Geografia

Ojcowski Park Narodowy

6 lat temu

Zobacz slidy

Ojcowski Park Narodowy - Slide 1
Ojcowski Park Narodowy - Slide 2
Ojcowski Park Narodowy - Slide 3
Ojcowski Park Narodowy - Slide 4
Ojcowski Park Narodowy - Slide 5
Ojcowski Park Narodowy - Slide 6
Ojcowski Park Narodowy - Slide 7
Ojcowski Park Narodowy - Slide 8
Ojcowski Park Narodowy - Slide 9
Ojcowski Park Narodowy - Slide 10
Ojcowski Park Narodowy - Slide 11
Ojcowski Park Narodowy - Slide 12
Ojcowski Park Narodowy - Slide 13
Ojcowski Park Narodowy - Slide 14
Ojcowski Park Narodowy - Slide 15
Ojcowski Park Narodowy - Slide 16
Ojcowski Park Narodowy - Slide 17
Ojcowski Park Narodowy - Slide 18
Ojcowski Park Narodowy - Slide 19
Ojcowski Park Narodowy - Slide 20
Ojcowski Park Narodowy - Slide 21
Ojcowski Park Narodowy - Slide 22
Ojcowski Park Narodowy - Slide 23
Ojcowski Park Narodowy - Slide 24
Ojcowski Park Narodowy - Slide 25
Ojcowski Park Narodowy - Slide 26
Ojcowski Park Narodowy - Slide 27
Ojcowski Park Narodowy - Slide 28
Ojcowski Park Narodowy - Slide 29
Ojcowski Park Narodowy - Slide 30

Treść prezentacji

Slide 1

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Slide 2

Ojcowski Park Narodowy leży w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje środkową część Doliny Prądnika o długości 12 km, dolną i środkową część doliny Sąspowskiej o długości 5 km oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej.

Slide 3

Administracyjnie Park leży w województwie małopolskim.

Slide 4

Jego powierzchnia, po zmianach dokonanych w 1997 r. wzrosła z 1890 do 2145,62 ha. Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce . Herb W herbie Parku znajduje się stylizowany nietoperz wznoszący się nad ruinami ojcowskiego zamku.

Slide 5

Krótka historia oraz cel powołania Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają pocz. XIX w i wiążą się z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. Odkryto tu wówczas wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Oprócz tego ojcowski krajobraz stał się tematem reportaży i wspomnień oraz natchnieniem dla wielu artystów i poetów.

Slide 6

Powierzchnia i użytkowanie W 1993 roku, przyjęto następujący podział powierzchni OPN w zależności od rodzaju zbiorowisk i kategorii ochronności: 1. Obszar ochrony ścisłej 2. Obszar ochrony częściowej - zbiorowisk leśnych 3. Obszar ochrony częściowej - zbiorowisk nieleśnych 4. Obręb gruntów ekonomicznych podlegających ochronie krajobrazowej (walorów widokowych).

Slide 8

Działalność ochronna Ochrona zbiorowisk nieleśnych. Ekosystemy nieleśne obejmujące łąki w dnach dolin oraz murawy naskalne i kserotermiczne, zróżnicowane na ponad 20 zespołów roślinnych są kluczowymi centrami ochrony różnorodności biologicznej w Ojcowskim Parku Narodowym. Piargi u podnóża Góry Koronnej

Slide 9

Na niewielkiej powierzchni murawy grupują blisko 300 gatunków roślin naczyniowych (13 całej flory Parku, liczącej 960 gatunków), w tym wiele bardzo rzadkich w skali kraju oraz bardzo bogatą faunę bezkręgowców.

Slide 10

Świat roślin W Ojcowskim Paku Narodowym 67 gatunków roślin objęte jest ochroną ścisłą, natomiast 16 gatunków ochroną częściową. Na florę OPN składa się ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych skupionych w ok. 30 zespołach roślinnych ( 3. miejsce po Tatrach i Pieninach pod względem liczebności gatunków), ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, niespełna 1200 gatunków grzybów i blisko 200 gatunków porostów. W OPN brak jest endemitów.

Slide 11

Barwinek pospolity Lilia złotogłów

Slide 12

Chaber miękkowłosy Obuwik pospolity Ostnica Jana

Slide 13

Świat zwierząt Bogatą fauną Ojcowskiego Parku Narodowego, w skład której wchodzi wiele gatunków górskich i stepowych, interesowano się od dawna poświęcając jej wiele opracowań już od połowy XIX wieku. Powstała ona w rezultacie długotrwałego rozwoju i przemian klimatycznych w czwartorzędzie, głównie w holocenie. Szacuje się, że teren Parku i jego otulinę zamieszkuje ok. 11 tys. gatunków zwierząt, z czego do tej pory wykazano ok 6 tys. W OPN ścisłą oraz częściową ochroną podjęte jest 218 gatunków zwierząt.

Slide 14

Nietoperze Najbardziej charakterystycznymi ssakami Parku są nietoperze. Spośród 21 gatunków żyjących w Polsce, na terenie OPN i najbliższej okolicy stwierdzono 17. Dość często spotkać można w czasie hibernacji w jaskiniach podkowca małego i nocka dużego. Nocek duży

Slide 15

Pozostałe gatunki takie jak np. gacek brunatny (wielkouch), mroczek późny i mopek są na ogół rzadkie. Mroczek późny Podkowiec mały Gacek brunatny

Slide 16

Piżmak Popielica Krogulec Bóbr

Slide 17

Jaskinie Jaskinie i schroniska skalne są charakterystyczną grupą form związanych z wapieniami i działalnością krasową wód podziemnych. Wyżyna KrakowskoCzęstochowska jest obszarem licznego ich występowania. Najliczniejsze skupisko dużych jaskiń znajduje się w wąwozie Jamki; pozostałe, mniejsze jaskinie i schroniska leżą przeważnie na lewym zboczu Doliny Prądnika. Mają one na ogół przebieg poziomy i rozmieszczone są na różnych wysokościach nad dnem dolin. Jaskinie Łokietka i Ciemna są udostępnione do zwiedzania.

Slide 18

Najdłuższe jaskinie Parku

Slide 19

Jaskinia Łokietka DŁUGOŚĆ: 320 m ROZCIĄGŁOŚĆ POZIOMA:115 m GŁĘBOKOŚĆ: 7 m WYSOKOŚĆ OTWORU: 453 m n. p. m. POŁOŻENIE OTWORU: dol. Sąspowska, Ojców, gmina Skała

Slide 21

Jaskinia Ciemna Długość: 230 m Wysokość otworów: 410 m n. p. m. Położenie: zbocze Doliny Prądnika w masywie G. Koronnej.

Slide 23

Na terenie parku znajdują się grupy skał i pojedyncze ostańce zbudowane z jurajskich wapieni, czasem o fantazyjnych kształtach, np. Maczuga Herkulesa. Na zboczach dolin często są widoczne spłaszczenia, będące fragmentami teras skalnych związanych z kolejnymi etapami rozwoju dolin. Fragmenty wspomnianych teras skalnych tworzą malownicze bramki, iglice skalne i inne formy skałkowe (np. Krakowska Brama, Igła Deotymy). Na zachowanych poziomach terasowych wznoszą się ruiny zamku w Ojcowie oraz zamek w Pieskowej Skale.

Slide 24

Maczuga Herkulesa Jest zbudowana z twardych wapieni skalistych, znajduje się w Pieskowej Skale. Wysokość samej maczugi wynosi około 25 m. Stanowi ona bardzo charakterystyczny element krajobrazu Doliny Prądnika. Powstała w wyniku krasowej działalności wód i różnej odporności na wietrzenie wapieni.

Slide 25

Brama Krakowska Znajduje się w Dolinie Prądnika i zamyka wylot Wąwozu za Krakowską Bramą do tej doliny. Jest klasycznym przykładem bram skalnych. Nazwa pochodzi od tego, że dawniej prowadził tędy szlak handlowy z Krakowa na Śląsk. Kolumny Bramy Krakowskiej zbudowane są z odpornych na wietrzenie bloków jurajskich wapieni skalistych o wysokości ok. 15 m, lewa kolumna jest wyższa.

Slide 26

Brama powstała w wyniku procesów erozyjnych, które intensywniej zachodziły na spękaniach ciosowych, którymi spływała woda. W dalszych etapach dołączyły się zjawiska krasowe i wietrzenie mechaniczne.

Slide 27

Obiekty turystyczne Zamek w Ojcowie: Położony jest w centrum Ojcowa, był zamkiem warownym wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego ruiny.

Slide 28

Zamek pieskowa Skała: Zamek ten, podobnie jak Kazimierzowski w Ojcowie, był ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego Odrodzenia i jest dużą atrakcją turystyczną na Szlaku Orlich Gniazd.

Slide 29

Turyści w OPN Dane liczbowe wskazują niewielki spadek liczby turystów w jaskini Łokietka, w zamku w Pieskowej Skale i w Muzeum im. Prof. Wł. Szafera w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek w 2000 r. o ponad 1800 osób zarejestrowano w jaskini Ciemnej, a największy na zamku w Ojcowie bo o ponad 15 tysięcy osób w stosunku do 1997 roku. Brak jest danych dot. ilości turystów zagranicznych. Można tę ilość szacować na kilka tysięcy w ciągu roku.

Slide 30

Źródło: http:www.opn.pan.krakow.pl http:opn.most.org.pl http:www.ojcow.pl http:www.ojcow.plindex1.htm Wykonała: Katarzyna Ślęczek gr . D

Dane:
  • Liczba slajdów: 30
  • Rozmiar: 1.81 MB
  • Ilość pobrań: 5646
  • Ilość wyświetleń: 33225
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie