Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku

Liczba slajdów:
30
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
3.61 MB
Ilość pobrań:
16
Ilość wyświetleń:
1377
Kategoria:
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 29
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 0
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 1
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 2
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 3
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 4
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 5
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 6
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 7
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 8
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 9
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 10
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 11
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 12
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 13
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 14
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 15
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 16
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 17
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 18
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 19
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 20
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 21
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 22
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 23
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 24
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 25
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 26
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 27
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 28
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 29
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Władze uniwersalne w Europie XIV i XV wieku. Państwa Europy Zachodniej i Środkowej w XIV i XV wieku.
2
Cesarstwo Niemieckie - 1273 zakończył się okres wielkiego bezkrólewia; władcą wybrany został Rudolf Habsburg; - Niemcy podzielone na małe księstwa, w których o hegemonię walczyły dwa rody: Habsburgów i Luksemburgów; - W XIV wieku przewagę zdobyli Luksemburgowie, którzy zdobyli również koronę czeską, po wymarciu dynastii Przemyślidów w 1306 r.
3
Cesarstwo Niemieckie - Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli dynastii Luksemburgów był Karol IV Luksemburg król czeski, niemiecki i cesarz; - Za ojczyznę jednak uważał Czechy i dlatego w 1356 r. wprowadził tam tzw. złotą bullę dokument utrwalający ustrój Rzeszy jako związku państw pod przewodnictwem cesarza; - Prawo wyboru cesarza zyskało 7 elektorów : król Czech, władcy Palatynatu, Saksonii, Brandenburgii, arcybiskupi Kolonii, Moguncji i Trewiru;
4
5
Cesarstwo Niemieckie - W poł. XV wieku Zygmunt Luksemburg zyskał koronę Węgier i Czech; a po jego śmierci władzę w cesarstwie przejął konkurencyjny ród Habsburgowie; - Nadal trwał proces umacniania władzy lokalnych książąt , mimo iż do życia powołany został sejm Rzeszy mający na celu zcentralizowanie władzy;
6
Papiestwo - Początek XIV wieku to konflikt miedzy królem Francji Filipem IV Pięknym a papieżem Bonifacym VIII o kontrolę i władzę w Kościele; - Papież zaprotestował, gdy Filip, szukając środków finansowych, obłożył francuski kler podatkami; sprawę rozwiązała dopiero śmierć Bonifacego VIII w 1305 r. a nowo wybrany Papież Klemens V z pochodzenia Francuz, uzgadniał politykę Kościoła z władcami francuskimi;
7
Papiestwo - Klemens V na znak ugody z władcami Francji, w 1309 r. przeniósł siedzibę papieży do Awinionu, a okres rezydowania tam głów Kościoła do 1377 nazywamy niewolą awiniońską; - Na skutek polityki profrancuskiej głów Kościoła i sprzeciwu wobec tego reszty niefrancuskiego kleru, w 1378 r. wybrano dwóch papieży w Rzymie i Awinionie. - Wybrani papieże obrzucali się klątwami, a sama sytuacja zagrażała jedności Kościoła- zjawisko to zostało nazwane wielką schizmą zachodnią;
8
Pałac papieży w Awinionie
9
Papiestwo - Wybory dwóch papieży następowały jeszcze kilkakrotnie, ale sytuację tę trzeba było rozwiązać; - Zrodziła się myśl zwołania soboru powszechnego; ustalono przy tym, że sobór jako zgromadzenie dostojników Kościoła powinien stać ponad papieżem ruch ten nazwano koncyliaryzmem;
10
Papiestwo i sobory - Decydujące rozstrzygnięcie problemu miało miejsce na soborze zwołanym do Konstancji (1414-18) zwołanym przez Zygmunta Luksemburskiego; - Usunięto wówczas 3 papieży i wybrano jednego Marcina V; - Postanowiono też zwoływać inne sobory; - W Konstancji rozstrzygano również i inne sprawy, m.in..: herezje Jana Husa, co zakończyło się spaleniem go na stosie; rozpatrywano konflikt polsko krzyżacki;
11
12
Sobór w Bazylei i Florencji Sobór w Bazylei: - Rozpoczęto go w 1431 i trwał kilka następnych lat; - Wskutek ostrych kłótni podczas soboru koncyliaryzm został potępiony; Sobór we Florencji: - Zwołany na skutek zagrożenia Europy ze strony Turcji; - Zakończył oficjalnie rozłam między Kościołem wschodnim a zachodnim w tzw. unii florenckiej; - Jego decyzje nie weszły w życie;
13
Państwa Zachodu - XIV i XV wiek to okres umacniania się poszczególnych państw i zdobywanie przez nie pełnej suwerenności ( zgodnie z powiedzeniem: rex imperator in regna suo król w swoim królestwie jest cesarzem) wykluczało to interwencje cesarskie albo papieskie w wewnętrzne sprawy królestw; - Proces ten rozpoczął Filip IV Piękny wchodząc w otwarty konflikt z papieżem Bonifacym VIII;
14
Państwa Zachodu - Władcy poszukując środków na prowadzenie samodzielnej polityki , w tym także wojen, musieli odwoływać się do opinii reprezentacji stanowych rezultatem było wykształcenie się np. Stanów Generalnych (Francja) lub też Kortezów (kastylijska część Hiszpanii); - Podobne zjawiska pojawiły się w Europie Środkowej, czego przykładem mogą być polskie zjazdy walne sejmy i sejmiki pierwowzory sejmu walnego; - Pojawiły się też tendencje do centralizowania władzy, których prekursorem był król Francji Ludwik XI, który objął władzę po zakończeniu wojny stuletniej w doświadczonej zniszczeniami, rabunkami i klęskami Francji;
15
Powstanie Hiszpanii - Koniec XIV i pocz. XV wieku to zakończenie rekonkwisty (muzułmanie pozostali jedynie na południu w Emiracie Granady); - Walki o tron Aragonii, Kastylia próbowała opanować Portugalię (jako pierwsza rozpoczęła wyprawy zamorskie do Afryki); - 2 poł. XV wieku zbliżenie polityczne Kastylii i Aragonii, zakończone w 1469 r. ślubem Izabeli Kastylijskiej z Ferdynandem Aragońskim i zawarciem unii z zachowaniem odrębności obu królestw; - 1492 wyparcie Muzułmanów z Granady oraz wygnanie Torquemady, Żydów i konfiskata ich majątków;
16
Włochy - Podzielone na drobne księstwa i wolne miasta - Podział na bogatszą północ wspieraną gospodarką Lombardii i Wenecji i na biedne południe z przeżywającym kryzys Państwem Kościelnym; - Walki o zdobycie władzy w miastach lub księstwach - Panowanie lokalnych rodów i dynastii: dEste (Ferrara), Visconti i Sforza (Mediolan), Medyceusze (Florencja), w Wenecji panował lokalnie wybierany doża; - Rozkwit kultury i twórczości literackiej Dante Alghieri, Giovanni Boccaccio;
17
Państwa Europy Środkowej - Nie dotknięte epidemią dżumy rozwijały się i przeżywały rozkwit: - Czechy, Państwo Krzyżackie i Węgry w XIV w., - Polska, Litwa i Austria przełom XIV i XV w.; - Ruś Moskiewska XV w.
18
Czechy - Po śmierci ostatniego władcy z rodu Przemyślidów, władzę przejęli Luksemburgowie; najwybitniejszym z rodu był Karol IV Luksemburg, którego największym osiągnięciem było założenie w 1348 r. uniwersytetu w Pradze pierwszego w rejonie Europy Środkowej; - Rozwój gospodarczy Czech; - Stały napływ cudzoziemców spowodował konflikty narodowościowe, które znalazły wyraz w ruchu husyckim i wojnach domowych, z których skorzystał Władysław II Jagiellończyk zdobywając koronę Czech w 1471 r.
19
20
Węgry - pocz. XIV w. wymarła dynastia Arpadów, a dzięki poparciu papiestwa koronę zdobyła francuska dynastia Andegawenów Karol Robert i jego syn Ludwik Wielki; - Prowadzili politykę sojuszy z Polską przeciwko Czechom; sojusz z Polską został wzmocniony małżeństwem Karola Roberta z siostrą Kazimierza Wielkiego Elżbietą; - Na mocy układu z Kazimierzem Wielkiem w 1370 r. Ludwik został również królem Polski, a ponieważ nie miał syna, tron Polski odziedziczyła jego córka Jadwiga żona Władysława Jagiełły; - Wiek XV to okres wojen z Luksemburgami, Jagiellonami i Habsburgami;
21
Państwa Skandynawskie - W XIV wieku 3 państwa skandynawskie znalazły się w kręgu wpływów niemieckiej Hanzy; próby konkurowania z nią połączyły Danię, Norwegię i Szwecję i stały się przyczyną zawiązania unii zawartej w Kalmarze w 1397 r. (unia kalmarska); unia trwała do 1523 kiedy to odłączyła się Szwecja, a związek Norwegii z Danią przetrwał do 1814
22
Litwa - Kraje Europy Wschodniej mogły się rozwijać dopiero po osłabnięciu wpływów Tatarskich; - Ruś Halicka znalazła się najpierw w strefie wpływów Polski a później Węgier, a ostatecznie włączono ją do Królestwa Polskiego; pozostałe ziemie wschodnie znalazły się na drodze ekspansji państwa litewskiego;
23
Litwa Litwini to ludność należąca do grupy ludów bałtyjskich zamieszkujących tereny Litwy właściwej i Żmudzi, ze stolicą w Wilnie; - Państwo to ukształtowało się dopiero w poł. XIII w., a na jego czele stał wielki książę, którego władza nad państwem była patrymonialna; - W poł. XIII w. wybitny władca Mendog zjednoczył plemiona litewskie i rozpoczął ekspansję na tereny ruskie; dzieło kontynuowali Giedymin i Olgierd;
24
Litwa - W początkach XIV wieku tereny ruskie i litewskie zagrożone były najazdami krzyżackimi, ponieważ Zakon dążył do schrystianizowania tych ziem; - W tej sytuacji syn Olgierda Jagiełło zdecydował się na zawarcie unii z Polską(1385) i na chrzest Litwy (1386); Jagiełło przybrał wówczas chrześcijańskie imię Władysław oraz dał początek polsko litewskiej dynastii panującej Jagiellonom;
25
Ruś- Wielkie Księstwo Moskiewskie - Główny ośrodek polityczny przeniósł się na północ na tzw. Ruś Zaleską, gdzie funkcjonowała sieć utworzonych przez Rurykowiczów państewek- Twer, Moskwa, Riazań, ale rządzonych przez Tatarów; - Zależność ta niosła ze sobą konieczność oddawania wysokich danin, ale i umacniała władzę lokalnych książąt;
26
Ruś- Wielkie Księstwo Moskiewskie W poł. XIV w. za panowania księcia Iwana Kality przewagę zdobyła Moskwa; dzięki sprawnemu aparatowi zbierania podatków dla tatarów, zdobył ich poparcie i umocnił władzę Księstwa moskiewskiego; - Jeden z jego następców Dymitr zwany Dońskim w 1380 r. sprzeciwił się tatarom i pokonał ich na Kulikowym Polu; w odwecie Tatarzy wrócili do Moskwy i spalili miasto;
27
28
Ruś- Wielkie Księstwo Moskiewskie - Na pocz. XV wieku Złota Orda rozpadła się na mniejsze chanaty, co umożliwiło Moskwie powrót do pozycji hegemona; - Wkrótce jednak pojawili się konkurenci Moskwy Nowogród i Psków; z rywalizacji jednak zwycięsko wyszła ponownie Moskwa - w latach 1471 78 książę moskiewski Iwan III Srogi uzależnił od siebie Nowogród, a w 1480 ostatecznie zaprzestał płacenia danin Tatarom;
29
Ruś- Wielkie Księstwo Moskiewskie - Rosnąca potęga Moskwy związana była z ekspansją terytorialną oraz religią, ponieważ duchowieństwo moskiewskie odrzuciło unię florencką, tamtejszy Kościół prawosławny uniezależnił się i powołał własnego metropolitę w Konstantynopolu; tym samym Moskwa zaczęła pretendować do tytułu Trzeciego Rzymu po Bizancjum i Konstantynopolu; - Od poł. XV wieku Moskwa stała się centrum prawosławia, a także centrum politycznym i gospodarczym Europy Wschodniej;
30
KONIEC

Mogą Cię zainteresować

11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 1

11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości

11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości
Najważniejsze daty historyczne Polska - Slajd 1

Najważniejsze daty historyczne Polska

Najważniejsze daty historyczne Polska
Igrzyska Olimpijskie - Slajd 1

Igrzyska Olimpijskie

Igrzyska Olimpijskie
Historia Bartoszyce - Slajd 1

Historia Bartoszyce

Historia Bartoszyce

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?