Odpady przemysłowe

Liczba slajdów:
21
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
911.00 KB
Ilość pobrań:
2
Ilość wyświetleń:
465
Kategoria:
Odpady przemysłowe - Slajd 20
Odpady przemysłowe - Slajd 0
Odpady przemysłowe - Slajd 1
Odpady przemysłowe - Slajd 2
Odpady przemysłowe - Slajd 3
Odpady przemysłowe - Slajd 4
Odpady przemysłowe - Slajd 5
Odpady przemysłowe - Slajd 6
Odpady przemysłowe - Slajd 7
Odpady przemysłowe - Slajd 8
Odpady przemysłowe - Slajd 9
Odpady przemysłowe - Slajd 10
Odpady przemysłowe - Slajd 11
Odpady przemysłowe - Slajd 12
Odpady przemysłowe - Slajd 13
Odpady przemysłowe - Slajd 14
Odpady przemysłowe - Slajd 15
Odpady przemysłowe - Slajd 16
Odpady przemysłowe - Slajd 17
Odpady przemysłowe - Slajd 18
Odpady przemysłowe - Slajd 19
Odpady przemysłowe - Slajd 20
Odpady przemysłowe - Slajd 0

Treść prezentacji

1
ODPADY PRZEMYSŁOWE CHARAKTERYSTYKA, WŁAŚCIWOŚCI
2
Stan gospodarki odpadammi w Polsce: w 2000 roku wytworzono ogółem 139 340 tys. Mg odpadów, w tym: - w sektorze komunalnym - 13 860 tys. Mg odpadów, - w sektorze gospodarczym - 125 480 tys. Mg odpadów (z czego 1 578 tys. Mg odpadów niebezpiecznych).
3
Prognoza: Szacuje się, że łączna ilość odpadów wytworzonych w Polsce wynosić będzie w roku: 2006 - 143 784 tys. Mg, 2010 - 145 317 tys. Mg, 2014 - 171 982 tys. Mg.
4
Szczególnych zasad postępowania wymagają odpady niebezpieczne takie jak: - odpady zawierające PCB, - oleje odpadowe, - baterie i akumulatory, - odpady zawierające azbest, - pestycydy, - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, - wycofane z eksploatacji pojazdy, - specyficzne odpady medyczne, - odpadowe materiały wybuchowe.
5
DANE wg GUS TABL.1(299). ODPADY WYTWORZONE W CIĄGU ROKU WYSZCZEGÓLNIEN IE 1990 1995 2000a 2004a 2005a 2006a 13395 6 13334 0 w tysiącach ton OGÓŁEM z tego: 15495 9 odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych)b 143861 122662 125484 124004 124602 123463 odpady komunalnec 11098 13364 7 10985 13771 0 12226 13376 3 9759 9354 9877 a Dane za lata 2000-2006 nieporównywalne z latami poprzednimi patrz Uwagi metodyczne. b Dla lat 1990 i 1995 odpady przemysłowe; od 2000 r. odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych). c Odpady zebrane dane szacunkowe.
6
7
Dane Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane w ramach systemu Państwowego
8
9
10
KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2010 MONITOR POLSKI Nr 90 poz.246 Uchwała Rady Ministrów nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010
11
KPGO 2010 Istniejące instalacje i urządzenia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Na terenie kraju w 2004 r. zlokalizowanych było ok. 460 instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym znajduje się ok. 70 składowisk (składowiska, wydzielone kwatery), na których są składowane odpady niebezpieczne. Na terenie kraju znajduje się 99 instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. Nie ma potrzeby budowy nowych składowisk odpadów niebezpiecznych, a jedynie modernizacja istniejących. Przedsiębiorcy powinni stosować nowe technologie powodujące minimalizację powstawania odpadów niebezpiecznych lub ograniczenie stopnia szkodliwości odpadów.
12
KPGO 2010 Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi Analiza stanu aktualnego w zakresie wytwarzania i sposobów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz wydajności istniejących instalacji do ich odzysku i unieszkodliwiania wskazuje na następujące główne problemy w przedmiotowym obszarze: brak wzajemnej korelacji pomiędzy istniejącymi systemami zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych, niewielkie wykorzystanie nowoczesnych (innowacyjnych) technologii, bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych mogących przyczynić się do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia stopnia ich odzysku,
13
KPGO 2010 Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi niewystarczająca motywacja ekonomiczna do podejmowania działań proekologicznych, częste zmiany przepisów prawnych w sferze ochrony środowiska, przepisy wspólnotowe dotyczące ograniczenia możliwości udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, niewystarczający monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezadowalający poziom edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Rozwiązanie ww. problemów zapewni wzrost masy odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i eliminację nieprawidłowych praktyk w zakresie postępowania z tymi odpadami.
14
KPGO 2010 Odpady zawierające PCB Źródła powstawania, ilości wytworzone i unieszkodliwione Ze względu na swoje właściwości dielektryczne PCB (polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle,monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 wagowo łącznie) znalazły zastosowania jako: podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów, płyny hydrauliczne, dodatki do farb i lakierów, plastyfikatory do tworzyw sztucznych, środki konserwujące i impregnujące. Łącznie w 2004 r. zebrano ok. 160 Mg odpadów zawierających PCB, z czego unieszkodliwieniu poddano 149 Mg oraz magazynowaniu 11 Mg.
15
KPGO 2010 W 2004 r. przeprowadzona inwentaryzacja urządzeń zawierających (lub mogących zawierać) PCB wykazała istnienie 44,5 tys. tych urządzeń w 661 obiektach przemysłowych. Były to kondensatory (65), transformatory (28), wyłączniki (6) oraz inne urządzenia (1). Szacowana masa odpadów zawierających PCB kształtuje się na poziomie 39,2 tys. Mg odpadów. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono również, że ok. 90 urządzeń zawierających (lub mogących zawierać) PCB aktualnie eksploatowanych znajduje się w dobrym stanie technicznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860) powinno następować sukcesywne oczyszczanie lub eliminowanie instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane PCB. Dopuszcza się wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r.
16
KPGO 2010 Obecnie na terenie kraju funkcjonuje 1 instalacja do dekontaminacji transformatorów o mocy przerobowej 600 Mgrok. Oleje i ciecze zawierające PCB unieszkodliwiane są metodą termicznego przekształcania w 2 instalacjach o łącznej maksymalnej mocy przerobowej 14 000 Mgrok. Brak jest w kraju instalacji do unieszkodliwiania kondensatorów zawierających PCB. Identyfikacja problemów: - zbyt wolno przebiegający proces wycofywania z użytkowania urządzeń zawierających PCB.
17
KPGO 2010 Oleje odpadowe Źródła powstawania, ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwianiu W 2004 r. zebrano ok. 84,5 tys. Mg olejów odpadowych, z czego ok. 50 poddano procesowi regeneracji. Istniejący system gospodarowania Na rynku polskim działają obecnie 4 organizacje odzysku, które w imieniu producentów i importerów olejów organizują zbieranie i zagospodarowanie olejów odpadowych w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu.
18
KPGO 2010 Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania Na terenie kraju działają 3 znaczące instalacje do regeneracji olejów odpadowych o łącznej mocy przerobowej 145 tys. Mgrok. Identyfikacja problemów: - brak ogólnokrajowego systemu zbierania olejów odpadowych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, - brak zorganizowanych miejsc magazynowania olejów odpadowych powstałych na skutek wypadków morskich.
19
KPGO 2010 System gospodarowania olejami odpadowymi
20
ILOŚĆ ODPADÓW MEDYCZNYC H (wg KPGO) 2003 r. - 25 800 Mg 2006 r. - 26 500 Mg 2010 r. - 27 600 Mg 2014 r. - 29 000 Mg GUS (2004): 22 840 Mg odpadów medycznych, w tym: 18 391 Mg odpadów niebezpiecznych 4 449 Mg odpadów innych niż niebezpieczne
21
Ilość odpadów medycznych W rzeczywistości: rok 2005: 29 876,435 Mg odpadów medycznych 536,840 Mg odpadów weterynaryjnych rok 2006: 25 399,761 Mg odpadów medycznych 332,195 Mg odpadów weterynaryjnych dane z Wojewódzkich Baz Odpadowych ( wg prezentacji MOS: ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE- WARUNKI UNIESZKODLIWIANIA, Zbigniew Grabowski, Grzegorz Wielgosiński)

Mogą Cię zainteresować

Zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży - Slajd 1

Zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży

Zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży
Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek - Slajd 1

Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek

Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek
Poznajemy mięczaki - świat ślimaków - Slajd 1

Poznajemy mięczaki - świat ślimaków

Poznajemy mięczaki - świat ślimaków
Wakuola - jej budowa i funkcje - Slajd 1

Wakuola - jej budowa i funkcje

Wakuola - jej budowa i funkcje

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?