Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej

Liczba slajdów:
36
Autor:
Walenty Baluk
Rozmiar:
1.04 MB
Ilość pobrań:
35
Ilość wyświetleń:
3469
Kategoria:
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 35
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 0
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 1
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 2
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 3
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 4
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 5
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 6
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 7
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 8
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 9
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 10
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 11
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 12
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 13
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 14
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 15
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 16
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 17
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 18
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 19
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 20
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 21
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 22
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 23
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 24
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 25
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 26
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 27
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 28
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 29
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 30
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 31
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 32
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 33
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 34
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 35
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej Dr hab. Walenty Baluk, prof. nadzw.
2
Zasady i wartości konstytucyjne -   zasada demokratycznego państwa prawa (art.1), -   zasada federalizmu i republikańskiej formy rządów (art.. 5), -   zasada suwerenności narodu oraz prymatu praw i wolności człowieka (art.. 3, 12), -   zasada demokracji pośredniej i bezpośredniej (referenda i wybory), -   zasada suwerenności Federacji nad jej całym terytorium i prymatu ustawodawstwa federalnego, -   zasada równości wobec prawa w tym równości form własności, -   zasada państwa opiekuńczego (art.. 7), -  zasada podziału władz na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą (art. 10), -   zasada samorządności lokalnej, -  zasada pluralizmu politycznego i ideologicznego,  państwa  świeckiego (art.. 13, 14), -   zasada prymatu konstytucji nad wszystkimi aktami prawnymi, -  zasada automatycznej inkorporacji prawa międzynarodowego do wewnętrznego porządku prawnego i 
3
Ustrój federalny Rosji Najważniejsze zasady federalizmu FR:     - terytorium FR składa się z poszczególnych terytoriów podmiotów federacji;     - podmioty federacji są reprezentowane w Radzie Federacji (izbie wyższej);         -  federalizm  rosyjski  ma  podłoże  konstytucyjne,  dlatego  kompetencje  pomiędzy FR a jej podmiotami rozgraniczane są na gruncie prawa;     - asymetryczność federacji polega na tym, iż jej podmioty mają różny status  konstytucyjny. W Konstytucji FR można wyróżnić cztery główne zasady państwa federalnego:      -  integralność terytorialną i nienaruszalność terytorium FR;      -  równość wszystkich podmiotów FR;      -  zbudowanie i rozwój FR na zasadach narodowo-terytorialnej i terytorialnej;      -  suwerennością państwową dysponuje FR a nie jej podmioty.
4
Konstytucyjny status podmiotów FR Podmiotem federacji jest podmiot ograniczony prawnie, posiadający cechy państwowości  i wchodzący w skład Federacji Rosyjskiej.   Podmiot FR posiada następujące cechy:   -   nie jest suwerenny;    -     nie dysponuje prawem do secesji; -   mieszkańcy poszczególnych podmiotów mają równe i podobne prawa i obowiązki  obywatela FR; -     równość wszystkich podmiotów FR w stosunku do władzy federalnej; -akta normatywne podmiotów powinny być zgodne z ustawodawstwem federalnym. Typy podmiotów FR: -   Republiki. -   Kraj, obwód, miasto o znaczeniu federalnym.  -   Okręgi i obwody autonomiczne. Konstytucja przewiduje możliwości zmiany składu FR w przypadku: -  przyjęcia z zewnątrz; - zmian wewnętrznych (połączenia istniejących podmiotów; odłączenia się od istniejących  podmiotów;  przejścia  z  jednego  typu  podmiotowości  w  inny;  zmiana  statusu  podmiotowości).
5
Restrukturyzacja składu podmiotów FR FR składała się z 89 podmiotów. Z czego 32 jednostki miały podłoże narodowo-terytorialne: -21 republik, 10 okręgów autonomicznych, 1 obwód  autonomiczny - a 57 jednostek charakter terytorialny: 6 krajów, 49 obwodów i 2  miasta o specjalnym statusie. Obecnie FR składa się z 83 podmiotów: - narodowo-terytorialne (21 republiki, 1 obwód autonomiczny, 4  okręgi autonomiczne) - terytorialne (9 krajów, 46 obwodów i 2 miasta o specjalnym  statusie).
6
Struktura podmiotów FR
7
Zmiany w strukturze federacji   W latach 90  tych      - Specjalny status Moskwy i Sankt-Petersburga      - Podział Czeczeno-Inguszskiej Republiki na Czeczeńską i Inguszską      - zmiana nazw obwodów: gorkowski - niżnionowogrodzki, kalininski  twerski,      kujbyszewski  samarski W latach 2000  nych (na podstawie referendów)       -  7 XII 2003  powołanie Kraju Permskiego (obwodu permski  komipermiacki  OA)           -  17  IV  2005    przyłączenie  do  Kraju  Krasnojarskiego  tajmyrskiego  i  ewenkijskiego OA      -   23 X 2005  powołanie Kraju Kamczackiego (obwód kamczacki  koriakski  OA)         -      16  IV  2006    przyłączenie  do  obwodu  irkuckiego  ust-ordynskiego  buriackiego OA           -  11  III  2007    powołanie  Kraju  Zabajkalskiego  (obwód  czityński    aginskoburiackiego OA)   
8
Zakres działania FR obejmuje (art. 71): - proces ustawodawstwa federalnego oraz kontrola jego przestrzegania; - ustrój federalny i terytorium FR; - regulowanie i ochrona praw i wolności obywatelskich; - sprawy związane z system państwowych organów władzy federalnej (ust., wyk., sąd.); - federalna własność; - kształtowanie zasad polityki federalnej w dziedzinach rozwoju państwowego, ekonomicznego, kulturowego i in.; - stanowienie prawnych podstaw jednolitego rynku; - budżet federalny; - federalny system logistyczny; - polityka zagraniczna, handel zagraniczny i kwestie bezpieczeństwa i obronności; - jednolity system wymiaru sprawiedliwości; - federalne prawo kolizyjne; - federalna służba państwowa; - jednolity system miar i standardów; - odznaczenia państwowe. 
9
Wspólny zakres FR i podmiotów: -    zapewnianie  zgodności  aktów  normatywnych  podmiotów  z  ustawodawstwem  federalny; -   ochrona praw człowieka , w tym praw małych narodów; -   zapewnienie porządku publicznego; -   problemów własności; -   korzystania z zasobów surowcowych; -   oświata i kultura; -   ochrona zdrowia i polityka socjalna; -   sytuacje nadzwyczajne; -   określenie ogólnych zasad polityki podatkowej; - ustawodawstwo:  administracyjne,  pracy,  w  sprawach  rodziny,  rolnych,  górnictwa i ochrony środowiska; -   sprawy kadrowe wymiaru sprawiedliwości; - określenie  ogólnych  zasad  organów  władzy  państwowej  i  samorządu  terytorialnego; -   koordynowanie kontaktów podmiotów z zagranicą.  
10
Typy aktów normatywnych wydawanych przez FR i podmioty:               - FR  (federalne  ustawy  konstytucyjne  i  ustawy  federalne);      - W zakresie wspólnych kompetencji: ustawy federalne   oraz zgodne z nimi ustawy i  in. akta normatywne  podmiotów;      -  W ramach swoich kompetencji podmioty tworzą  własne regulacje (ustawy i in. akta norm.) 
11
Okręgi federalne Rosji
12
Kompetencje przedstawicieli prezydenta w Okręgach Federalnych (działają od 18 V 2000)  - realizuję wewnętrzną i zagraniczną politykę prezydenta na terytorium OF - realizuję politykę kadrową prezydenta w OF - monitoruje i informuje prezydenta co do sytuacji politycznej, społecznej i  ekonomicznej w OF - koordynuje działalność federalnych organów władzy państwowej - kontroluje przestrzeganie w OF ustawodawstwa federalnego i proponuje  prezydentowi wstrzymanie wykonania nie zgodnych z prawe aktów norm. - opracowuje programy rozwoju społeczno-ekonomicznego - prowadzi mediacje w sytuacjach konfliktu między organami władzy  państwowej a samorządowej - konsultuje powołanie szefów FSB, MSW w terenie    - wręcza odznaczenia w imieniu prezydenta (Większość mianowanych wywodziła się ze struktur siłowych)
13
Prezydent FR
14
Status prezydenta Głowa państwa Kadencja  6 lat (od  2012 r., wcześniej 4  lata) Ograniczenia  2  kadencje z rzędu Wybory  powszechne  i bezpośrednie 
15
Kompetencje Prezydenta FR -  określa podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa i  reprezentuje  go  na  zewnątrz  (podpisuje  umowy  międzynarodowe,  przyjmuje  listy uwierzytelniające); -   powołuje za zgodą Dumy premiera oraz ma prawo do jego dymisji; - na  wniosek  premiera  powołuje  i  odwołuje  jego  zastępców  i  ministrów  federalnych; -   ma prawo przewodniczyć obradom rządu; -   przedstawia Dumie kandydata na stanowisko prezesa Banku Centralnego FR  i składa wniosek o jego odwołanie; -  przedstawia Radzie Federacji kandydatów na stanowisko sędziów SK, SN i  NSA  i  Prokuratora  Generalnego  (wnioskuje  o  odwołanie  PG),  powołuje  sędziów in, sądów federalnych; -   tworzy Radę Bezpieczeństwa FR; -  jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, zatwierdza doktrynę wojskową i powołuje  wyższe dowództwo sił zbrojnych, ogłasza stan wojny (informuje parlament) i  stan wyjątkowy; -   tworzy własną administrację, powołuje i odwołuje swoich przedstawicieli;  -- powołuje i odwołuje korpus dyplomatyczny FR (konsultacje z parlamentem)   
16
Kompetencje Prezydenta FR (cd.) -   zarządza wybory do Dumy i ją rozwiązuje, w określonym trybie; - przedkłada  projekty  ustaw,  wydaje  dekrety  i  rozporządzenia,      zarządza referendum; -  podpisuje lub wetuje uchwalone ustawy; -  zawiesza  akta  normatywne  rządu  i  podmiotów  FR  sprzeczne  z  ustawodawstwem FR; -    zwraca się do parlamentu z dorocznymi orędziami; -   korzysta  z  procedury  rozjemczej  w  sporach  pomiędzy  organami  władzy federacji i jej podmiotów;    -    sprawy  obywatelstwa,  odznaczenia  państwowe  i  stosuje  prawo  łaski.  
17
Struktura organizacyjna urzędu prezydenta Składa się z kilku jednostek organizacyjnych a mianowicie : Rada Bezpieczeństwa FR, wspólne komisje, Rada Prezydencka, doradcy Prezydent, przedstawiciele i pełnomocnicy urzędu Prezydenta, szef administracji, szefowie specjalnych służb, komisje, komitety i rady urzędu Prezydenta. 
18
Procedura złożenia z urzędu prezydenta  Z  inicjatywy  13  posłów  Dumy  powołuje  się  komisję  do  zbadania  zarzutów  o  zdradę  stanu  lub  popełnienia  ciężkiego  przestępstwa. Uchwała  o  wysunięciu  oskarżeń  podejmowana  jest  większością  23  składu  Dumy  potwierdzona  przez  Sąd  Najwyższy  (prawdziwość  zarzutów)  i  Sąd  Konstytucyjny  (zgodność  z  procedurą). Ostateczną decyzję w ciągu 3 miesięcy większością 23  podejmuje Rada Federacji.
19
Parlament - Zgromadzenie Federalne
20
Zgromadzenie Federalne Stały organ składający się z dwóch izb: Rady Federacji (wyższej) i Dumy Państwowej (niższej). Rada Federacji (RF) składa się z przedstawicieli podmiotów  FR  (po  jednym  z  ramienia  organów  przedstawicielskich  i  wykonawczych, 2 od każdego podmiotu). Duma składa się z 450 deputowanych i wybierana jest na 5   lat (wcześniej na 4 lata). Izby  Zgromadzenia  Federalnego  obradują  oddzielnie,  mają  własny regulamin i władze, tworzą komitety i komisje. Powołują Izbę Obrachunkową.  
21
Kompetencje Rady Federacji:   -    aprobata zmiany granic wewnętrznych między podmiotami; - zatwierdzanie  dekretów  prezydenckich  o  wprowadzeniu  stanu  wojennego lub wyjątkowego; -   decyduje w sprawie użycia sił zbrojnych poza granicami FR; -   zarządza wybory prezydenckie; -   składa z urzędu prezydenta; -   powołuje sędziów SK, SN i NSA; -   powołuje i odwołuje Prokuratora Generalnego;  -  powołuje  i  odwołuje  zastępcę  przewodniczącego  Izby  Obrachunkowej i połowę jej składu. 
22
Rada Federacji (cd.) Na  czele  Rady  Federacji  stoi  przewodniczący  i  dwóch  zastępców  wybieranych  przez  Izbę.  Rada  ma  dwa  rodzaje  ciał  roboczych:  komisje i komitety. Komisje są dwie: mandatowa i regulaminowa. Komitety:  -  ustawodawstwa  konstytucyjnego  i  wymiaru  sprawiedliwości;  -  bezpieczeństwa  i  obrony;  -  budżetu,  polityki  podatkowej,  regulacji  finansowych,  walutowych  i  celnych,  działalności bankowej; - polityki gospodarczej; - polityki społecznej;  - WNP; - spraw międzynarodowych; - polityki rolnej; - nauki, kultury, wychowania, zdrowia i ekologii; - spraw  federalnych i polityki regionalnej; -spraw Północy i małych narodów.  
23
Duma Państwowa Kompetencje:             - wyraża zgodę na powołanie przez prezydenta premiera; - udziela wotum zaufania rządowi; - powołuje i odwołuje prezesa BC FR, Rzecznika Praw Człowieka, Izby Obrachunkowej i połowę jej składu; - uruchamia procedurę złożenia z urzędu prezydenta;  - ogłasza amnestie. Duma  tworzy  dwie  komisje:  mandatową  i  etyki,  a  także  następujące  komitety:  -  ustawodawstwa  i  reformy  sądownictwa;  -  pracy  i  polityki  społecznej;  -  weteranów;  -  ochrony zdrowia; - oświaty i nauki; - kobiet, rodziny i młodzieży; - budżetu, podatków,  banków  i  finansów;  -  polityki  gospodarczej;  -  własności,  prywatyzacji  i  działalności  gospodarczej;  -  spraw  rolnych;  -przemysłu,  budownictwa,  transportu  i  energetyki;  -  surowców naturalnych i ochrony środowiska; - ekologii; - obrony; - bezpieczeństwa; -  spraw  międzynarodowych;  -  WNP  i  więzi  z  rodakami;  narodowości;  -  spraw  federalnych i polityki regionalnej; - samorządu lokalnego; - stowarzyszeń społecznych  i  organizacji  religijnych;  -  regulaminu  i  organizacji  Dumy;  -  polityki  informacyjnej  i  łączności;  -  geopolityki;  -  konwersji  i  technologii  naukowych;  -  kultury;  -  turystyki  i  sportu; - Północy i Dalekiego Wschodu. 
24
Proces legislacyjny - ustawy federalne przedkłada się Dumie; - skąd uchwalone większością od ogólnej liczby w ciągu 5 dni trafiają do RF; -  ustawa  uważa  się  za  przyjętą  kiedy  głosuje  za  tym  większość  od  ogólnej  liczby deputowanych  izby wyższej lub kiedy w ciągu 14 dni nie zostanie ona  rozpatrzona; - w przypadku odrzucenia przez RF może być tworzona wspólna komisja obu  izb lub Duma obala weto RF większością 23; - następnie w ciągu 5 dni przekazuje się prezydentowi; - w ciągu 14 dni podpisuje lub odrzuca; - weto prezydenta pokonuje się większością 23 zarówno w Dumie jak w RF.  Prawo inicjatywy ustawodawczej:   Prezydentowi; Radzie Federacji, Dumie; Rządowi FR; organom  przedstawicielskim podmiotów FR; SK; SN i NSA. 
25
Proces legislacyjny (cd.) Obligatoryjnemu  uchwaleniu  przez  RF  podlegają  ustawy  federalne w sprawach:     -         budżetowych;     -         fiskalnych;     -         finansowych;     -         ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych;     -         granic, wojny i pokoju.   Tryb uchwalania federalnych ustaw konstytucyjnych. 23 głosów Dumy i  głosów RF. Prezydent w ciągu 14 dni  podpisuje. 
26
Tryb rozwiązania Dumy przez prezydenta: 1)  po  trzykrotnym  odrzuceniu  przez  Dumę  zaproponowanego  przez  prezydenta  kandydata  na  premiera.  Prezydent  powołuje  premiera  i  rozwiązuje Dumę. 2)  po  wyrażeniu  przez  Dumę  rządowi  wotum  nieufności,  z  którym  prezydent  zgadza  się  lub  nie.  Gdy  Duma  w  ciągu  trzech  miesięcy  ponownie  przegłosuje  wotum  nieufności  wobec  rządu.  Wtedy  prezydent dymisjonuje rząd lub rozwiązuje Dumę. 3) w przypadku, gdy rząd występuje o wotum zaufania i nie uzyskuje  go prezydent podejmuje podobną procedurę w ciągu 7 dni. Duma nie może być rozwiązana na podstawie art. 117 w ciągu roku  od  wyborów,  w  momencie  wysunięcia  oskarżenia  przeciwko  prezydentowi,  pod  czas  obowiązywania  stanu  wojny  i  wyjątkowego  oraz w ciągu pół roku przed upływem kadencji prezydenckiej.
27
Rząd Federacji Rosyjskiej
28
29
Tryb powołania Rządu FR Władzą wykonawczą jest Rząd FR.  Premiera powołuje prezydent za zgodą Dumy. -    wniosek  prezydent  przedkłada  w  2  tygodnie  od  chwili  objęcia urzędu; -  w przypadku dymisji rządu  2 tygodnie; -  od dnia odrzucenia kandydatury 1 tydzień; Duma rozpatruje wniosek w ciągu 1 tygodnia. Premier  w  ciągu  1  tygodnia  przedkłada  skład  Gabinetu  Ministrów. Tryb działania rządu określa federalna ustawa konstytucyjna. Duma zatwierdza kandydaturę premiera większością  bezwzględną 
30
Kompetencje Rządu: 1)  opracowanie i realizacja uchwalonego przez Dumę budżetu; 2) realizacja  w  FR  jednolitej  polityki  finansowej,  kredytowej  i  pieniężnej; 3) realizacja  w  FR  jednolitej  polityki  socjalnej,  edukacyjnej,  ochrony zdrowia, kultury i ekologii; 4) zarządza własnością federalną; 5) realizuje politykę zagraniczną, obronną i bezpieczeństwa; 6) ochrona praw i wolności obywateli, zapewnienie porządku  publicznego i zwalczanie przestępczości. 
31
Podział resortów W  ramach  rządu  federacji  podstawową  strukturą  są  ministerstwa  federalne, które dzielą się na cztery rodzaje: - polityczno-administracyjne:  obrony,  finansów,  sprawiedliwości,  spraw  wewnętrznych,  polityki  regionalnej  i  narodowościowej;  spraw zagranicznych, obrony cywilnej; -  zarządzania gospodarką narodową: mienia państwowego, paliw  i  energetyki,  gospodarki,  przemysłu  i  handlu,  rolnictwa  i  gospodarki  żywnościowej,  zasobów  naturalnych,  energii  atomowej,  polityki  gruntowej,  budownictwa  oraz  gospodarki  mieszkaniowej i komunalnej; -  oświatowo-socjalne: nauki i technologii, szkolnictwa ogólnego i  zawodowego, kultury, zdrowia, pracy i spraw socjalnych; - usługowo-łącznościowe: transportu. 
32
Inne organa władzy wykonawczej 1. komitety państwowe:  antymonopolowy,  kinematografii;  rozwoju  obszarów  północnych,  rezerw  państwowych,  ochrony  środowiska,  poligrafii,  rozwoju  i  wspierania  drobnej  przedsiębiorczości,  łączności  i  informatyzacji,  statystyki,  celny  oraz kultury fizycznej i turystyki; 2.    komisje federalne: rynku papierów wartościowych oraz energetyczna; 3. służby:  podatkowa,  wywiadu,  bezpieczeństwa,  lotnicza,  archiwalna,  drogowa,  migracyjna, kontroli walutowej i eksportowej, wojsk kolejowych, leśnictwa, polityki  podatkowej, ochrony, upadłości i sanacji finansów, graniczna (weszła w skład FSB  od  2003  r.)  regulacji  naturalnych  monopoli  w  dziedzinie  łączności,  regulacji  naturalnych monopoli w dziedzinie transportu, telewizji i radiofonii; 4. agencje:  patentów  i  znaków  towarowych,  kosmiczna,  łączności  i  informacji  rządowej; 5. organy nadzoru:  górniczy  i  przemysłowe,  bezpieczeństwa  jądrowego  i  radiacyjnego; inne organy: Gabinet Prezydenta FR, Urząd Programów Specjalnych, Komosja  Techniczna, Komitet Problematyki Konwencyjnej w Zakresie Broni Chemicznej i  Biologicznej. 
33
System sądownictwa i ochrony prawnej w FR 
34
Sąd Konstytucyjny -   składa się z 19 sędziów wybieranych na czas nieokreślony - wniosek  składają:  prezydent,  Rada  Federacji,  Duma  (lub  15  deputowanych  dowolnej  izby),  rząd,  SN  i  NSA,  organy  władzy  ustawodawczej i wykonawczej podmiotów FR. SK rozstrzyga zgodność z Konstytucją: -   aktów normatywnych organów federalnych; -   aktów normatywnych podmiotów FR; -   umów międzynarodowych; -   umów  pomiędzy  członkami  federacji  oraz  pomiędzy  FR  a  jej  podmiotami. SK  rozstrzyga  spory  kompetencyjne  pomiędzy  wyższych  organów  władzy państwowej na poziomie federalnym i jej podmiotów. SK dokonuje wykładni Konstytucji i na podstawie skarg bada czy nie  doszło do naruszenia konstytucyjnych praw i wolności. 
35
Sąd Najwyższy SN jest najwyższym organem sądowym powołanym do rozpatrywania spraw cywilnych, karnych i administracyjnych. Sąd najwyższy działa w składzie: 1) Kolegium sądowego ds.  cywilnych; 2) Kolegium sądowego ds. karnych: 3) Kolegium  sądowe wojskowe; 4) Plenum Sądu Najwyższego FR. Wszystkie sądy ze względu na kompetencje dzielą się na: -         sądy pierwszej instancji, do których należą organy sądowe  wszystkich stopni, wyposażone w kompetencje rozpoznawania  spraw i orzekania; sądy drugiej instancji, właściwe do rozpoznawania spraw o  charakterze odwoławczym; należą tu wszystkie sądy, poza sądami  rejonowymi, występujące jako sądy pierwszej instancji. 
36
Sąd Arbitrażowy i Prokuratura Sąd Arbitrażowy jest najwyższym organem sądowym  powołanym do rozstrzygania sporów gospodarczych.    Prokuratura    Prokuratora Generalnego powołuje Rada Federacji na wniosek  Prezydenta.   Działalność prokuratury przejawia się w dziedzinie zwierzchniego  nadzoru nad ścisłym i jednolitym przestrzeganiem prawa w  czterech zasadniczych kierunkach:    -  nadzór ogólny nad realizacją ustaw;    -  nadzór realizacji ustaw przez organy ścigania i organy śledcze;    -  nadzór nad przestrzeganiem praworządności przez sądy przy  rozpatrywaniu spraw cywilnych, karnych i administracyjnych;     -  nadzór nad przestrzeganiem praworządności w miejscach  pozbawienia wolności. 

Mogą Cię zainteresować

Rosyjski teatr ludowy - Slajd 1

Rosyjski teatr ludowy

Rosyjski teatr ludowy
Rosyjscy laureaci nagrody Nobla - Slajd 1

Rosyjscy laureaci nagrody Nobla

Rosyjscy laureaci nagrody Nobla
Rosja – jaki to kraj? - Slajd 1

Rosja – jaki to kraj?

Rosja – jaki to kraj?
Określanie czasu - Slajd 1

Określanie czasu

Określanie czasu

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?