Wiedza o społeczeństwie

Polska biedy, marginalizacja

5 lat temu

Zobacz slidy

Polska biedy, marginalizacja - Slide 1
Polska biedy, marginalizacja - Slide 2
Polska biedy, marginalizacja - Slide 3
Polska biedy, marginalizacja - Slide 4
Polska biedy, marginalizacja - Slide 5
Polska biedy, marginalizacja - Slide 6
Polska biedy, marginalizacja - Slide 7
Polska biedy, marginalizacja - Slide 8
Polska biedy, marginalizacja - Slide 9
Polska biedy, marginalizacja - Slide 10
Polska biedy, marginalizacja - Slide 11
Polska biedy, marginalizacja - Slide 12
Polska biedy, marginalizacja - Slide 13
Polska biedy, marginalizacja - Slide 14
Polska biedy, marginalizacja - Slide 15
Polska biedy, marginalizacja - Slide 16
Polska biedy, marginalizacja - Slide 17
Polska biedy, marginalizacja - Slide 18
Polska biedy, marginalizacja - Slide 19
Polska biedy, marginalizacja - Slide 20
Polska biedy, marginalizacja - Slide 21
Polska biedy, marginalizacja - Slide 22

Treść prezentacji

Slide 2

TOWNSEND,NOLAN,WHELAN bieda jako brak możliwości uczestnictwa w społeczeństwie ( finanse) KAMIŃSKI bieda jako stan niezaspokojenia niektórych potrzeb człowieka, uznanych za podstawowe, niezbędnych do normalnego rozwoju i funkcjonowania w danym społeczeństwie ks.SKOROWSKI : ubóstwo na płaszczyźnie ekonomicznej - pozbawienie dostępu do dóbr i usług, które są nieodzowne do przeżycia (nie tylko jednostki, tez grupy, narody) społeczno - politycznej brak dostępu człowieka do tych dóbr i usług, które umożliwiają mu w pełni życie kulturowej utrudnienie dostępu do wartości własnej kultury etnicznej i narodowej oraz ubóstwo indywidualne straty indywidualne, poczucie braku sensu życia, utrata wolności poczucia solidaryzmu ,godności, zaburzenie hierarchii wartości itp. POMPEY : bieda czynniki psychiczne socjopsychiczne kognitywno-emocjonalne

Slide 3

Ryzyko Linia ubóstwa eliminacji elementów Ubóstwo absolutne niematerialnych Ubóstwo relatywne Ubóstwo subiektywne Ubóstwo oficjalne (urzędowe) Ubóstwo jako zdolność (capability) Ubóstwo wielowymiarowe

Slide 4

1. 2. ZJAWISKA : DOCHODY POCZUCIE SŁABOŚCI RYNKOWEJ (utrata pracy, ryzyko utraty pracy) SIŁY RYNKOWEJ BRAK SIŁY POLITYCZNEJ sedno słabości powerlessness Przynależność do grup podatnych na deprawację : ryzyko : przychodzące z zewnątrz i kierowane wobec świata zewnętrznego (np. przestępczość) wewnętrzne(psychiczne) poczucie braku możliwości przeciwdziałania trudnej sytuacji

Slide 5

WIEJSKO MIEJSKI CZASOWY PRZESTRZENNO-GEOGRAFICZNY WIEKU PŁCI PRACY, BEZROBOCIA RASY

Slide 7

EKONOMICZNE : dochody,wydatki SOCJOLOGICZNE : uczestnictwo w życiu społecznym, dostęp do instytucji PSYCHOLOGICZNE : poczucie zaspokojenia lub niezaspokojenia potrzeb, poczucie bezpieczeństwa, poczucie alienacji MINIMUM EGZYSTENCJI MINIMUM SOCJALNE RELATYWNE LINIE UBÓSTWA SUBIEKTYWNE LINIE UBÓSTWA

Slide 8

bieda wsi PGR, PGR, brak brak reform reform rolnictwa, rolnictwa, rozproszenie, rozproszenie, niewidoczna, niewidoczna, ukryta ukryta zjawisko przedłużające się, uporczywe, często międzygeneracyjne (dziedziczenie biedy) koncentracja ubóstwa i powiązanych z nim negatywnych zjawisk prowadzących do dzielnice dzielnice biedy, biedy, gettoizacja gettoizacja wykluczenia społecznego( tj. bezrobocie, niski poziom edukacji) w regionach i miastach juwenalizacja biedy feminizacja ubóstwa zróżnicowanie ubóstwo niższe świadczenia, trudniej niższe uposażenie, uposażenie, świadczenia, trudniej o o pracę, pracę, samotne samotne w mikroskali rodziny i gospodarstwa macierzyństwo macierzyństwo domowego pochodna bezrobocia zjawsiko working poor

Slide 9

26 polskich dzieci żyje w biedzie ( Polska i Łotwa najwyższy wskaźnik w UE) ubóstwem zagrożonych jest aż 22 dzieci żyjących w polskich rodzinach, gdzie przynajmniej jedno z rodziców ma pracę, nawet wówczas, gdy korzystają ze świadczeń społecznych. To najwyższy wskaźnik w całej Unii. zagrożenie biedą, mimo posiadania stałego zatrudnienia, dotyczy 13 dorosłych Polaków. co piąty Polak (19) żyje poniżej progu ubóstwa. ponad 35 proc. Polaków mówi, że nie stać ich na posiłek zawierający mięso, drób albo ryby przynajmniej co drugi dzień 60 przeciętnego krajowego wynagrodzenia to pułap biedy albo zagrożenia biedą.(zarobki ponizejwykluczenie) Według raportu blisko 23 Polaków, których nie stać na mięso, zarabia powyżej krytycznego progu 60 .

Slide 11

Prawie 32 proc. gospodarstw deklarowało w marcu 2007 r., że ich stałe dochody nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb. Gospodarstwa domowe w marcu 2007 r. najczęściej deklarowały, że w sytuacjach, gdy dochody nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb, ograniczają swoje bieżące potrzeby (prawie 90 proc. gospodarstw ze zbyt małym dochodem) lub zaciągają pożyczki (prawie 41 proc.) bądź też korzystają z pomocy krewnych (prawie 40 proc.). Tylko w około 18 proc. gospodarstw znajdujących się w takiej sytuacji członek gospodarstwa podejmuje dodatkową pracę (tabela 4.1.9).

Slide 18

pojęcie podklasy (wsie popegerowskie, osiedla górnicze) Skrót myślowy: trwałe, czasem przekazywane pokoleniowo ubóstwo, marginalizacja w stosunku do reszczty społeczeństwa, ograniczony lub brak WSIE POPEGEROWSKIE OD POKOLENIOWA ZALEŻNOŚĆ ZALEŻNOŚĆ udziału w legalnym OD KLIENTELIZMU OD INSTYTUCJI POMOCOWYCH POMOCOWYCH rynku,DO za to znaczny w szarej strefie, niskie PATERNALIZMU wykształcenie, a nawet ŻYCIE Z Z EMERYTA różne od nieubogiej części społeczeństwa wzorce zachowań.

Slide 20

UBÓSTWO WYKLUCZENIE PODOBIEŃSTW A Deprawacja materialna Deprawacja materialna ( jako przyczyna i skutek) RÓŻNICE Proces, który prowadzi do kumulacji niektórych czynników i w Sytuacja konsekwencji wykluczenia; ograniczonych wykluczające działania instytucji, zasobów i jednostek, grup możliwości; Skutek : nieuczestniczenie w życiu stan społecznym; izolacja; brak kapitału społecznego (przyczyna i skutek)

Slide 21

(skutek) BIEDA (przyczyna) (przyczyna) WYKLUCZENIE SPOŁECZNE (skutek) BIEDA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Slide 22

Odsetek gospodarstw otrzymujących pomoc w dowolnej formie wyniósł 13 proc., a więc nieco tylko mniej niż dwa lata temu (12 proc.). Najczęściej była to pomoc finansowa (77 proc., w 2005 r. 72 proc.), następnie rzeczowa (49 proc., w 2005 r. 31 proc.), a najrzadziej otrzymywano pomoc w formie usług (19 proc., w 2005 r. 20 proc.). Zasięg pomocy jest silnie zróżnicowany według grup społeczno-ekonomicznych oraz typu gospodarstwa. Różnice terytorialne są dużo mniejsze. Ogółem co dziewiąte gospodarstwo domowe otrzymuje jakąś formę pomocy, ale wśród gospodarstw o niezarobkowym źródle utrzymania jest to podobnie jak w poprzednich pomiarach aż 46 proc., w gospodarstwach rencistów 19 proc., w gospodarstwach z bezrobotnymi 24 proc.; najmniejszy odsetek korzystających z pomocy jest w grupie gospodarstw pracujących na własny rachunek (4,5 proc.), emerytów i rolników (po 8,5 proc.). Gospodarstwa rodzinne z trójką i większą liczbą dzieci oraz rodziny niepełne korzystały znacznie częściej z pomocy społecznej niż pozostałe grupy gospodarstw (odpowiednio 24 i 15 proc.). Zasięg pomocy dla gospodarstw jednoosobowych i małżeństw z dwójką dzieci był zbliżony 1315 proc. i znacznie w tych grupach wyższy niż dwa lata temu (po 8 proc.). Najrzadziej z pomocy korzystały małżeństwa bez dzieci (3,5 proc.). Najwyższy udział gospodarstw uzyskujących pomoc społeczną wystąpił w województwach warmińsko-mazurskim (18 proc.), kujawskopomorskim (16 proc.) i lubelskim (12 proc.), najniższy zaś w zachodniopomorskim i łódzkim (odpowiednio 7 i 8 proc.). W rozkładzie według klasy miejscowości zasięg pomocy był słabo zróżnicowany. Diagnoza społeczna 2007 53 Rada Monitoringu Społecznego Jeśli chodzi o dominującą formę pomocy finansową, to najrzadziej spośród wszystkich korzystających z pomocy otrzymywały ją gospodarstwa emerytów, pracujących na własny rachunek (64 proc.), małżeństwa bez dzieci (60 proc.), gospodarstwa nierodzinne jednoosobowe (62 proc. w dużej mierze pokrywają się one z gospodarstwami emerytów), z woj. podkarpackiego (51 proc.), a najczęściej gospodarstwa pracowników, rolników, z bezrobotnymi (ponad 80 proc. spośród otrzymujących pomoc), zamieszkałe w woj. kujawskopomorskim (98 proc.), opolskim i łódzkim (po 95 proc.), małżeństwa z jednym dzieckiem, rodziny niepełne i gospodarstwa nierodzinne wieloosobowe (po ok. 90 proc.).

Dane:
  • Liczba slajdów: 22
  • Rozmiar: 3.04 MB
  • Ilość pobrań: 1722
  • Ilość wyświetleń: 14755
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie