Przedsiębiorczość

Banki, sektor bankowy

6 lat temu

Zobacz slidy

Banki, sektor bankowy - Slide 1
Banki, sektor bankowy - Slide 2
Banki, sektor bankowy - Slide 3
Banki, sektor bankowy - Slide 4
Banki, sektor bankowy - Slide 5
Banki, sektor bankowy - Slide 6
Banki, sektor bankowy - Slide 7
Banki, sektor bankowy - Slide 8
Banki, sektor bankowy - Slide 9
Banki, sektor bankowy - Slide 10
Banki, sektor bankowy - Slide 11
Banki, sektor bankowy - Slide 12
Banki, sektor bankowy - Slide 13
Banki, sektor bankowy - Slide 14
Banki, sektor bankowy - Slide 15
Banki, sektor bankowy - Slide 16
Banki, sektor bankowy - Slide 17
Banki, sektor bankowy - Slide 18
Banki, sektor bankowy - Slide 19
Banki, sektor bankowy - Slide 20
Banki, sektor bankowy - Slide 21
Banki, sektor bankowy - Slide 22
Banki, sektor bankowy - Slide 23
Banki, sektor bankowy - Slide 24
Banki, sektor bankowy - Slide 25
Banki, sektor bankowy - Slide 26
Banki, sektor bankowy - Slide 27
Banki, sektor bankowy - Slide 28
Banki, sektor bankowy - Slide 29
Banki, sektor bankowy - Slide 30
Banki, sektor bankowy - Slide 31
Banki, sektor bankowy - Slide 32
Banki, sektor bankowy - Slide 33
Banki, sektor bankowy - Slide 34
Banki, sektor bankowy - Slide 35
Banki, sektor bankowy - Slide 36
Banki, sektor bankowy - Slide 37
Banki, sektor bankowy - Slide 38
Banki, sektor bankowy - Slide 39
Banki, sektor bankowy - Slide 40
Banki, sektor bankowy - Slide 41
Banki, sektor bankowy - Slide 42
Banki, sektor bankowy - Slide 43
Banki, sektor bankowy - Slide 44
Banki, sektor bankowy - Slide 45
Banki, sektor bankowy - Slide 46
Banki, sektor bankowy - Slide 47
Banki, sektor bankowy - Slide 48
Banki, sektor bankowy - Slide 49
Banki, sektor bankowy - Slide 50
Banki, sektor bankowy - Slide 51
Banki, sektor bankowy - Slide 52
Banki, sektor bankowy - Slide 53

Treść prezentacji

Slide 1

Kwerenda wtórnych źródeł informacji

Slide 2

Bank - to instytucja finansowa zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem i pożyczaniem środków pieniężnych w celu wypracowania zysku oraz funkcjonowania jako instytucja zaufania publicznego.

Slide 3

Siadali przy niej handlarze pieniędzmi, których praca polegała na przyjmowaniu pieniędzy od kupców dłużników w jednym mieście i przekazywaniu ich kupcom wierzycielom w drugim mieście.

Slide 4

Udzielają pożyczek pieniężnych. Prowadzą rachunki bankowe. Pośredniczą w dokonywaniu przekazów pieniężnych. Przechowują przedmioty i papiery wartościowe. Wydają karty płatnicze i zajmują się ich obsługą. Obsługują operacje wekslowe i czekowe. Przeprowadzają bankowe rozliczenia pieniężne.

Slide 5

SEKTOR BANKOWY

Slide 6

Typowy dla gospodarki rynkowej jest dwustopniowy system bankowy, który składa się z: banku centralnego banków komercyjnych

Slide 7

Dane statystyczne dotyczące sektora bankowego ogółem w Polsce w latach 2000 2010 lub w latach określonych w tabelkach

Slide 9

W latach 2005-2009 Banki komercyjne stopniowo zmniejszały swoją liczbę natomiast spółdzielcze zwiększały. Na koniec 2010 r. działalność operacyjną prowadziło 646 banków i oddziałów instytucji kredytowych: liczba banków komercyjnych 49 liczba banków spółdzielczych 576

Slide 11

Suma bilansowa banków ogółem z roku na rok się zwiększa, mimo wahań w poszczególnych kwartałach Zwiększeniu ulega również ilość kredytów dla sektora niefinansowego, z tym że nieznacznie maleją kredyty dla przedsiębiorstw, a rosną dla gospodarstw domowych. Coraz większy udział kredytów zaciąganych przez gospodarstwa domowe stanowią kredyty mieszkaniowe (w 2010 ponad 50) Stale zwiększają się też depozyty sektora niefinansowego, w których gospodarstwa domowe mają ponad dwukrotnie więcej udziału

Slide 13

Liczba oddziałów w bankach komercyjnych i spółdzielczych regularnie wzrastała z roku na rok. Nieznaczny spadek (o 231 filii) odnotowały jedynie banki komercyjne w 2009 roku. .

Slide 15

Liczba prowadzonych rachunków w bankach komercyjnych od 2007 roku charakteryzowała się znacznym wzrostem. Jedynie w 2006 odnosząc się do 2005 roku zanotowano spadek. Te same zależności można zaobserwować w liczbie prowadzonych rachunków w bankach spółdzielczych.

Slide 17

Zysk brutto oraz zysk netto sektora bankowego od 2006 2008 stale ulegał zwiększeniu. Natomiast, w 2009 zaobserwowano widoczny spadek ( zysk netto z 13,66 do 8,39 mln).

Slide 18

BANK CENTRALNY

Slide 21

Narodowy Bank Polski (NBP) wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

Slide 22

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków centralnego banku państwa.

Slide 23

Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP.

Slide 24

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 2000 - 2010 Obowiązuje od: Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa 2000   19,00   23,00   2001   11,50   15,50   7,50 2002   6,75   8,75   4,75 2003   5,25   6,75   3,75 2004   6,50   8,00   5,00 2005   4,50 6,00    3,00 2006   4,25 5,75    2,75 2007   5,00 6,50   3,50 2008   5,00 6,50  3,50  2009   3,50 5,00  2,00  2010   3,50 5,00  2,00  2011   4,50 6,00  3,00 

Slide 25

Rok Kredyty Depozyty 2000 6937,8 20029,9 2001 5846,6 28263 2002 5256,7 22734,8 2003 4712 282589 2004 4261 28253 2005 3082 28343 2006 5465 33233 2007 3424 47760 2008 19073 53096 2009 15655 61972

Slide 26

BANKI KOMERCYJNE

Slide 27

Zwane również bankami kredytowymi zajmują się głównie obsługą finansową podmiotów rynkowych. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Ich główny cel to: osiągnięcie jak największego zysku.

Slide 28

banki detaliczne (dominowały w 2 połowie XIX w.) banki inwestycyjne banki depozytowe banki uniwersalne banki wyspecjalizowane banki hipoteczne

Slide 29

banki państwowe (przedsiębiorstwa państwowe); banki spółdzielcze (spółdzielnie); banki w formie spółek akcyjnych. BANKI banki państwowe banki spółdzielcze banki w formie spółek akcyjnych

Slide 30

Banki w Polsce - lista - banki komercyjne Poniżej prezentujemy 15 największych banków komercyjnych działających na terenie Polski. W zestawieniu uwzględnione zostały jedynie banki w Polsce, które działają jako detaliczne banki komercyjne - czyli w skrócie - takie które oferują produkty dla klientów indywidualnych. LP. Banki Główny inwestor (spółka macierzysta) Kraj 1 AIG Bank Polska SA American International Group, Inc. USA 2 Alior Bank Grupa Carlo Tassara Włochy 3 Allianz Bank Allianz SE Niemcy 4 Bank BPH General Electric USA 5 Bank Pekao SA Unicredit Group Włochy 6 BGK Skarb Państwa Polska 7 BGŻ Rabobank Holandia 8 BOŚ Fundusz Ochrony Środowiska Polska 9 BRE Bank Commerzbank AG Niemcy 10 BZ WBK Grupa Allied Irish Banks Irlandia 11 Cetelem BNP Paribas Francja 12 Citi Handlowy Citi Group USA 13 Danske Bank Danske Bank Dania 14 Deutsche Bank PBC Deutsche Bank Niemcy 15 DnB NORD DnB NOR Norwegia

Slide 31

Banki komercyjne przychody i koszty 2005 2006 2007 2008 2009 WYSZCZEGÓLNIENIE w tys. zł PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ OPERATING REVENUE 89 964 573 92 811 989 109 492 903 196 880 788 189 182 011 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ COSTS OF OPERATING ACTIVITY 79 802 527 80 533 564 95 357 137 181 188 012 179 781 295

Slide 32

Przychody z działalności operacyjnej banków komercyjnych od 2005 do 2008 ulegały systematycznemu wzrostowi. Jednak już 2009 rok charakteryzował się spadkiem wartości przychodów. Ta sama zależność występuje w odniesieniu do kosztów działalności operacyjnej banków komercyjnych.

Slide 33

Banki komercyjne wyniki i wskaźniki finansowe 2005 2006 2007 2008 2009 WYSZCZEGÓLNIENIE  w tys. zł Wynik działalności bankowej 29 142 876 32 551 525 35 655 056 44 645 009 46 097 890 Wynik działalności operacyjnej 10 162 046 12 278 425 14 135 766 15 692 776 9 400 716 Wynik finansowy brutto 10 310 912 12 405 480 14 135 115 15 668 676 9 403 820 Wynik finansowy netto 8 598 102 10 193 836 11 581 059 12 771 999 7 703 786

Slide 34

Wszystkie przedstawione wyniki: działalności bankowej, działalności operacyjnej, finansowy brutto i netto charakteryzuje ta sama zależnośćod 2005-2008 wzrastają, by w 2009 zmaleć.

Slide 35

BANKI SPÓŁDZIELCZ E

Slide 36

to jedna z prawnych form działalności banku, którą przewiduje polskie prawo bankowe. Banki spółdzielcze są spółdzielniami, które prowadzą działalność bankową

Slide 37

Banki spółdzielcze przychody i koszty 2005 2006 2007 2008 2009 WYSZCZEGÓLNIENIE w tys. zł PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ OPERATING REVENUE 3 612 533 3 689 499 4 307 860 5 478 809 5 423 632 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ COSTS OF OPERATING ACTIVITY 2 989 503 3 065 006 3 451 120 4 340 903 4 552 092

Slide 38

Przychody z działalności operacyjnej banków spółdzielczych począwszy od 2005 roku charakteryzowały się wzrostem. Dynamiczniejszy wzrost możemy zauważyć w przekroju lat 20062007 oraz 20072008. W 2009 roku zanotowano niewielki spadek Koszty działalności operacyjnej od początku 2005 aż do 2009 roku charakteryzowały się ciągłym wzrostem.

Slide 39

Banki spółdzielcze wyniki i wskaźniki finansowe 2005 2006 2007 2008 2009 WYSZCZEGÓLNIENIE w tys. zł Wynik działalności bankowej 2 476 093 2 579 304 3 007 740 3 651 405 3 408 281 Wynik działalności operacyjnej 623 030 624 493 856 740 1 137 906 871 540 Wynik finansowy brutto 623 017 624 472 856 760 1 137 818 871 791 Wynik finansowy netto 511 723 503 420 682 885 901 194 690 427

Slide 40

Wszystkie wielkości, takie jak wynik działalności bankowej, wynik działalności operacyjnej oraz wynik finansowy brutto od 2005 do 2008 roku wzrastały. W 2009 roku odnosząc się do roku 2008 możemy zaobserwować spadek wszystkich z wyżej wymienionych wielkości Wynik finansowy netto charakteryzował się ciągłymi wahaniami.

Slide 41

Najnowsze dane statystyczne dotyczące bankowości w Polsce ( lata 2010 2011 )

Slide 42

Dane strukturalne   Liczba banków i oddziałów instytucji kredytowych 2011-09 Liczba krajowych banków komercyjnych 48 Liczba banków spółdzielczych 575 Liczba oddziałów instytucji kredytowych   Sieć bankowa 20   2011-09 Liczba oddziałów 7 037 Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta 6 792 Zatrudnienie Liczba zatrudnionych 2011-09 177 940

Slide 43

Dane statystyczne dotyczące banków w Polsce ciekawostki

Slide 45

Z roku na rok począwszy od roku 2006 liczba kart debetowych, kredytowych jak i płatniczych zwiększała się.

Slide 47

Liczba klientów bankowości internetowej ciągle się zwiększa. Możemy zaobserwować wzrost liczby aktywnych klientów oraz liczby przelewów zleconych kanałem internetowym na koniec roku. Dostęp do konta przez internet jest z pewnoscią niesamowitą wygodą dla

Slide 49

Liczba bankomatów w Polsce stale wzrasta- od ponad 8 tys. w 2004 roku do prawie 17 tys. w 2010 roku.

Slide 53

Skład grupy: Kotula Ilona Kędzierski Mateusz Hołek Katarzyna Henich Karolina Habińska Anna Biegiesz Ewa

Dane:
  • Liczba slajdów: 53
  • Rozmiar: 5.43 MB
  • Ilość pobrań: 4890
  • Ilość wyświetleń: 30293
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie