Okres stalinowski w Polsce

Liczba slajdów:
20
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
858.61 KB
Ilość pobrań:
33
Ilość wyświetleń:
1871
Kategoria:
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 19
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 0
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 1
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 2
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 3
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 4
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 5
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 6
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 7
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 8
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 9
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 10
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 11
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 12
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 13
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 14
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 15
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 16
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 17
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 18
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 19
Okres stalinowski w Polsce - Slajd 0

Treść prezentacji

1
O K R ES S TA LIN O W S K I W P O LS C E
2
Okres stalinowski w Polsce ma miejsce w latach 1946 -53 (56). Koniec tego okresu wiąże się z obaleniem tezy Stalina na XX Zjeździe KPZR. Na ziemiach polskich jest to okres wzmożonego działania organizacji konspiracyjnych takich jak WIN lub NIE, które są odpowiedzią na represje radzieckie skierowane na działaczy partyjnych, politycznych i zwykłych obywateli. W 1947 roku ogłoszono amnestię. Ujawniło się wtedy ok. 60 tys. działaczy konspiracyjnych. Amnestia jednak okazała się być podstępem by zdemaskować opozycję podziemia. Wskutek czego nastąpiły masowe aresztowania ujawnionych konspirantów.
3
Oprócz działaczy podziemia aresztowano również polityków partii niekomunistycznych PSL, SP i PPS oraz byłych żołnierzy AK. I tak w latach 1950 53: wydano 35 wyroków śmierci 19 z nich wykonano; Aresztowano ponad 1500 oficerów polskich, m.in. gen. Stanisława Tatara (kara dożywotniego więzienia i pozbawienie praw), gen. Jerzego Kirchmayera (kara dożywotniego więzienia), adm. Józefa Unruga. Na karę śmierci skazano gen. Fieldorfa ps. Nil i kpt. Przybyszewskiego dowodzącego baterią im. Laskowskiego walczącą w obronie helu we wrześniu 1939 roku; W więzieniu w Moskwie umiera Kazimierz Pużak i płk Krzyżanowski (komendant okręgu Wilno AK); W 1953 rozpoczęły się wzmożone represje wobec Kościoła i aresztowania księży- m.in. bpa Kaczmarka i kardynała Wyszyńskiego;
4
PZPR W dniach 15-21 XII 1948 roku nastąpiło zjednoczenie PPS i PPR. W wyniku rozmów powstała nowa polska partia PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza a jej I sekretarzem został Bolesław Bierut. W tym samym czasie Władysław Gomułka został odsunięty od władzy i oskarżony o tzw. odchylenie prawicowo nacjonalistyczne (lepiej oceniał działalność PPS-u niż SDKPiLu); Tymczasem Bierut rozpoczął monopolizowanie władzy w Polsce i tworzenie tzw. kultu jednostki Bolesława Bieruta.
5
Bolesław Bierut Isekretarz PZPR
6
ZSL Po zjednoczeniu PPS i PPR narastać zaczęły naciski w środowisku partii ludowych. Skutkiem czego w listopadzie 1949 roku na kongresie partii utworzono Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Na czele Rady Naczelnej ZSL stanął Roman Niećko.
7
W Polsce teoretycznie wykształcił się system wielopartyjny, natomiast w praktyce monopol na władzę posiadała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza kontrolująca partie satelickie ZSL i SD.
8
Terror W celu umocnienia pozycji władze ludowe stosowały akcje terroru. Powołano nowe aparaty wspomagające nowy porządek: MBP Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego UB Urząd Bezpieczeństwa; MO Milicję Obywatelską; które wspomagane były wyszkolonymi agentami NKWD.
9
Kom inform We wrześniu 1947 roku w Szklarskiej Porębie powstało Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominform) z państw Środkowej i Południowej Europy. Miało ono koordynować działania komunistów i dążyć do utworzenia jednolitej władzy komunistycznej na wzór radziecki. Kominform: Miał koordynować walkę z imperializmem; Oferować wzajemną pomoc państwom socjalistycznym; Integrować państwa socjalistyczne;
10
Polska Rzeczpospolita Ludow a Przypieczętowaniem zmian politycznych i ustrojowych było uchwalenie 22 lipca 1952 roku konstytucji ustanawiającej Polską Rzeczpospolitą Ludową. Konstytucja oparta była na wzorcach radzieckich i pozwalała na dużą interpretację przepisów przez władzę.
11
Przetłum aczony na język polskiprojekt KonstytucjiPolskiej Rzeczypospolitej Ludow ejz popraw kam i J.Stalina,naniesionym i ręką B.Bieruta
12
Konstytucja z 1952 roku W zakresie ustroju gospodarczego zakładała uspołecznienie środków produkcji. Zacierała granice pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Najwyższym organem władzy państwowej był Sejm, ale pozbawiony określonych praw posłów, był łatwym narzędziem manipulacji; Rada Państwa posiadała realnie największą władzę posiadając najszersze kompetencje.
13
G ospodarka okresu stalinow skiego 1947 bitwa o handel doprowadziła do upadku handlu prywatnego i jego nacjonalizacji; W okresie stalinowskim gospodarka polska staje się na wzór radziecki gospodarką planową. Zaczynają obowiązywać kilkuletnie plany rozwoju gospodarczego Polski: Plan 6-letni lata 1950-55 Plany 5- letnie realizowane ciągle w latach 1950 -89.
14
Kolektyw izacja Od 1951 roku przeprowadzano w Polsce kolektywizację rolnictwa. Tworem tego procesu są PGR-y Państwowe Gospodarstwa Rolne oraz gospodarstwa spółdzielcze. Bilans kolektywizacji wsi był jednak niekorzystny ze względu na zakaz wymiany handlowej z Zachodem, czego skutkiem był brak dostępu do nowych technologii, nowych odmian zbóż oraz nawozów sztucznych. Produkcja rolna zaczęła spadać. Dlatego w 1954 roku przeprowadzono korektę planu 6- letniego i część wydatków przeniesiono na rolnictwo. Skutkiem czego nie zrealizowano części założeń planu.
15
XX Zjazd KPZR ijego postanow ienia XX Zjazd KPZR miał miejsce w Moskwie w lutym 1956 roku. Na czele zjazdu stanął Nikita Chruszczow, który wygłosił swój referat zawierający nowe wytyczne dot. spraw ZSRR i państw satelickich oraz stosunków
16
17
Postanow ienia XX zjazdu Decyzje o konieczności poprawienia stosunków winnymi mocarstwami świata; Obalono teorię Stalina mówiącą, że w miarę rozwoju socjalizmu narasta walka klasowa; Zapowiedziano uregulowanie stosunków międzynarodowych; Potępiono kult jednostki Stalina; Stwierdzono że współistnienie 2 bloków państw jest możliwe; co więcej możliwa jest między nimi rywalizacja kulturalna, ekonomiczna i polityczna;
18
Potwierdzono tezę Lenina, że dróg od kapitalizmu do socjalizmu jest wiele, ale muszą być spełnione pewne warunki, m.in: władzę w państwie musi sprawować klasa robotnicza lub partia robotnicza; Stalin twierdził, że jedyną drogą jest rewolucja; Powzięto decyzję o załagodzeniu stosunków z USA, czego wynikiem było spotkanie Chruszczowa z JFK;
19
Spraw y w ew nętrzne: Rehabilitacja osób niesłusznie oskarżonych i skazanych na śmierć w okresie stalinowskim; Ogłoszono amnestię dla więźniów ZSRR; Zaprowadzono zmiany w gospodarce ZSRR uspołeczniono kołchozy i sowchozy niektóre rozwiązano a części nadano większe swobody; Wprowadzono reformę ustawodawstwa pracy, czego rezultatem było skrócenie czasu pracy; Rozwiązano Kominform Odnowienie kontaktów z Jugosławią;
20
Śmierć Stalina, nowe rządy w ZSRR, XX Zjazd KPZR i jego postanowienia spowodowały szereg wystąpień w państwach socjalistycznych. W Polsce znamienny dla tego okresu był tzw. Polski październik 56 na Węgrzech z kolei Powstanie węgierskie 1956 roku.

Mogą Cię zainteresować

11 LISTOPADA 1918 r. 91 rocznica odzyskania niepodległości - Slajd 1

11 LISTOPADA 1918 r. 91 rocznica odzyskania niepodległości

11 LISTOPADA 1918 r. 91 rocznica odzyskania niepodległości
Zjednoczenie Włoch - Slajd 1

Zjednoczenie Włoch

Zjednoczenie Włoch
Igrzyska Olimpijskie - Slajd 1

Igrzyska Olimpijskie

Igrzyska Olimpijskie
Powstanie państwa polskiego - od Mieszka I do Bolesława Krzywustego (1109) - Slajd 1

Powstanie państwa polskiego - od Mieszka I do Bolesława Krzywustego (1109)

Powstanie państwa polskiego - od Mieszka I do Bolesława Krzywustego (1109)

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?