Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie

Liczba slajdów:
31
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
3.38 MB
Ilość pobrań:
28
Ilość wyświetleń:
1633
Kategoria:
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 30
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 0
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 1
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 2
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 3
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 4
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 5
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 6
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 7
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 8
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 9
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 10
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 11
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 12
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 13
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 14
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 15
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 16
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 17
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 18
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 19
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 20
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 21
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 22
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 23
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 24
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 25
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 26
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 27
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 28
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 29
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 30
Na gruzach Imperium Romanum – państwa barbarzyńskie - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Państwo Franków. NA GRUZACH IMPERIUM ROMANUM PAŃSTWA BARBARZYŃSKIE.
2
Państwa germańskie W V wieku n.e. następuje całkowity rozpad Imperium Rzymskiego, na którego dawnym terytorium zaczynają tworzyć się nowe państwa formowane przez plemiona germańskie. Najwcześniej uformowało się państwo Wizygotów na terenie dzisiejszej Hiszpanii z głównym ośrodkiem - Tuluzą. Ostrogoci (Goci wschodni) założyli swe królestwa w Italii oraz w Ilyrii.
3
4
Państwa germańskie Wandalowie założyli państwo w północnej Afryce, zajmując większość posiadłości byłej Kartaginy. Jutowie, Anglowie i Sasi zbudowali swoje państewka w Brytanii oraz w Galii. Stosunkowo najsilniejszym nowym tworem politycznym było powstałe na terenie dzisiejszej Belgii państwo Franków.
5
6
Walki Justyniana Wielkiego Podział Cesarstwa Rzymskiego spowodowany najazdami germańskimi nie był trwały, ponieważ już od 527 r. n.e. cesarz Justynian Wielki rozpoczął walkę z wrogimi plemionami. W 527 r. pokonał Wandalów, w 533 r. wyparł Ostrogotów z Italii i na krótko poszerzył swoje władztwo na zachodzie. Jednak już po jego śmierci Italię zajęło plemię Longobardów. Podobnie terytoria północnoafrykańskie pozostały własnością Bizancjum tylko do VII wieku, kiedy najazdy Arabów oderwały je od cesarstwa.
7
Kościół we wczesnym średniowieczu Po upadku Cesarstwa na Zachodzie Kościół stał się najważniejszą instytucją tym rejonie świata. Biskup Rzymu w VI w. przyjął tytulaturę papież (gr. pappas (ojciec)forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) i stał się symbolem dawnego ładu. Kościół wobec barbarzyńców stosował politykę łagodną, opierającą się na kontaktach dyplomatycznych , wciągając do współpracy władców plemion germańskich.
8
Kościół we wczesnym średniowieczu Jednocześnie Kościół poszerzał swe wpływy poprzez organizację misji na terytorium osadnictwa germańskiego oraz przez organizację zakonów. Monastycyzm (ruch zakonny) powstał ok. VI w. n.e. a za jego twórcę uważa się Benedykta z Nursji, który ok. 529 roku założył klasztor na Monte Cassino, a w 540 r. napisał dla niego regułę zakonną.
9
10
Państwo Franków Powstało na terenie dzisiejszej Belgii w V w. n.e. i szybko nawiązało kontakt z wodzami rzymskimi. Król Childeryk I walczył w imieniu Kościoła, ale jego syn Chlodwig (Klodwig)z dynastii Merowingów, pokonał rzymskiego namiestnika w Galii i zajął tereny dzisiejszej Francji. Chlodwig założył własne państwo z ośrodkiem w Soissons. Działania Chlodwika dostrzegł Kościół, który potrzebował zbrojnego ramienia ochraniającego jego włości ciągle zagrożone najazdami barbarzyńców.
11
Chrzest Chlodwiga Propozycja współpracy z papieskim Rzymem zbiegła się ze śmiercią pierwszej żony Chlodwiga oraz z propozycją ponownego małżeństwa z księżniczką burgundzką Klotyldą. Przyszła żona przekonywała Chlodwiga do przyjęcia chrześcijaństwa. W 496 roku Chlodwig przyjął chrzest i stał się przywódcą politycznym chrześcijan w królestwach rzymsko germańskich.
12
13
Rola majordomów Frankońscy władcy mieli w zwyczaju dzielić swoje władztwo pomiędzy swoich synów. W VII wieku państwo Franków rozpadło się na 3 mniejsze państewka Neustrię, Austrazje i Burgundię. Władza zwierzchnia nad nimi jednak należała do króla, choć w rzeczywistości rządzili nimi majordomowie (łac. major domus starszy domu, urzędnik zarządzający dworem królewskim).
14
Majordom Karol Młot W VIII w n.e. jeden z majordomów Karol Młot zdobył uznanie najważniejszych ludzi w państwie dzięki wygranej w bitwie pod Poitiers (732 r.). Dzięki wyparciu Arabów z państwa zdobył poparcie możnych i w VIII wieku udało mu się zdobyć władzę w państwie. Przekazał urząd majordoma swojemu synowi, który w 751 roku (po śmierci Chlderyka III) przejął pełnię władzy.
15
Pepin Krótki Chcąc usprawiedliwić nielegalne przejęcie władzy Pepin Mały (Krótki) wystosował zapytanie do papieża: W naszym królestwie król nie sprawuje już władzy. Czy to dobrze czy źle? Odpowiedź papieża była krótka: Lepiej ustanowić królem tego, który sprawuje władzę realną, ponieważ w sten sposób porządek rzeczy nie będzie zakłócony. Taka odpowiedź była jednocześnie zgodą na detronizację ostatniego Merowinga i zgodą na koronację Pepina (754 r.). Tym samym został ustanowiony zwyczaj, w którym papież namaszczał koronowanego władcę państwa.
16
17
Patrimonium Sancti Petri Pepin od początku swego panowania musiał zmagać się z Longobardami najeżdżającymi jego państwo. W roku 754 uporał się z nimi, a i snuł plany utworzenia Państwa Kościelnego. W roku 756 z ziem odebranych Longobardom utworzył patrimonium sancti Petri ojcowiznę świętego Piotra zalążek państwa kościelnego.
18
Kultura karolińska MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO
19
Karol i Karloman Pepin Mały aby zabezpieczyć władzę swojej dynastii podzielił państwo pomiędzy dwóch synów: Karola i Karlomana. Karloman kontynuował politykę ojca, natomiast Karol optował za bardziej imperialną opcją. Konflikt miedzy braćmi zakończyła śmierć Karlomana w 771 roku. Wskutek tego cała władza znalazła się w rekach Karola.
20
21
Państwo Karola Początki samodzielnego panowania Karola to walki z Longobardami, zakończone w 774 r. Później zdecydował się na walki w Hiszpanii zajętej przez Arabów, ale nie osiągnął tam sukcesów, a jedynie poniósł straty podczas odwrotu, co zostało utrwalone w Pieśni o Rolandzie. Od 772 785 r. Karol toczył zaciekłe boje z Sasami, co zakończyło się wymordowaniem wszystkich wodzów saskich, przesiedleniem Sasów na zachód i zasiedleniem Frankami ich terytoriów.
22
Władztwo Karola Wielkiego Karol Wielki dążył do zjednoczenia wszystkich ludów germańskich i utworzenia nowego Imperium Rzymskiego pod jego przywództwem. Po licznych podbojach w VIII wieku Karol Wielki władał ogromnym państwem sięgającym od Pirenejów po Łabę i Morze Północne. Brakowało mu tylko cesarskiej korony.
23
24
Karol Wielki cesarzem Okazja do zdobycia korony nadarzyła się w roku 799, kiedy to papież Leon III został uwięziony. Udało mu się zbiec i udać na dwór Karola, który zapewnił mu ochronę. Dzięki temu papież wydał decyzję o koronacji cesarskiej Karola, która odbyła się 25 XII 800 roku.
25
Organizacja wewnętrzna państwa Karola Po koronacji Karol rozpoczął budowę wewnętrzną swego państwa. Na rubieżach utworzył marchie (zorganizowany wojskowo okręg pograniczny zarządzany przez margrabiego). Państwo podzielił na 250 hrabstw (okręg administracyjny zarządzany przez hrabiego). Do obowiązków hrabiego należało organizowanie i dowodzenie pospolitym ruszeniem, sprawowanie sądów i utrzymywanie łączności miedzy hrabstwem a władcą.
26
Monarchia patrymonialna Rządy Karola upływały na ciągłych podróżach po państwie, w czasie których ustanawiał wiele nowych rozporządzeń tzw. kapitularzy. Karol Wielki traktował państwo jak swoją prywatną własność, dlatego zarządzał nim wg swego uznania. Stąd zapoczątkował nową formę ustroju politycznego państwa monarchię patrymonialną. Jest to taka monarchia, w której król uznaje państwo za swoją własność i swobodnie nim dysponuje. Sprawuje dożywotnio władzę i przekazuje ją swym potomkom.
27
Kultura karolińska Karol Wielki współpracował z duchowieństwem ówczesną elitą intelektualną. Szczególnie zasłużył się mnich anglosaski Alkuin sprawujący opiekę nad uczonymi w Akwizgranie. Ich obecność przyczyniła się do rozkwitu oświaty i kultury w państwie Karola. Z polecenia Karola: utworzono elementarne szkoły parafialne oraz wyższe przykaterdralne; Powiększono biblioteki przyklasztorne; Przepisywano księgi nowym rodzajem pisma minuskułą karolińską; Wznoszono budowle w stylu romańskim i bizantyjskim.
28
29
Śmierć Karola Wielkiego Karol Wielki zmarł w 814 roku w Akwizgranie, a jego następcą został najstarszy syn Ludwik Pobożny. W 817 roku Ludwik mianował współcesarzem swego syna Lotara, który sprawował władzę zwierzchnią nad swymi młodszymi braćmi. Wkrótce jednak i dwaj bracia zapragnęli posiadać pełnię władzy. Rozpoczął się konflikt.
30
Traktat w Verdun W 841 roku po latach walk o władzę trzech braci podpisało układ potwierdzony traktatem w Verdun w 843 roku. Na jego mocy imperium karolińskie zostało podzielone na 3 części: Lotar otrzymał pas ziemi od Italii po Morze Północne z Rzymem i Akwizgranem oraz zatrzymał tytuł cesarski; Karol Łysy otrzymał część zachodnią odpowiadającą mniej więcej dzisiejszej Francji; Ludwik Niemiecki - otrzymał część wschodnią odpowiadającą mniej więcej dzisiejszym Niemcom; Państwo Lotara (Lotaryngia) nie przetrwało długo, gdyz padło łupem sąsiadów. Tytuł cesarski od 877 roku również przestał funkcjonować i stracił znaczenie.
31
KONIEC

Mogą Cię zainteresować

Historia polskich symboli narodowych - Slajd 1

Historia polskich symboli narodowych

Historia polskich symboli narodowych
Liczby w starożytnym Egipcie - Slajd 1

Liczby w starożytnym Egipcie

Liczby w starożytnym Egipcie
Wielkie odkrycia geometryczne - Slajd 1

Wielkie odkrycia geometryczne

Wielkie odkrycia geometryczne
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 1

Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej

Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?