JAN PAWEŁ II

Liczba slajdów:
20
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
882.50 KB
Ilość pobrań:
52
Ilość wyświetleń:
3470
Kategoria:
JAN PAWEŁ II - Slajd 19
JAN PAWEŁ II - Slajd 0
JAN PAWEŁ II - Slajd 1
JAN PAWEŁ II - Slajd 2
JAN PAWEŁ II - Slajd 3
JAN PAWEŁ II - Slajd 4
JAN PAWEŁ II - Slajd 5
JAN PAWEŁ II - Slajd 6
JAN PAWEŁ II - Slajd 7
JAN PAWEŁ II - Slajd 8
JAN PAWEŁ II - Slajd 9
JAN PAWEŁ II - Slajd 10
JAN PAWEŁ II - Slajd 11
JAN PAWEŁ II - Slajd 12
JAN PAWEŁ II - Slajd 13
JAN PAWEŁ II - Slajd 14
JAN PAWEŁ II - Slajd 15
JAN PAWEŁ II - Slajd 16
JAN PAWEŁ II - Slajd 17
JAN PAWEŁ II - Slajd 18
JAN PAWEŁ II - Slajd 19
JAN PAWEŁ II - Slajd 0

Treść prezentacji

1
JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZIN
2
Informacje wstępne: Jan Paweł II, właściwie Karol Józef Wojtyła polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, 264 papież i 6 Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego. Urodzony 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie
3
Skrócony życiorys: Urodzony 18 maja 1920 Ochrzczony 20 czerwca 1920 Wyświecony na prezbitera 1 listopada 1946 z rąk kard. Adama Sapiechy Mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa w 1958 roku. Mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim 30 grudnia 1963. Wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października 1978 o 16:16 Śmierć 2 kwietnia 2005
4
Wielowymiarowa troska Jana Pawła II o rodzinę zawierała między innymi: obronę godności sakramentalnego, nierozerwalnego, monogamicznego małżeństwa, pomiędzy mężczyzną i kobietą wzmacnianie małżeństwa i rodziny poprzez zachętę do nieustannej modlitwy, życia sakramentalnego, rozważania Słowa Bożego, zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła promocję troski o dobro wspólne w małżeństwie i rodzinie, uczenie bezinteresownego daru z samego siebie, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz religijnej czci wobec rodziców, zgodnie z IV przykazaniem Bożym dowartościowanie ojcostwa i macierzyństwa na gruncie wierności Ewangelii obronę życia ludzkiego, które przychodzi poprzez rodzinę, od poczęcia do naturalnej śmierci radykalny sprzeciw wobec technik sztucznej reprodukcji człowieka (in vitro), które mimo intencji służby życiu w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie; oddzielają także prokreację od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego obronę praw rodziców do wychowania swego potomstwa zgodnie z wyznawaną religią i tradycją kulturową apel do instytucji państwa i organizacji międzynarodowych o należyte zabezpieczenie praw rodziny, w tym szczególnie rodziny wielodzietnej oraz realną pomoc materialną umożliwiającą godziwe utrzymanie, wychowanie potomstwa oraz zdobycie odpowiedniego poziomu wykształcenia sprzeciw wobec zrównania związków jednopłciowych z małżeństwem pomiędzy mężczyzną i kobietą, przy zachowaniu szacunku wobec osób homoseksualnych sprzeciw wobec promocji rozwodów w kulturze i prawodawstwie zachętę do mediów i ludzi kultury o adekwatne prezentowanie zagadnień dotyczących rodziny z promocją postaw wartościowych i godnych naśladowania
5
Encyklika Evangelium Vitae, nr 92 Rodzina jest powołana, aby spełniać swoje zadania w ciągu całego życia swoich członków, od narodzin do śmierci. Jest prawdziwym sanktuarium życia (...) miejscem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu Dlatego rodzina odgrywa decydującą i niezastąpioną rolę w kształtowaniu kultury życia. (...) Rodzina spełnia swoją misję głoszenia Ewangelii życia przede wszystkim przez wychowanie dzieci. Przez słowo i przykład, przez codzienne kontakty i decyzje, przez konkretne gesty i znaki rodzice uczą swoje dzieci autentycznej wolności, która się urzeczywistnia przez bezinteresowny dar z siebie, i rozwijają w nich szacunek dla innych, poczucie sprawiedliwości, postawę serdecznej akceptacji innych, dialogu, wielkodusznej służby i solidarności oraz wszelkie inne wartości, które pomagają przyjmować życie jako dar. Praca wychowawcza chrześcijańskich rodziców powinna służyć rozwojowi wiary dzieci i pomagać im w spełnianiu powołania, które otrzymały od Boga. W ramach swojej misji wychowawczej rodzice powinni nauczyć dzieci, słowem i świadectwem, jaki jest prawdziwy sens cierpienia i śmierci: zdołają to uczynić, jeśli sami będą dostrzegać wszelkie przejawy cierpienia wokół siebie, a bardziej jeszcze, jeśli będą umieli okazać serdeczność, opiekuńczość oraz współczucie chorym i osobom starszym we własnej rodzinie.
6
ADHORTACJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO nr 6 Komunia miłości pomiędzy Bogiem i ludźmi, stanowiąca zasadniczą treść Objawienia i doświadczenia wiary Izraela, znajduje swój wymowny wyraz w przymierzu oblubieńczym zawartym pomiędzy mężczyzną i kobietą. Stąd też główny przekaz Objawienia: Bóg miłuje swój lud, zostaje wypowiedziany również żywymi i konkretnymi słowami, poprzez które mężczyzna i kobieta wyrażają swoją miłość małżeńską. Więź ich miłości staje się obrazem i znakiem Przymierza łączącego Boga z Jego ludem1. I ten sam grzech, który może zranić przymierze małżeńskie, staje się obrazem niewierności ludu wobec swego Boga; bałwochwalstwo jest prostytucją2, niewierność jest cudzołóstwem, nieposłuszeństwo wobec prawa jest odrzuceniem miłości oblubieńczej Pana. Jednakże niewierność Izraela nie niszczy odwiecznej wierności Pana, a zatem miłość Boża zawsze wierna staje się wzorem więzów wiernej miłości, jakie powinny łączyć małżonków3. por. np. Oz 2, 21; Jr 3, 6-13; Iz 54. por. Ez 16, 25. 3 por. Oz 3. 1 2
7
LIST DO RODZIN GRATISSIMAM SANE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II Z OKAZJI ROKU RODZINY 1994 Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż nie mówimy również o rodzinie ludzkiej, mając na myśli wszystkich na świecie żyjących ludzi?.
8
Homilia wygłoszona w Masłowie (Kielce) 3 czerwca 1991 Oto Twoja Matka i Twoi bracia (Mt 12,47). Słowa, które wypowiada ktoś z rzeszy słuchającej nauczania Chrystusa, przypominają Mu o rodzinie. Przyszedł na świat jak każdy człowiek - On, Syn Człowieczy - poczęła Go Matka i Ona też wydała Go na świat. Jej dziewicze macierzyństwo było osłonione zstąpieniem Ducha Świętego - dla ludzi pozostawało nieznane. Wiedział o nim tylko Józef, który w oczach wszystkich uchodził za ojca Jezusa z Nazaretu. Krewni Maryi i Józefa, pochodzący również z rodu Dawida, byli zgodnie z obyczajem nazywani braćmi i siostrami Jezusa. Tak więc Odkupienie świata dokonuje się naprzód poprzez rodzinę.
9
Homilia w czasie Mszy św. odprawionej przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4 czerwca 1997 Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu (Mt 2, 13) Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc w tym miejscu polecić Bożej Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nienarodzonych i w naszej Ojczyźnie, i na całym świecie. Życie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność, dlatego zwłaszcza, że - jak czytamy dzisiaj w liturgii - każdy człowiek jest powołany do uczestniczenia w życiu Bożym. Święty Jan pisze: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy1.Okiem wiary w sposób szczególnie wyraźny możemy dostrzec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty. Ewangelia, głosząc dobrą nowinę o Jezusie, jest również dobrą nowiną o człowieku o jego wielkiej godności. Uczy wrażliwości na człowieka. Na każdego człowieka. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: Nie będziesz zabijał!2. Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie każdego człowieka. Miarą cywilizacji - miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe. por. 1 J 3,1 1 por. Wj 20,13 2
10
Przemówienie Jana Pawła II do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, p. 4 Coraz powszechniejszy jest dzisiaj, zwłaszcza w krajach bogatszych, lęk przed rodzicielstwem, a zarazem lekceważenie prawa dziecka do bycia poczętym w kontekście całkowitego wzajemnego oddania się osób, które stanowi nieodzowny warunek jego spokojnego i harmonijnego rozwoju. Głosi się w związku z tym rzekome prawo do rodzicielstwa za wszelką cenę i próbuje się je realizować za pomocą środków technicznych, które wiążą się z całą serią manipulacji moralnie niedopuszczalnych. Jeszcze jedną cechą kontekstu kulturowego, w jakim żyjemy, jest skłonność wielu rodziców, by wyrzekać się właściwej sobie roli i przyjmować postawę zwykłych przyjaciół swoich dzieci, co oznacza, że nie napominają ich i nie strofują nawet wówczas, gdy powinni to czynić z miłością i czułością aby wychować je w prawdzie. Należy zatem podkreślić, że wychowanie dzieci jest świętym i solidarnym obowiązkiem rodziców, zarówno matki, jak i ojca: wymaga bliskości, ciepła, dialogu, przykładu. Rodzice powinni być we wspólnocie rodzinnej przedstawicielami dobrego Ojca jedynego doskonałego wzoru, którym należy się inspirować. Z woli samego Boga ojcostwo i macierzyństwo są formą głębokiego uczestnictwa w Jego stwórczej mocy i w konsekwencji są połączone wewnętrzną wzajemną relacją. W Liście do Rodzin tak o tym pisałem: Macierzyństwo urzeczywistnia się za sprawą ojcostwa, a równocześnie ojcostwo za sprawą macierzyństwa jako owoc tej życiodajnej dwoistości, jaką Stwórca obdarzył istotę ludzką od początku. Także z tego powodu relacja między mężczyzną a kobietą stanowi fundament więzi społecznych: powołuje do życia nowe istoty ludzkie, a zarazem ściśle wiąże ze sobą małżonków, tak że stają się oni jednym ciałem, a za ich pośrednictwem jednoczy ich rodziny.
11
Przesłanie Jana Pawła II z okazji I Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie 8 października 1994 Familia, ąuid dicis de te ipsa? Słowa podobne do tych usłyszałem po raz pierwszy w auli soborowej, na początku Soboru Watykańskiego II. Kardynał, który wtedy przemawiał, nie powiedział jednak familia, lecz Ecclesia, ąuid dicis de te ipsa? Mamy tu zatem pewien paralelizm. Gdy rozmyślałem i modliłem się przed tym spotkaniem, ten paralelizm między dwoma pytaniami wrył mi się w serce i w pamięć: Familia, ąuid dicis de te ipsa? Oto pytanie - pytanie, które domaga się odpowiedzi. Możemy powiedzieć, że obecny Rok Rodziny jest wielką odpowiedzią właśnie na to pytanie. Quid dicis de te ipsa? Rodzino, rodzino chrześcijańska: czym jesteś? Odpowiedź znajdujemy już w początkach chrześcijaństwa, w okresie poapostolskim: Jestem Kościołem domowym. Innymi słowy: jestem małym Kościołem, Kościołem w domu. Znów dostrzegamy tu ten sam paralelizm: rodzina-Kościół; z jednej strony wymiar apostolski i powszechny Kościoła; z drugiej - jego wymiar rodzinny, domowy. I Kościół, i rodzina wywodzą się z tych samych źródeł. Mają tę samą genealogię w Bogu: w Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Na mocy tej boskiej genealogii powstają dzięki wielkiej tajemnicy boskiej Miłości: Ta tajemnica nazywa się Deus homo, wcielenie Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby nikt, kto za Nim idzie, nie zaginął. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Jeden Bóg, trzy Osoby: niezgłębiona tajemnica. W tej tajemnicy ma swoje źródło Kościół i ma swoje źródło rodzina, Kościół domowy.
12
Przesłanie Jana Pawła II z okazji II Światowego Spotkania Rodzin w Rio De Janeiro 2-5 X 1997 Rodzina jest dziedzictwem ludzkości, gdyż zgodnie z Bożym zamysłem właśnie dzięki niej ma trwać na ziemi obecność człowieka. W rodzinach chrześcijańskich, opartych na sakramencie małżeństwa, wiara w cudowny sposób oświeca oblicze Chrystusa i promieniuje blaskiem prawdy, która napełnia światłem i radością rodzinne wspólnoty żyjące zgodnie z Ewangelią.
13
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na zakończenie II Światowego Spotkania Rodzin 5 X 1997 Rodzina bowiem jest tą szczególną, a zarazem fundamentalną wspólnotą miłości i życia, na której opierają się wszystkie inne wspólnoty i społeczeństwa. Modląc się o błogosławieństwo Najwyższego dla rodzin, modlimy się więc zarazem za wszystkie te wielkie społeczeństwa, które tutaj reprezentujemy. Modlimy się o przyszłość narodów i państw, o przyszłość Kościoła i świata. Poprzez rodzinę bowiem cała ludzka egzystencja skierowana jest ku przyszłości. To w niej człowiek przychodzi na świat, dorasta i dojrzewa. W rodzinie staje się coraz bardziej odpowiedzialnym obywatelem swojego kraju i coraz bardziej świadomym członkiem Kościoła. Rodzina jest też pierwszym i podstawowym środowiskiem, w którym każdy człowiek rozpoznaje i realizuje swoje powołanie ludzkie i chrześcijańskie. Rodzina wreszcie jest wspólnotą, której nie da się niczym innym zastąpić.
14
Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 5 X 1997 Pozdrawiam z całego serca rodziny polskie w Brazylii. Nieustannie proszę Boga, aby w Chrystusie dokonało się uświęcenie rodzin. Dziś także staję wraz z wami wobec Boga i Ojca z tą żarliwą modlitwą, ażeby pobłogosławił to, czego w was dokonał przez sakrament małżeństwa. W Bogu samym bowiem jest źródło życia i świętości. Niech świętość rodzin stanic się zaczynem odnowy wewnętrznej łudzi i narodów. Niech Bóg wam błogosławi.
15
Przesłanie Jana Pawła II z okazji III Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie 14 X 2000 Moi drodzy, starajmy się wszystkimi siłami bronić wartości rodziny i krzewić szacunek dla ludzkiego życia od chwili poczęcia. Są to wartości należące do podstawowej gramatyki dialogu między narodami i ludzkiego współistnienia. Żywię głęboką nadzieję, że zarówno rządy i parlamenty krajowe, jak i organizacje międzynarodowe, zwłaszcza Organizacja Narodów Zjednoczonych, nie zatracą nigdy tej prawdy. Proszę wszystkich ludzi dobrej woli, którzy uznają te wartości, aby przez skuteczne współdziałanie sprawili, że będą one wywierać decydujący wpływ na praktykę życiową, na tendencje kulturowe i środki społecznego przekazu, na decyzje polityczne i na prawodawstwo państwowe.
16
Homilia wygłoszona na Mszy św. z okazji Jubileuszu Rodzin - 15 X 2000 Człowiekowi nie wystarczają relacje czysto funkcjonalne. Potrzebuje więzi międzyosobowych sięgających głęboko do jego wnętrza, wyrażających całkowicie bezinteresowny dar z siebie. Pośród takich więzi fundamentalne znaczenie mają relacje powstające w rodzinie między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi. Cała ogromna sieć ludzkich relacji rodzi się i nieustannie odradza dzięki tej więzi, poprzez którą mężczyzna i kobieta uznają, że są dla siebie nawzajem stworzeni, i postanawiają połączyć swoje drogi, tworząc jedną wspólnotę życia: Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem 1. 1 por. Rdz 2,24
17
Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 15 X 2000 Serdecznie pozdrawiam wszystkie polskie rodziny - te, które przybyły w tych dniach do Rzymu i te, które przeżywają swój Jubileusz w rodzinnych domach. Bogu dziękuję za radość i pokój rodzin szczęśliwych. Gorąco proszę, aby Jego łaska i błogosławieństwo były skutecznym wsparciem dla rodzin przeżywających różnorakie trudności. Modlę się, aby polskie rodziny były prawdziwie silne Bogiem. Wszystkich obejmuję sercem i zawierzam opiece Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
18
Przesłanie Jana Pawła II z okazji IV Światowego Spotkania Rodzin w Manilii 25 I 2003 Bądźcie przede wszystkim dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia, dochowując wierności swemu powołaniu. Sakrament małżeństwa, bez względu na to, czy zawarliście go niedawno, czy przed wielu laty, wciąż pozostaje waszym specyficznym sposobem bycia uczniami Jezusa, przyczyniania się do budowy Królestwa Bożego, dążenia do świętości, do której powołany jest każdy chrześcijanin. Małżonkowie chrześcijańscy, jak stwierdza Sobór Watykański II, wypełniając swoje zadanie małżeńskie i rodzinne co-raz bardziej dochodzą do właściwej sobie doskonałości i wzajemnego uświęcenia 1. Przyjmijcie w pełni, bez zastrzeżeń, miłość, którą w sakramencie małżeństwa Bóg sam pierwszy was obdarzył i którą uzdalnia was do miłości 2. Nie traćcie nigdy tej pewności, jedynej, która może dać sens, moc i radość waszemu życiu: Chrystusowa miłość nigdy was nie opuści, nigdy nie zachwieje się Jego przymierze pokoju z wami 3. Dary i wezwanie Boga są nieodwołalne 4. On wyrył wasze imiona na obu swych dłoniach5. Gaudium et spes 48 por. 1 J 4, 19 3 por. Iz 54, 10 4 por. Rz 11, 29 5 por. Iz 49, 16 1 2
19
Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 26 I 2003 Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę - tak napisałem w Ad-hortacji apostolskiej Familiaris consortio1. To stwierdzenie jest obecnie szczególnie aktualne. O jaką rodzinę jednak chodzi? Na pewno nie o tę nieprawdziwą, jaką tworzy połączenie egoizmów indywidualnych. Doświadczenie pokazuje, że taka karykatura rodziny nie ma przyszłości i nie może zapewnić przyszłości żadnemu społeczeństwu. Rodzina natomiast jest dobrą nowiną w takiej mierze, w jakiej odpowiada na odwieczne wezwanie, które Bóg kieruje do niej od zarania ludzkości, i je wypełnia. Ten pierwotny zamysł wobec życia podziela również, Bogu dzięki, wielu małżonków niechrześcijan. Rodzina stanowi w naszych czasach uprzywilejowane miejsce dialogu między różnymi religiami i kulturami, jawi się zatem jako droga pojednania i pokoju. 1 n. 86
20
Źródła Slajd 1: Slajd 2: Slajd 3: Slajd 4: Slajd 5: Slajd 6: Slajd 7: Slajd 8: Slajd 9: Slajd 10: Slajd 11: Slajd 12: Slajd 13 Slajd 14 Slajd 15 Slajd 16 Slajd 17 Slajd 18 Slajd 19 zdjęcie: http:wyborcza.pl1,76842,8951086,BlogoslawionyJanPawelII.html, dn. 10.02.2014 r. tekst: http:pl.wikipedia.orgwikiJanPaweC582II, dn. 10.02.2014 r. zdjęcie: http:wyborcza.pl1,88473,5079521.html , dn. 10.02.2014 r. tekst: http:www.papiez-polak.ovh.orgzyciorys.html , dn. 10.02.2014 r. zdjęcie (górne): http:slaskie.naszemiasto.plserwisymagazyn885621,jan-pawel-ii-pontyfikat-wiary-nadziei-i-milosci-zdjecia,id,t.html, , dn. 10.02.2014 r. zdjęcie (dolne): http:annametelska.w.interia.plpapiez.html, dn. 10.02.2014 r. tekst: http:www.dzielo.plstrona7interpretacja-hasla, dn. 10.02.2014 r. zdjęcie: http:www.parafia-jozef.rzeszow.opoka.org.plzycie18.html, dn. 10.02.2014r. tekst: Jan Paweł II, Homilia wygłoszona przez Jana Pawła II w Masłowie (Kielce) 3 czerwca 1991. zdjęcie: http:www.niedziela.plartykul94488ndE2809ETo-jest-moja-matka-ta-ziemiaE2809D, dn. 10.02.2014r. tekst: Jan Paweł II, List do rodzin, Wrocław 2007. tekst: Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae, Wrocław 1997. zdjęcie: http:www.ksiegarnianamiodowej.pljpii-evangelium-vitae,3,2.10,7149.html, dn. 06.02.2014 r. tekst: Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris Consortio, Wrocław 2000. zdjęcie: http:acultureoflife.wordpress.com2011120530-years-of-familiaris-consortio, dn. 06.02.2014 r. tekst: Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej odprawionej przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997. ilustracja: http:mtrojnar.rzeszow.opoka.org.plnowennadoswjozefa, dn. 08.02.2014 r. tekst: Jan Paweł II, Przemówienie Jana Pawła II do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny (4 VI 1999 r.). tekst: Czym jesteś, rodzino chrześcijańska? Przesłanie Jana Pawła II z okazji I Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie 8 października 1994. tekst: Przesłanie Jana Pawła II z okazji II Światowego Spotkania Rodzin w Rio De Janeiro 2-5 X 1997 r. zdjęcie: http:papiez.wiara.pldoc377274.Rodzina-darem-i-zadaniem-dla-czlowieka-i-spoleczenstwa, dn. 10.02.2014 r. tekst: Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na zakończenie II Światowego Spotkania Rodzin 5 X 1997 r., Wrocław 2000. zdjęcie: http:papiez.wiara.pldoc377276.Nierozerwalne-malzenstwo-fundamentem-zdrowej-i-odpowiedzialnej, dn. 10.02.2014 r. tekst: Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 5 X 1997 r. tekst: Przesłanie Jana Pawła II z okazji III Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie 14 X 2000 r. tekst: Jan Paweł II, Homilia wygłoszona na Mszy św. z okazji Jubileuszu Rodzin 15 X 2000 r. tekst: Jan Paweł Ii, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 15 X 2000 r. tekst: Jan Paweł II, Przesłanie Jana Pawła II z okazji IV Światowego Spotkania Rodzin w Manilii (25 I 2003 r.) tekst: Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 26 I 2003 r.

Mogą Cię zainteresować

Chrześcijaństwo - Slajd 1

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo
Bierzmowanie - Slajd 1

Bierzmowanie

Bierzmowanie
Św. Siostra Faustyna Kowalska - Slajd 1

Św. Siostra Faustyna Kowalska

Św. Siostra Faustyna Kowalska
Satanizm - Slajd 1

Satanizm

Satanizm

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?