Wiedza o społeczeństwie

Rada ministrów

6 lat temu

Zobacz slidy

Rada ministrów - Slide 1
Rada ministrów - Slide 2
Rada ministrów - Slide 3
Rada ministrów - Slide 4
Rada ministrów - Slide 5
Rada ministrów - Slide 6
Rada ministrów - Slide 7
Rada ministrów - Slide 8
Rada ministrów - Slide 9
Rada ministrów - Slide 10
Rada ministrów - Slide 11
Rada ministrów - Slide 12
Rada ministrów - Slide 13
Rada ministrów - Slide 14
Rada ministrów - Slide 15
Rada ministrów - Slide 16
Rada ministrów - Slide 17
Rada ministrów - Slide 18
Rada ministrów - Slide 19
Rada ministrów - Slide 20
Rada ministrów - Slide 21
Rada ministrów - Slide 22
Rada ministrów - Slide 23
Rada ministrów - Slide 24
Rada ministrów - Slide 25
Rada ministrów - Slide 26
Rada ministrów - Slide 27
Rada ministrów - Slide 28
Rada ministrów - Slide 29
Rada ministrów - Slide 30
Rada ministrów - Slide 31
Rada ministrów - Slide 32
Rada ministrów - Slide 33
Rada ministrów - Slide 34
Rada ministrów - Slide 35
Rada ministrów - Slide 36
Rada ministrów - Slide 37
Rada ministrów - Slide 38
Rada ministrów - Slide 39
Rada ministrów - Slide 40
Rada ministrów - Slide 41
Rada ministrów - Slide 42
Rada ministrów - Slide 43
Rada ministrów - Slide 44
Rada ministrów - Slide 45
Rada ministrów - Slide 46
Rada ministrów - Slide 47
Rada ministrów - Slide 48
Rada ministrów - Slide 49
Rada ministrów - Slide 50
Rada ministrów - Slide 51
Rada ministrów - Slide 52
Rada ministrów - Slide 53
Rada ministrów - Slide 54
Rada ministrów - Slide 55
Rada ministrów - Slide 56
Rada ministrów - Slide 57
Rada ministrów - Slide 58

Treść prezentacji

Slide 1

RADA MINISTRÓW Dominika Konopka Elżbieta Siemieniuk Anna Miluska

Slide 2

Siedziba Rady Ministrów

Slide 3

Posiedzenie Rady Ministrów

Slide 4

Rada Ministrów zwana popularnie rządem organ kolegialny władzy wykonawczej w większości krajów, w których funkcjonuje parlamentarno-gabinetowy system polityczny. Przewodniczący rady ministrów jest zazwyczaj nazywany premierem (pierwszym ministrem), choć w niektórych krajach (np: Niemcy) jest tradycyjnie nazywany kanclerzem.

Slide 5

W krajach o systemie parlamentarnogabinetowym rząd jest wyłaniany i odpowiedzialny przed parlamentem. W systemie prezydenckim pracami rządu kieruje prezydent lub osoba mianowana przez prezydenta wedle własnego uznania. W takim systemie rząd nie jest odpowiedzialny przed parlamentem, tylko przed prezydentem.

Slide 6

Obecnie Prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej jest Donald Tusk

Slide 7

Organizacja Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani Wiceprezesi Rady Ministrów oraz przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Prezes oraz Wiceprezesi Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra lub przewodniczącego komitetu (art. 147 Konstytucji). Organizację i tryb pracy Rady Ministrów reguluje Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.)

Slide 8

Rada Ministrów: prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej (art. 146 ust. 1 Konstytucji), kieruje administracją rządową (art. 146 ust. 3 Konstytucji), w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach, na podstawie art. 146 ust. 4 Konstytucji, w szczególności: zapewnia wykonanie ustaw, wydaje rozporządzenia, koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej, chroni interesy Skarbu Państwa,

Slide 9

uchwala projekt budżetu państwa, kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu, zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny, zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej, określa organizację i tryb swojej pracy. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych oraz samorządu terytorialnego (art. 146 ust. 2 Konstytucji).

Slide 10

Donald Tusk Prezes Rady Ministrów (Premier Rządu) Platforma Obywatelska Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów (Wicepremier Rządu) Polskie Stronnictwo Ludowe Grzegorz Schetyna Wiceprezes Rady Ministrów (Wicepremier Rządu) Platforma Obywatelska Minister Resort Partia Waldemar Pawlak Ministerstwo Gospodarki Polskie Stronnictwo Ludowe Grzegorz Schetyna Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platforma Obywatelska Elżbieta Bieńkowska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Bezpartyjna Zbigniew Ćwiąkalski Ministerstwo Sprawiedliwości Bezpartyjny Mirosław Drzewiecki Ministerstwo Sportu i Turystyki Platforma Obywatelska Jolanta Fedak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Polskie Stronnictwo Ludowe

Slide 11

Cezary Grabarczyk Ministerstwo Infrastruktury Platforma Obywatelska Aleksander Grad Ministerstwo Skarbu Państwa Platforma Obywatelska Katarzyna Hall Ministerstwo Edukacji Narodowej Bezpartyjna Bogdan Klich Ministerstwo Obrony Narodowej Platforma Obywatelska Barbara Kudrycka Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Platforma Obywatelska Jacek Rostowski Ministerstwo Finansów Bezpartyjny Ewa Kopacz Ministerstwo Zdrowia Platforma Obywatelska Maciej Nowicki Ministerstwo Środowiska Bezpartyjny Marek Sawicki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskie Stronnictwo Ludowe Radosław Sikorski Ministerstwo Spraw Zagranicznych Platforma Obywatelska Bogdan Zdrojewski Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Platforma Obywatelska

Slide 12

Waldemar Pawlak

Slide 13

Grzegorz Schetyna

Slide 14

Elżbieta Bieńkowska

Slide 15

Zbigniew Ćwiąkalski

Slide 16

Mirosław Drzewiecki

Slide 17

Jolanta Fedak

Slide 18

Cezary Grabarczyk

Slide 19

Aleksander Grad

Slide 20

Katarzyna Hall

Slide 21

Bogdan Klich

Slide 22

Barbara Kudrycka

Slide 23

Jacek Rostowski

Slide 24

Ewa Kopacz

Slide 25

Maciej Nowicki

Slide 26

Marek Sawicki

Slide 27

Radosław Sikorski

Slide 28

Bogdan Zdrojewski

Slide 29

Organy wewnętrzne Rady Ministrów : Tematowi temu poświęcony jest rozdział 3 ustawy o Radzie Ministrów z 8 sierpnia 1996. Organy takie mogą zostać powołane przez Prezesa Rady Ministrów w drodze zarządzenia na wniosek członka Rady Ministrów lub z inicjatywy samego premiera. Organami takimi mogą być w szczególności: komitety (stałe lub powoływane do rozpatrzenia określonej kategorii spraw lub konkretnej sprawy) rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do kompetencji Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów

Slide 30

Prezes Rady Ministrów tworząc organy pomocnicze określa jednocześnie ich nazwę, skład, zakres działania oraz tryb postępowania. Innymi organami pomocniczymi, o których mówi ustawa mogą być powoływane w drodze rozporządzenia komisje do opracowywania projektów kodyfikacji określonych dziedzin prawa, komisje wspólne, w skład których wchodzili by członkowie rządu oraz reprezentanci określonych instytucji lub środowisk, których rozpatrywana sprawa by dotyczyła. Przy Prezesie Rady Ministrów działa także Rada Legislacyjna oraz Rządowe Centrum Legislacji .

Slide 31

Skład Rady Ministrów: W skład Rady Ministrów wchodzą: Prezes Rady Ministrów ( jest jej szefem, przewodniczącym), wiceprezesi Rady Ministrów, ministrowie, jak również inne osoby, których członkostwo jest określone przez odpowiednie ustawy szczególne. Ministrowie w Polsce to: rządu wchodzą: rada ministrów składają się na nią premier, wice premierzy oraz ministrowie: Minister Finansów; Minister Infrastruktury; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Minister Spraw Zagranicznych; Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; Minister Obrony Narodowej; Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; Minister Skarbu Państwa; Minister Środowiska; Minister Sprawiedliwości; Minister Zdrowia; Minister Edukacji Narodowej i Sportu; Minister Nauki; Minister Kultury.

Slide 32

RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA Art.146. 1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego. 3. Rada Ministrów kieruje administracją rządową. 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności: 1) zapewnia wykonanie ustaw, 2) wydaje rozporządzenia, 3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej, 4) chroni interesy Skarbu Państwa, 5) uchwala projekt budżetu państwa, 6) kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu, 7) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny, 8) zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, 9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, 10) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe, 11) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej, 12) określa organizację i tryb swojej pracy.

Slide 33

Art.147. 1. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. 2. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów. 3. Prezes i wiceprezes Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra. 4. W skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Art.148. Prezes Rady Ministrów: 1) reprezentuje Radę Ministrów, 2) kieruje pracami Rady Ministrów, 3) wydaje rozporządzenia, 4) zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania, 5) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów, 6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach, 7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej. Art.149. 1. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy. 2. Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia. Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra. 3. Do przewodniczącego komitetu, o którym mowa w Art.147 ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do ministra kierującego działem administracji rządowej. Art.150. Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi.

Slide 34

Art.151. Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę: Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania Tak mi dopomóż Bóg. Art.152. 1. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda. 2. Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa. Art.153. 1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej. 2. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej. Art.154. 1. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. 2. Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 3. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej wotum zaufania w trybie ust. 2 Sejm w ciągu 14 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

Slide 35

Art.155. 1. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art.154 ust. 3 Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 2. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie określonym w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory. Art.156. 1. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem. 2. Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 35 ustawowej liczby posłów. Art.157. 1. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów. 2. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem również odpowiedzialność indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez Prezesa Rady Ministrów. Art.158. 1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. 2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku. Powtórny wniosek może być zgłoszony przed upływem 3 miesięcy, jeżeli wystąpi z nim co najmniej 115 posłów.

Slide 36

Art.159. 1. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Przepis Art.158 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2. Prezydent Rzeczypospolitej odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Art.160. Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Art.161. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów. Art.162. 1. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. 2. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów również w razie: 1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów, 2) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności, 3) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów. 3. Prezydent Rzeczypospolitej, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów. 4. Prezydent Rzeczypospolitej, w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów

Slide 37

Kompetencje Rady Ministrów: kieruje administracją rządową, zapewnia wykonywanie ustaw, wydaje rozporządzenia (akty wykonawcze do ustaw), koordynuje i kontroluje pracę organów administracji rządowej, chroni interesy Skarbu Państwa, uchwala projekt budżetu państwa(tylko rząd ma prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy budżetowej), kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu, zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny, zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,

Slide 38

zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej, w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia , może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa, określa organizację i tryb swojej pracy. Do Rady Ministrów należą również sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego (zasada domniemania kompetencji na rzecz Rady Ministrów).

Slide 39

Odpowiedzialność konstytucyjna członków Rady Ministrów: Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności członka Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta RP lub co najmniej 115 posłów większością 35 ustawowej liczby posłów.

Slide 40

Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów: Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem również odpowiedzialność indywidualną. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów (tzw. konstruktywne wotum nieufności). Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent RP przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Prezydent RP odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Slide 41

Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów również w razie: - nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów, - wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności, - rezygnacji Prezesa Rady Ministrów. Prezydent RP, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

Slide 42

Administracja rządowa Do organów administracji rządowej należą: wojewoda organy administracji niezespolonej dowódcy okręgów wojskowych, dyrektorzy jednostek skarbowych, urzędów celnych, urzędów morskich czy urzędów statystycznych.

Slide 43

Wojewoda Wojewoda jest: przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, reprezentantem Skarbu Państwa.

Slide 44

Kompetencje wojewody Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonanie polityki rządu na obszarze województwa, w szczególności zaś: kontroluje wykonywanie przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów, kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej, dostosowuje do miejscowych warunków szczegółowe cele polityki rządu, zwłaszcza w zakresie prowadzonej na obszarze województwa polityki regionalnej państwa oraz w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawach koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań, zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach, reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych, wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, wynikające z odrębnych ustaw, współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa, wykonuje inne zadania przewidziane w ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Slide 45

Terenowe organy administracji Administracja zespolona W skład administracji zespolonej wchodzi 12 służb i inspekcji, z których Wojewodzie podlegają: Inspekcja Handlowa Służba Ochrony Zabytków Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Inspekcja Ochrony Środowiska Inspekcja Farmaceutyczna Inspekcja Ochrony Roślin Inspekcja Nasienna Staroście podlegają: Policja Państwowa Straż Pożarna Inspekcja Sanitarna Inspekcja Budowlana Inspekcja Weterynaryjna

Slide 46

Administracja niezespolona: W województwie (lecz nie w każdym) istnieć mogą również organy administracji niezespolonej, które nie podlegają ani wojewodzie, ani staroście, lecz bezpośrednio ministerstwu lub generalnemu inspektorowi. Organy administracji niezespolonej to: Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, inspektorzy kontroli skarbowej Dyrektorzy urzędów górniczych Dyrektorzy okręgowych i naczelnicy obwodowych urzędów miar Dyrektorzy okręgowych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Dyrektorzy urzędów celnych Dyrektorzy urzędów statystycznych Główny inspektor i inspektorzy dozoru technicznego żeglugi morskiej Kierownicy inspektoratów żeglugi śródlądowej Komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci strażnic oraz komendanci granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów Straży Granicznej Prezes Agencji Rynku Rolnego Regionalni inspektorzy celni

Slide 47

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY MINISTRÓW Rząd jest, jak już wcześniej wskazano, organem wieloosobowym. Nie ulega wątpliwości, że wieloosobowość Rady Ministrów oddziałuje na jej skład i organizację wewnętrzną. Regulacje konstytucyjne dotyczące składu i struktury Rządu muszą zapewniać takiemu organowi dogodne warunki do sprawnego działania w różnych układach politycznych. Niejako naturalnym więc jest, że przepisy Ustawy zasadniczej powinny być sformułowane precyzyjnie, a zarazem bardzo elastycznie. Pożądany jest taki stan, w którym w zależności od czynników politycznych, ekonomicznych i społecznych strukturę Rządu można rozbudowywać lub ograniczyć do najprostszej. Przytaczany już w tym rozdziale art. 147 Konstytucji z 1997 r. określa następującą strukturę Rady Ministrów: 1) Rada Ministrów składa się z prezesa Rady Ministrów i ministrów, 2) w skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów, 3) prezes i wiceprezesi Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra, 4) w skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów.

Slide 48

Rada Ministrów zbudowana została według układu piętrowego (szczeb-lowego) i jest wewnętrznie bardzo zróżnicowana. Premier, który obok parlamen-tu, bierze udział w kształtowaniu struktury Rządu, może ją dodatkowo rozbudowywać i wewnętrznie hierarchizować. Taką możliwość daje szefowi Rządu powoływanie wiceprezesów Rady Ministrów oraz ministrów bez teki. Dodatkowo sprzyja temu możliwość łączenia funkcji w Radzie Ministrów. Konstytucja daje w tym przypadku bardzo szerokie możliwości. Należy wziąć także pod uwagę, że Rada Ministrów jako organ zhierarchizowany nie składa się z równouprawnionych członków, tylko z hierarchii osób wchodzących w jego skład.14 Status członków Rządu względem siebie jest zróżnicowany i zależy nie tylko od zajmowanego stanowiska w strukturze Rady Ministrów, ale też od politycznej i osobistej pozycji każdego z nich. Jednak wydaje się, że na rangę ministrów resortowych największy wpływ mają rodzaj i znaczenie resortu,15 którym członek gabinetu rządowego kieruje. Jeśli minister bez teki pozostający w dyspozycji premiera wykonuje zadanie będące w określonym czasie prioryte-towym działaniem Rządu, to również jego ranga wzrasta.

Slide 49

W strukturze Rady Ministrów szczególną pozycję zajmuje prezes Rady Ministrów. Potocznie szef Rządu zwany jest premierem, ale przepisy konstytucyjne wskazują, że nie jest on tylko primus inter pares - czyli pierwszym wśród równych, a jego rola nie sprowadza się wyłącznie do koordynowania prac Rządu. Obecnie obowiązująca Konstytucja czyni prezesa Rady Ministrów w pełni samodzielnym organem administracji rządowej o znacznie rozbudowa-nych kompetencjach w organizowaniu jej działalności. Według prof. Piotra Winczorka - Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. wynosi premiera ponad pozostałych członków Rady Ministrów. Premier kieruje pracami Rządu i reprezentuje go na zewnątrz. Szef Rządu nie tylko zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów, ale określa sposoby jej realizacji. Momentem prezentacji programu politycznego Rządu jest wygłosze-nie przez premiera w Sejmie expose, czyli planu działania Rady Ministrów, w oparciu o które ubiega się o wotum zaufania.17 Z kolei, aby realizować program zaprezentowany w Sejmie, prezes Rady Ministrów musi inspirować, a także - o czym stanowi art. 148 ust. 5 Konstytucji z 1997 r. - koordynować i kontrolować pracę Rządu, za którą wspólnie z całym Rządem ponosi solidarną odpowiedzialność. Inspirować działalność Rady Ministrów może również w ramach swoich konstytucyjnych uprawnień także Prezydent RP podczas posiedzeń Rady Gabinetowej.

Slide 50

Premier jest nie tylko zwierzchnikiem w stosunku do członków Rządu, ale także zgodnie z art. 148 ust. 7 Konstytucji jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej i jak stanowi art. 153 ust. 2 Konstytucji zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej. W ten sposób ustawodawca kon-stytucyjny uczynił z premiera gwaranta zapewniającego wykonywanie polityki Rady Ministrów nie tylko przez Rząd, ale też na wszystkich szczeblach administracji państwowej. Aby gwarantować realizację spójnej polityki rządo-wej, nie wystarczy być tylko zwierzchnikiem, ale trzeba również dysponować odpowiednimi instrumentami zapewniającymi wypełnianie przyznanych kom-petencji. Zgodnie z art. 149. ust. 2 Konstytucji Rada Ministrów na wniosek premiera może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra. Żaden przepis Ustawy zasadniczej nie przewiduje natomiast, że rozporządzenie, które premier wydaje na podstawie art. 148 ust. 3 Konstytucji może być uchylone przez Rząd. To niewątpliwie wzmacnia pozycję premiera

Slide 51

Należy wziąć pod uwagę, że działalność ministrów nie sprowadza się tylko do uczestniczenia w pracach Rady Ministrów, kierowania resortem lub wypełniania zadań powierzonych przez szefa Rządu, czy wydawania odpowiednich aktów prawnych. Minister podczas wypełniania swojej publicznej funkcji wykonuje cały szereg różnorakich zadań z nią związanych; podejmuje indywidualne decyzje, za które w myśl art. 157 ust. 2 Konstytucji ponosi także indywidualną odpowiedzialność przed Sejmem. Za swoją działalność lub zaniechanie określonego działania minister ponosi również odpowiedzialność przed prezesem Rady Ministrów. Żaden artykuł Konstytucji z 1997 r. nie określa, że minister ponosi odpowiedzialność przed premierem. Jednak art. 161 Konstytucji stanowi, że Prezydent Rzeczypos-politej Polskiej, na wniosek prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów. Pojęcie zmiany w składzie Rady Ministrów ma bardzo szerokie znaczenie, ale głównie odnosi się do sytuacji, w której praktycznie z każdej przyczyny uznanej za uzasadnioną przez występującego z wnioskiem premiera, dochodzi do odwołania ministra.20 Uprawnienie do dysponowania stanowiskami w Rządzie ma niewątpliwie duże znaczenie dla prezesa Rady Ministrów jako organizatora jego prac. Ponadto art. 160 Konstytucji daje premierowi możliwość zwrócenia się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Przepis Ustawy zasadniczej nie określa sytuacji, w których szef Rządu powinien o takie poparcie do Sejmu wystąpić. Nie budzi wątpliwości, że wotum zaufania przewidziane jest dla Rządu, który już przynajmniej raz je otrzymał. Do premiera należy decyzja o wystąpieniu z takim wnioskiem do Sejmu.21 Gdy Sejm nie podejmie uchwały wyrażającej wotum zaufania, Rząd zgodnie z art. 162 ust. 2 pkt. 2 składa dymisję. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. przewiduje możliwość powołania w skład Rady Ministrów wiceprezesów Rady Ministrów. Przepisy tej regulacji nie określają kompetencji wiceprezesów, którzy zastępują prezesa Rady Ministrów. Konstytucja nie określa, w jakich przypadkach i w jakim zakresie to zastępstwo powinno się odbywać i czego dotyczyć.

Slide 52

Art. 147 ust. 4 Konstytucji stanowi, że w skład Rady Ministrów mogą być powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Liczebność, skład i sposób desygnowania członków komitetów określają te same ustawy, które kwalifikują ich przewodniczących do składu Rządu. Komitety te są organami administracji rządowej. Wynika to z umieszczenia ich w rozdziale VI Konstytucji z 1997 r., który dotyczy Rady Ministrów i administracji rządowej.22 Zgodnie z art. 148 pkt. 7 Konstytucji zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej jest premier. W związku z tym szef Rządu jako organ odpowiedzialny za realizację określonej linii politycznej Rady Ministrów ukierunkowuje działalność komitetów. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. do Rady Ministrów, której skład liczbowy nie jest w Ustawie zasadniczej określony, obligatoryjnie wchodzi premier i ministrowie. Ten podstawowy skład Rady Ministrów może być rozszerzony o tzw. fakultatywnych członków Rządu tj., wicepremierów, ministrów bez teki oraz przewodniczących określonych w usta-wach komitetów. Określona w Konstytucji struktura wewnętrzna Rady Ministrów jest bardzo rozbudowana i zróżnicowana. Ustawa zasadnicza szczególną pozycję przyznaje prezesowi Rady Ministrów, który jest w pełni samodzielnym organem administ-racji rządowej o znacznie rozbudowanych kompetencjach. Premier nie tylko reprezentuje Rząd na zewnątrz i kieruje jego pracami, ale także zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów, której sposoby realizacji przedstawia w expose prezes Rady Ministrów koordynuje i kontroluje pracę Rządu, za którą wspólnie z całym gabinetem ponosi instytucjonalną odpowiedzialność przed Sejmem. Ponadto jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej oraz korpusu służby cywilnej. Należy podkreślić, że członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność także przed szefem Rządu, który praktycznie z każdej przyczyny może wystąpić z wnioskiem do Prezydenta o dokona-nie zmian w składzie gabinetu. Zakres ministrów kierujących działem administ-racji rządowej regulują ustawy. Kompetencje fakultatywnych członków Rządu nie zostały określone przez przepisy Konstytucji.

Slide 53

Akty prawne wydawane przez rząd Zakres kompetencji i obowiązków oraz zasady powoływania i odwoływania Rady Ministrów określa konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w rozdziale VI (Art. 146 162). Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP oraz kieruje całością administracji rządowej, może podejmować decyzje we sprawach polityki państwa, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone dla innych organów państwowych bądź samorządu. Głównymi aktami prawnymi formułowanymi przez Radę Ministrów są rozporządzenia wydawane w celu wykonywania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień. Zasada ta wynika z art. 146. pkt 4. ust. 4. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ten sam artykuł w pkt. 4. ust. 10 stanowi, że Rada Ministrów zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe. Ponadto Rząd ma prawo inicjatywy ustawodawczej ( z wyjątkiem zmiany Konstytucji) oraz uznania wnoszonego przez siebie projektu ustawy jako pilny, co powoduje zastosowanie przyspieszonego trybu prac ustawodawczych.

Slide 54

Komitet Europejski Rady Ministrów Skład Komitetu Donald Tusk (PO) - przewodniczący KERM, Premier od 16 listopada 2007 Mikołaj Dowgielewicz - wiceprzewodniczący KERM od 18 grudnia 2007, sekretarz stanu w UKIE od 18 grudnia 2007 Marek Tabor, sekretarz KERM Członkowie KERM, sekretarze lub podsekretarze stanu w ministerstwach, do zakresu działania których należą sprawy integracji europejskiej: poseł PO Zbigniew Pacelt - sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki poseł PO Kazimierz Plocke - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł PSL Jan Bury - sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Borkowski (PSL) - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Zbigniew Włodkowski (PSL) - podsekretarz stanu w MEN Marcin Korolec - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Radosław Mleczko - podsekretarz stanu w MPiPS Stanisław Komorowski - podsekretarz stanu w MON Patrycja Wolińska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Dariusz Daniluk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Maria Orłowska - sekretarz stanu w MNISW Witold Drożdż - podsekretarz stanu w MSWIA Jacek Czaja - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marek Twardowski - podsekretarz stanu Ministerstwie Zdrowia Monika Smoleń - podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Trzeciak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody Krzysztof Hetman - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Slide 55

Donald Tusk

Slide 58

Dziękujemy za uwagę

Dane:
  • Liczba slajdów: 58
  • Rozmiar: 1.82 MB
  • Ilość pobrań: 2659
  • Ilość wyświetleń: 20353
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie