Wiedza o społeczeństwie

Historia integracji europejskiej

6 lat temu

Zobacz slidy

Historia integracji europejskiej - Slide 1
Historia integracji europejskiej - Slide 2
Historia integracji europejskiej - Slide 3
Historia integracji europejskiej - Slide 4
Historia integracji europejskiej - Slide 5
Historia integracji europejskiej - Slide 6
Historia integracji europejskiej - Slide 7
Historia integracji europejskiej - Slide 8
Historia integracji europejskiej - Slide 9
Historia integracji europejskiej - Slide 10
Historia integracji europejskiej - Slide 11
Historia integracji europejskiej - Slide 12
Historia integracji europejskiej - Slide 13
Historia integracji europejskiej - Slide 14
Historia integracji europejskiej - Slide 15
Historia integracji europejskiej - Slide 16
Historia integracji europejskiej - Slide 17
Historia integracji europejskiej - Slide 18
Historia integracji europejskiej - Slide 19
Historia integracji europejskiej - Slide 20
Historia integracji europejskiej - Slide 21

Treść prezentacji

Slide 1

Historia integracji europejskiej (zagadnienia wybrane)

Slide 2

Idea integracji europejskiej po II wojnie światowej Po zakończeniu II wojny światowej idee ruchu paneuropejskiego odżyły ze zdwojoną siłą. Klęska polityczna Ligii Narodów skłaniała liderów do formułowania koncepcji organizacji o strukturze niezależnej od rządów państw członkowskich. Na otwarciu roku akademickiego 194647 Szkoły Politechnicznej w Zurychu Winston Churchill wezwał do stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy

Slide 3

Kongres Europejski W maju 1948 roku został zwołany w Hadze Kongres Europejski, który zgromadził około 800 najwybitniejszych polityków, ekonomistów i przedstawicieli życia kulturalnego Europy Zachodniej. Kongres wezwał państwa, by przekazały atrybuty swej suwerenności na ponadpaństwowe struktury w celu utworzenia zjednoczonej i demokratycznej Europy. Nie przesądzono jednak, czy zjednoczona Europa miała mieć formę państwa federacyjnego czy konfederacyjnego.

Slide 4

Powstanie Rady Europy 5 maja 1949 r. podpisano w Londynie traktat, na mocy którego powstała Rada Europy - główny efekt Kongresu Europejskiego. Rada Europy była pierwszym przedsięwzięciem instytucjonalnym, które w przyszłości miało doprowadzić do jakiejś formy ponadnarodowego rządu Europy. W praktyce jej działania i zadania były dużo skromniejsze. Wpłynęła ona istotnie na umocnienie demokracji w państwach zachodnich, a nie na zacieśnienie realnych więzi ekonomicznych.

Slide 5

Plan Marshalla 5 czerwca 1947 roku Sekretarz Stanu USA George Marshall wezwał rządy państw europejskich do opracowania wspólnego programu gospodarczego w celu odbudowy pozycji i potencjału starego kontynentu. Istotą oferty amerykańskiej były dwie sprawy: zapewnienie Europie środków finansowych, towarów i urządzeń przemysłowych oraz uruchomienie ścisłej współpracy ekonomicznej między państwami kontynentu. Z pomocy miały skorzystać wszystkie kraje, jedynym warunkiem było stwierdzenie, że program powinien być wspólny dla Europy, ustalony przez kilka, jeśli nie wszystkie narody europejskie.

Slide 6

Odrzucenie planu Marshalla przez ZSRR i kraje Europy Środkowej i Wschodniej Na skutek nacisków Związku Radzieckiego, kraje Europy Środkowej i Wschodniej (które początkowo pozytywnie odniosły się do oferty amerykańskiej) odmówiły wzięcia udziału w konferencji paryskiej w lipcu 1947 roku, w trakcie której miano dopracować szczegóły wykorzystania pomocy amerykańskiej w ramach planu Marshalla

Slide 7

Plan Schumana Długoterminowymi celami Planu Schumana miały być: stworzenie międzynarodowego mechanizmu kontroli nad przemysłem zachodnioniemieckim oraz zapobieżenie wykorzystaniu przemysłu ciężkiego do ponownego wyścigu zbrojeń, a w konsekwencji eliminacja gospodarczych przesłanek wojny pomiędzy Francją i Niemcami, stworzenie podstaw rozwoju gospodarczego państw zniszczonych w czasie II wojny światowej. Plan zawierał propozycję ścisłej współpracy i koordynacji produkcji węgla i stali we Francji i RFN, współpracy w tym zakresie z innymi państwami zachodnioeuropejskimi.

Slide 8

Powstanie EWWiS Plan Schumana poparły USA, Wielka Brytania, RFN i Włochy, przyjęły go również kraje Beneluksu. Ponieważ plan nie dotyczył Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania nie zamierzała angażować się w jego realizację najistotniejsze okazały się stanowiska Francji i RFN. Rokowania przedstawicieli sześciu państw rozpoczęły się w Paryżu w czerwcu 1950 roku, a zakończone zostały podpisaniem 18 kwietnia 1951 roku traktatu powołującego do życia Wspólnotę. Traktat EWWiS wszedł w życie 25 lipca 1952 roku.

Slide 9

Traktaty Rzymskie Pozytywne efekty EWWiS skłoniły państwa Szóstki do podjęcia dyskusji nad rozszerzeniem zakresu sektorów objętych ścisłą współpracą. W Mesynie w dniach 1-2 czerwca 1955 r. ministrowie spraw zagranicznych państw EWWiS powołali komisję pod przewodnictwem szefa dyplomacji Belgii, Paul-Henri Spaaka, którego zadaniem było zbadanie możliwości utworzenia wspólnego rynku. Raport przygotowany przez tę komisję stał się podstawą Traktatu Rzymskiego podpisanego 25 marca 1957 r., ustanawiającego EWG Równocześnie podpisano odrębny traktat ustanawiający Euratom

Slide 10

Rozwój Wspólnot Europejskich w latach siedemdziesiątych Państwa EWG utworzyły 1 lipca 1972 tzw. węża w tunelu, tj. dwa poziomy interwencji walutowej Niedostatki tego systemu sprawiły, że 5 grudnia 1978 r. stworzono Europejski System Walutowy, który zaczął działać 13 marca 1979 r. Pod wpływem kryzysu gospodarczego zacieśniono też konsultacje, uzgadniając na szczycie w grudniu 1974 r. częstsze konsultacje szefów rządów. Wtedy też utworzono Radę Europejską . Uzgodniono też, że Parlament Europejski powinien być wybierany w bezpośrednich wyborach powszechnych

Slide 11

Powstanie Unii Europejskiej Fundamentalne znaczenie dla całego procesu integracji europejskiej miał Traktat o Unii Europejskiej podpisany 7 lutego 1992 roku w Maastricht). Traktat ustanawiał Unię Europejska, opartą na Wspólnotach Europejskich, uzupełnioną o nowe polityki wspólnotowe (tzw. I filar). TUE stworzył też dwie nowe dziedziny współpracy: II filar (Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa) oraz III filar (współpracę w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych).

Slide 12

Rozwój UE w latach dziewięćdziesiątych W 1997 roku zawarto Traktat Amsterdamski W lipcu 1997 r. przewodniczący Komisji Europejskiej, J. Santer przedstawił Agendę 2000. Dokument ten zawierał 10 opinii o wnioskach krajów Europy Środkowej i Wschodniej o członkostwo w UE oraz propozycje modyfikacji wspólnej polityki rolnej i regionalnej UE i budżetu UE, uwzględniające wydatki na rozszerzenie w okresie 2000-2006 31 marca 1998 r. rozpoczęły się rokowania akcesyjne z pierwszą grupą kandydatów, tzw. grupą luksemburską. Na szczycie Unii w Helsinkach w grudniu 1999 r. podjęto decyzję o dołączeniu do rokowań pozostałych kandydatów z Europy Środkowej i Wschodniej i od tego czasu negocjacje akcesyjne są prowadzone przez Unię z 10 kandydatami z tego regionu (oraz z Cyprem i Maltą).

Slide 13

Obecne rozszerzenie UE Ostatnie negocjacje o członkostwo w Unii Europejskiej prowadziło 12 państw z których 10 pomyślnie zakończyło negocjacje: Cypr, Czechy, Estonia, Polska, Słowenia i Węgry (określane mianem Grupy Luksemburskiej) oraz Bułgaria, Malta, Litwa, Łotwa, Słowacja i Rumunia (tworzące Grupę Helsińską) Negocjacje zostały zakończone 13 grudnia 2002 roku w Kopenhadze, a uroczyste podpisanie traktatu akcesyjnego miało miejsce 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. 1 maja 2004 roku w UE znajdzie się 10 nowych państw: Cypr, Czechy, Estonia, Słowenia, Polska, Węgry, Litwa, Łotwa, Słowacja i Malta.

Slide 14

KALENDARIUM NIEKTÓRYCH TERMINÓW 14 V 1947 podpisanie przez Belgię i Holandię oraz Luksemburg konwencji o Unii Celnej IV 1948 utworzenie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej skupiającej 16 państw (realizacja planu Marshalla) 5 V 1949 Utworzenie Rady Europy, 4 IV utworzenie NATO 9 V 1950 przedstawienie planu powołania do życia ponadnarodowego ugrupowania gospodarczego przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana

Slide 15

18 IV 1951 6 państw europejskich zawiera w Paryżu Traktat o EWWiS. Są to: Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg 25 VII 1952 wejście w życie traktatu o EWWiS 1955 powstanie planu Beyena dotyczącego powstania w Europie regionalnej wspólnoty ekonomicznej

Slide 16

25 III 1957 podpisanie przez państwa tworzące EWWiS Traktatów Rzymskich o utworzeniu EWG i EUROATOMU 1 I 1958 wejście w życie Traktatów Rzymskich 8 IV 1965 utworzenie jednej Rady i jednej Komisji dla trzech Wspólnot Europejskich 1 VII 1967 wejście w życie Traktatu Fuzyjnego

Slide 17

1 I 1973 przystąpienie Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii do Wspólnot Europejskich 1 I 1981 przystąpienie Grecji do Wspólnot Europejskich 1 I 1986 - przystąpienie Portugalii i Hiszpanii do Wspólnot Europejskich 17 II 1986 podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego przez pierwsze 6 państw członkowskich

Slide 18

28 II 1986 podpisanie JAE pozostałe trzy państwa 1 VII 1987 wejście w życie Jednolitego Aktu Europejskiego 7 II 1992 podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej w Maastricht 1 XI 1993 wejście w życie Traktatu z Maastricht

Slide 19

1 I 1995 wstąpienie do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i Szwecji 2.10.1997 podpisanie Traktatu Amsterdamskiego 31.03.1998 rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z pierwszą grupą kandydatów do UE 26.02.2001 podpisanie Traktatu Nicejskiego

Slide 20

16 kwietnia 2003 - podpisanie Traktatu Akcesyjnego 1 maja 2004 Polska wraz z 9 krajami wstępującymi staje się członkiem Unii Europejskiej

Slide 21

Uwaga: Prezentacja zawiera jedynie wybrane zagadnienia z historii integracji europejskiej z myślą o 20-30 minutowym wykładzie. Nie może więc być traktowana jako wyczerpujące kompendium!

Dane:
  • Liczba slajdów: 21
  • Rozmiar: 0.18 MB
  • Ilość pobrań: 72
  • Ilość wyświetleń: 5304
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie