Odpady budowlane

Liczba slajdów:
26
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
12.25 MB
Ilość pobrań:
11
Ilość wyświetleń:
3572
Kategoria:
Odpady budowlane - Slajd 25
Odpady budowlane - Slajd 0
Odpady budowlane - Slajd 1
Odpady budowlane - Slajd 2
Odpady budowlane - Slajd 3
Odpady budowlane - Slajd 4
Odpady budowlane - Slajd 5
Odpady budowlane - Slajd 6
Odpady budowlane - Slajd 7
Odpady budowlane - Slajd 8
Odpady budowlane - Slajd 9
Odpady budowlane - Slajd 10
Odpady budowlane - Slajd 11
Odpady budowlane - Slajd 12
Odpady budowlane - Slajd 13
Odpady budowlane - Slajd 14
Odpady budowlane - Slajd 15
Odpady budowlane - Slajd 16
Odpady budowlane - Slajd 17
Odpady budowlane - Slajd 18
Odpady budowlane - Slajd 19
Odpady budowlane - Slajd 20
Odpady budowlane - Slajd 21
Odpady budowlane - Slajd 22
Odpady budowlane - Slajd 23
Odpady budowlane - Slajd 24
Odpady budowlane - Slajd 25
Odpady budowlane - Slajd 0

Treść prezentacji

1
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Grupy i podgrupy: 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
2
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 Gruz ceglany 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 06 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 82 Inne niewymienione odpady
3
Odpady budowlane definicja Odpady budowlane to przede wszystkim odpady obojętne pochodzące z rozbiórki obiektów, jak np. gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych budynków (np. ziemia z wykopów). Do grupy tej należą również inne odpady, jak drewno, stal, odpady opakowaniowe, odpady niebezpieczne (w tym odpady azbestu, elektryczne i elektroniczne).
4
Źródła powstawania Odpady budowlane powstają w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, w drogownictwie i kolejnictwie. Tworzą się zarówno na etapie budowy nowych obiektów, jak i planowanych, awaryjnych remontów oraz przy pracach rozbiórkowych. Powstają także przy pracach za- i wyładowczych oraz w czasie transportu materiałów budowlanych. Zalicza się do nich również odpady z obiektów infrastrukturalnych (np. drogowych) i ziemię z wykopów, przeznaczaną zwykle do niwelacji terenów (do ponownego jej zagospodarowania). Odpady budowlane można podzielić na pięć grup: ziemia z wykopów, odpady z remontów dróg, gruz rozbiórkowy, odpady z placów budowy, odpady z remontów.
5
Pojemniki i transport
6
Przetwarzanie Łańcuch logistyczny odpadów budowlanych odzwierciedla proces postępowania z nimi od momentu powstania określonej grupy odpadów, poprzez ich gromadzenie (wielorodne lub selektywne) i usuwanie z miejsca powstawania lub gromadzenia, do czasu ich użytkowego zagospodarowania lub utylizacji. Może to nastąpić poprzez: reusing ponowne zastosowanie przydatnych konstrukcyjnie elementów recykling ponowne zastosowanie surowcowe w budownictwie, przy odpowiedniej obróbce mechanicznej dla użytku bezpośredniego lub jako składników produkcji nowych elementów budowlanych (recyklatów). Składowania resztek, nieprzydatnych jako surowce, lub unieszkodliwianie w przypadku występowania składników niebezpiecznych.
7
Składowanie Ograniczenie ilości bezużytecznych odpadów budowlanych realizuje się poprzez segregowanie materiałów budowlanych oraz właściwe nimi zarządzanie. Segregowanie odpadów według rodzajów, a następnie osobne składowanie i transport pozwalają odzyskać średnio 90 wytworzonych odpadów i ponownie je wykorzystać. Charakterystyka jakościowa odpadów budowlanych jest bardzo zróżnicowana, zależy między innymi od źródła powstawania i użytej technologii realizacji inwestycji budowlanej. Odpady z budów oraz odpady rozbiórkowe mają zróżnicowany skład jakościowy. Około 80 z nich jest niepalna. Mogą być one zanieczyszczone metalami ciężkimi, substancjami ropopochodnymi, PCV, toksycznymi substancjami impregnującymi. Pracom rozbiórkowym lub remontowym towarzyszy często wytwarzanie odpadów azbestowych.
8
CIĄG TECHNOLOGICZNY PRZETWARZANIA STARYCH ODPADÓW 1.ROZBIJANIE ODPADÓW WIELKOWYMIAROWYCH: - koparka wyposażona w adapter w postaci młota pneumatycznego lub hydrauliczne nożyce do cięcia betonu i stali, duże elementy murów ceglanych, kamiennych i betonowych rozdrabniane są do brył o wymiarach 400 700 mm. 2.WSTĘPNE PRZESIEWANIE NA PRZESIEWACZACH zestaw sit (20, 40, 60, 80, 100 mm) po którym można uzyskać trzy wybrane frakcje i materiał 120 mm przeznaczony do dalszej przeróbki w kruszarkach, 3.KRUSZENIE MATERIAŁU 120 mm LUB BRYŁ 400 mm - stacjonarne lub mobilne kruszarki udarowe lub szczękowe o wydajności 60 120 th, - operacji tej podlegało 60 materiału hałdy
9
Maszyny Koparka wyposażona w adapter w postaci młota pneumatycznego lub hydrauliczne nożyce do cięcia betonu i stali.
10
Mobilna kruszarka szczękowa EXTEC C-12 wstępnie kruszy przyjmowane odpady zapewniając wysoką jakość obróbki.
11
Mobilny dwupokładowy przesiewacz na podwoziu gąsienicowym EXTEC S-5 sortuje skruszony gruz budowlany, granit, cegły, wapienie, czy mieszanki mineralno-asfaltowe. W wyniku tego sortowania uzyskujemy wysokiej jakości kruszywa o trzech frakcjach roboczych.
12
4.SEGREGACJA POKRUSZONEGO MATERIAŁU - przesiewacze o możliwości zainstalowania sit o oczkach: 8, 20, 40, 60, 80, 100 mm, - segregacja do trzech dowolnie wybranych frakcji, 5.SKŁADOWANIE I EKSPEDYCJA - rozfrakcjonowane materiały przy pomocy taśmociągów składowane są na osobnych pryzmach obok placów manewrowych dla pojazdów ekspediujących
13
Otrzymane kruszywa możemy wykorzystać do: - budowy dróg, - utwardzania placów, - stabilizacji gruntu, - podsypki nawierzchni utwardzonych.
14
Wykorzystanie materiałów ziemnych powstałych z przetworzonych odpadów budowlanych w styczniu 1945 r. przystąpiono do ewakuacji z Breslau 700 tyś. osób cywilnych od 15.II. Do 6.V.1945 twierdza Breslau była oblegana przez wojska VI Armii I-go Frontu Białoruskiego w atmosferze terroru przystąpiono do burzenia całych kwartałów budynków, np. na pl. Grunwaldzkim urządzono lotnisko polowe, wznoszono barykady przygotowując miasto do obrony,
15
zniszczenia substancji miejskiej powstałe w wyniku przygotowania miasta do działań obronnych i do działań obronnych i w wyniku działań wojennych oceniono na 70: w gruzach legło 354 tyś. izb mieszkalnych i tyle samo zostało zniszczone w 10 20, zniszczeniu uległo 400 zakładów przemysłowych, ponad 600 km sieci komunikacyjnych wymagało kapitalnej odbudowy,
16
pod koniec 1947 przez miasto przeprowadzono specjalną linię kolejową do wywozu gruzu, którą zlikwidowano dopiero w 1953, w 1947 ze Starego Miasta wywieziono około 82 tyś. m3 gruzu, w 1948 na terenie całego miasta wyburzono około 80 tyś. m3 obiektów grożących zawaleniem i wywieziono ponad 84 tyś. m3 gruzu, a także wydobyto 15 mln szt. cegieł i 3836 ton złomu, w 1953 odzyskano 200 mln szt. cegieł i wywieziono 150 tyś. m3 gruzu, ogółem ilość gruzu wywiezionego z terenu Starego Miasta i wysp szacuje się na około 2 mln m3 3 z 4 dużych składowisk odpadów budowlanych zostały zamknięte i zrekultywowane pod koniec lat 70-tych. Na 4-tym składowisku tzw. Górce Szczepińskiej, na obszarze 8,3 ha do 1995 zgromadzono 520 000 tyś. m3 odpadów budowlanych w postaci cegły, tynków, betonu, żelbetu, kamienia, gruntów mineralnych i gleby, różnego rodzaju zanieczyszczonych kruszyw, szkła, porcelany, asfaltu i tworzyw sztucznych.
17
18
19
GRUNTY STOSOWANE DO ODBUDOWY I MODERNIZACJI OBWAŁOWAŃ Po powodzi w miesiącach VIII X bardzo pilnym i trudnym problemem okazało się pozyskanie dużych ilości odpowiedniego materiału ziemnego do, prowadzonych w dużym tempie i w niesprzyjających warunkach pogodowych, robót naprawczych i modernizacyjnych zniszczonych obwałowań. Modernizacja istniejących obwałowań stwarza zapotrzebowanie głównie na dwa rodzaje materiału: - dobrze zagęszczalny grunt spoisty do uszczelnień w postaci ekranu i fartucha, - dobrze przepuszczalny grunt gruboziarnisty na warstwy dociążające i drenaże
20
KRUSZYWA GRUBE Z rozbitych odpadów wielkowymiarowych, a także z odsianego materiału 120 mm, po przejściu przez kruszarki i segregacji uzyskuje się kruszywo grube o wymiarach: 20 40 mm, 20 60 mm, 20 80 mm, 40 80 mm. W roku 1998 największą ilość odsianego kruszywa grubego stanowiła frakcja 20 80 mm, która powstała z połączenia kruszywa 20 40 mm uzyskanego podczas wstępnego przesiewu starych odpadów z frakcją 20 80 mm uzyskaną z segregacji pokruszonych odpadów.
21
22
23
24
25
Źródła Rzeczyński B.: Recykling odpadów budowlanych, racje ochrony asobów i przetwarzania odpadów na kruszywa wtórne. Ekoproblemy nr 2, s. 8-9, 2003. Wiszniewski A.: Nowoczesny recykling gruzu budowlanego. Recykling nr 5, s. 5, 2003. DzU nr 112, poz. 1206, 2001 Katalog odpadów. http:www.abc.com.plserwisdu20011206.htm http:www.muratorplus.pltechnikamaszyny-urzadzeniabudowlanerecykling-odpadow-budowlanych58302.html http:www.powderandbulk.plnauka1044.html
26
Dziękujemy za uwagę

Mogą Cię zainteresować

Aktywność fizyczna - Slajd 1

Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna
Poznaj grzyby i porosty - Slajd 1

Poznaj grzyby i porosty

Poznaj grzyby i porosty
Strunowce - Slajd 1

Strunowce

Strunowce
Sposoby odżywiania się organizmów - Slajd 1

Sposoby odżywiania się organizmów

Sposoby odżywiania się organizmów

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?