Przedsiębiorczość

Bankowość w dobie „rewolucji finansowej”

6 lat temu

Zobacz slidy

Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 1
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 2
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 3
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 4
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 5
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 6
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 7
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 8
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 9
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 10
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 11
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 12
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 13
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 14
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 15
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 16
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 17
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 18
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 19
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 20
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 21
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 22
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 23
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 24
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 25
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 26
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 27
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 28
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 29
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 30
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 31
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 32
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 33
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 34
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 35
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 36
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 37
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 38
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 39
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 40
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 41
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 42
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 43
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 44
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 45
Bankowość w dobie „rewolucji finansowej” - Slide 46

Treść prezentacji

Slide 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. Wprowadzenie czym się będziemy zajmować? Klasyfikacja usług bankowych Działalność bankowa wg rodzajów świadczonych usług Historia usług bankowych w Polsce Współczesny rynek usług bankowych w Polsce Podsumowanie

Slide 3

Cel przedmiotu: przekazanie informacji o dzialalnosci banków krajowych i zagranicznych Literatura: Jaworski W., Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2006,

Slide 5

Biorąc pod uwagę analizy mikroekonomiczne bank to przedsiębiorstwo o pewnej specyfice działalności, która polega na wytwarzaniu i oferowaniu usług. Pojęcie to rozciąga się na proces powstawania usług wewnątrz przedsiębiorstwa, albo wiąże się z rynkowym zbytem produktów usługowych.

Slide 6

Operacje bankowe, usługi bankowe, czynności bankowe Wszelkie rodzaje usług świadczonych poprzez banki można nazwać czynnościami bankowymi. Stosunki umowne między bankiem a klientem, w których bank oferuje usługi, a klient jest usługobiorcą (W. L. Jaworski) W myśl regulacji Unii Europejskiej, usługi bankowe są to oznaczone rodzaje czynności (enumeratywnie określone w prawie wspólnotowym) oraz określone rodzaje aktywności instytucji finansowych.

Slide 7

Oferta bankowa to nic innego jak propozycja wykonania przez bank odpowiednich czynności - operacji bankowych. Operacje bankowe można określić jako stosunki umowne pomiędzy bankiem i klientem, w których bank oferuje swoje usługi, a klient jest usługobiorcą. Operacje bankowe mające określony związek z finansami często określa się jako produkty bankowe. Operacje bankowe są realizowane w ramach rachunków bankowych.

Slide 13

Banki uniwersalne Brak ograniczeń w zakresie działalności Rozbudowana sieć dystrybucji Łączenie i wzajemne przenikanie się rodzajów bankowości w ramach jednego banku Banki inwestycyjne Banki specjalistyczn e Działalności skupiona wokół wąskiego zakresu usług bankowych Zmodyfikowana i ograniczona sieć dystrybucji. Działalność skupiona wokół rynku kapitałowego. Brak sieci dystrybucji.

Slide 14

Bankowość inwestycyjna Bankowość detaliczna Bankowość przedsiębiorstw

Slide 15

Bankowość detaliczna tradycyjna Bankowość prywatna Klienci osoby indywidualne Obsługa: Sieć placówek Produkty indywidualna, Rozbudowana, standardowe w placówkach łatwy dostęp, , zebrane w banku, placówki blisko pakiety pośrednia klienta Sieć Klienci Produkty placówek Obsługa: osoby dostosowane, brak, lub indywidualna, indywidualne wzbogacone o o ponad ubezpieczenia, ekskluzywne bezpośrednia, biura w personalna przeciętnych usługi oddziałach dochodach maklerskie banku

Slide 16

Chcąc wykorzystać obecny potencjał i tendencje rynkowe banki nadają wybranym produktom kluczowe znaczenie, uznając je za produkty strategiczne dla kształtowania relacji z klientem bądź generowania przychodów i zysków banku. Pozostałe produkty pełnią rolę produktów uzupełniających.

Slide 17

DEPOZYTY KREDYTY -na koncie ROR -Kredyt w ROR - Ratalny - Rachunki -Samochodowy terminowe - Studencki - Bony - Gotówkowy - Rachunki - Sezonowy walutowe REALIZACJA PŁATNOŚCI - ROR - Rachunek walutowy - produkty strategiczne PRODUKTY KARTOWE karta płatnicza powszechnie akceptowana PRODYKTY INWESTYCYJNE, OSZCZĘDNOŚCI OWE ORAZ USŁUGI ZEWNĘTRZNE -Produkty inwestycyjne i oszczędnościowe (akcje papiery, wartościowe) -Produkty funduszy powierniczych i inwestycyjnych - Produkty ubezpieczeniowe - Inne (np.: skrytki sejfowe)

Slide 18

Klienci Bankowość micro i małych firm osoby fizyczne prowadzące dz. Gospodarczą, małe firmy 550 prac. Klienci Bankowość średnich firm Produkty standardowe, zebrane w pakiety Produkty średnie firmy, pow 50 pracowników zindywidualizow ane w ramach jednej oferty Klienci Produkty indywidualne, firmy z Bankowość specjalnie pierwszej 500 dużych przedsiębiorstw tworzone dla 1 firm klienta Sieć placówek Obsługa rozbudowana, oddzielne pomieszczenia do obsługi Sieć placówek specjalne oddziały lub wydzielone pomieszczenia w oddziałach Sieć placówek brak - obsługa przez Centralę lub oddziały regionalne indywidualna, bezpośrednia, personalna, pośrednia Obsługa indywidualna, bezpośrednia, personalna, Obsługa indywidualna, bezpośrednia, u klienta

Slide 22

Bank Polski Bank Handlowy w Warszawie SA

Slide 23

Pełnił funkcje banku centralnego Miał formę spółki prywatnej z udziałem Skarbu Państwa

Slide 24

Pierwszy polski bank, który ma formę spółki akcyjnej, Wcześniejsze banki miały formę przedsiębiorstw rodzinnych lub spółek cywilnych.

Slide 25

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa Bank PKKP przejmuje od nowa funkcje emisyjną W 1924 r. zostaje przekształcony w Bank Polski SA z udziałem Skarbu Państwa W nowej formie funkcjonuje do II wojny światowej.

Slide 26

Wzrosła liczba banków komercyjnych Nastąpiły przekształcenia prawnoorganizacyjne banków zmierzające do tworzenia ich w formie spółek akcyjnych

Slide 27

Pocztowa Kasa Oszczędności, PKO Bank Polski SA stworzony przez Pocztową Kasę Oszczędności, Bank Polska Kasa Opieki (1929 r.) późniejszy Bank Pekao SA, Polski Bank Rolny, późniejszy BGŻ SA.

Slide 28

Scentralizowanie polskiego systemu bankowego, Utworzenie centralnego banku państwowego - Narodowego Banku Polskiego (NBP), NBP całkowicie zależny od politycznego aparaty państwowego, Przekształcenie Pocztowej Kasy Oszczędności w Powszechną Kasę Oszczędności Bank Państwowy (PPKO BP), późniejszy PKO Bank Polski SA

Slide 29

Przed wybuchem II wojny światowej działało w Polsce 27 banków prywatnych, w tym 4 należące do zagranicznych udziałowców. Po II wojnie światowej wszystkie banki przekształcono w podmioty państwowe. Poszczególne instytucje włączano w struktury Narodowego Banku Polskiego (w połowie lat 70-tych XX w. częścią NBP stał się PKO BP)

Slide 30

NBP jest bankiem centralnym, ale pełni też funkcję depozytowo-kredytową. Obowiązuje system centralnego planowania (nakazowo-rozdzielczy) stopy procentowe, kierunki i skala akcji kredytowej ustalane są przez rząd.

Slide 31

Przyjęto ustawę Prawo Bankowe oraz ustawę o Narodowym Banku Polskim. Wydzielono NBP ze struktur Ministerstwa Finansów. Zezwolono na zakładanie banków z udziałem kapitału prywatnego. W 1988 r. zaczynają działać 3 nowe banki Bank Rozwoju Eksportu (BRE, utworzony z inicjatywy NBP, PKO BP i Banku Handlowego), Bank Inicjatyw Gospodarczych (BIG, powstaje z połączenia kapitału prywatnego i państwowego) i Łódzki Bank Rozwoju (powołany z inicjatywy lokalnej) W 1988 r. ponownie wyłączono PKO BP ze struktur NBP.

Slide 32

1989 r. sejm zmienia kształt ustaw bankowych i uchwala przepisy uwzględniające rolę wolnego rynku, Powołane zostaje 9 państwowych banków komercyjnych (tzw. banki dziewiątki), Banki dziewiątki przejmują od NBP działalność depozytowo-kredytową Komercjalizacja (nadanie charakteru spółek akcyjnych) i prywatyzacja (sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa prywatnym inwestorom) banków dziewiątki

Slide 34

NBP bank centralny Komercyjne banki uniwersalne

Slide 40

O restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, O restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (1994 r.) Miały na celu uzdrowienie i ustabilizowanie systemu bankowego.

Slide 41

Gruntowna zmiana głównych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie sektora bankowego Powołanie Rady Polityki Pieniężnej NBP

Slide 42

Okres licznych fuzji i przejęć Okres konsolidacji banków Reforma sektora bankowości spółdzielczej

Slide 43

Znaczny udział kapitału zagranicznego w łącznych aktywach instytucji bankowych, Dość duża liczba często małych banków komercyjnych, Niewielka liczba oddziałów bankowych przypadających na 1 mieszkańca, Znaczne niedokapitalizowanie instytucji bankowych

Slide 44

Banki mniej zarobią spowolnienie światowej gospodarki dotknie Polskę Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia, że polski system bankowy jest zdrowy. Zachowawcza i ostrożna polityka banków. Koniec okresu dynamicznego wzrostu sektora bankowego

Slide 46

Mniej udzielonych kredytów hipotecznych Zainteresowanie produktami zapewniającymi poprawę płynności. . W przedsiębiorstwach - akredytywy, gwarancje.

Dane:
  • Liczba slajdów: 46
  • Rozmiar: 5.59 MB
  • Ilość pobrań: 1691
  • Ilość wyświetleń: 13606
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie