Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku

Liczba slajdów:
35
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
2.74 MB
Ilość pobrań:
12
Ilość wyświetleń:
1137
Kategoria:
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 34
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 0
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 1
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 2
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 3
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 4
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 5
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 6
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 7
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 8
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 9
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 10
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 11
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 12
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 13
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 14
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 15
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 16
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 17
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 18
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 19
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 20
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 21
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 22
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 23
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 24
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 25
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 26
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 27
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 28
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 29
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 30
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 31
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 32
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 33
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 34
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku monarchie absolutyzmu oświeconego.
2
Rosja Piotra I Rosja, która w końcu XVII wieku przeżywała kryzys władzy, w początkach XVIII wieku rozpoczęła nowa ekspansję i na powrót zainteresowała się kwestami bałtyckimi. Stało się to powodem trwającej 21 lat tzw. wojny północnej. Okres ten był jednak pomyślnym czasem dla państwa rosyjskiego, gdyż od 1689 r. Rządy przejął Piotr I wielki reformator Rosji.
3
Tuż po pierwszych sukcesach militarnych Rosji na Morzu Czarnym, Piotr I rozpoczął swoją słynną wyprawę po krajach Europy Zachodniej. Zaowocowała ona energiczną ale i brutalną kampanią na rzecz rozprzestrzenienia w Rosji europejskiej kultury: - zmiany w ubiorze - masowe przymusowe golenie bród - nowy kalendarz juliański (początek roku przeniesiono z 1 września na 1 stycznia); - Zawieszono urząd patriarszy, zarząd cerkwi przeszedł w ręce synodu; - Rozwiązano oddziały strzelców i wprowadzono pułki gwardyjskie;
4
5
Reformy państwowe: Na wzór Szwecji: - dumę Bojarską zastąpiono Senatem Rządzącym (kontrola nad administracją oraz projektami ustaw); - Reorganizacja struktury cerkwi car sam stanął na jej czele; - pozostawiono przywileje szlacheckie ale bojarów zwolniono z obowiązku wojskowego; - wprowadzono nową hierarchie urzędniczą 14 stopni wojskowych i cywilnych; - męską część szlachty zmuszono do obowiązku szkolnego; - awans wojskowy również dla ludności bez tytułów szlacheckich; - wzrost liczby nowych szkół (wojskowe, inżynieryjne, medyczne, prawnicze);
6
Reformy gospodarcze: - wprowadzenie oficjalnej polityki merkantylistycznej; - patronat cara nad rozwojem handlu i miast; - Budowa nowej stolicy Petersburga; stolicę przeniesiono tam w 1712 r. - rozbudowa floty wojennej ( ok. 12 tys. okrętów) oraz 120 tys. armii; - przyjęcie nowego tytułu cara (1721) Imperator Wszechrosji; państwo zaś od tego roku oficjalnie nazwano Cesarstwem Rosyjskim;
7
8
Wojna Północna (1700 1721) W początkach panowania Piotra I doszło do kolejnego konfliktu, którego celem było opanowanie kolejnych terytoriów położonych nad Morzem Bałtyckim. Prowokatorem konfliktu był ówczesny król Polski i Saksonii August II. Wszedł on w sojusz z Danią i Brandenburgią, za co obiecywano mu Inflanty. Plany jednak pokrzyżowała Szwecja rządzona przez Karola XII. Jesienią 1700 doszło do pierwszych starć, z których zwycięsko wyszła Szwecja pokonując zdziesiątkowaną armię rosyjską. Do decydującego starcia doszło jednak nie nad Bałtykiem, ale pod Połtawą na Ukrainie w 1709 r.
9
10
Wygrana przez Rosję bitwa pod Połtawą stanowiła punkt zwrotny wojny i niosła za sobą szereg zmian dla całej Europy Środkowo Wschodniej. Rosjanie szybko bowiem zdobyli szeroki pas dostępu do Morza Bałtyckiego oraz podporządkowali sobie rozdarta wewnętrznie Rzeczpospolitą. Oficjalnie wojnę północną kończył podpisany w 1721 r. pokój w Nystad, nas mocy którego Rosja na stałe otrzymała szeroki pas dostępu do Morza Bałtyckiego zajmując Estonię, Ingrię, Inflanty i Karelię. Od tego momentu Rosja z dostępem do morza wyrasta na potęgę europejską.
11
Katarzyna II Po śmierci Piotra I w 1725 r. nastał okres tzw. przewrotów pałacowych, a na tronie zasiadały kobiety w różnym stopniu spokrewnione ze zmarłym władcą. O władze walczyły rody bojarskie oraz wdowa po Piotrze Katarzyna I. ostatecznie chaos w państwie opanowała Katarzyna II, która drogą zamachu stanu przejęła władzę.
12
Kobieta filozof na tronie Katarzyna II okazała się nie tylko mistrzynią intryg politycznych ale i propagandy. Utrzymywała kontakty z intelektualną elitą Europy i opierając się na ich traktatach politycznych budowała autorytet władcy, a więc kontynuowała dzieło Piotra I. Wróciła do aktywnej polityki z rzesza niemiecką, Skandynawią oraz zdecydowanie zaczęła ingerować w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. W sprawach wewnętrznych zdecydowała się na ustępstwa szlachcie rosyjskiej, w celu budowania władzy absolutnej. Tym samym wprowadziła jednolity system zarządzania krajem, zniosła samorząd i autonomię Kozaków nad Dnieprem.
13
Kolonizacja Syberii Syberia początkowo zasiedlona tylko przez myśliwych i kupców w XVII wieku zaczęła być miejscem zsyłek skazańców i przymusowych przesiedleńców. Za panowania Katarzyny II ludy syberyjskie zostały przymusowo schrystianizowane i skazane na pracę w masowo rozwijających się kopalniach metali kolorowych i srebra. W początkach XVIII wieku na Syberię zaczęto zsyłać przestępców politycznych i jeńców wojennych.
14
15
16
Brandenburgia (Prusy) Brandenburgia na drogę rozwoju weszła dopiero po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Sprzyjała wówczas koniunktura ekonomiczno polityczna, gdyż na jej terytorium krzyżowały się najważniejsze szlaki handlowe Europy i Rzeszy oraz znajdowały się dwie spławne rzeki Łaba i Odra. Dodatkowo rynek brandenburski pośredniczył w handlu zbożem pomiędzy rolniczym wschodem, a przemysłowym zachodem.
17
18
W końcu XVII wieku również i Brandenburgia stała się poważnym producentem zbóż, zwłaszcza że udało się od słabnącej Rzeczpospolitej zdobyć lenno pruskie (Prusy Książęce). Wzmocniło to pozycje elektorów brandenburskich wobec cesarza, co z kolei wpłynęło na kolejny wybór głowy państwa, którym został Fryderyk I w 1701 r. Był on pierwszym w historii Rzeszy twórcą potęgi militarnej państwa. Rozbudowa siły militarnej Prus stała się celem kolejnych władców począwszy od Fryderyka Wilhelma.
19
Fryderyk II król sierżant Po Fryderyku Wilhelmie na tron wstąpił jego syn Fryderyk II, którego państwa było już stosunkowo silne i potężne. Głównym celem jego panowania stało się uczynienie z Prus państwa liczącego się na arenie międzynarodowej. By tak się stało Fryderyk II przeprowadził szereg reform: - usprawnił administrację; - osobiście nadzorował urzędników; - zreformował sądownictwo m in skodyfikowano prawo, ujednolicono system sądowy; podniesiono kwalifikacje sędziów, zakazano tortur podczas śledztwa; - wprowadzono system merkantylistyczny;
20
- Zreformowano szkolnictwo w 1763 r. wprowadzono obowiązek szkolny; w szkołach szczególna uwagę zwracano na umiejętności praktyczne; w końcu XVIII w. obywatele Prus zaliczani byli do najlepiej wykształconych Europejczyków; W 1740 r. Fryderyk II po raz pierwszy mógł wypróbować swoją nowo powstałą wspaniałą armie, ponieważ zaangażował się w trwające kilka lat
21
Wojny śląskie (1740 45) W 1713 r. syn cesarza Leopolda I, Karol VI Habsburg ogłosił tzw. sankcję pragmatyczną, która umożliwiała przejęcie trony austriackiego przez kobietę jego córkę Marię Teresę. Nie zgodził się na to Karol Albrecht Wittelsbach (Bawaria), który sam po cichu liczył na tytuł cesarski. Śmierć Karola VI w 1740 r. i przejęcie tronu przez Marię Teresę rozpoczęła szereg walk o Śląsk, które trwały do 1745 r. I wojna śląska trwała rok (1741-42) i zakończyła się podpisaniem pokoju we Wrocławiu. Prusy zyskały Dolny i Górny Śląsk.
22
23
Wittelsbach zawiązał koalicję antyhabsburską (Saksonia, Francja, Hiszpania), która w krótkim czasie przyniosła mu tytuł cesarski (jako Karol VII). Reakcją na to było zajęcie przez Marię Teresę dziedzicznych posiadłości nowego cesarza w Bawarii oraz zawiązanie nowej koalicji antyfrancuskiej. W tej sytuacji Fryderyk II ( władca Prus) rozpoczął pertraktacje z Francją i zawiązał z nią sojusz. Po tym wydarzeniu Prusy wkroczyły na teren Śląska. Rozpoczęła się II wojna śląska. Zakończył ją w 1743 r. pokój w Dreźnie. Prusy utrzymały zwierzchność nas Śląskiem.
24
Ostateczne zwycięstwo Fryderyka II w wojnach śląskich i całkowite opanowanie terytoriów Śląska, spowodowało, że monarchia pruska stała się liczącą w Europie potęgą. Bogate w zasoby tereny Śląska, gęsta liczba miast, dobrze rozwijający się handel i przemysł spowodowały rozrost ekonomiczny Brandenburgii. Podstawowym celem Hohenzollernów stało się wyparcie dynastii Habsburgów z terenów rzeszy
25
Austria w XVIII wieku Austria jako państwo wielonarodowe borykało się z problemami separatystycznymi mniejszości etnicznych. Czynnikiem spajającym monarchię była dynastia Habsburgów i jej nowe linie m.in. Habsbursko lotaryńska zapoczątkowana przez Marię Teresę i jej męża Franciszka Stefana. Nowa monarchini by wzmocnić państwo przeprowadziła szereg reform: - Nałożono nowe podatki na wszystkich obywateli; - Wprowadzono merkantylizm; - Ograniczono pańszczyznę - Rozbudowano armię - Zakazano szlachcie rugowania chłopów z ziemi.
26
Józef II Prawdziwy jednak przełom w reformowaniu kraju nastąpił po objęciu władzy przez następcę Marii Teresy Józefa II. - usprawnił administrację; - zreformował korpus urzędniczy; - wprowadzono dodatki za wysługę lat dla urzędników; - zlikwidowano odrębność ustrojową poszczególnych krajów składowych; a cały kraj podzielono na gubernie;
27
Józefinizm W centrum zainteresowania Józefa II był jednak Kościół. Nowy cesarz dążył do całkowitego uzależnienia Kościoła od państwa, a z księży uczynienia poddanych urzędników. Zlikwidowano część zakonów, majątki kościelne skonfiskowano, utworzono nowy system administracyjny , część kościołów wyburzono. Zlikwidowano seminaria duchowne. Polityka Józefa II wobec kościoła nazwana została Józefinizmem. Następcy Józefa mniej już naciskali na Kościół, ale nadal pozostał on uzależniony od państwa.
28
Quiz Następcą Piotra I był była a) Caryca Katarzyna I b) Car Piotr II c) Caryca Katarzyna II d) Car Aleksander I
29
Wojna północna trwała w latach: a)1700 1709 b) 1709 -1721 c) 1700 1721 d) 1709 - 1723
30
Nową stolicę Rosji zbudowana ku czci Piotra I wzniesiono; a) na bagnach b) na środku jeziora c) na lodzie d) na wyspie
31
Decydujące starcie w wojnie północnej miało miejsce: a) pod Ścinawą b) nad Białą Rzeką c) pod Połtawą d) pod Beresteczkiem
32
Pierwszym królem Prus został: a) Fryderyk Wilhelm b) Fryderyk I c) Fryderyk II d) Maria Teresa
33
Sankcja pragmatyczna została zrealizowana w : a) 1713 b) 1740 c) 1745 d) 1700
34
Józefinizm dotyczył: a) Wojska b) Kościoła c) Wojen śląskich d) Reform państwowych.
35
Dziękuję za uwagę !!!

Mogą Cię zainteresować

Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slajd 1

Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku

Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku
Egipt - Slajd 1

Egipt

Egipt
Najstarsze cywilizacje na Dalekim i Bliskim Wschodzie - Slajd 1

Najstarsze cywilizacje na Dalekim i Bliskim Wschodzie

Najstarsze cywilizacje na Dalekim i Bliskim Wschodzie
Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 1

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?