Anioły

Liczba slajdów:
23
Autor:
Karolina Szymanek
Rozmiar:
1.15 MB
Ilość pobrań:
6870
Ilość wyświetleń:
29232
Kategoria:
Anioły - Slajd 22
Anioły - Slajd 0
Anioły - Slajd 1
Anioły - Slajd 2
Anioły - Slajd 3
Anioły - Slajd 4
Anioły - Slajd 5
Anioły - Slajd 6
Anioły - Slajd 7
Anioły - Slajd 8
Anioły - Slajd 9
Anioły - Slajd 10
Anioły - Slajd 11
Anioły - Slajd 12
Anioły - Slajd 13
Anioły - Slajd 14
Anioły - Slajd 15
Anioły - Slajd 16
Anioły - Slajd 17
Anioły - Slajd 18
Anioły - Slajd 19
Anioły - Slajd 20
Anioły - Slajd 21
Anioły - Slajd 22
Anioły - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Anioły Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma Świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji. Katechizm Kościoła Katolickiego, pkt 328
2
Kim są aniołowie? Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza posłańca, idącego. Są to istoty duchowe zajmujące w hierarchii bytów miejsce między bogiem a człowiekiem. W Piśmie. Św. występują jako tajemniczy wysłannicy Boga uosabiający Jego obecność i opiekę nad ludźmi oraz służący pomocą w dziele zbawienia.
3
Skąd wiemy, że istnieją? Wiemy, że aniołowie istnieją, gdyż takie jest nauczanie Kościoła oparte na Piśmie Św. I Tradycji. Świadczą o tym udokumentowane relacje dotyczące objawień oraz wypowiedzi świętych i doktorów Kościoła. Orzeczenie IV Soboru Laterańskiego potwierdził, iż zostały stworzone
4
Kiedy zostali stworzeni? Istnieją dwie teorie na ten temat. Pewna cześć wyznawców twierdzi ,że stworzenie aniołów nastąpiło zanim stworzony został świat fizyczny. Podczas czwartego Soboru Laterańskiego została potwierdzona druga teoria ,że zostały stworzone w tym samym czasie , co świat ale przed stworzeniem człowieka. Powszechna opinia teologów utrzymuje ,że aniołowie jak i świat zostały stworzone w tym samym czasie.
5
Misje Aniołowie wielbią, gromią, ganią, pocieszają, pouczają, krytykują, prorokują, niszczą, chronią, pomagają , strzegą, wyjaśniają, udzielają rad, ogłaszają narodziny, lokalizują zaginionych oraz przekazują posłania od Boga; ponadto modlą się i wstawiają za nami, zadają ból, karzą , a nawet zabijają.
6
Trochę z historii Pierwsze wyobrażenia aniołów pochodzą ze starożytnego Egiptu i Babilonii. Często przedstawiano je jako uskrzydlone zwierzęta z ludzkimi twarzami. Przypisywano im cielesność. Płodziły dzieci, odczuwały głód i pragnienie. Chrześcijaństwo przejęło tą wiarę od judaizmu.
7
Spory co do natury tych istot trwały od pierwszych wieków. Jeszcze w 8 wieku na Soborze Nicejskim II przypisano im subtelne ciała. Rozstrzygnięcie przyniósł św. Augustyn ,który uznam ,że anioł Przez to czym jest, jest duchem, a przez to co wypełnia, jest aniołem
8
Biblia Mimo iż pismo święte nie mówi wiele o naturze i rodzajach tych bytów wiemy ,że : Są istotami duchowymi nadrzędnymi względem ludzi: Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od Aniołów, Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, (Hbr 2,7) Stworzeni przed człowiekiem. Nie żenią się, ani za mąż nie wychodzą: Albowiem gdy powstaną z martwych , ani się żenić nie będą ani za mąż wychodzić ,lecz będą jako aniołowie w niebie . (Mk 12,25)
9
Służą ludziom: Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. (Hbr 1,14) Nie należy ich wielbić: I upadłem mu na nogi, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy maja świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa(Ap 19, 10)
10
Jest ich ogromna liczba: I pośle aniołów swoich z wielką trąbą , i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego końca nieba aż po drugi (Mt 24,31) Służyli Jezusowi: Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu (Mt 4,11) Część z nich upadła i służy szatanowi : Aniołowi zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu (Jud 6) Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom (Mt 25,41)
11
Wygląd Aniołów Zewnętrzny Gdy pojawiają się na ziemi, przybierają postać cielesną i ziemskie szaty. Przypominają zwykłych ludzi jednakże w chwili zakończenia misji powraca ich niebiańska chwała. Ich wygląd w początkowych objawieniach, świętych napawał lekiem ,lecz przyjmowane były są z wdzięcznością, radością i podziwem. Wewnętrzny Zazwyczaj młodzieniec , dzieci i kobiety rzadziej. Piękne rysy twarzy, złote bądź czarne włosy, często opadające na ramiona, lśniące skrzydła świeciste oczy, Jaskrawa postura , tak jak i szaty w zależności od chóru do którego należy.
12
Jakiej płci są Aniołowie? Aniołowie są duchami, nie mają ani męskiej, ani żeńskiej płci, chociaż posiadają cechy, które kojarzymy z męskością lub kobiecością. Spełniając misję na ziemi, przybierają oni przeważnie wygląd męski bądź ukazują się jako dzieci
13
Liczba i hierarchia Aniołów. Ich liczba wydaje nam się nieskończona i jest ona znana tylko samemu Bogu. Twierdzi się, że są ich miliony. Liczba porządków niebiańskich (chórów) waha się od 7 do 11. Zostały one uporządkowane w
14
Chór: I, II, III Serafiny - górują miłością nad innymi chórami, posiadają trzy pary skrzydeł. Cherubiny - pełne wiedzy bożej Trony- wyróżniają się posłuszeństwem i pokojem
15
Chór: IV, V, VI Panowania przekazują polecenia Boga i objawiają nam jego wolę. Potęgi - przypisuje się im moc czynienia cudów Mocarstwa powierzono im obowiązek egzekwowania poleceń wydawanych przez Panowania, czynią cuda na ziemi, obdarzają wdziękiem i męstwem
16
Chór : VII , VIII, IX Księstwa lub Zwierzchności - kierują państwami i narodami, sprawują pieczę nad religią. Archaniołowie - spełniają najważniejsze zadania, przekazują dyspozycje od zwierzchności do aniołów dziewiątego chóru(jest ich siedmiu) Aniołowie - są opiekunami ludzi i wszystkich rzeczy materialnych
17
Kto i kiedy ma anioła stróża? Każdy ma indywidualnego opiekuna .Anioł strzegący matki spodziewającej się dziecka, strzeże i płód znajdujący się w łonie. Ale z chwilą urodzenia się, przydzielony zostaje mu anioł stróż bez względu na to czy z wiekiem będzie to osoba wierząca, niewierząca-ochrzczona i nieochrzczona. Duchy te pozostają z nami nawet w niebie lecz jego posługi częściowo ustaną.
18
Złe anioły Upadły anioł to anioł wypędzony z Nieba za sprzeciwienie się Bogu lub powstanie przeciwko Niemu. Termin ten jest równoznaczny z określeniem szatan i diabeł. Krążą one po ziemi (bez skrzydeł)aż do dnia Sądu Ostatecznego, wtedy zostają zesłane do piekła.
19
Dlaczego upadłe? Większość hipotez opiera się o posiadanie przez anioły wolnej woli, odczuwania pożądania lub dumy, lub niezrozumienia działania Boga.
20
Historia Lucyfera Najbardziej znanym z pośród upadłych aniołów jest Lucyfer. Jest on stwórcą zła. Wysunięto dwie teorie na temat upadku z nieba. Jedna mówi ,że pragnął niezależności od Boga i chciał stać się Mu równym. Twierdzi się również ,że aniołom tym nie odpowiadało to ,że Syn Boży przyjmie ludzką naturę, niższą od ich własnej ,a mimo to będą musieli do czcić. Lucyfer pełny duchowej rządzy przeciągnął na swoją stronę 13 aniołów. Nastała wojna niebios ,którą ostatecznie przegrali buntownicy. Upadli zostali zepchnięci na ziemie. Od tamtego czasu toczy się walka dobra ze złem ,która potrwa do czasu ostatecznego. Po tych wydarzeniach reszta dobrych aniołów została dopuszczona do nieba Trójcy Przenajświętszej, gdzie pozwolono im oglądać majestat Boga tym samym zniechęcając ich do kolejnego buntu. Zapowiadanym miejscem ostatecznej bitwy będzie Har - Magedon.
21
Czy wiesz ,że: Zgodnie z tradycją aniołowie śpiewają pieśni pochwalone Bogu. Ich wzajemne porozumiewanie nazywamy językiem aniołów ,nie wymaga używaniu słów dobywających się z ust lecz oświecenia czyli wewnętrznej mowie. Każdy anioł to odrębna istota, posiada odrębne cechy i imię. Pewne rzeczy mające wydarzyć się w przyszłości ,przed nami ukryte, znane są aniołom. Wydarzenia nie połączone związkiem przyczynowym nie będą im znane. Jedynie Bogu dana jest znajomość przyszłości. Anielska muzykę słyszano często przy łozach śmierci świętych. Jest siedmiu Archaniołów ;Rafał, Michał, Gabriel i nieuznani przez kościół katolicki Uriel, Raguel, Sariel i Jeremiel.
22
Wierzy się w kościele i wielu świętych także w to wierzy ,że nasze kościoły i ołtarze jak i domostwa, miasta i kraje są strzeżone przez anioła. Niebiańskie stworzenia potrafią się przemieszczać w zastraszającym tempie. Wielu teologów sądzi ,że zmieniają miejsce położenia z szybkością myśli czy błyskawicy. Aniołowie nie znają sekretów naszych serc za to to potrafią je zgłębiać. Dzięki zmieniającym się wyrazom twarzy i poznanie ludzkiej dyspozycji. Nawet gdy powstaje ona w myśli. Uważa się ,że Anioł opiekun towarzyszy nam na każdym kroku ze skierowanymi oczami w naszą stronę i nigdy nie meczą się naszym towarzystwem.
23
Dziękujemy za uwagę Pracę wykonali: Karolina Szymanek Mateusz Sapa Roksana Fejcho Monika Dorociak

Mogą Cię zainteresować

Cud eucharystyczny - Slajd 1

Cud eucharystyczny

Cud eucharystyczny
Piate: Nie zabijaj! - Slajd 1

Piate: Nie zabijaj!

Piate: Nie zabijaj!
Księdz Jerzy Popiełuszko - Slajd 1

Księdz Jerzy Popiełuszko

Księdz Jerzy Popiełuszko
Największe religie świata - Slajd 1

Największe religie świata

Największe religie świata

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?