Inne

Ewolucja teorii zarządzania

6 lat temu

Zobacz slidy

Ewolucja teorii zarządzania - Slide 1
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 2
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 3
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 4
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 5
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 6
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 7
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 8
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 9
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 10
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 11
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 12
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 13
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 14
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 15
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 16
Ewolucja teorii zarządzania - Slide 17

Treść prezentacji

Slide 1

EWOLUCJA TEORII ZARZĄDZANIA

Slide 2

Ewolucję teorii zarządzania możemy rozumieć w kategoriach tego, jak ludzie zajmowali się sprawami stosunków między ludźmi w określonym czasie w przeszłości. Obejmuje ona naukową organizację pracy, klasyczną teorię organizacji, szkołę behawioralną, szkołę ilościową.

Slide 3

Frederick Winslow Taylor

Slide 4

Istota pojęcia scientific management Naukowe zarządzanie powstało z potrzeb praktyki i stanowiło częściowe rozwiązanie niektórych problemów organizacji oraz zarządzania, jakie pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku pod wpływem tzw. rewolucji przemysłowej. Frederick W. Taylor doszedł do wniosku, że zarządzanie dużymi zakładami jedynie za pomocą zdrowego rozsądku, intuicji, a także osobistego doświadczenia jest niewystarczające. Nie prowadzi zwłaszcza do znacznego wzrostu wydajności pracy robotników. Niska wydajność indywidualna każdego pracownika została uznana za główny hamulec rozwoju gospodarczego. Niemożliwe było podwyższenie płac pracowników, przez co nie można było stworzyć masowego rynku przemysłowych dóbr konsumpcyjnych (bariera popytu), co więcej, wydłużony czas zwrotu kapitału zainwestowanego w kosztowne urządzenia zahamował wzrost produkcji (bariera podaży). Mając na celu zwiększenie efektywności i wydajności siły roboczej, sformułował on podstawowe kroki w naukowym zarządzaniu: Naukowe opracowania każdego elementu pracy na danym stanowisku Naukowy dobór pracowników i przygotowanie ich do wykonywania pracy zgodnie z krokiem pierwszym Nadzorowanie pracowników Dalsze planowanie pracy dla zapewnienia efektywnego wykonywania pracy

Slide 5

Eksperymenty w Bethlehem Steel Corporation F. W. Taylor pracował tutaj jako doradca. W owej firmie wprowadził wiele ulepszeń, m. In. Wynalazł stal szybkotnącą, za co otrzymał w 1900r. złoty medal na Wystawie Światowej w Paryżu. W Bethlehem Steel Corporation, Taylor zastosował bardzo dużo przedsięwzięć składających się na system naukowej organizacji pracy. doskonalił technologię, maszyny i narzędzia eksperyment z łopatami (obserwował pracę ładowaczy zatrudnionych przy wyładunku i załadunku na bocznicy kolejowej; zauważył zależność, iż robotnicy używający standardowej łopaty zgarniają różne wagowo porcje w zależności od rodzaju materiału; wybrał najlepszych robotników, którzy kolejno pracowali łopatami o różnej pojemności; okazało się, że wydajność pracy zmieniała się wraz ze zmianami ciężaru porcji zagarnianej za każdym razem na łopatę; ustalono, że dobry robotnik jest w stanie przeciętnie przerzuci ok. 10 kg - 1kg. Po upływie 3,5 lat z 400-600 robotników, tę samą pracę wykonywało 140) różnicowy system płac od zadania (stawka za wykonanie normy, kara za jej niewykonanie, nigdy jednak owa stawka nie była niższa niż w konkurencji); związek zadanie wynagrodzenie, sprawiedliwie podzielone pieniądze pomiędzy wszystkich pracowników, wysokość zależna od wykonanej pracy system kartek (żółta kartka ostrzeżenie o niewykonaniu pełnej normy; biała informacja o narzędziach, jakie należy pobrać); tzw. system kija i

Slide 6

Bethlehem Steel Corporation

Slide 7

Pojęcie dobrego robotnika Dobry robotnik to taki, który może sprostać wysokim normom, właściwie dobranym do rodzaju wykonywanej pracy. Człowiek odpowiedni do niej pod względem wzrostu, wagi, predyspozycji i umiejętności pracownik wyselekcjonowany przy zastosowaniu metod psychometrycznych, różnych analitycznych testów psychofizycznych (test obu rąk, testy służące badaniu rozróżniania kolorów, testy badające reakcje na bodźce). Dobry robotnik mógł osiągnąć wysoką wydajność, gdy: doskonalono jego nawyki operacyjne poprzez szczegółowy instruktarz, wprowadzenie wysoce rozbudowanego podziału pracy, by maksymalnie uprościć czynności wykonawcze i ich wyspecjalizowanie stworzenie idealnych warunków fizycznych do pracy maksymalnie wydajnej (temperatura, wilgotność powietrza, oświetlenie) dostosowanie rytmu pracy indywidualnej do wymagań technologicznych procesu produkcji i rytmu maszyn oraz urządzeń motywowanie pracownika do podnoszenia własnej wydajności poprzez system bodźców dyscyplinarnych i materialnych

Slide 9

Praktykowanie idei naukowego zarządzania przez H. Forda Ekonomiczna produkcja wieloseryjna, szybki obrót kapitału, tanie, proste, standardowe części zamienne i tani wyrób samochód montaż samochodu w ruchu wyeliminowanie sztabu ludzi na rzecz maszyn ułatwiających wydajniejszą pracę, Pięciodolarowa dniówka i ośmiogodzinny dzień pracy wzrost płac i wydajności doprowadziły do obniżenia kosztów własnych produkcji na jednostkę i wzrostu zysku przy niższej cenie samochodu (taką pensję dostawały kobiety utrzymujące rodzinę, nie dostawali jej mężczyźni samotni oraz ci, którzy zamierzali się rozwieść, mężczyźni do lat 22, nie dostawali jej także ludzie pracujący u Forda krócej niż 6 miesięcy) Pogoń za techniką źródłem sukcesu

Slide 10

Henry Fayol

Slide 11

Istota myślenia funkcjonalnego Myślenie funkcjonalne wykorzystuje się w projektowaniu systemów zarządzania. Czynności do niego należące to: Przewidywanie badanie przyszłości i ustalanie odpowiedniego programu działania Organizowanie tworzenie materialnego i społecznego organizmu przedsiębiorstwa Rozkazywanie oddziaływanie na personel Koordynowanie łączenie, jednoczenie, harmonizowanie czynności i wysiłków Kontrolowanie czuwanie nad tym, by wszystko odbywała się zgodnie z ustalonymi przepisami (wzorcami) i wydanymi poleceniami

Slide 12

Zasady skutecznego zarządzania Wyodrębnił on funkcję zarządzania w szerokim znaczeniu, czyli funkcję przedsiębiorstwa, a także w wąskim znaczeniu: funkcję administracyjną, od której zaliczał czynności przewidywania, organizowania, rozkazodawstwa, koordynacje oraz kontrolę. Przedstawił 14 zasad zarządzania: 1. Podział pracy (specjalizacja czynności i rozgraniczenie funkcji umożliwia osiągnięcie większej i lepszej produkcji) 2. Autorytet (poczucie odpowiedzialności; a. formalny zinstytucjonalizowane uprawnienie do podejmowania decyzji i wydawania poleceń (związane z f. kierownika); a. osobisty płynie z inteligencji, wiedzy, doświadczenia, wartości moralnej, umiejętności) 3. Dyscyplina (posłuszeństwo, pilność, odpowiedni sposób bycia) 4. Jedność rozkazodawstwa (pracownik powinien otrzymywać polecenia tylko od jednego przełożonego) 5. Jednolitość kierownictwa (w każdym zespole tylko jeden kierownik i jeden plan realizowany przez wszystkich) 6. Podporządkowanie interesów osobistych interesowi ogółu 7. Wynagrodzenie (sprawiedliwe, zadowalające pracownika i pracodawcę, zadowalające i motywujące do wydajniejszej pracy)

Slide 13

Zasady skutecznego zarządzania c.d. Centralizacja (sprawa znalezienia rozwiązania, które byłoby najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa) 9. Hierarchia (stosunki nadrzędności i podporządkowania, tzw. droga służbowa) 10. Ład (porządek człowieka i rzeczy w organizacji) 11. Stabilizacja personelu (pracownicy mogą osiągnąć biegłość w wykonywaniu zadań, a kierownicy zdobyć doświadczenie, pozyskać zaufanie) 12. Ludzkie podejście (życzliwe, sprawiedliwe) 13. Inicjatywa (umiejętność wysuwania koncepcji i ich realizowanie) 14. Zgranie personeluharmonia (w jedności siła) 8.

Slide 14

Henry Ford

Slide 15

Max Weber

Slide 16

Istota i zasady funkcjonowania idealnej organizacji Max Weber to twórca koncepcji organizacji biurokratycznej (organizacji idealnej; kierunek administracyjny). Według niego model instytucji biurokratycznej wygląda następująco: Hierarchiczna struktura organizacyjna - uczestnicy biurokracji są osobiście wolni, podlegają władzy tylko w zakresie określonym dobrowolną umową o pracę Bezosobowość stosunków w organizacji - podstawą selekcji kandydatów na urząd są ich kwalifikacje zawodowe, które mogą być sprawdzane przez stosowne egzaminy i dokumentowane odpowiednimi dyplomami Legalny charakter władzy kierowników - urzędnicy są mianowani, a nie wybierani. Kierownictwo organizacji ma prawo zwolnić urzędnika pod pewnymi warunkami, urzędnik zaś może zrezygnować ze stanowiska Sformalizowany system przyjmowania i awansowania pracowników Urzędnicy podlegają systemowi awansowania, który uwzględnia staż i osiągnięcia w pracy, przy czym każdy awans, a zatem i kariera, zależy od uznania zwierzchników

Slide 17

Istota i zasady funkcjonowania idealnej organizacji c.d. Formalny system zasad postępowania i procedur - pracownicy biura są systematycznie kontrolowani w trakcie wykonywania powierzonych zadań, podlegają także ścisłej dyscyplinowanie formalnej. Ich pracę regulują szczegółowo organizacyjne regulaminy, instrukcje, zakresy obowiązków, kodeksy, itp. Podział pracy osoby zajmujące stanowiska administracyjne są wynagradzane stosownie do pozycji zajmowanej w hierarchii organizacyjnej

Dane:
  • Liczba slajdów: 17
  • Rozmiar: 1.20 MB
  • Ilość pobrań: 1158
  • Ilość wyświetleń: 12564
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie