5
Handel zagraniczny - Slide 6
Handel zagraniczny - Slide 7
Handel zagraniczny - Slide 8
Handel zagraniczny - Slide 9
Handel zagraniczny - Slide 10
Handel zagraniczny - Slide 11
Handel zagraniczny - Slide 12
Handel zagraniczny - Slide 13
Handel zagraniczny - Slide 14
Handel zagraniczny - Slide 15
Handel zagraniczny - Slide 16
Handel zagraniczny - Slide 17
Handel zagraniczny - Slide 18
Handel zagraniczny - Slide 19
Handel zagraniczny - Slide 20

Treść prezentacji

Slide 1

H A N D EL Z A G R A N IC Z N Y

Slide 2

H andel zagraniczny podlega na odpłatnej wymianie towarów i usług między kontrahentami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach. Sens ekonomiczny handlu zagranicznego polega na uzupełnieniu brakujących dóbr oraz wykorzystaniu różnic kosztów produkcji określonych towarów w kraju i zagranicą.

Slide 3

H andel zagraniczny zależy od w ielu czynników : Nierówny podział surowców na ziemi, np. ropy naftowej; Zróżnicowanie warunków klimatycznych, co wpływa na rodzaje upraw, np. bawełny, kawy, kukurydzy; Odmienna struktura gospodarki danego kraju, np. kraje uprzemysłowione importują więcej towarów żywnościowych; Różny poziom rozwoju technicznego.

Slide 4

W spółczesny handelzagraniczny podlega w ielu regulacją.Liczne organizację m iędzynarodow e dbają o interesy sw oich państw członkow skich. Przykładem m oże być tu: OPECK (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową); UE (Unia Europejska); FTAA (Strefa wolnego handlu obu Ameryk); WTO (Światowa Organizacja Handlu).

Slide 5

W handlu zagranicznym m ożna w yróżnić następujące operację obrotu tow aram i: Import; Eksport; Reeksport; Tranzyt.

Slide 6

IM P O RT to kupno towaru za granicą i sprowadzenie go do kraju.

Slide 7

EK SR O P T to sprzedaż towaru zagranicą i wywóz jego z kraju.

Slide 8

R EEK SP O RT Bezpośredni to nabycie towaru za granicą i bezpośrednia sprzedaż (pominięcie kraju reeksportera); Pośredni to nabycie towaru za granicą, przywiezienie go do kraju reeksportera oraz dalszy eksport do innego kraju.

Slide 9

TR A N ZYT polega na przewiezieniu towaru z jednego do drugiego kraju przez terytorium trzeciego.

Slide 10

Struktura tow arow a handlu towary przetworzone przemysłowe Największą grupę stanowią zalicza się do nich różnorodne produkty z różnych branży m.in. metalicznych, elektrycznych, komputerowej, telekomunikacyjnej, budowlanej itp. Są one używane powszechnie na cały świecie, toteż istnieje potrzeba ciągłego ich wytwarzania i wymieniania.

Slide 11

Struktura tow arow a handlu

Slide 12

Struktura tow arow a handlu Drugą grupę stanowią surowce naturalne, a największe znaczenie ma tu ropa naftowa, a poza nią inne paliwa (gaz ziemny, węgiel kamienny) oraz rudy metali.

Slide 13

Ropę naftową eksportują państwa Bliskiego Wschodu oraz Rosja (głównie do Europy), Wenezuela, Meksyk, Nigeria (głównie do USA), Indonezja i Malezja (głownie do Japonii i Korei Południowej).

Slide 14

W eksporcie gazu ziemnego główną rolę odgrywa Rosja i USA. Znaczne nadwyżki węgla kamiennego uzyskuje się w Chinach, Indiach, RPA, USA i Australii. Koszty wydobycia w tych krajach są na tyle niskie, a więc opłaca się je eksportować nawet do odległej Europy. Rudy żelaza eksportują Bazylia, RPA, Indie, Chiny, Australia, Kanada, a importuje cała Europa Zachodnia, Japonia oraz Korea Południowa.

Slide 15

H A N D EL Z A G R A N IC Z NY W P O LS C E

Slide 16

Od kilkunastu lat polski handel zagraniczny rozwija się dosyć dynamicznie. Stopień tego rozwoju wyraża coroczny wzrost wartości obrotów handlowych. Szczególnie udany jest ostatni okres, który rozpoczął się bezpośrednio przed naszym wstąpieniem do Unii Europejskiej. W porównaniu do poprzednich lat, w 2004 roku zanotowano rekordowy wzrost obrotów o 29,6 w imporcie i o 37,7 w eksporcie (trzeba tu zaznaczyć, że wartość eksportu byłaby jeszcze większa, gdyby nie wysoki kurs złotego).

Slide 17

O B R O TY H A N D LO W E P O LSK I

Slide 18

Wśród partnerów handlowych naszego kraju najważniejszą rolę odgrywają Niemcy przypada na nie blisko 13 całego eksportu i 14 importu. Polska swojemu sąsiadowi oferuje stosunkowo tanie towary o nienajgorszej jakości (np. artykuły spożywcze). Natomiast Niemcy dostarczają nam głównie towary o wysokim stopniu przetworzenia (np. specjalistyczne maszyny i urządzenia dla przemysłu).

Slide 20

K O N IEC

Dane:
  • Liczba slajdów: 20
  • Rozmiar: 0.90 MB
  • Ilość pobrań: 4670
  • Ilość wyświetleń: 26900
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie