Zasady ochrony zabytków w Polsce

Liczba slajdów:
10
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
517.00 KB
Ilość pobrań:
8
Ilość wyświetleń:
932
Kategoria:
Zasady ochrony zabytków w Polsce - Slajd 9
Zasady ochrony zabytków w Polsce - Slajd 0
Zasady ochrony zabytków w Polsce - Slajd 1
Zasady ochrony zabytków w Polsce - Slajd 2
Zasady ochrony zabytków w Polsce - Slajd 3
Zasady ochrony zabytków w Polsce - Slajd 4
Zasady ochrony zabytków w Polsce - Slajd 5
Zasady ochrony zabytków w Polsce - Slajd 6
Zasady ochrony zabytków w Polsce - Slajd 7
Zasady ochrony zabytków w Polsce - Slajd 8
Zasady ochrony zabytków w Polsce - Slajd 9
Zasady ochrony zabytków w Polsce - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Zasady ochrony zabytków w Polsce Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Ustawa z dnia 18.marca 2010 r. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.
2
Przedmiot ochrony Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ochronie i opiece podlegają bez względu na stan zachowania zabytki nieruchome będące w szczególności: - krajobrazami kulturowymi - układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i - zespołami budowlanymi dziełami architektury i budownictwa dziełami budownictwa obronnego obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi cmentarzami parkami, ogrodami i innymi formami zagospodarowanej zieleni miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji
3
Formy ochrony zabytków Zgodnie z art. 7 1. wpis do rejestru zabytków 2. uznanie za pomnik historii 3. utworzenie parku kulturowego 4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
4
DEFINICJA ZABYTKU Art. 3. ust.1) zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
5
Ochrona zabytków zadanie organów administracji publicznej 1) zapewnienie warunków prawnych, (Art. 4) organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; 3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; 5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.
6
Opieka nad zabytkiem zadanie właściciela bądź posiadacza zabytku (art.5) 1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
7
Zadania samorządów związane z ochroną zabytków Art. 19. 1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności ochronę: 1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 3) parków kulturowych.
8
Zadania samorządów związane z ochroną zabytków Art. 22. ust. 4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Art. 87. ust. 1. Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.
9
Zadania samorządów związane z ochroną zabytków Art.. 87. ust. 2. Programy, o których mowa w ust. 1, mają na celu, w szczególności: 1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. ust. 3. Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.
10
Ustawowe terminy realizacji gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami Art. 6 pkt 2 (ustawa z dnia 18. marca 2010 r.) W terminie 2 lat od dnia przekazania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków wykazu zabytków, wójt (burmistrz, prezydent miasta) założy gminną ewidencję zabytków. Art. 87. ust. 1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.

Mogą Cię zainteresować

Ewolucja teorii zarządzania - Slajd 1

Ewolucja teorii zarządzania

Ewolucja teorii zarządzania
Drogowe ABC - Slajd 1

Drogowe ABC

Drogowe ABC
Palenie tytoniu zabija - Slajd 1

Palenie tytoniu zabija

Palenie tytoniu zabija
Jednostki pola, długości, czasu i wagi – dawniej i dziś. - Slajd 1

Jednostki pola, długości, czasu i wagi – dawniej i dziś.

Jednostki pola, długości, czasu i wagi – dawniej i dziś.

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?