Geografia

Półwysep Helski

6 lat temu

Zobacz slidy

Półwysep Helski - Slide 1
Półwysep Helski - Slide 2
Półwysep Helski - Slide 3
Półwysep Helski - Slide 4
Półwysep Helski - Slide 5
Półwysep Helski - Slide 6
Półwysep Helski - Slide 7
Półwysep Helski - Slide 8
Półwysep Helski - Slide 9
Półwysep Helski - Slide 10
Półwysep Helski - Slide 11
Półwysep Helski - Slide 12
Półwysep Helski - Slide 13
Półwysep Helski - Slide 14
Półwysep Helski - Slide 15
Półwysep Helski - Slide 16
Półwysep Helski - Slide 17
Półwysep Helski - Slide 18
Półwysep Helski - Slide 19
Półwysep Helski - Slide 20
Półwysep Helski - Slide 21
Półwysep Helski - Slide 22
Półwysep Helski - Slide 23
Półwysep Helski - Slide 24
Półwysep Helski - Slide 25
Półwysep Helski - Slide 26
Półwysep Helski - Slide 27
Półwysep Helski - Slide 28
Półwysep Helski - Slide 29
Półwysep Helski - Slide 30

Treść prezentacji

Slide 1

PÓŁWYSE PÓŁWYSE P P HELSKI HELSKI

Slide 3

POŁOŻENIE Półwysep Helski rozpościera się w Półwysep Helski rozpościera się w zachodniej zachodniejczęści częściZatoki ZatokiGdańskiej, Gdańskiej,ww kształcie kształcierozszerzającej rozszerzającejsię sięww kierunku kierunkupołudniowo-wschodnim, południowo-wschodnim,od od nasady nasadyku kucyplowi, cyplowi,kosy kosyoodługości długości35 35 km. km.Powierzchnia Powierzchniapółwyspu półwyspuwynosi wynosi tylko tylko32,3 32,3km2, km2,aaszerokość szerokośćwaha wahasię się od od150 150m mwwczęści częścizachodniej zachodniejdo do33 km kmwwczęści częściwschodniej. wschodniej.

Slide 5

ATRAKCJE TURYSTYCZNE- HEL Latarnia morska Latarnia morska Ulica Bałtycka, zamknięta dla ruchu kołowego, prowadzi Ulica Bałtycka, zamknięta dla ruchu kołowego, prowadzi do smukłej, czerwonej wieży helskiej blizy, czyli latarni do smukłej, czerwonej wieży helskiej blizy, czyli latarni morskiej. Z galerii, znajdującej się na wysokości prawie morskiej. Z galerii, znajdującej się na wysokości prawie 40 metrów, można podziwiać rozległą panoramę, 40 metrów, można podziwiać rozległą panoramę, obejmującą Zatokę Gdańską oraz Półwysep Helski. obejmującą Zatokę Gdańską oraz Półwysep Helski. Obecna helska latarnia wybudowana została w 1942 Obecna helska latarnia wybudowana została w 1942 roku, jest ceglaną, ośmiokątną wieżą o wysokości roku, jest ceglaną, ośmiokątną wieżą o wysokości całkowitej 41,5 metra oraz 197 stromych stopniach. całkowitej 41,5 metra oraz 197 stromych stopniach. Wejcie na latarnie udostępniane jest dla zwiedzających Wejcie na latarnie udostępniane jest dla zwiedzających codziennie, w okresie od początku maja do wrzenia, w codziennie, w okresie od początku maja do wrzenia, w godzinach 10.00 14.00 i 15.00 19.00 godzinach 10.00 14.00 i 15.00 19.00

Slide 6

Port PortRybacki Rybacki Powstał w latach 1892-1893, natomiast obecny Powstał w latach 1892-1893, natomiast obecny kształt został mu nadany po przebudowach i kształt został mu nadany po przebudowach i modernizacjach w okresie międzywojennym oraz w modernizacjach w okresie międzywojennym oraz w latach 90. XX wieku. Port daje schronienie kutrom latach 90. XX wieku. Port daje schronienie kutrom rybackim oraz wycieczkowym i łódkom rybackim oraz wycieczkowym i łódkom połowowym, pełni funkcję przystani dla statków połowowym, pełni funkcję przystani dla statków wycieczkowych i wodolotów. Znajduje się tu wycieczkowych i wodolotów. Znajduje się tu również przystań jachtowa. również przystań jachtowa.

Slide 7

Fokarium Fokarium To miejsce fascynujące nie tylko najmłodszych turystów. Na To miejsce fascynujące nie tylko najmłodszych turystów. Na jego terenie znajduje się kilka basenów, budynek mieszczący jego terenie znajduje się kilka basenów, budynek mieszczący salę ekspozycyjną oraz edukacyjną, a także podziemie, z salę ekspozycyjną oraz edukacyjną, a także podziemie, z którego można, przez specjalne szyby, obserwować podwodne którego można, przez specjalne szyby, obserwować podwodne igraszki fok szarych. Zainicjowany przez Helską Stację Morską igraszki fok szarych. Zainicjowany przez Helską Stację Morską projekt ma doprowadzić do odtworzenia na wybrzeżu projekt ma doprowadzić do odtworzenia na wybrzeżu niewielkiego stada tych bardzo rzadkich obecnie zwierząt. niewielkiego stada tych bardzo rzadkich obecnie zwierząt. Owocem tych starań były narodziny (25 lutego 2001 roku) Owocem tych starań były narodziny (25 lutego 2001 roku) małej foczki o imieniu Adam. Rodzicami pierwszej, urodzonej w małej foczki o imieniu Adam. Rodzicami pierwszej, urodzonej w niewoli na helskiej ziemi, foki szarej byli samiec Balbin i niewoli na helskiej ziemi, foki szarej byli samiec Balbin i samica Unda Marina. W maju 2002 r. wypuszczono na wolność samica Unda Marina. W maju 2002 r. wypuszczono na wolność Adama i Bojkę, których trasę można oglądać na stronie Adama i Bojkę, których trasę można oglądać na stronie internetowej: www.grasal.nu., a w 2003 r. na wolnoć internetowej: www.grasal.nu., a w 2003 r. na wolnoć powędrowały dwie następne foki Cypel i Cuma, również powędrowały dwie następne foki Cypel i Cuma, również wyposażone w satelitarne nadajniki. wyposażone w satelitarne nadajniki.

Slide 9

Ścieżka militarna Ścieżka militarna Najważniejsze historyczne obiekty militarne Nordy są Najważniejsze historyczne obiekty militarne Nordy są chronione prawem jako zabytki architektury. W roku 1999 chronione prawem jako zabytki architektury. W roku 1999 helscy harcerze wyznaczyli szlak turystyczny. Oznaczyli go helscy harcerze wyznaczyli szlak turystyczny. Oznaczyli go białymi, prostokątnymi polami na pniach drzew. Umożliwia białymi, prostokątnymi polami na pniach drzew. Umożliwia to dotarcie turystom do większości ciekawych obiektów to dotarcie turystom do większości ciekawych obiektów militarnych. militarnych. Sala tradycji 9 Flotylli Obrony Wybrzeża Sala tradycji 9 Flotylli Obrony Wybrzeża W budynku Klubu Garnizonowego przy ul.Przybyszewskiego W budynku Klubu Garnizonowego przy ul.Przybyszewskiego mieści się Sala Tradycji 9FOW, w której przedstawiono mieści się Sala Tradycji 9FOW, w której przedstawiono pamiątki związane z przeszłością i teraniejszością pamiątki związane z przeszłością i teraniejszością Garnizonu Helskiego. Są tam m.in.: przedmioty osobiste Garnizonu Helskiego. Są tam m.in.: przedmioty osobiste marynarzy, mosiężne łuski po nabojach ze słynnej baterii marynarzy, mosiężne łuski po nabojach ze słynnej baterii im. kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego, a także plansze im. kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego, a także plansze przedstawiające czas odbudowy Polskiej Marynarki przedstawiające czas odbudowy Polskiej Marynarki Wojennej. Wojennej.

Slide 10

Pozostałości stanowiska dwudziałowej Baterii Nr 21 (1939 r.) Pozostałości stanowiska dwudziałowej Baterii Nr 21 (1939 r.) Usytuowana około 60 m na lewo od drogi, tuż przed wejściem na Usytuowana około 60 m na lewo od drogi, tuż przed wejściem na bałtycką plażę, wraz z bateriami 22 i 23 wchodziła w skład 2 bałtycką plażę, wraz z bateriami 22 i 23 wchodziła w skład 2 Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej Rejonu Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej Rejonu Umocnionego Hel. Jej główne uzbrojenie stanowiły francuskie Umocnionego Hel. Jej główne uzbrojenie stanowiły francuskie armaty na podstawach morskich firmy Schneider kal. 75 mm, a armaty na podstawach morskich firmy Schneider kal. 75 mm, a zadaniem była obrona przeciwlotnicza stanowisk cyplowej baterii zadaniem była obrona przeciwlotnicza stanowisk cyplowej baterii im. H. Laskowskiego. im. H. Laskowskiego. Stanowiska Flakbatterie Stanowiska Flakbatterie Usytuowane na porośniętych lasem wydmach, na zachód od Usytuowane na porośniętych lasem wydmach, na zachód od Baterii Nr 21, cztery stanowiska niemieckiej baterii Baterii Nr 21, cztery stanowiska niemieckiej baterii przeciwlotniczej Kriegsmarine, kal. 105 mm. Obecnie częciowo przeciwlotniczej Kriegsmarine, kal. 105 mm. Obecnie częciowo zasypane piaskiem, nie przypominają swego dawnego zasypane piaskiem, nie przypominają swego dawnego przeznaczenia. przeznaczenia.

Slide 11

Ruiny niemieckiej baterii przeciwlotniczej Ruiny niemieckiej baterii przeciwlotniczej Usytuowane są na wysokiej wydmie, przy torach kolejowych, ok. Usytuowane są na wysokiej wydmie, przy torach kolejowych, ok. 1000 m na wschód od 23 Baterii plot. kal. 105 mm, 4 1000 m na wschód od 23 Baterii plot. kal. 105 mm, 4 stanowiska ogniowe. Około 300 m na zachód znajduje się stanowiska ogniowe. Około 300 m na zachód znajduje się piętrowy bunkier, będący najprawdopodobniej stanowiskiem piętrowy bunkier, będący najprawdopodobniej stanowiskiem dowodzenia i dalmierzem baterii. dowodzenia i dalmierzem baterii. Stanowisko Baterii Nr 23 (1935 r.) Stanowisko Baterii Nr 23 (1935 r.) Usytuowane jest na wysokiej wydmie, ok. 100 m w prawo od Usytuowane jest na wysokiej wydmie, ok. 100 m w prawo od drogi prowadzącej na dziką plażę morską. Jego wejścia drogi prowadzącej na dziką plażę morską. Jego wejścia widoczne są z torów kolejowych, a konstrukcja i uzbrojenie widoczne są z torów kolejowych, a konstrukcja i uzbrojenie bardzo zbliżone do baterii nr 21 i 22. Bateria mogła prowadzić bardzo zbliżone do baterii nr 21 i 22. Bateria mogła prowadzić ogień do celów nawodnych i naziemnych. Jej zadaniem była ogień do celów nawodnych i naziemnych. Jej zadaniem była obrona przeciwlotnicza Rejonu Umocnionego Hel od strony obrona przeciwlotnicza Rejonu Umocnionego Hel od strony zachodniej. zachodniej.

Slide 12

Stanowisko Baterii Nr 32 (greckiej, 1931 r.) Stanowisko Baterii Nr 32 (greckiej, 1931 r.) Usytuowane jest przy drodze, w pobliżu powojennych stanowisk Usytuowane jest przy drodze, w pobliżu powojennych stanowisk baterii 150 mm. Tworzą je dwa schrony i działobitnie Dywizjonu baterii 150 mm. Tworzą je dwa schrony i działobitnie Dywizjonu Artylerii Nabrzeżnej, na których zamontowane były armaty Artylerii Nabrzeżnej, na których zamontowane były armaty polowe kal. 105 mm francuskiej firmy Schneider. Mogły polowe kal. 105 mm francuskiej firmy Schneider. Mogły prowadzić ogień okrężny do celów morskich i lądowych. Bateria prowadzić ogień okrężny do celów morskich i lądowych. Bateria stanowiła zaczątek fortyfikacji obronnych przyszłego Rejonu stanowiła zaczątek fortyfikacji obronnych przyszłego Rejonu Umocnionego Hel. Zdemontowane działa można oglądać w Umocnionego Hel. Zdemontowane działa można oglądać w ekspozycji plenerowej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. ekspozycji plenerowej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Kuter pościgowy Straży Granicznej Batory Kuter pościgowy Straży Granicznej Batory Zachowany polski okręt wojenny, zwodowany w 1932 roku, Zachowany polski okręt wojenny, zwodowany w 1932 roku, zaprojektowany i wybudowany na zlecenie Ministerstwa Skarbu. zaprojektowany i wybudowany na zlecenie Ministerstwa Skarbu. W sierpniu 1975 roku jego kadłub wbetonowano na stałe obok W sierpniu 1975 roku jego kadłub wbetonowano na stałe obok sztabu 9 FOW w Porcie Wojennym w Helu. sztabu 9 FOW w Porcie Wojennym w Helu.

Slide 13

JASTARNIA Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Jastarni Jastarni Wybudowany został w latach trzydziestych XX w. Jego Wybudowany został w latach trzydziestych XX w. Jego czworokątna wieża zwieńczona jest pięknym hełmem i czworokątna wieża zwieńczona jest pięknym hełmem i dzięki temu widoczna z daleka, od strony Zatoki Puckiej i dzięki temu widoczna z daleka, od strony Zatoki Puckiej i otwartego morza. W świątyni znajdują się cenne zabytki otwartego morza. W świątyni znajdują się cenne zabytki malarstwa sakralnego - obraz Trójcy Świętej wiązany z malarstwa sakralnego - obraz Trójcy Świętej wiązany z Hermanem Hanem (1. pol. XVII w.) i wizerunek Matki Hermanem Hanem (1. pol. XVII w.) i wizerunek Matki Boskiej Świętolipskiej (XVII w.). Witraże przedstawiają Boskiej Świętolipskiej (XVII w.). Witraże przedstawiają Siedem Radości Matki Bożej: Zwiastowanie, Narodzenie, Siedem Radości Matki Bożej: Zwiastowanie, Narodzenie, Ofiarowanie, Znalezienie w Świątyni, Wniebowzięcie, Ofiarowanie, Znalezienie w Świątyni, Wniebowzięcie, Chwałę Maryi w Niebie i Objawienie Matki Bożej w Chwałę Maryi w Niebie i Objawienie Matki Bożej w Lourdes. Lourdes. Przy jednej ze ścian znajduje się miniaturowa łódź, z Przy jednej ze ścian znajduje się miniaturowa łódź, z kopii cudownej figurki Matki Boskiej Swarzewskiej, kopii cudownej figurki Matki Boskiej Swarzewskiej, patronki rybaków kaszubskich. Na bocznych ścianach patronki rybaków kaszubskich. Na bocznych ścianach kościoła umieszczono tablice poświęcone pamięci ks. kościoła umieszczono tablice poświęcone pamięci ks.

Slide 15

Chata rybacka w Jastarni Chata rybacka w Jastarni Zbudowana została w 1881 roku. Jako budulec Zbudowana została w 1881 roku. Jako budulec wykorzystano wyrzucone przez morze wykorzystano wyrzucone przez morze pozostałości rozbitych okrętów i statków. pozostałości rozbitych okrętów i statków. Wyposażenie pochodzi z XIX w. Najstarsze sprzęty Wyposażenie pochodzi z XIX w. Najstarsze sprzęty rybackie sięgają jednak XV w. Chata rybacka w rybackie sięgają jednak XV w. Chata rybacka w Jastarni stanowiła swoistego rodzaju centrum Jastarni stanowiła swoistego rodzaju centrum kultury - tu zbierali się wszyscy miłośnicy śpiewu i kultury - tu zbierali się wszyscy miłośnicy śpiewu i muzyki. Obecnie po muzeum oprowadza muzyki. Obecnie po muzeum oprowadza gawędziarz i poeta kaszubski Marian Selin. gawędziarz i poeta kaszubski Marian Selin. Przybliża on odwiedzającym historię, tradycję Przybliża on odwiedzającym historię, tradycję oraz kulturę Jastarni i rybaków. oraz kulturę Jastarni i rybaków.

Slide 17

Port Jachtowy w Jastarni Port Jachtowy w Jastarni Historia szkolenia żeglarskiego w Jastarni-Borze sięga lat 20. ubiegłego Historia To szkolenia w wybrano Jastarni-Borze lat 20. ubiegłego stulecia. właśnie żeglarskiego w tym okresie port wsięga Jastarni na centrum stulecia.morskiego. To właśnie Z w funduszy tym okresie wybrano port w Jastarni na centrum szkolenia pochodzących z Państwowego Urzędu szkolenia morskiego. Z funduszy pochodzących z Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego miał zostać Wychowania Fizycznego i Przysposobienia miał szkolący zostać wybudowany nowoczesny ośrodek, wyposażonyWojskowego w liczne jachty, wybudowany ośrodek,zwyposażony w liczne jachty, szkolący młodzież. Od nowoczesny 1933 roku korzystali niego członkowie Akademickiego młodzież. Od 1933 roku korzystali z niego powołali członkowie Akademickiego Związku Morskiego, a od 1934 roku harcerze Harcerski Ośrodek Związku Morskiego, a od 1934 roku harcerze powołali Harcerski Ośrodek Morski w Jastarni. Jednym z kierowników ośrodka był słynny Mariusz Morskiktóry w Jastarni. Jednym kierowników ośrodka słynnywiatowej Mariusz Zaruski, organizował tuzpierwsze szkolenia. Po był II wojnie Zaruski, który organizował tu pierwsze szkolenia. Po II jeszcze wojnie wiatowej do Jastarni trafił m.in. wspaniały żaglowiec, zakupiony przed do Jastarni trafił m.in. wspaniały żaglowiec, zakupiony jeszcze przed wojną z inicjatywy Mariusza Zaruskiego, zwany po wojnie Młoda wojną z inicjatywy Mariusza zwany wojnie Młoda Gwardia, a póniej Generał Zaruski.Zaruskiego, Żaglowiec do dnia po dzisiejszego cieszy Gwardia, a póniej Generał Zaruski. Żaglowiec do dnia dzisiejszego cieszy oczy turystów odwiedzających Jastarnię. Przez ośrodek szkoleniowy oczy turystów odwiedzających Jastarnię. ośrodek szkoleniowy przeszła niemalże cała powojenna kadraPrzez kapitańska żeglarstwa przeszła niemalże cała powojenna kadra kapitańska żeglarstwa polskiego. Port jachtowy stanowi dziś bazę płetwonurkową i świetną polskiego. Port jachtowy stanowi dziś bazę płetwonurkową i świetną bazę wypadową dla miłoników zwiedzania wraków leżących na dnie bazę wypadową dla miłoników zwiedzania wraków leżących na dnie Zatoki Puckiej. Zawijają tu jachty i jednostki z różnych stron świata. Zatoki Puckiej. Zawijają tu jachty i jednostki z różnych stron świata.

Slide 18

Port Rybacki w Jastarni Port Rybacki w Jastarni Malowniczym miejscem w Jastarni jest port rybacki powstały z 1928 roku i Malowniczym miejscem w Jastarni jest port rybacki powstaływzlatach 1928 roku i przystań żeglugi pasażerskiej. Projekt portu został opracowany 1925przystań żeglugi pasażerskiej. Projekt portowego portu zostałz opracowany w latach 19251926, przewidywał założenie basenu maleńkim awanportem. 1926, przewidywał założenie basenuprzyległe portowego z maleńkim awanportem. Pogłębiano basen portowy refulując tereny, przygotowano tor Pogłębiano basen portowy refulując3przyległe przygotowano podejściowy do mola o głębokości m, które tereny, miałocharakter pirsu tor podejściowy do mola o głębokości 3dla m,kutrów. które miałocharakter pirsu przeładunkowego przeładunkowego dla Wszystko zaczęło się od wystosowania w dniu 18kutrów. marca 1923 roku Petycji nr 1 Wszystko zaczęło się od wystosowania w dniu 18 marcarybackie 1923 roku Petycji nr 1 do Wysokiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Kutry z Jastarni do Wysokiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.braku Kutryportu rybackie z Jastarni stanowiły warsztaty pracy rybaków, a z powodu musiały stać stanowiły warsztaty pracy rybaków, a z powodu braku portu musiały stać zakotwiczone na głębokiej wodzie, co zagrażało bezpieczeństwu jednostek zakotwiczone głębokiej Port wodzie, co zagrażało bezpieczeństwu jednostek podczas silnychnasztormów. rybacki stał się również schronieniem dla podczas silnych sztormów. Port rybacki stał się również schronieniem dla żaglowców białej floty. Miało to ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki, żaglowców białej floty. Miało to ogromne dla rozwoju turystyki, zapewniając komunikację z Gdynią,znaczenie Gdańskiem i Sopotem. zapewniając komunikację Gdynią, żeglarstwa Gdańskiemsportowego i Sopotem. i baza W części wschodniej portu mieści sięz ośrodek W części wschodniej portu mieści się ośrodek żeglarstwajest sportowego i baza płetwonurków, część zachodnia natomiast wykorzystana przez łodzie i płetwonurków, część zachodnia natomiast wykorzystana jest przez łodzie i kutry rybackie oraz statki żeglugi przybrzeżnej. Istnieje także możliwość udania kutry oraz statki żeglugi przybrzeżnej. możliwość udania się wrybackie rejs po Bałtyku. Stąd można popływać poIstnieje zatoce także tzw. pomerankami, się w rejsstarymi po Bałtyku. Stąd można popływać po zatoce tzw. pomerankami, tradycyjnymi łodziami kaszubskimi i kutrami starymi tradycyjnymi łodziami kaszubskimi i kutrami rybackimi. rybackimi.

Slide 19

Dom Zdrojowy w Jastarni Dom Zdrojowy w Jastarni Inicjatorem powstania Domu Zdrojowego był ostatni przedwojenny wójt Inicjatorem powstania Domu był ostatni przedwojenny wójt gminy Hel - Stelmaszczyk, któryZdrojowego dążył, aby Jastarnia stała się kurortem z gminy Hel Stelmaszczyk, który dążył, aby Jastarnia stała się kurortem prawdziwego zdarzenia. Koncepcja budowy domu powstała w 1937 roku, z prawdziwego zdarzenia. budowy domuKonke. powstała w 1937 na roku, plany architektoniczne w Koncepcja 1938 wykonał inż. Jana Pozwolenie plany zostało architektoniczne wlutego 1938 wykonał inż. Jana Urząd Konke.Morski, Pozwolenie na budowę wydane 22 1939 roku przez a prace budowę zostało wydane 22roku. lutego roku przez Urząd Morski, a prace rozpoczęto w lutym 1939 Od1939 strony Morza Bałtyckiego została rozpoczęto w lutym 1939stanowiąca roku. Od strony została wydzielona część zdrojowa, częśćMorza parkuBałtyckiego wypoczynkowego. wydzielona część zdrojowa, stanowiąca część parku wypoczynkowego. Powstała też szeroka aleja obsadzona ozdobnymi krzewami i drzewami. Powstała też szeroka aleja obsadzona ozdobnymi krzewami i drzewami. Roboty prowadzone były w zaskakująco szybkim tempie i w sezonie letnim Roboty prowadzone były w zaskakująco szybkim tempie i w sezonie letnim 1939 roku obiekt otwarty został dla turystów. roku obiekt otwarty został turystów. Działania wojenne1939 nie zniszczyły imponującego nadla ówczesne czasy budynku, Działania wojenne nie zniszczyły imponującego na ówczesne czasy budynku, który po wojnie służył jeszcze mieszkańcom przez wiele lat. Odbywały się tu który po wojnie służył jeszcze mieszkańcom przez wiele lat. Odbywały się tu słynne koncerty Jana Kiepury, na estradzie Domu Zdrojowego gościli artyści słynne koncerty Jana Kiepury, na estradzie Domu Zdrojowego gościli artyści scen polskich, a dancigi i rauty trwały do białego rana. Był to jedyny w swoim scen polskich, a dancigi i rauty trwałyDo dojego białego rana. Był to jedyny swoim rodzaju obiekt na Półwyspie Helskim. tradycji nawiązuje nowywDom rodzaju obiekt na Półwyspiezapleczem Helskim. Do jego tradycji nawiązuje nowy Dom Zdrojowy, z nowoczesnym apartamentowo-hotelowym, który Zdrojowy, z nowoczesnym zapleczem który będą Państwo mogliapartamentowo-hotelowym, odwiedzić. będą Państwo mogli odwiedzić.

Slide 20

Latarnia Latarniamorska morska(Jastarnia-Bór) (Jastarnia-Bór) W celu uniknięcia dużej liczby katastrof morskich, W celu uniknięcia dużej liczby katastrof morskich, postanowiono w 1872 r. na skraju wsi Bór (obecnie wschodnia postanowiono w 1872 r. na skraju wsi Bór (obecnie wschodnia częć Jastarni), wybudować dodatkową latarnię morską. częć Jastarni), wybudować dodatkową latarnię morską. Jednakże od 1936 roku z uwagi na trudności techniczne nie Jednakże od 1936 roku z uwagi na trudności techniczne nie korzystano z jej możliwości. Latarnia ta została wysadzona korzystano z jej możliwości. Latarnia ta została wysadzona przez polskich obrońców wybrzeża w 1939 roku, gdyż stanowiła przez polskich obrońców wybrzeża w 1939 roku, gdyż stanowiła punkt nawigacyjny dla wroga. Na przełomie 1938-1939 roku (w punkt nawigacyjny dla wroga. Na przełomie 1938-1939 roku (w miejscu obecnej) rozpoczęto budowę nowej latarni morskiej. miejscu obecnej) rozpoczęto budowę nowej latarni morskiej. Świeciła nad wodami w okolicach Jastarni niespełna rok. Już we Świeciła nad wodami w okolicach Jastarni niespełna rok. Już we wrzeniu 1939 r. uległa zniszczeniu wskutek działań wojennych. wrzeniu 1939 r. uległa zniszczeniu wskutek działań wojennych. Obecna latarnia została wybudowana w 1950 roku i jest Obecna latarnia została wybudowana w 1950 roku i jest najniższą latarnią morską na polskim wybrzeżu. Ma zaledwie najniższą latarnią morską na polskim wybrzeżu. Ma zaledwie 13,3 m wysokości, sterowana jest automatycznie i ma zasięg 13,3 m wysokości, sterowana jest automatycznie i ma zasięg 10 mil morskich (ok. 18,5 km). Stanowi niebywałą atrakcję i 10 mil morskich (ok. 18,5 km). Stanowi niebywałą atrakcję i warto się przy niej choć na chwilę zatrzymać. warto się przy niej choć na chwilę zatrzymać.

Slide 22

Kapliczka św. Rozalii (Jastarnia Bór) Kapliczka św. Rozalii (Jastarnia Bór) Wzniesiona została przez mieszkańców Boru w Wzniesiona została przez mieszkańców Boru w okresie epidemii dżumy podczas tzw. wielkiej okresie epidemii dżumy podczas tzw. wielkiej wojny północnej. W latach 1707-1711 zmarło około wojny północnej. W latach 1707-1711 zmarło około 229 mieszkańców Jastarni, a wraz z Borem 500. Z 229 mieszkańców Jastarni, a wraz z Borem 500. Z inicjatywy miejscowego proboszcza wioskę oddano inicjatywy miejscowego proboszcza wioskę oddano pod opiekę Świętej Rozalii i w krótkim czasie pod opiekę Świętej Rozalii i w krótkim czasie zaraza znikła. Na pamiątkę tych cudownych zaraza znikła. Na pamiątkę tych cudownych wydarzeń, co roku w pierwszą niedzielę września, wydarzeń, co roku w pierwszą niedzielę września, wierni parafianie Boru i Jastarni biorą udział w wierni parafianie Boru i Jastarni biorą udział w uroczystej mszy więtej, modląc się o uroczystej mszy więtej, modląc się o błogosławieństwo i łaski dla siebie, i swoich rodzin. błogosławieństwo i łaski dla siebie, i swoich rodzin.

Slide 23

Cmentarzowa Góra (Jastarnia-Bór) Cmentarzowa Góra (Jastarnia-Bór) To najstarsze miejsce pochówku ludzi z Boru, czyli To najstarsze miejsce pochówku ludzi z Boru, czyli wschodniej części dzisiejszej Jastarni. Grzebano tam wschodniej części dzisiejszej Jastarni. Grzebano tam zmarłych od niepamiętnych czasów. Bezpośrednie położenie zmarłych od niepamiętnych czasów. Bezpośrednie położenie góry nad zatoką powodowało niszczenie cmentarza przez góry nad zatoką powodowało niszczenie cmentarza przez fale sztormowe. Z tego powodu nekropolię przeniesiono do fale sztormowe. Z tego powodu nekropolię przeniesiono do Jastarni. Jastarni. Muzeum Pod Strzechą (Jastarnia-Bór) Muzeum Pod Strzechą (Jastarnia-Bór) W sąsiedztwie Cmentarzowej Góry (przy ścieżce rowerowej) W sąsiedztwie Cmentarzowej Góry (przy ścieżce rowerowej) znajduje się prywatne Muzeum Rybackie Juliusza Strucka. znajduje się prywatne Muzeum Rybackie Juliusza Strucka. Zobaczyć w nim można izbę rybacką z XVII XIX w. z Zobaczyć w nim można izbę rybacką z XVII XIX w. z ekspozycją sprztętu gospodarstwa domowego, narzędzi do ekspozycją sprztętu gospodarstwa domowego, narzędzi do połowu, polowania, m.in. na wrony i mewy. Na życzenie połowu, polowania, m.in. na wrony i mewy. Na życzenie turystów właciciel pokazuje własny warsztat szkutniczy. turystów właciciel pokazuje własny warsztat szkutniczy.

Slide 24

Torpedownia Torpedownia(Jastarnia-Jurata) (Jastarnia-Jurata) Warto wspomnieć o domkach na Zatoce Puckiej widocznych z Warto wspomnieć o domkach Zatocektóre Puckiej widocznych z brzegu w okolicach Juraty i na Jastarni, nazywa się brzegu wObecnie okolicach Juraty i Jastarni, nazywa te siębliżej torpedowniami. pozostały już tylko które dwa obiekty, torpedowniami. Obecnieuległ pozostały już tylko dwa obiekty, tetylko bliżej Juraty. Najbliższy Jastarni zniszczeniu i pozostał po nim Juraty. Najbliższy Jastarni uległ zwany zniszczeniu i pozostałZwiązane po nim tylko fundament (również widoczny) kamieniem. z fundament (również widoczny) zwany kamieniem. Związane z dużą torpedownią, leżącą po drugiej stronie Zatoki w Babich Dołach dużą torpedownią, po funkcję drugiej stronie Zatoki w Babich Dołach k. Gdyni, obiekty leżącą spełniały stanowiska pomiarowego. k. Gdyni, obiekty spełniały funkcję pomiarowego. Torpedy wystrzeliwano z torpedowni w stanowiska Babich Dołach i Oksywiu w Torpedy wystrzeliwano z torpedowni w Babich Dołach kierunku Półwyspu Helskiego lub zrzucano z powietrza iwOksywiu rejonie w kierunkupomiarowych Półwyspu Helskiego lubJastarni. zrzucano powietrza w rejonie punktów w okolicy Lotz torped lotniczych, punktów w okolicy iJastarni. Lot torped lotniczych, torped dlapomiarowych okrętów podwodnych nawodnych rejestrowały na torped dla okrętów podwodnych i nawodnych rejestrowały na taśmie filmowej urządzenia umieszczone w betonowych bunkrach. taśmie filmowej urządzenia umieszczonebyły w betonowych bunkrach. Zarejestrowane parametry analizowane przez niemieckich Zarejestrowane parametry analizowane były przez niemieckich specjalistów w laboratoriach osrodka badawczego w Babich Dołach. specjalistów w laboratoriach osrodka badawczego w Babich Dołach.

Slide 25

Ośrodek Oporu Jastarnia Ośrodek Oporu Jastarnia Rejon Umocniony Hel Rejon II Umocniony Hel Fortyfikacje Rzeczypospolitej Fortyfikacje II Rzeczypospolitej W roku 1920, zajmując Pojezierze Pomorskie i wybrzeże Bałtyku, odrodzona II Rzeczypospolita odzyskała dostęp do morza. Polskie wybrzeże miało zajmując zaledwie Pojezierze 140 km linii brzegowej, w tym blisko połowa przypadała na liczący 33 km długościdostęp Półwysep Helski. Polskie Ten W roku 1920, Pomorskie i wybrzeże Bałtyku, odrodzona II Rzeczypospolita odzyskała do morza. piaszczysty skrawek porośnięty trawami i lasem, wówczas militarnego. Podczas wybrzeże miałoterenu, zaledwie 140 km linii brzegowej, w nie tymmiał blisko połowapoważnego przypadałaznaczenia na liczącygospodarczego 33 km długościi Półwysep Helski. Ten wojny polsko-sowieckiej strajk w gdańskim porcie zablokował dostawy materiałów wojennych. Polskiej Armiii rozwiązaniem piaszczysty skrawek terenu, porośnięty trawami i lasem, nie miał wówczas poważnego znaczeniaDla gospodarczego militarnego. Podczas zastępczym być przyjmowanie przez zablokował port w Helu,dostawy toteż w materiałów tym celu zbudowano linię na cypel wojnymiało polsko-sowieckiej strajk zaopatrzenia w gdańskim porcie wojennych. Dlakolejową Polskiej prowadzącą Armii rozwiązaniem oraz podjęto pierwsze przygotowania na półwyspie. Budowa w Gdyni po zakończeniu wojny z Rosją zastępczym miało być przyjmowanieobronne zaopatrzenia przez port w Helu,portu toteżdalekomorskiego w tym celu zbudowano linię kolejową prowadzącą na cypel Sowiecką spowodowała, że przygotowania istotniejsza stała się militarna rola półwyspu, nad ZatokąwGdańską.. Fortyfikacje zbudowano 3 oraz podjęto pierwsze obronne na półwyspie. Budowadominującego portu dalekomorskiego Gdyni po zakończeniu wojny z Rosją km na zachód od Jastarni, że w dogodnym obrony przewężeniu, za którymdominującego półwysep rozszerza się, dając ukrycieFortyfikacje odwodów izbudowano artylerii. Sowiecką spowodowała, istotniejszado stała się militarna rola półwyspu, nad Zatoką Gdańską.. 3 Wzniesiono tu trzy obrony. Pierwszą stanowiła wysunięta pozycjapółwysep polowa, drugą główna obrony, obejmująca 4 km na zachód od kolejne Jastarni,linie w dogodnym do obrony przewężeniu, za którym rozszerza się, pozycja dając ukrycie odwodów i artylerii. schrony ciężkie fortyfikacji stałych, nadano kryptonimy Sabała, Saragossa, Sęp. Trzecią, tyłową pozycję polową, wzmocnił Wzniesiono tu trzy kolejne liniektórym obrony. Pierwszą stanowiłaSokół, wysunięta pozycja polowa, drugą główna pozycja obrony, obejmująca 4 ostatecznie tylkofortyfikacji 1 z 4 zaplanowanych lekkich schronów bojowych. DlaSabała, umocnień RU Hel przydzielono nowoczesne, forteczne schrony ciężkie stałych, którym nadano kryptonimy Sokół, Saragossa, Sęp. Trzecią, więc tyłową pozycję polową, wzmocnił armaty ppanc. 37tylko mm,1wz wersji umieszczonej w specjalnej kopule pancernej, a schronyRU Ośrodka Oporu Jastarnia je otrzymać jako ostatecznie 4 zaplanowanych lekkich schronów bojowych. Dla umocnień Hel przydzielono więc miały nowoczesne, forteczne pierwsze Polsce. zabrakło ledwie kilku by uzbrojenie to dotarło na Wybrzeże i wybuch wojny nie pozwolił naotrzymać realizacjęjako armaty w ppanc. 37Niestety, mm, w wersji umieszczonej w dni, specjalnej kopule pancernej, a schrony Ośrodka Oporu Jastarnia miały je planów. Pozostałe prace wykończeniowe przeprowadzono weuzbrojenie wrześniu to jużdotarło w trakcie wojennych. również na trzyrealizację pasy pierwsze w Polsce. Niestety, zabrakło ledwie kilku dni, by na działań Wybrzeże i wybuch Wykonano wojny nie pozwolił przeszkód przeciwpiechotnych, linię przeszkód przeciw pancernych, wycięto przerzedzono dla oczyszczenia pola ostrzału, planów. Pozostałe prace wykończeniowe przeprowadzono we wrześniu już w itrakcie działań las wojennych. Wykonano również trzya pasy drewno posłużyłoprzeciwpiechotnych, do wzmocnienia i rozbudowy przeszkód orazpancernych, fortyfikacji polowych. Schrony bojowe być gotowepola do walki, mimo przeszkód linię przeszkód przeciw wycięto i przerzedzono las miały dla oczyszczenia ostrzału, a że brakowało kopułdoz wzmocnienia armatami ppanc.; w schronie Sabała oraz zalepiono gniazdo na kopułę, natomiast w schronie Sęp gniazdo kopułymimo drewno posłużyło i rozbudowy przeszkód fortyfikacji polowych. Schrony bojowe miały być gotowe do walki, wykorzystano na odkryte obserwacyjno-bojowe. że brakowało kopuł z armatami ppanc.; w schronie Sabała stanowisko zalepiono gniazdo na kopułę, natomiast w schronie Sęp gniazdo kopuły Na zajętym półwyspie niemiecka marynarka wojennana zbudowała system obronny osłaniający bazę Kriegsmarine w Gdyni, a polskie wykorzystano odkryte stanowisko obserwacyjno-bojowe. schrony służyły jako magazyny i ukrycia plot. Reaktywowanie fortyfikacji pod Jastarnią nastąpiło w bazę marcu 1939 r., gdywpoGdyni, upadku Gdyni Na zajętym półwyspie niemiecka marynarka wojenna zbudowała system obronny osłaniający Kriegsmarine a polskie i Gdańska Półwysep Helski stałi ukrycia się ostatnim obrony fortyfikacji znacznych pod sił niemieckich. Fortyfikacje zostały wówczas ponownie schrony służyły jako magazyny plot. rejonem Reaktywowanie Jastarnią nastąpiło w marcu 1939 r., gdy po upadku Gdyni przygotowane walki, odbudowano zniszczone czasobrony umocnienia polowe, wykonano nowe przeszkody i rowy ppanc.ponownie a pozycja i GdańskadoPółwysep Helski stał się ostatnimprzez rejonem znacznych sił niemieckich. Fortyfikacje zostały wówczas miała stałą obsadę piechoty i artylerii aż do kapitulacji sił niemieckich Zatoką Gdańską, co nastąpiło 10 imaja roku. przygotowane do walki, odbudowano zniszczone przez czas umocnienianad polowe, wykonano nowe przeszkody rowy1945 ppanc. a pozycja Po wojnie schrony pod Jastarnią znaczenie obronnenad i rozpoczęła się powolna destrukcja i umocnień miała stałąbojowe obsadęzbudowane piechoty i artylerii aż do straciły kapitulacji sił niemieckich Zatoką Gdańską, co nastąpiło 10budowli maja 1945 roku. polowych. też niemalże całe wyposażenie wewnętrzne. Wielka wartość historyczna unikatowych budowli stała się Po wojnie Złomowano schrony bojowe zbudowane pod Jastarnią straciły znaczenie obronne i rozpoczęła się tych powolna destrukcja budowli i umocnień podstawą do objęcia ich ochroną prawną i wwyposażenie roku 1999 zostały wpisaneWielka do rejestru zabytków. W roku 2000, po anulowaniu zapisów polowych. Złomowano też niemalże całe wewnętrzne. wartość historyczna tych unikatowych budowli stała się prawnych utrzymujących RU Hel, fortyfikacje się majątkiem cywilnym. podstawą do objęcia ich ochroną prawną i w roku 1999 zostały wpisanestały do rejestru zabytków. W roku 2000, po anulowaniu zapisów Schrony bojowe, zbudowane pod Jastarnią, to najnowoczeniejsze budowle polskich fortyfikacji stałych. Uzbrojenie schronów ciężkich prawnych utrzymujących RU Hel, fortyfikacje stały się majątkiem cywilnym. stanowiły ckm-y orazzbudowane armaty ppanc. strzelnicach bocznych i kopułach pancernych. rkm-y Uzbrojenie używane do obrony bliskiej Schrony bojowe, pod w Jastarnią, to najnowoczeniejsze budowle polskichUzupełniały fortyfikacji je stałych. schronów ciężkich oraz reflektory, wyrzutnie rakieti kopułach oświetlających, zrzutnie granatów. je rkm-y używane do obrony bliskiej stanowiły ckm-y oraz armaty ppanc. w strzelnicach bocznych pancernych. Uzupełniały oraz reflektory, wyrzutnie rakiet oświetlających, zrzutnie granatów.

Slide 26

Molo (Jurata) Molo (Jurata) Niezwykłym miejscem w Juracie jest deptak Międzymorze, Niezwykłym miejscem w Juracie jest deptak Międzymorze, którym przejść można od plaży do mola wchodzącego w którym przejść można od plaży do mola wchodzącego w wody Zatoki Puckiej na 330 metrów. To miejsce spotkań wody Zatoki Puckiej na 330 metrów. To miejsce spotkań towarzyskich oraz zakochanych. Odrestaurowane w towarzyskich oraz zakochanych. Odrestaurowane w ostatnich dwóch latach stanowi nie lada atrakcję Juraty ostatnich dwóch latach stanowi nie lada atrakcję Juraty oraz wszystkich, którzy odwiedzają Półwysep Helski. oraz wszystkich, którzy odwiedzają Półwysep Helski. Kossakówka (Jurata) Kossakówka (Jurata) W Juracie swój dom miał Wojciech Kossak (obecnie przy W Juracie swój dom miał Wojciech Kossak (obecnie przy ul. Świetopełka 13). W rodzinnym gronie spędzał tu ul. Świetopełka 13). W rodzinnym gronie spędzał tu wakacje . W roku 1938 przystąpił do rozbudowy swej willi, wakacje . W roku 1938 przystąpił do rozbudowy swej willi, dobdował werandę i pracownię, w której mógł tworzyć dobdował werandę i pracownię, w której mógł tworzyć bez względu na pogodę. Do Juraty przysyłano mu bez względu na pogodę. Do Juraty przysyłano mu zagruntowane płótna, malował szybko i jeszcze mokre, zagruntowane płótna, malował szybko i jeszcze mokre, specjalnie zapakowane,wysyłał do marszandów. specjalnie zapakowane,wysyłał do marszandów.

Slide 28

WYBRANE OBIEKTY NOCLEGOWE -Hotel Rejs Władysławowo, Półwysep Helski od 148 zł za os. Hotel położony przy samej plazy - 50 metrów od brzegu morza. -Hotel SPA Dom Zdrojowy  Jastarnia, Półwysep Helski W niepowtarzalnym miejscu, 50m od morza, powstał luksusowy Hotel Dom Zdrojowy z kompleksem rekreacyjnym, basenem, saunami, centrum odnowy biologicznej. -Hotel Lido  Jurata, Półwysep Helski od 115 zł za pokój 1os ze śniadaniem Zapewniamy możliwość korzystania z usług rehabilitacyjnych, zabiegów oraz odnowy biologicznej. -Hotel Neptun  Jurata, Półwysep Helski od 280 zł za pokój 1os ze śniadaniem Hotel Neptun oddaje do dyspozycji 193 miejsca w 90 pokojach 1-, 2-, 3osobowych i apartamentach. Nad samym morzem!

Slide 29

-Pensjonat Faltom Władysławowo, od 280 zł za os. Nad samym morzem, pokoje -1,-2,-3 osobowe oraz apartamenty. -Pensjonat Sargus Władysławowo, od 245 zł za os. W cenie śniadanie w formie stołu szwedzkiego. -Pensjonat Gwiazda Morza Hel, od 120 zł za os. ze śniadaniem -Ośrodek Wypoczynkowy Helska Bryza Hel, od 90 zł za os. W ośrodku jest basen oraz sala do gier i zabaw. -Kemping - Andreskowski F., Chałupy -Dom Gościnny Leon Hel, kwatery i pokoje do wynajęcia

Slide 30

Opracowała: Opracowała: Magdalena Magdalena Bober Bober Klasa Klasa IV IV TH TH

Dane:
  • Liczba slajdów: 30
  • Rozmiar: 1.83 MB
  • Ilość pobrań: 1599
  • Ilość wyświetleń: 13083
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie