Wyszukiwarka

<
Historia Polski - królowie elekcyjni

Rzeczpospolita za pierwszych władców elekcyjnych. Henryk Walezy, Stefan Batory, Zygmunt III Waza

 • 52
 • 540
 • 7
Poczet królów Polski

KRÓLOWIE ELEKCYJNI STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI (1764 1795) Kandydat Familii do tronu polskiego Wielki reformator i mecenas sztuki 1765 powołał Szkołę Rycerską Reformy sejmu konwokacyjnego i króla zaniepokoiły Rosję, która wywołała sprawę przywrócenia pełnych praw innowiercom. Podzieliła ona Polaków konfederacje przeciwko innowiercom i reformom.

 • 39
 • 6508
 • 113
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku

Rosja Piotra I Rosja, która w końcu XVII wieku przeżywała kryzys władzy, w początkach XVIII wieku rozpoczęła nowa ekspansję i na powrót zainteresowała się kwestami bałtyckimi. Stało się to powodem trwającej 21 lat tzw. wojny północnej. Okres ten był jednak pomyślnym czasem dla państwa rosyjskiego, gdyż od 1689 r. Rządy przejął Piotr I wielki reformator Rosji.

 • 35
 • 6179
 • 109
Barok i sarmatyzm w Polsce

Kultura polska w XVII w. Na rozległych obszarach Rzeczypospolitej krzyżowały się w XVII w. wpływy różnych cywilizacji. Na bogatą i zróżnicowaną kulturę mieszkających tu narodów oddziaływały przykłady budownictwa, malarstwa i rzemiosła, strojów i rozrywek z Zachodu i Wschodu. Wszystko to w połączeniu z rodzimą tradycją ulegało przetworzeniu w oryginalne formy zwane barokiem polskim lub sarmackim.

 • 27
 • 12657
 • 379
Rzeczpospolita za pierwszych królów elekcyjnych

Pierwsza elekcja Demokracja szlachecka na dobre ugruntowała się w Rzeczpospolitej w dobie pierwszych bezkrólewi. W 1572 r. zmarł bezpotomnie Zygmunt August, ostatni król z dynastii Jagiellonów. Doszło do kryzysu w państwie, ponieważ Zygmunt nie miał męskiego potomka i tym samym następcy tronu. Napięcie w państwie potęgowały spory między szlachtą i komplikująca się sytuacja międzynarodowa kraju.

 • 15
 • 4196
 • 69
Wojna trzydziestoletnia

Zmiana stosunku sił w Europie W XVII wieku na mapie Europy zaszły poważne zmiany: - Szwecja pod rządami Gustawa II Adolfa stała się państwem nowoczesnym i szybko rozwijającym się pod względem ekonomicznym; najskuteczniejszym narzędziem ekspansji stała się dobrze zorganizowana i wyposażona armia

 • 19
 • 7788
 • 291
Rzeczpospolita w dobie unii polsko – saskiej

Unia Rzeczpospolitej z Saksonią Po śmierci Jana III Sobieskiego rozpoczęła się kolejna rywalizacja o tron Polski. Zakończyła się ona podwójną elekcją księcia Conti kandydata z Francji i elektora saskiego Fryderyka Augusta Wettina.

 • 17
 • 4984
 • 100
Wojny Rzeczpospolitej w XVII wieku

olityka bałtycka Stefana Batorego W końcu XVI wieku rozgorzały na nowo wali o dominium Maris Baltici, w które tym razem zaangażowała się Moskwa atakując inflanckie posiadłości Rzeczpospolitej. Aby odepchnąć wojska moskiewskie sejm Rzeczpospolitej w 1578 r. opowiedział się za wojną i ustalił nowe podatki, powołał do życia tzw. piechotę wybraniecką.

 • 32
 • 8732
 • 262
Historia polskich symboli narodowych

Symbole narodowe (godło, barwy, hymn), jak zmieniały się symbole narodowe na przestrzeni wieków, co wyrażają symbole narodowe.

 • 67
 • 27829
 • 4903
Renesans

Renesans - charakterystyka epoki.

 • 49
 • 51829
 • 6425
Wojny Rzeczpospolitej w 2 poł. XVII wieku

Niepokoje w Rzeczpospolitej Już w 1 poł XVII wieku Rzeczpospolita uwikłana była w szereg wojen toczonych z sąsiednimi państwami. 2 połowa tego stulecia również obfitowała w działania zbrojne, które nasiliły się i skumulowały za panowania Jana Kazimierza Wazy. Pierwszym, który dało początek serii niepokojów było powstanie kozackie na Ukrainie z 1648 roku.

 • 28
 • 5526
 • 91
Od sejmu walnego do liberum veto

Ideał? System rządów ukształtowany w Rzeczpospolitej Obojga Narodów na przełomie XV i XVI wieku przez ówczesnych był uważany za ideał ustroju państwa. Rzeczpospolita mimo wielu prób wzmocnienia władzy królewskiej nadal utrzymywała równowagę władzy monarszej i szlacheckiej (sejmu). Była to zatem tzw. monarchia mixta.

 • 20
 • 4070
 • 35
II Rzeczpospolita – kraj wielu narodów

II RP w liczbach - II RP zajmowała obszar 388, 6 tys. km - w 1921 roku zamieszkiwało ją ponad 27 mln ludzi; - w 1939 roku 35 mln ludzi Granice: - 1912 km z Niemcami - 984 km z Czechosłowacją; - 347 km z Rumunią - 1412 km z ZSRR - 753 km z Litwą i Łotwą - 140 km granica morska Pod względem administracyjnym II RP podzielona została na 17 województw.

 • 11
 • 4046
 • 74
Królowie Polski z dynastii Jagiellonów

Dynastia Jagiellonów, panująca w XIV-XVI wieku w Polsce, Wielkim Księstwie Litewskim, na Węgrzech i w Czechach, została zapoczątkowana przez wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę. Pod rządami Jagiellonów powstawały ważne instytucje państwowe i parlamentarne, szerzyła się tolerancja religijna, rozwijała się nauka oraz wielojęzyczna kultura, a stopniowo umacniające się związki Polski z Litwą doprowadziły do przeobrażenia tych państw w jedno mocarstwo polityczne i militarne.

 • 16
 • 6832
 • 74
Myśl sejmu czteroletniego i podstawy doktrynalne

Sejm Czteroletni, tło międzynarodowe, przymierze polsko-pruskie, Konstytucja 3 maja, konstytucja a stosunki zagraniczne Rzeczpospolitej.

 • 20
 • 15802
 • 2087
Wiek Wojen

Monarchia parlamentarna w Anglii Parlament angielski składał się z: - Izby Lordów (wielcy właściciele ziemscy i biskupi) - Izby Gmin (średnia szlachta i bogate mieszczaństwo) Głową państwa był król, a zakres jego władzy był szeroki.

 • 45
 • 9535
 • 229
Wojna polsko - bolszewicka

Wojna polsko-bolszewicka była konfliktem pomiędzy odtworzoną w 1918 roku Rzeczpospolitą a powstałą w 1917 roku na skutek Rewolucji Październikowej Rosją Radziecką. Dla Polski: -stawką wojny było zachowanie kruchej jeszcze niepodległości, określenie ostatecznej granicy wschodniej, określenie ustroju państwa ale też utworzenie korzystnej sytuacji międzynarodowej w Europie Środkowej - najbliższym sąsiedztwie Polski

 • 51
 • 9595
 • 282
Ustrój polityczny Rzeczpospolitej Polskiej

Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku, konstytucja, struktura organów władzy Rzeczpospolitej Polskiej, funkcje parlamentu.

 • 53
 • 22926
 • 4377
Ustrój polityczny Rzeczpospolitej

Ustrój polityczny regulacje prawne odnoszące się do struktury organizacyjnej, kompetencji i wzajemnych relacji organów państwa oraz sposobu rządzenia nim.

 • 53
 • 5452
 • 42
Kara śmierci w kontekście prawa karnego

Najbardziej kontrowersyjna kara polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa, stosowana najczęściej za czyny uniwersalne pojmowane jako zbrodnie, którymi są m.in. zabójstwo czy też zdrada stanu, bądź za drobniejsze przestępstwa takie jak np. występki obyczajowe czy cudzołóstwo.

 • 31
 • 3996
 • 50
Królowie Polski z dynastii Jagiellonów

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK MENU Wstęp WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK JAN OLBRACHT Jagiellonowie WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO Drzewo genealogiczne Kalendarium Po Jagiellonach ZYGMUNT II AUGUST ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK O autorze Wyjście z prezentacji ZYGMUNT I STARY

 • 17
 • 8084
 • 97
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie